Protestants Kerkblad Delft - 01 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 januari

Zondag 12 januari
Op deze zondag vieren wij het avondmaal, muzikaal ondersteund door de cantorij. Wij lezen Matteüs 3: 13-17, de doop van Jezus in de woestijn. Johannes staat niet te trappelen, hij vindt dat het omgekeerde moet gebeuren. Jezus gebruikt een groot woord – gerechtigheid van God – om aan te geven dat dit toch zo moet gebeuren en Johannes laat zich overhalen. Een duif en een stem uit de hemel bevestigen deze doop. Een alom bekend verhaal maar hoe meer ik het herlees, hoe minder ik het begrijp. Heeft Johannes niet gelijk? Waarom moet Jezus dit ondergaan? En hierna gaat Hij de woestijn in, terwijl Johannes voor dit gebeuren Jezus niet alleen aangekondigd heeft, maar tegen de Farizeeën harde woorden gebruikt om dit te doen: “het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur”. Het is een drieluik met de doop in het midden, Johannes aan de ene kant en de verzoekingen in de woestijn aan de andere. 
Ds. David Knibbe

Maandag 13 januari: Dienst Die Buytenweye
Op 13 januari vieren we in Die Buytenweye de eerste dienst van het nieuwe jaar. We hopen elkaar te ontmoeten, al zingend en luisterend!
Ds. David Knibbe

Bedankt
Wij willen u bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en uw gebeden tijdens het verblijf van Tinus in de “Bieslandhof” en van mijzelf in “Abtswoude”. Het heeft ons goed gedaan. Wij zijn nu weer allebei thuis. Ook ds. Knibbe bedanken we voor zijn bezoeken aan ons allebei. Nu moeten we verder opknappen. Over een paar weken hopen we weer naar de kerk te komen. Wij wensen u allen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Tinus en Greetje Veldhuis

In memoriam Jacoba van Noortwijk–Hanemaaijer † 28 december 2013
“Ik blijf, maar afscheid nemen, ik word er zo moe van”. Met deze verzuchting gaf mevrouw Van Noortwijk aan hoe zwaar die laatste loodjes waren. Als je zo zwak bent dat je bij alles geholpen moet worden, dan kun je dat geen leven meer noemen. Typerend voor een vrouw wier tweede natuur was om altijd klaar te staan voor anderen. Met een bemoedigend en belangstellend woord. Een vrouw die niet gewoon was om af te wachten tot mensen uit zichzelf weer in de kring kwamen, maar op ze afstapte om ze uit te nodigen om weer mee te doen. Tot zo’n anderhalve maand geleden de rollen waren omgedraaid en zij helemaal bestaansafhankelijk was geworden. Klaar met dit leven wat voor haar geen leven meer was. Maar ook omdat ze klaar was voor de laatste reis. Het stoorde haar dat het vertrek zo op zich liet wachten (ik schreef daar al over in de vorige editie van het kerkblad).
Mevrouw Van Noortwijk is haar hele leven lang een harde werker geweest. Ze bestierde het huishouden met zes kinderen. Ze verzorgde haar moeder die zelf geen woning meer had, maar afwisselend bij mevrouw Van Noortwijk en bij haar elf broers en zussen inwoonde. Daarnaast verzorgde zij de administratie van het loodgietersbedrijf van haar man en behield zij zakelijk het overzicht. En alsof dat nog niet genoeg was liep zij het heilig vuur uit de sloffen als bezoekster namens de kerk. 
Ook na het overlijden van haar man in 2001 stond ze de medebewoners van Woonzorgcentrum Abtswoude liefdevol terzijde. Met een troostend woord vanuit een springlevend geloof. Ik weet, ze zal het verschrikkelijk vinden, maar voor mij was zij ‘de engel van Abtswoude’. Regelmatig belde ze me op en zei: “Je moet dus naar die en die toe, want daar gaat het niet goed mee”. Steevast sloot ze haar pastoralia af met de vraag: “Hoe gaat het eigenlijk met u?” Tot en met het laatste bezoek aan haar. 
Op 2 januari 2014 hebben we afscheid van haar genomen met een dienst van Woord en Gebed in de aula van de begraafplaats Iepenhof. Deze dienst moest niet alleen over haarzelf gaan, maar vooral getuigen van Gods liefde voor mensen en de kracht van het geloof. Uiteraard had zij de regie in de keuze van de liederen. Als afscheidstekst koos zij voor Romeinen 14: 7-8:
“Niemand van ons leeft voor zichzelf, 
en niemand van ons sterft voor zichzelf. 
Zolang wij leven, 
leven we voor de Heer; 
en wanneer wij sterven, 
sterven we voor de Heer. 
Dus of we nu leven of sterven,
we zijn altijd van de Heer.”
In dat geloof heeft ze ons losgelaten en vanuit dat geloof hebben wij haar uit handen gegeven en haar bevolen in hoede van de Eeuwige.
Ds. Jurjen G. Fennema

