Documenten beroepingswerk


Profielschets predikant Vierhoven

Vierhovenkerk Delft zoekt een predikant (0,7 fte).

Onze wijkgemeente staat voor tal van uitdagingen. Daarin zijn wij niet uniek. Met onze Visie wijkgemeente Vierhoven 2030 geven wij op onze manier richting en invulling aan die uitdagingen. Wij zoeken een predikant die met ons op wil lopen. Als gids die met inspiratie de weg wijst, als opgewekte medewandelaar die er aan bijdraagt dat de groep bij elkaar blijft en er ook voor zorgt dat de achterblijvers meekomen.  

Daarom zoeken we iemand die

 • ons in de eredienst verdieping en inspiratie biedt, waarmee ons geloof wordt gevoed en gesterkt, en waardoor we ons geloof handen en voeten kunnen geven;
 • met gevoel voor de Protestantse traditie rekening houdt met de pluriformiteit van onze gemeente;
 • lef heeft om keuzes te maken met oog op vernieuwing en daarmee eigentijdse impulsen kan geven aan onze wijkgemeente, met aandacht voor wat goed en vertrouwd is;
 • de gemeente warm kan maken voor de nodige veranderingen, verbinding zoekt met andere wijkgemeenten, zoals in de samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuël;
 • leiding geeft bij eventuele tegenstellingen, de dialoog aangaat en mensen verbindt;
 • mede vorm geeft aan eigentijds pastoraat, waarbij zorgkernen en eigen verantwoordelijkheid een grote rol spelen;
 • visie heeft voor een kerk, die buurtkerk is;
 • jongeren en ouderen op nieuwe manieren weet te benaderen, bijvoorbeeld met sociale media.
 • bereid is om in een team van predikanten te werken in de drie genoemde wijken.

Opleiding en ervaring:

 • theologische scholing op academisch niveau;
 • enige jaren ervaring in een gemeente.

Wij bieden

 • een bloeiende, ruimdenkende wijkgemeente in een interessante woon- en werkstad;
 • een wijkgemeente die goed is ingebed in de Protestantse Gemeente te Delft;
 • een actieve diaconie die sterk gericht is op de nabije en verre omgeving;
 • ook de rest van de kerkenraad en alle actieve vrijwilligers bieden een werkomgeving waarin de predikant zoveel mogelijk "ontzorgd" wordt van de zaken die voor hem/haar geen kerntaak zijn;
 • collegiale samenwerking met een predikant die zijn tijd verdeelt over de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuël;
 • goede werk- en studiefaciliteiten;
 • indien gewenst een ambtswoning;
 • salariëring overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij nodigen iedereen die vindt dat hij of zij bij dit profiel past uit om te solliciteren.OPDRACHT BEROEPINGSCOMMISSIE WIJKGEMEENTE VIERHOVEN 2021

DOEL

De kerkenraad van de Wijkgemeente Vierhoven geeft hierbij opdracht aan de door haar samengestelde beroepingscommissie om:

 1. Aan de kerkenraad een enkelvoudige voordracht te doen voor het beroepen van een predikant in de vacature, die ontstaat door het met emeritaat-gaan van haar predikant Ds. M.Visser
 2. Het beroepingswerk zodanig voor te bereiden en uit te voeren, dat de periode tussen het ingaan van het emeritaat van Ds. M. Visser en de intrede van de nieuw te beroepen predikant zo kort mogelijk is.

De samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel krijgt vorm door de deelname van een vertegenwoordiging van deze wijkgemeenten, op basis van gelijkwaardigheid.

VOORWAARDEN

De beroepingscommissie voert haar opdracht uit onder de volgende voorwaarden:

 1. De keuze voor de voordracht wordt bepaald en vormgegeven door de vooraf vastgestelde profielen voor de wijkgemeente en de te beroepen predikant.
 2. De commissie kiest uit haar midden een secretaris.
 3. De leden van de commissie zullen geheimhouding betrachten over alle informatie die zij verzamelen en verwerken.
 4. Voor de aanvang van haar werkzaamheden ontvangt zij via de kerkenraad/ moderamen namen van mogelijk geschikte kandidaten, die onder de aandacht zijn gebracht vanuit de leden van de drie wijkgemeenten Vierhoven, Immanuël en Hof van Delft. Tevens ontvangt ze een advieslijst van beroepbare predikanten via het team Mobiliteit van de PKN.
 5. De commissie zal besluiten tot het plaatsen van een advertentie teneinde het aantal mogelijke kandidaten te vergroten.
 6. Het staat de commissie vrij om aan voornoemde lijst met namen in een later stadium zelf namen toe te voegen.
 7. Voordat ze gesprekken aangaat met mogelijke kandidaten controleert zij of

  a.     de vooraf aangedragen aanbevelingen voor mogelijke kandidaten passen binnen voornoemde profielen

  b.     er op de verstrekte lijst van beroepbare predikanten kandidaten staan, die passen binnen voornoemde profielen

  c.     de kandidaten bereid zijn een beroep in overweging te willen nemen.

