enquete kindernevendienst

Overzicht van resultaten van de enquête over de kindernevendienst
Algemeen
De enquête is tussen 17 november en 7 december 2013 ingevuld door 11 ouders. In het algemeen is men positief over de kindernevendienst en laten de uitkomsten ons weten dat we op de goede weg zijn.

Begin en duur van de kindernevendienst
De ouders vinden de invulling van het kindermoment goed (10 ouders) of voldoende (1 ouder). 

Twee ouders vinden dat de kinderen beter op een ander moment in de kerkdienst naar de nevendienst zouden kunnen gaan, hiervan zou een liever eerder zien en een liever later. De rest vindt het moment goed.

De afwisseling tussen lange en korte nevendiensten vinden de meeste ouders goed, hoewel ook genoemd wordt dat het verwarrend is. Als men moet kiezen, is er voorkeur voor de lange dienst (9 ouders), omdat er dan meer tijd voor de verwerkingen is en omdat de kinderen dan niet zo lang in de kerk stil hoeven te zitten.

Informatievoorziening
De ouders zijn redelijk op de hoogte van de inhoud van de kindernevendiensten (8 voldoende, 3 onvoldoende) en kennen de leiding. Sommige kinderen vertellen over de nevendienst, andere kinderen niet. De meeste kinderen vinden het wel leuk.Het bord in de hal is niet zo bekend (7 ouders wisten hier van), en hieruit is niet altijd op te maken wat de kinderen gedaan hebben in de nevendienst (3 ouders: vaak,  4 ouders: soms).


Inhoud van de kindernevendienst
In het algemeen vindt men de inhoud goed (5 ouders) of voldoende (5 ouders). Eén ouder vindt de inhoud matig. 

De nieuwe methode was niet bij iedereen bekend (7 ouders waren hiervan op de hoogte), maar wordt over het algemeen wel gewaardeerd. Een ouder vond Kind op Zondag juist geschikt omdat het aansluit bij Kind op Maandag op school.

De meeste ouders vinden de leeftijdsindeling in 2 groepen goed. Een ouder stelt dat drie groepen beter zou zijn, maar dit is met de huidige aantallen kinderen niet haalbaar.

Activiteiten
Van de overige activiteiten die de kindernevendienstcommissie organiseert, worden vooral de "leuke" activiteiten zeer (kinderkerstfeest, Palmpasen, uitstapje) gewaardeerd. Over de projecten (40-dagentijd en Advent) zijn de ouders minder enthousiast. Iedereen was op de hoogte van deze activiteiten.

Overig
Drie ouders hebben aangegeven dat ze benaderd mogen worden om plaats te nemen in de kindernevendienstcommissie. Twee hiervan geven aan dit in de toekomst te willen doen, één ouder heeft aangegeven dat we hem/haar mogen benaderen, maar geen naam en adres ingevuld! Uiteraard willen we graag met deze ouder in contact komen.

Een ouder stelt voor om eens bij de Morgenstondgemeente te gaan kijken.