Uit de kerkenraad
Het bezinningsmoment tijdens de december vergadering van de kerkenraad was “Leidinggeven aan verandering”. Zo’n thema past bij de directie van een bedrijf, maar ook bij de kerkenraad van een wijkgemeente. Veel zaken veranderen in onze kerkelijke gemeenschap in de komende jaren. De kerkenraad wil daar op een goede en doordachte manier leiding aan geven. De wijkgemeente bestaat uit gemeenteleden met allerlei talenten en daar moet meer gebruik van worden gemaakt. Zo ontstaat een meer ontspannen manier van werken.
Al langer spreekt de kerkenraad over meer aandacht voor communicatie. De kerkenraad besloot om te zoeken naar professionele hulp bij het opstellen van een communicatieplan (zie Communiceren …. een vak! Wie helpt ons?).
Ook over de vacatures is gesproken. Het is erg lastig om ambtsdragers en bezoekmedewerkers te vinden. Niet iedereen heeft daarvoor tijd en niet iedereen is geschikt voor dit (missionaire) werk. Wat wordt precies verwacht van een ambtsdrager en kan ik dit wel vier jaar volhouden? Misschien moeten we niet praten over het invullen van taken, maar over het benutten van talenten. Al deze zaken worden in het nieuwe jaar verder besproken, ook met gemeenteleden tijdens een gemeenteavond op 11 februari.
Peter Plugers, scriba

Communiceren …. een vak! Wie helpt ons? 
Als wijkgemeente worstelen we met onze communicatie zowel binnen als buiten onze wijkgemeente. We hebben als wijkgemeente veel (activiteiten) te bieden maar hoe vertellen we dat iedereen? Natuurlijk gebruiken we de bekende middelen (het kerkblad, website, flyers, e-mail, persoonlijke uitnodigingen,…). Toch hebben we het gevoel dat we niet alle doelgroepen goed bereiken. We zijn als wijkkerkenraad begonnen met een systematische inventarisatie van doelgroepen binnen en buiten de gemeente, wat we willen bereiken voor de diverse doelgroepen, welke middelen wij nu gebruiken. Maar we komen er niet helemaal uit. Daarom zoeken we iemand met verstand van communicatie die ons kan helpen een communicatieplan/-strategie op te zetten. Dus niet iemand die voor ons stukjes gaat schrijven, maar helpt met het opzetten van een planmatige aanpak. Zo iemand zou er toch moeten zijn binnen de wijkgemeente? Voor verdere informatie kunt u terecht bij ondergetekende of een van de predikanten. 
Namens de wijkkerkenraad, 
Henk Jansma

Agenda
13 januari 19.15 uur basiscatechese, VHK
14 januari 19.00-19.45 uur gebedsgroep, VHK
14 januari 20.00 uur wijkkerkenraad, VHK
15 januari 10.00 uur rouwgroep, VHK
15 januari 20.00 uur taakgroep Eredienst 
20 januari 19.15 uur basiscatechese, VHK
21 januari 20.00 uur Leerhuis Woord en Beeld, VHK
22 januari 10.00 uur rouwgroep, VHK
23 januari 20.00 uur Luisteren 2.0, VHK

Inleverdatum kopij
PKD02 verschijnt op zaterdag 24 januari. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 14 januari 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 19 januari
Op het feest van Epifanie (de verschijning van de Heer) klinkt het verhaal over de wijzen uit het Oosten. De klassieke lezing op de eerste zondag na Epifanie is Matteüs 3: 13-16 over de doop van Jezus. Zondag 19 januari is de tweede na Epifanie. Traditiegetrouw luisteren we dan naar Johannes 2: 1-11, de bruiloft te Kana. De drie lezingen worden genoemd in lied 516 uit het Liedboek. Het is een lied speciaal gemaakt voor de Epifaniëntijd. Het lied heeft oude wortels. De dichter Sedilius leefde omstreeks het jaar 450. In het Compendium bij het Liedboek voor de Kerken wordt opgemerkt dat het lied ‘zeker geen grootse poëzie bevat, noch indrukwekkende gedachten, het heeft iets naïef-ontroerends door zijn heldere verteltrant.’ In het Liedboek voor de Kerken heeft het lied (lied 156) elf coupletten in het Liedboek zijn er vijf overgebleven. Couplet vier (van LB 516) luidt: “O teken van zijn macht zo groot! Het water in de kruik werd rood. Toen Hij beval te schenken, schonk de schenker wijn en ieder dronk.” De cantorij verleent haar medewerking.
Ds. M. Visser

Waarom een kopje koffie zo belangrijk is! 
De tweede collecte op zondag 19 januari is voor de wijkkas van de diaconie. De diaconie heeft als bestemming gekozen de koffie, thee en limonade voor de klanten van de voedselbank.
Tegenwoordig komen op donderdag ongeveer tachtig klanten bij het uitdeelpunt van de voedselbank in de Vierhovenkerk. Zij krijgen dan gratis een kopje koffie of thee aangeboden en voor de kinderen is er limonade. De koffieschenkers horen veel reacties: “Je voelt je welkom", "Het is heel lekkere koffie" (Fairtrade koffie!), "Zo leg je gemakkelijk contacten", "Handig om ook eens iets te ruilen", "Je kunt je verhaal even kwijt".
De Vierhovenkerk wil een kerk zijn, die gastvrij is en waar bezoekers zich welkom voelen, ook de klanten van de voedselbank. Daarmee treden we als kerk naar buiten. Dat vinden we als diaconie heel wezenlijk. Wilt u op zondag 19 januari een extra bijdrage leveren aan de tweede collecte om dit kopje koffie te bekostigen?
De diaconie 