 8. Mogelijk geschikte kandidaten worden vooraf gehoord door tenminste 3 leden van de commissie. Het is uiteraard toegestaan hiervoor gebruik te mogen maken van online-horen. Over elke gehoorde kandidaat wordt een gezamenlijk kort verslag gemaakt dat wordt doorgegeven aan de voorzitter van de commissie. De commissie maakt zelf een werkverdeling voor dit horen.
 9. Op basis van de uitgebrachte verslagen neemt de commissie het besluit om met hooguit 5 mogelijke kandidaten een persoonlijk gesprek te hebben voor nadere verkenning en ook om de kandidaat de ruimte te geven om te bezien of werkzaamheden binnen de wijkgemeente Vierhoven voldoende aansluiten bij zijn/ haar persoonlijke overtuiging en wensen. Ten aanzien van deze genoemde 5 kandidaten moet gelden, dat de kandidaat een beroep in overweging wil nemen.
 10. Op basis van de gesprekken komt de commissie tot een voorlopige voordracht van één kandidaat.
 11. In het geval dat de keuze door de commissie zelf niet gemaakt kan worden is het denkbaar dat een tweetal wordt voorgedragen aan de kerkenraad. In dat geval is een duidelijke motivatie voor deze dubbele voordracht gewenst. Bij een voordracht van twee mogelijke kandidaten beslist het moderamen van de kerkenraad na een gesprek met beide kandidaten in de keuze tussen die twee kandidaten.
 12. Hierna volgt een gesprek tussen deze kandidaat en het predikantenteam van de drie wijken Vierhoven, Immanuël en Hof van Delft onder leiding van de voorzitter van de commissie. Het predikantenteam laat na het gesprek aan de voorzitter van de commissie weten of naar de mening van het predikantenteam de voorgedragen kandidaat voor hen aanvaardbaar is als collega. Wanneer dat onverhoopt niet het geval zou zijn, volgt een herbezinning op de ingebrachte bezwaren door de commissie. Het behoort tot de mogelijkheden dat op basis daarvan met een andere kandidaat de procedure herhaald wordt.
 13. Zodra de voordracht beperkt is tot één kandidaat wordt deze voordracht door de commissie op een besloten kerkenraadsvergadering bekendgemaakt aan de kerkenraad. De commissie zal in die vergadering haar keuze toelichten. De kerkenraad zal aangeven of naar haar mening de voorgedragen kandidaat in voldoende mate beantwoordt aan de gestelde profielen en haar instemming heeft. Indien deze vragen bevestigend worden beantwoord, neemt de kerkenraad de voordracht over.
 14. In een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad Vierhoven en de Algemene Kerkenraad wordt het uiteindelijke besluit tot kandidaatstelling genomen.
 15. Deze kandidaatstelling wordt voorgelegd aan de wijkgemeenten in een vergadering, waarbij ook de kandidaat zelf aanwezig is. In die vergadering kan toelichting gegeven worden op de gemaakte keuze, krijgt de kandidaat ruimte om vragen te stellen aan de wijkgemeenten en er is ruimte voor vragen vanuit de gemeenteleden. Daarna zal er een deel van de vergadering besteed worden aan overleg met de gemeente in afwezigheid van de kandidaat.
 16. Hierna besluit de kerkenraad tot een voornemen van officieel beroep. Na bekendmaking van het voorgenomen beroep hebben de leden van de drie wijkgemeenten een week de tijd om bij de scriba van de wijkkerkenraad Vierhoven een gefundeerd bezwaar uit te brengen.
 17. Na aanvaarding van het beroep worden kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd o.a. met het voltallige team van predikanten van de PGD.
 18. Alle leden hebben gelijk stemrecht. De predikant is adviserend en heeft geen stemrecht. Hij kan op verzoek of op eigen  initiatief de vergaderingen bijwonen. Hij krijgt in ieder geval ook alle informatie. Het verdient aanbeveling, dat besluiten niet worden genomen bij meerderheid van stemmen, maar bij consensus.

