Protestants Kerkblad Delft - 01 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van zaterdag 16 januari

Bij de diensten
Zondag 17 januari
Na het kerstfeest breekt de tijd aan waarin we de verschijning van Christus vieren. Het Griekse woord daarvoor is Epifanie. Drie momenten van deze verschijning ontbreken nooit in het kerkelijk jaar: de verschijning van de ster aan de hemel die de wijzen naar Bethlehem leidt; de doop van Jezus waarbij Hij wordt aangewezen als de Zoon van God en de bruiloft in Kana als Jezus zijn heerlijkheid bekend maakt in het teken van water dat wijn wordt. Deze zondag lezen we dat verhaal uit Johannes 2:1-11. De eerste lezing uit Jesaja 62:1-5 spreekt over de verhouding van God en het volk Israël als een huwelijk: de Heer verheugt zich over Sion als een bruidegom over de bruid. Daarmee wordt een ‘leeswijzer’ gegeven voor Johannes 2. In de bruiloft gaat het om de relatie van God en zijn volk, Christus en de gemeente. Wij vieren deze zondag het Heilig Avondmaal. Dat is de aanleiding om vooral stil te staan bij de tekentaal in Johannes 2. Water wordt wijn en verwijst zo naar de heerlijkheid van Christus. Ook in de eerder genoemde verschijningsverhalen wordt een element uit de natuur een teken. De ster is door het Woord van God een teken dat naar de nieuw geboren koning leidt. Het water en de duif wijzen bij de doop een nieuwe wereld aan zoals in het verhaal van Noach en de vloed. Bovendien wordt de duif een teken van de Geest van God. Het Woord van God legt het teken uit. Dat is ook naar de aloude definitie van Augustinus de betekenis van het sacrament. Het Woord komt tot het element (water, brood en wijn) en het wordt een sacrament. Zo spreekt God deze zondag tot ons in het Woord en in het teken dat door het Woord geduid wordt. We verheugen ons in deze dienst op de medewerking van de cantorij onder leiding van Wim Loef en op het orgelspel van Christo Lelie. 
G.C. van de Kamp

In memoriam
Teunia van der Ster-van der Eijk *12 augustus 1926  12 december 2015
Gewoon bijzonder. Teunia - Toon, Toos, To, bijzonder, zoveel namen - werd geboren als derde kind in en gezin van vier. Haar oudste broer is overleden, haar twee zussen konden aanwezig zijn bij de dankdienst voor haar leven. Zij ontmoette haar man Jan in de Nieuwe Kerk, zij verloofden zich en Jan werd opgeroepen om naar Indonesië te gaan. Na drie jaar keerde hij terug en konden zij trouwen. Zij kregen vijf kinderen. Vier dochters en een zoon. Zij was gewoon, wilde niet graag opvallen. Zij was bijzonder, want zij lag wakker van de berichten in de krant over de pijn en moeiten van mensen over heel de wereld. Zij gaf vertrouwen en ruimte aan haar kinderen, praatte graag over bijzondere vragen, levensvragen maar ook over de gewone dingen van het leven. Zij hield van mooi en kunstzinnig. Zij hechtte aan haar kinderen, en vond loslaten moeilijk. Toen Arjan naar Australië emigreerde, gaf dat pijn. Na een herseninfarct in 2005 kon zij de geplande reis naar Australië niet meer maken. Met haar man had zij een harmonieuze band, die uitstraalde naar het gezin. “Ik ben niet echt dood, moet je weten” is een weerkerende regel in het gedichtje op de kaart. Deze zorgzame, geestige en scherpzinnige vrouw hebben wij in een dankdienst voor haar leven herdacht op Hodenpijl, vrijdag 18 december 2015. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Bijzonder gewoon is ons geloof, dat wij dit haar na kunnen zeggen. 
Ds. David Knibbe

In memoriam 
Jordan Zadrach Ferdinand Rugebregt  24 december 2015
Donderdag 24 december overleed Jordan Zadrach Ferdinand Rugebregt. Hij woonde met zijn vrouw in de Akropolishof. Hij werd 78 jaar. Abrupt verloor hij het leven. Een hartstilstand. Een schok voor zijn vrouw en zijn familie. 13 December 1937 werd Danny geboren in Indonesië. Zijn vrouw en hij deden in Westerbork belijdenis in 1959. De geschiedenis trok zijn sporen in hun leven. Maar wie hem sprak trof geen verbitterd mens. Op 5 augustus 1966 traden zij in het huwelijk. Zij kregen een zoon en twee kleindochters. De familie Rugebregt kerkte in de Vierhovenkerk en in de Molukse kerk Lachai Roi te Alphen aan den Rijn. Trouw begeleide hij zijn blinde vrouw. Volhardend, ondanks de pijn in zijn lichaam en de benauwdheid die hij kende, was hij er voor zijn vrouw. De ontreddering is groot. Woensdag 30 december vond de uitvaartdienst plaats voorafgaand aan de crematie in Alphen aan de Rijn. Wij bidden voor zijn vrouw, zoon en kleinkinderen.
Ds. Marco Visser