Basiscatechese
De catechese is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8. De eerste drie lessen gaan over ‘het kerkgebouw en wat daar mee samenhangt’ en de overige drie over ‘de bijbel als bibliotheek’. De data: 13, 20 en 27 januari en 24, 31 maart en 7 april. Plaats en tijd: van 19.15 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Graag een week voorafgaand aan een serie van drie avonden aanmelden. Informatie en aanmelding bij ds. Marco Visser.
Ds. M. Visser

De vitrinekast
In de advent- en kersttijd stonden kerststalletjes te pronken in de vitrinekast. Een van de kerststallen was gemaakt door Annita Moerman. Een kleurrijk geheel van gehaakte poppetjes. Annita gebruikt hiervoor restjes wol. Hebt u nog wat liggen? Annita is er blij mee, telefoon (015) 261 9436.
In de maand februari is er in de kerk een kleine expositie rondom het thema ‘geluk’. Heeft u een voorwerp, tekst of afbeelding die voor u te maken heeft met dit onderwerp? Neem dan contact op met ds. M. Visser en we kijken of het in de vitrinekast kunnen plaatsen.
Ds. M. Visser

Luisteren 2.0, Bert Bakker 
Op 23 januari van 20.00 tot 22.00 uur wordt het boek van Bert Bakker, ‘de ander te voorschijn luisteren’ besproken. In het boek gaat het om ‘motiverende gespreksvoering’. Kenmerkend voor deze gespreksvoering is het luisteren met reflecties. Persoon X heeft een gedachte (A) en verwoordt die (B). Persoon Y hoort (B) en heeft daar zijn gedachten (C) bij. Maar is de ontvangst (C) juist? Om zo dicht mogelijk bij (A) te komen kun je reflectief reageren. Dit doe je door een ‘vraag’ (D) te stellen die begint met “je bedoelt …” en waarbij de stem aan het eind van de zin niet omhoog gaat, maar daalt (dus niet: ‘Je vond dat een plezierige ontmoeting?’ maar ‘Je vond dat een plezierige ontmoeting’). Aanmelding (niet noodzakelijk) bij ds. M. Visser in verband met materiaal. 
Ds. M. Visser

Fair trade artikelen en brieven Amnesty International
We schrijven op zondag 12 januari brieven aan de autoriteiten in Congo, Bahrein en Mexico. In Congo worden verdedigers van mensenrechten voortdurend bedreigd of gevangen genomen. In Bahrein zijn een tweetal minderjarige jongens opgepakt bij demonstraties tegen de regering en tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.
In Mexico wordt een katholiek priester en hoofd van een migranten centrum regelmatig bedreigd evenals zijn medewerkers. 
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty International brieven en voor een keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
 Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Medewerkers gevraagd voor O(ud)P(apier)A(ctie)
We zoeken medewerkers voor de Oud Papier Actie:
Inzamelen : één keer per maand op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur
Locatie: Vijverhof
Ziet u het zitten? Neem dan contact op met Gerrit Dirkse, e-mail: gdirkse@ziggo.nl of telefoon: 015 257 6108.
Gerrit Dirkse

Maaltijd
Op donderdag 23 januari is er van 18.00 tot 19.15 uur een maaltijd in de kerk. Inschrijven kan vanaf zondag 12 januari.
De diaconie


Maatschappelijke stage
Drie leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft komen in de Vierhovenkerk hun maatschappelijke stage doen. Olatz Azurmendi doet haar hele stage bij de diaconie en Judith Mourits en Ilja Feijnenbuik voor een deel. Ze komen onder andere helpen bij het koffie schenken voor de voedselbank en na de kerkdienst, bij de maaltijden, de kindernevendienst en de inzameling voor de voedselbank bij de supermarkt. Ze hebben al geholpen bij de kerstviering. De diaconie is blij met zulke jonge krachten!
De diaconie 

Medewerker voor de bandrecorderdienst gevraagd
Voor enkele gemeenteleden worden de kerkdiensten in de Vierhovenkerk op cassetteband opgenomen. Ons team van drie is op zoek naar een vierde vrijwilliger die eens in de vier weken de opname verzorgd en een bandje bezorgd bij twee gemeenteleden. Als u die vierde wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Ruud Spuijbroek, telefoon (015) 256 8606 of email r.spuijbroek@hotmail.com.
Ruud Spuijbroek

Giften
€ 50 wijkdiaconie van NN. Via ouderling V.d. K. € 30 (wijkdiaconie) en via bezoekmedewerker V.d. G. € 10 (wijkdiaconie).
Ds. M. Visser