PRAKTISCHE ZAKEN

 1. De leden van de beroepingcommissie ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Wel zijn gemaakte kosten zoals vervoerskosten (op basis van openbaar vervoer of  € 0,19 per km bij eigen vervoer), porto- en printkosten declarabel.
 2. De voorzitter van de commissie dient na elke maand kort verslag uit te brengen van de vorderingen in die maand aan het moderamen.  Daarbij worden personalia van de mogelijke kandidaten niet vermeld. Het gaat slechts om verslag over de inhoud van de werkzaamheden. Het verslag kan het beste online worden uitgebracht uiterlijk 5 dagen na afloop van de betrokken maand.
 3. Wanneer er op enig moment onduidelijkheid is over een punt van de uitvoering van de opdracht kan de voorzitter van de commissie altijd direct overleg plegen met de voorzitter van de kerkenraad voor advies. De voorzitter van de kerkenraad brengt hierover na afloop verslag uit aan het moderamen.
 4. Indien gewenst kunnen de leden van de commissie aan een training deelnemen gericht op het beroepingswerk. Dit loopt via een verzoek daartoe aan het moderamen. De training wordt ter plaatse gegeven /in coronatijd online.
 5. Kandidaten die afvallen krijgen zo spoedig mogelijk bericht (om een eind te maken aan de onzekerheid).
 6. Kandidaten, die in Delft kennis komen maken, krijgen een reiskostenvergoeding.
 7. De Gids voor Beroepingswerk van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt beschikbaar gesteld aan de BC.Profiel wijkgemeente Vierhoven
In Delft, verscholen in het groen tussen Voorhof en Buitenhof bevindt zich de Vierhovenkerk. Het kruis op het dak vertelt over de missie die deze gemeente heeft: inspiratie handen en voeten geven. Die inspiratie delen we met elkaar en met de buurt. Het is ook ons verlangen om kerk in de buurt te zijn. Dat delen met elkaar doen we al bijvoorbeeld in de diensten, in de vergaderingen, in de vorming- en toerustingsbijeenkomsten en in de sociëteit. Daar komen oudere gemeenteleden tweewekelijks bijeen om elkaar te ontmoeten en naar diverse sprekers te luisteren. De kindernevendienstgroep is actief om ouders en kinderen bij de gemeente en de eredienst te betrekken. De diaconie vervult een grote rol in onze gemeente. Met de migrantenkerken (Eritrese kerk, Syrische kerk en twee Afrikaanse kerken) die ons gebouw gebruiken, de moskee tegenover ons en de buurtbewoners hebben wij banden, die we zo goed mogelijk onderhouden. Inspiratie handen en voeten geven is een belangrijke taak van de diaconie, die daar onder andere met maaltijden voor de buurt vorm aan geeft. Ook de Fair-en-Groen-groep heeft een aantal wapenfeiten op haar naam: De Vierhovenkerk was in 2009 de eerste Fairtrade kerk in Nederland. Sinds 2016 ligt het dak van de kerk vol met zonnepanelen.

Wij zijn een bruisende gemeente, aan wie de landelijke terugloop in het ledental helaas niet voorbijgaat. Naast praktische activiteiten als gezinsdiensten en Taizé-vieringen laten we onze inspiratie zien in persoonlijke bezoeken en in de betrokkenheid op onze buren.

De Vierhovenkerk ontleent zijn naam aan de vier buitenwijken in Delft-Zuid die tussen de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Deze wijken zijn relatief vergrijsd en onze wijkgemeente is daar een afspiegeling van. We worstelen met de teruglopende betrokkenheid van jeugd: er is ‘plexat’, een enthousiast groepje jeugd tot 12 jaar, met ook kinderen van buiten de wijkgemeente. Er zijn  verschillende gespreksgroepen, zoals twee groepen met volwassenen onder de 50 jaar, die eens per maand met elkaar van gedachten wisselen.

We zijn een gemeente die erg op elkaar betrokken is. De koffie na de diensten missen we in deze coronacrisis als geen ander. Eenmaal per twee jaar hebben we als gemeente ook een weekend uit met elkaar; door Corona helaas een keer overgeslagen. Het pastoraat organiseren we geleidelijk van onder af, door ieder gemeentelid er van te doordringen dat zijn eigen rol hierin van grote betekenis is. Daarmee proberen we bewust om naar een ander binnen de gemeente om te zien.