In memoriam Arie Doorduyn  24 december 2015
Donderdag 24 december overleed Arie Doorduyn. Hij woonde met zijn vrouw Mieke aan de Papsouwselaan. Hij werd 79 jaar. Aad was een geboren en getogen Delfenaar. Als opvolger van zijn vader in de aardappelhandel kende hij veel mensen. Hij genoot een degelijke opvoeding. Onderdeel daarvan vormde de wekelijkse kerkgang. Heel de familie Doorduyn op één kerkbank. Bij zijn ouders was iedereen welkom. ‘Heeft ze verkering met die jongen van Doorduyn? Dan zit het wel goed,’ zei de schooldirecteur tegen de ouders van de jonge Mieke. 18 December jongstleden stonden ze stil bij hun 56 jarig huwelijksfeest. Gedurende de zomers verbleven ze op de camping. Aad zorgde ervoor dat hij op tijd terug was voor de bazaar waar hij de boekenplanken met zorg inrichtte. Afgelopen september zette hij alles op alles om op de bazaar te komen. Een vriendelijk man is heengegaan. Woensdag 30 december lazen we 1 Korinthe 13. Wij bidden dat zijn nagedachtenis Mieke, kinderen, kleinkinderen en allen die hem gekend hebben tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Ruud Spuijbroek is thuis. Hij moet nu aansterken. De operatie is geslaagd en de verdere berichten zijn gunstig.
Ds. David Knibbe

Dank jullie wel voor alle lieve groeten, kaarten en bloemen tijdens mijn ziekte. Het heeft me goed gedaan.
Tineke Klinkenberg

Bea en Johan van der Meer willen iedereen bedanken voor de belangstelling en goede woorden na de viering van hun trouwdag in de Vierhovenkerk op zondag 27 december 2015.

Nijhoffs gedicht Het Veer
Martinus Nijhoff was dichter en vertaler. In veel van zijn gedichten neemt hij ons mee naar grenzen: een raam of de waterkant. Die grenzen zijn bij Nijhoff steeds mogelijke openingen of overgangen. Het is steeds spannend wat er gebeurt als de personages in zijn gedichten de oversteek maken.
Eén van zijn bekendste gedichten is Het Veer. In dit gedicht maken we kennis met Sebastiaan. Deze martelaar uit de derde eeuw duikt plotseling op in een Hollands landschap. Een landschap met duinen, de zee, een dijk, een stad, auto’s en een veerpont over een water. Ook Sebastiaan waagt zich aan een oversteek. Al lezend in het gedicht, worden we uitgenodigd om met Sebastiaan op te trekken. En wat gebeurt er dan met ons?

Op 20 januari wil ik met iedereen die dat boeiend vindt het gedicht Het Veer nader verkennen. De avond begint om 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Hartelijk welkom!
Neely de Ronde

Studiehuis 
We bespreken het derde gebod: “Misbruik de naam van de HEER, uw God niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan (Exodus 20:7 NBV).” ‘Misbruiken’, ‘ijdel gebruiken’ of ‘Schenk niet de naam van HEM, aan wat een waan is’, er zijn veel vertalingen in omloop. Degenen die het grootste risico lopen zijn de ‘dominees, priesters, bisschoppen, kerkelijke officials, en ouderlingen en wie zich maar opwerpt als spreekbuis van God’ aldus B. Luttikhuis. 
Het tweede gedeelte van vers 7 luidt: ‘God laat niet ongestraft wie zijn naam misbruikt’. 
Het is de moeite waard om kennis te nemen van de uitleg van Shalom Ben-Chorin. Hij zegt: “Deze straf moet men niet altijd zien als een drastisch gebeuren, maar kan men zien als een vervreemding van God, die de mens aan zich zelf te wijten heeft. (…) het leidt tot een uiterste vereenzaming van de mens omdat zijn eeuwige Gij zich van hem losmaakt.” U, jij bent van harte welkom om mee te doen op 28 januari, 20.00 uur Vierhovenkerk. 
Ds. Marco Visser
Zondag 24 januari
Kun je zeggen dat Jezus in Lucas 4:14-21 een soort mission statement afgeeft? Een boodschap die de echo is vanuit het Aloude Testament, denk aan Jesaja 61:1-9. Een boodschap die binnen enkele decennia na Jezus’ leven zichtbaar is in de christelijke gemeenten. Mensen vervuld van de Heilige Geest hebben het mission statement omarmd.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
17 januari Jezus jaagt een kwade geest weg
24 januari Jezus gaat op weg

Kind zoekt leiding
Wilt u of wil jij met de kinderen in de nevendienst verhalen lezen, kletsen en filosoferen, spelletjes doen, tekenen en knutselen? Wij zoeken leiding voor de kindernevendienst! 
Als je in de leiding meedraait, geef je ongeveer eens in de vier weken een kindernevendienst op zondagochtend tijdens de kerkdienst, die je dan thuis voorbereidt. Daarnaast bespreken we in ons team vier of vijf keer per jaar de planning en uitvoering van de nevendienst. 
Heb je nog vragen of wil je een keer meekijken tijdens een Kindernevendienst, mail naar vhk4kids@gmail.com, bel Marco Visser of spreek ons aan! Wij hopen op een zo groot mogelijke respons, want vele enthousiaste handen maken licht werk! 
De kindernevendienstleiding

