Protestants Kerkblad Delft - 01 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 januari

Bij de diensten
Zondag 14 januari - Tweede zondag na Epifanie
Voor de tweede zondag na Epifanie reikt het Gemeenschappelijk Leesrooster Johannes 1:29–2: 11 aan. Dat biedt verschillende mogelijkheden. Traditioneel wordt op deze zondag gelezen van de bruiloft in Kana. Maar nu de keuze ruimer is, kies ik voor Johannes 1:29-34. Daar zegt Johannes de Doper van Jezus: ‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (vers 29). Johannes herhaalt zijn uitspraak nog eens in vers 36, waarop twee leerlingen van Johannes leerlingen van Jezus worden. De uitdrukking ‘de zonden wegnemen’ keert terug in de eerste brief van Johannes: ‘U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen’ ( 1 Johannes 3:5). 
We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer. De tekst uit Johannes 1:29 klinkt ook als we vlak voor de communie het ‘Lam Gods’ zingen. Vanouds wordt immers bij het breken van het brood gezongen: ‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons.’ Reden te meer om in de uitleg en verkondiging stil te staan bij de betekenis van de woorden van Johannes over Jezus als het Lam Gods. Dat kan ons helpen de betekenis van wat wij vieren, dieper te verstaan. 
G.C. van de Kamp

Genieten tijdens de kerstlunch
Op 19 december verzorgden de leerlingen van groep 7/8 van basisschool de Bron een kerstlunch in de Vierhovenkerk. De tafels werden gedekt met tafellakens die beschilderd waren. Deze tafellakens en de andere benodigdheden waren gemaakt door leerlingen van groep 1 tot en met 8. Onder andere waren er kerstkleurplaten gemaakt die fungeerden als placemats, gevouwen servetten in de vorm van een kerstboom en vrolijke kerstkaarten en menukaarten. Op de menukaart stond: ‘surprise soep, salade, brood, diverse soorten beleg en fruit’. Leerlingen dekten de tafels en serveerden alles uit. De gasten lieten zich bedienen als in een luxe restaurant. Als bonus ontvingen de gasten kerstversieringen om mee te nemen. Tussen de gangen door was er een quiz. Bij iedere tafel werden diverse vragen gesteld over het kerstfeest. Ze gingen over Jezus, de Zoon van God en het rendier Rudolf. Er werd een toneelstukje opgevoerd en er was een moment van intensief bewegen. Iedereen werd uitgenodigd mee te doen. Drie leerlingen deden de oefeningen voor en met enige hilariteit werden de oefeningen nagedaan. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. De leerlingen en hun leerkrachten werden hartelijk bedankt voor deze bijzondere lunch. Een luid applaus van de gasten volgde.
Ds. Marco Visser

Iconen zijn vensters op de hemel
Op 9 mei sprak Anne Marie van der Wilt, predikant en beeldend kunstenaar uit Capelle aan den IJssel op de sociëteit. Gedurende enkele weken hing haar serie ‘hedendaagse iconen’ in de Vierhovenkerk (www.zin-in-kleur.com).
Van der Wilt geeft aan dat iconen ‘vensters op de hemel’ zijn of ‘ladders naar de eeuwigheid.’ Ze scheppen ruimte voor verstilling, gebed en meditatie om daarin het mysterie en de mystiek van het geloof te ervaren. Eén van de iconen is getiteld ‘Icoon van de Opstanding’. Deze icoon beeldt Christus uit met opgeheven armen en is weergegeven in wit met goud glas. Wit is de kleur van feest, van de opstanding, goud de kleur van het goddelijke. Aan de onderkant is marmer te zien. Dit verwijst naar het graf. De kleine stukjes groen glas zijn tekens van hoop. De Bijbeltekst uit Johannes 20 is te lezen onder het zachtgele glas. 
Na de presentatie van ds. Van der Wilt heeft één van onze gemeenteleden, Lucie de Jong, een reproductie van bovengenoemde icoon aan de kerk geschonken. De kerkenraad heeft dit geschenk dankbaar aanvaard en besloten deze icoon in de kerkzaal op te hangen. Het wordt op zodanige wijze opgehangen dat het eenvoudig te verwijderen is als er andere tentoonstellingen zijn. 
Namens de kerkenraad, P. Plugers, scriba