De denktank doordenkt een langere termijnstrategie in overleg met de wijkgemeente en de kerkenraad, die er zijn beleid op baseert. De denktank heeft een visie voor 2030 ontwikkeld, die op meerdere gemeenteavonden besproken is. De visie is als bijlage toegevoegd.

De taakgroep Eredienst geeft ook raad aan de kerkenraad. Zij licht de diensten door en komt voortdurend met ideeën. Muziek speelt een belangrijke rol in onze diensten. Onze kerkmuziek is geworteld in de rijke schat van de Protestantse kerkmuziektraditie, maar we zoeken ook naar vernieuwing.  Wij zijn trots op ons pijporgel en maken ook regelmatig gebruik van de vleugel. In de diensten participeert maandelijks onze cantorij. Er is tevens plaats voor vocale en instrumentale bijdragen. Wij werken met twee professionele kerkmusici (cantor en eerste organist) en vakbekwame amateurorganisten.

Delft is een studentenstad met een rijke geschiedenis. Dat maakt Delft aantrekkelijk om in te wonen en in te werken. Techniek is goed vertegenwoordigd in het leven van de gemeenteleden. Helaas bezoeken weinig studenten onze wijkgemeente.

De monumentale Oude en Nieuwe kerk maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Delft (PGD), net als de Vierhovenkerk. Predikanten van de PGD hebben op meerdere niveaus collegiaal overleg.

We beschikken over een goed kerkgebouw met voldoende bijruimten. De kerkzaal wordt dit jaar aangepast aan de huidige bezetting en aan onze veranderde ideeën over de uitstraling. Naast onze kerkelijke activiteiten stellen ons gebouw ook beschikbaar voor de Voedselbank ISF en ISOFA, Schuldhulpmaatje-Delft en drie migrantenkerken. Eens per jaar is er een grote Bazaar, waarvan de opbrengst naar diaconale projecten gaat.

Voor meer informatie: www.vierhoven-delft.nl

Vierhoven werkt nauw samen met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuël. Hun profielen staan daarom hieronder vermeld.

Profiel Wijkgemeente Immanuël

Wijkgemeente Immanuel is een kleine wijkgemeente met ongeveer 60 actieve leden, gelegen in de Wippolder. De zondagse diensten worden gehouden in wijkgebouw de Wipmolen, dat midden in de wijk gelegen is en waar we ons de afgelopen jaren thuis zijn gaan voelen. Waar we na de dienst genieten van het samenzijn met een kopje koffie. Dankzij de medewerking van beamisten, streamisten, organisten en anderen kunnen wij genieten van fijne zondagse diensten en kunnen deze diensten worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.
De zondagse diensten worden voorbereid door de predikant en de eredienstcommissie.
Bij bijzondere diensten verleent de cantorij haar medewerking.
Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van onze meelevende leden aan de hoge kant en ontbreken de jonge gezinnen, waardoor er in de dienst geen kindernevendiensten worden gehouden.
Onze wijkgemeente heeft zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. Dit uit zich door o.a. een actieve ouderensoos, het regelmatig terugkerende lunchcafé voor mensen uit de wijk en kerkleden en het werken met zorgkernen, kleine groepen die omzien naar en zorg dragen voor de andere leden van de zorgkern.
Verder zijn wij bezig de banden met studenten aan de TU aan te halen.
Belangrijk zijn de terugkerende gemeentegesprekken die elk kerkelijk jaar een ander thema hebben, dat door de predikant in samenspraak met de kerkenraad gekozen wordt.
Sinds enige tijd wordt onze predikant ondersteund door een kerkelijk werker, die een deel van de pastorale taken overneemt.

Voor meer informatie: www.immanuel-delft.nl

Profiel Wijkgemeente  Hof van Delft

Hof van Delft is een gemeente waar verbinding centraal staat. Verbinding met elkaar en met God. Samen Gods liefde uitstralen in kerk en buurt is het motto van de gemeente. Verbinding binnen de gemeente vertaalt zich naar omzien naar elkaar, ruimte geven aan jeugd en jongeren en luisteren naar hun eigentijdse vragen. Verbinding met de buurt vindt plaats door maaltijden, koffieochtenden en door middel van activiteiten buiten de kerk - al dan niet samen met andere organisaties - waarin de vraag is: waarmee kan de kerk u van dienst zijn.

Als wijkgemeente hebben we voor de jaren 2017-2021 vier speerpunten gekozen: Kerk in de buurt, Jeugdwerk, Middengroepen en Eenzamen van alle leeftijden. Daarnaast is er blijvende aandacht voor Eerlijke handel en duurzaamheid.