Gemeenteweekeinde 2016
Het gemeenteweekend komt er weer aan!!! Van vrijdag 11 maart tot en met zondag 13 maart 2016 (LET OP aangepast) hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in de Lage Vuursche. Sarah, de vrouw van Abraham, staat centraal. Sarah lacht wanneer ze hoort dat ze op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen. Dit lachen leidde tot het thema, ‘Het leven lacht je toe’. 
Inschrijven kan op de zondagen 17 en 24 januari in de hal van de kerk of aanmelden bij één van de commissieleden of via mamekkes@telfort.nl
De organisatiecommissie 

Opbrengst collecte Stefanna
De collecte van de dienst in Woonzorgcentrum Stefanna op 13 december heeft
€79,10 voor de diaconie opgebracht.
Margot Mekkes

Basiscatechese
In het najaar gaf Henk Joon de basiscatechese aan kinderen van groep 7 en 8. Op 3, 10 en 17 februari en 2, 9 en 16 maart zal Henk de catechese voortzetten. Aanmelding via ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Cantorij 
De cantorij repeteert elke maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur onder leiding van Wim Loef. We leveren ongeveer eens per maand een bijdrage aan de eredienst. We zouden graag wat aanvulling hebben, vooral alten en sopranen, mannen zijn zeker ook welkom. Het is genoeg als je van zingen houdt, er is ondersteuning beschikbaar om de muziek te leren ook al kun je geen noten lezen. Kom eens vrijblijvend kijken op een repetitie, of neem contact op (John Booij: booij.john@gmail.com, (015) 2562503).
John Booij

Giften
Via ouderling d.H. van de familie K € 50 voor de wijkdiaconie. Van mevrouw D € 50 voor de voedselbank (via wijkdiaconie). Hartelijk dank. 

Inleverdatum kopij
PKD 2 verschijnt op 30 januari. Kopij kan tot dinsdag 19 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Diaconale collecte voor de Paasgroet
Reeds twee jaar brengen de diakenen samen met een aantal kinderen een plantje met een Paasgroet naar alle bewoners in de Buytenweye. De bewoners waarderen dat zeer en zijn blij verrast dat ze van de Vierhovenkerk een Paasgroet ontvangen. Op Paaszondag kunnen bezoekers van de kerkdienst een bloemetje met Paasgroet meenemen voor iemand in de eigen omgeving, die ziek of bejaard is. Hiervoor wordt een mooie kaart ontworpen. De tweede collecte van 17 januari is bestemd voor de bekostiging van deze actie. 
De diakenen

ZWO-maaltijd
Op zondag 17 januari verzorgt de ZWO-commissie een maaltijd. De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika.
ZWO-commissie

Avondgebed
Maandag 18 januari is er vanwege de week van het gebed een oecumenisch avondgebed met de Adelbert- en Mattheuswijkgemeente. De viering in de Vierhovenkerk duurt van half 8 tot ongeveer 8 uur.
Ds. Marco Visser

Sociëteit Vierhoven 
Sinds oktober 2014 hebben we in Nederland de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal biedt iets dat er tot nu toe niet was: de Bijbel in de taal die we dagelijks gebruiken. Door deze gewone taal wordt de tekst bij de lezer gebracht. Dat kan voor veel mensen een bijzondere ervaring opleveren.
We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons eigen leven staat en over onszelf gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dichtbij onszelf staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen vroeger en nu te overbruggen. Dan pas heb je het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De Bijbel in Gewone Taal maakt van lezen een ontmoeting: een ontmoeting met Bijbelse personen, met bijzondere verhalen en teksten.
De Bijbel in Gewone Taal gebruikt bekende woorden en korte, heldere zinnen. Het maakt deze Bijbel prettig om te lezen en geschikt om voor te lezen. 
Wilt u meer weten over de achtergronden van deze vertaling, kom dan op 26 januari naar de lezing over de Bijbel in Gewone Taal en laat u verrassen. Vierhovenkerk, aanvang 14.00 uur.
Ds. Marco Visser

Rouwgroep
Drie gesprekken voor mensen die rouwen om 'een gemis dat niet te noemen is'. De ochtenden zijn op 21 en 28 januari en 4 februari van 10.00 tot 13.00 uur in de Vierhovenkerk. Informatie en aanmelding (voor 18 januari) bij ds. Marco Visser (minimaal 5, maximaal 12 deelnemers).
Ds. Marco Visser

Verjaardagviering 
Woensdagmiddag 27 januari zijn alle 75-plussers die jarig zijn in december of januari van harte welkom in de Vierhovenkerk om hun verjaardag te vieren. Bent u niet jarig geweest maar lijkt het u wel gezellig, dan bent u evengoed van harte welkom! Tijdstip: 14.30 tot ongeveer 16.00 uur. Bent u verhinderd? Laat het ons even weten.
Suzanne van der Kooij, Meta Rodenburg, Lenie Looijen en Marjan Bood