We kiezen voor verbindend vieren, dat wil zeggen dat we aan meerdere belevingen aandacht schenken. Er is een groeiende samenwerking met de Lutherse gemeente en met de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuel.

De wijkgemeente Hof van Delft bedient de noordkant van Delft en kerkt in de Hofkerk aan de Cort van der Lindenstraat 1. Ds. Fred van Helden en ds. Caroline der Nederlanden zijn beiden parttime (50/50) werkzaam in de gemeente.

Voor meer informatie: www.hofkerk-delft.nl


Visie wijkgemeente Vierhoven 2030

samenvatting
Onze missie | hier staat wijkgemeente Vierhoven voor:
 • inspiratie handen en voeten geven

Onze visie | hier gaat wijkgemeente Vierhoven voor:
 • vanuit een breed palet aan waarden omzien naar mensen dichtbij in de kerk, in de buurt, verder weg en naar onze leefomgeving;
 • omzien naar de ander in een tijd van verandering
 • (persoonlijk) leiderschap dat inspireert en verbindt;
 • samen met de Hof van Delft en de Immanuël-gemeente komen we verder.

inspiratie handen en voeten geven
De missie die in 2011 is vastgesteld, “inspiratie handen en voeten geven”, staat nog als een huis. Dit bleek weer op de gemeenteavond van 4 februari 2020, waarin wij de gemeente vier scenario´s hebben voorgelegd. Een mix van de naar buiten gerichte scenario´s heeft de voorkeur van de meeste aanwezigen. Wij zijn graag praktisch bezig, doen graag wat voor de ander, maar vinden onze inspiratie voor dit handelen in de verhalen die overgeleverd zijn via de Bijbel en via onze traditie. Deze verhalen verbinden, geven hoop en energie om door te blijven gaan.

gespreide verantwoordelijkheid, gedeelde waarden en variatie in keuzen
In de geest van de Protestantse traditie leggen wij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk. Wij nemen – binnen kaders – zelf verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze gemeente. Binnen de gemeente zijn de leden tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor hun geloofsbeleving, de praktische vertaling  daarvan naar de gemeente en de wereld. De zondagse eredienst inspireert, prikkelt, biedt diepgang en opent mogelijkheden voor onderlinge gesprekken. Gemeenteleden denken zelf na, maken keuzes in wat zij van waarde vinden en handelen daar naar. Het kan niet anders dan dat de gemeente daardoor een breed palet aan waarden en voorkeuren laat zien. Wat ons verbindt is de Bijbel als bron van inspiratie, ons omzien naar mensen dichtbij en ver weg en onze zorg in breedste zin voor onze omgeving. Wij staan midden in de samenleving en zetten ons in voor gerechtigheid en een leefbare wereld.

omzien naar de ander in een tijd van verandering
Onze hechte gemeenschap drijft op een vaste kern van actieve en betrokken gemeenteleden, die omzien naar elkaar. Binnen zorgkernen geven wij dit een vorm die aansluit bij de eigen verantwoordelijkheid en bij deze tijd. Het vertrekpunt in deze visie blijft dat we met elkaar een gemeenschap vormen. Tegelijkertijd moeten wij onder ogen zien dat de overwegend vergrijsde gemeenschap de komende jaren snel in samenstelling zal veranderen. Dat vraagt balanceren tussen behoud van het vertrouwde en open staan voor het nieuwe.

verbindend en inspirerend leiderschap
Bij een dergelijke gemeente past geen leiderschap dat uitgaat van een volgzame kudde die achter de herder aanloopt. Wat wel aansluit bij zo’n gemeente is leiderschap dat bij eventuele tegenstellingen de dialoog aangaat, dat verbindt en dat een wenkend perspectief schetst. Ambtsdragers en voorganger(s) weten met hun enthousiasme aan te zetten tot actie. Ook in de vormen dialoog en kennisoverdracht zoeken zij naar nieuwe wegen. Naast geloofsgesprekken en bijbelstudie initiëren zij andere vormen van interactie: muziek, drama, online-activiteiten enzovoort.

samen met Hof van Delft en Immanuël!
In de veronderstelling dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen zien wij mogelijkheden tot verbreding van de samenwerking tussen drie wijkgemeenten. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Er is al samenwerking op bestuurlijk gebied tussen Immanuël en Vierhoven. Op gebied van vorming en toerusting en op andere terreinen werken de wijkgemeenten ook al samen.

Denktank Vierhovenkerk
2 mei 2020