Amnesty brieven en fair trade verkoop
Ook in het nieuwe jaar zijn we er met Amnesty brieven en fair trade artikelen uit de Wereldwinkel. In het afgelopen jaar schreven we ongeveer 800 brieven vanuit de Vierhovenkerk voor gevangenen en mensenrechtenactivisten, die veelal zonder berechting of eerlijk proces gevangen zitten.
Op zondag 14 januari schrijven we brieven aan Egyptische autoriteiten voor Nubische activisten die vreedzaam protesteren omdat ze hun grondgebied moeten verlaten. Ook schrijven we aan de Indiase autoriteiten voor de vrijlating van Chandrasekhar Azad, die opkomt voor de rechten van de Dalits, achtergestelde kastelozen of onaanraakbaren in India. Tenslotte komen we op voor Ni Yulan in India, die vreedzaam actie voert voor mensen die gedwongen uit hun huizen worden gezet. 
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal van de kerk.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Film Le gamin au vélo 
Deze film is een mooie en hoopgevende film. De twaalfjarige hoofdpersoon Cyril kan niet stilzitten: hij moet voortdurend rennen, vechten, fietsen… Cyril is in de steek gelaten, zit in een kindertehuis en is steeds op zoek naar zijn vader. Hij kan maar niet geloven dat pa zijn fiets heeft verkocht en zonder iets te zeggen is verhuisd. Zijn vader is veel te druk met het weer op poten krijgen van zijn eigen leven. Hij kan Cyril er niet bij hebben. Somberheid troef dus, maar dan is er opeens Samantha.
Samantha is een jonge kapster. Zij ontmoet Cyril bij toeval in een eerstehulppost en koopt zijn geliefde fiets voor hem terug. In de weekends mag hij uit het tehuis om bij haar te zijn.
Cyril is een kwaad jongetje. Wes –een kleine crimineel– maakt er misbruik van en haalt hem er toe over een boekhandelaar te overvallen. Wanneer Cyril die avond thuiskomt, weet Samantha al wat er is gebeurd.
Het thema van Le gamin au vélo is simpel. Cyril is een jongetje dat liefde nodig heeft, maar nog niet begrijpt dat Samantha hem die ook geven wil. Zo’n onderwerp zou gemakkelijk kunnen leiden tot een sentimentele film, maar dat is het niet.
Iedereen is welkom op 16 januari van 14.00 tot 16.00 uur. De deuren van de Vierhovenkerk zijn om 13.30 uur open. 
Het sociëteitsbestuur

“Kom naar MIJ” 
Op 21 januari om 16.30 uur vindt een Taizé-viering plaats. Kenmerkend voor de Taizé-vieringen zijn de stilten, gebeden en liederen die steeds herhaald worden. In de stilten stelt men zich open voor God. Gebeden en liederen helpen de deelnemers om ontvankelijk te zijn voor de Ongeziene. In elke viering in de Vierhovenkerk wordt daarnaast een Bijbeltekst aangereikt die richting kan geven aan de overwegingen. Op 21 januari wordt Matteüs 11:28-30 gelezen. Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage ten bate van de Voedselbank. De deur van de Vierhovenkerk is 15.30 uur open. De volgende Taizé-vieringen in dit seizoen zijn op 18 februari en 11 maart.
Informatie bij: Gea van Wijngaarden, David Knibbe, Martha van Loenen en Marco Visser. 
Ds. Marco VisserZondag 21 januari - De laatsten zijn de eersten
Aan deze dienst werken Hanna Wapenaar en de groep ‘Vier wieken’ mee. De ‘Vier wieken’ bestaat uit negen jonge mensen uit met name de zogenaamde Molenwijk. Gedurende twee samenkomsten hebben zij gesproken over Matteüs 20:1-16 de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. 
Hanna Wapenaar schrijft dat ze graag meedoet: “Deze tekst wordt vaak door het Ujamaa Centrum gebruikt om economische ongelijkheid aan te kaarten, ik ben heel benieuwd hoe jullie de tekst lezen. Ik kan vertellen hoe we de tekst hier (in Zuid-Afrika, MV) lezen, inderdaad ook met de mensen op de straat wachtend op werk. Mijn collega Sthembiso heeft daar destijds onderzoek naar gedaan. Ze betaalden de werkers een uurloon om bij de bijbelstudies aanwezig te kunnen zijn omdat ze anders hun werkdag kwijt waren.” 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
14 januari Johannes doopt Jezus Matteüs 3/Johannes 1
21 januari Eerste discipelen Johannes 1

In memoriam
Marie Fennema–Heijink, * 9 september 1930 † 19 december 2017
Riet Fennema was zorgzaam. Tot 1994 heeft ze haar eigen man met veel liefde verzorgd. Toen hij overleed ging ze niet bij de pakken neer zitten. Ze werd vrijwilligster bij Die Buytenweye en ze ging - heel verrassend - een krantenwijk lopen voor haar kleinkinderen. Een oma die haar kleinkinderen helpt bij hun baantje. Geweldig. Zorgzaam. Het feit dat één van haar kleinzoons haar heeft verzorgd na haar overlijden getuigt al van de band die kleinkinderen met haar voelden. Met haar andere kleinzoon heeft zij in een vliegtuig gezeten. Hij is piloot en zij mocht ook de stuurknuppel bedienen. Ook dit is nieuw en tekenend denk ik voor de verhoudingen tussen haar en haar (klein)kinderen. Als moeder was ze streng, maar ook in voor een geintje. Ze was iemand die zichzelf kon wegcijferen, voor anderen kon en wilde zorgen, maar die er aan de andere kant ook was. Als er een feestje was, zag zij er stralend uit. De liederen die zij had uitgekozen voor de uitvaartdienst getuigen van overgave en vertrouwen. “Blijf bij mij Heer” en “Als ik maar weet”. Zij heeft in haar zorg voor haar gezin altijd voor de ander gekozen. We lazen uit Jesaja 66:12 en 13. Gods zorg voor Israël wordt daar onder woorden gebracht met een vrouwelijk beeld: God wordt met een moeder vergeleken. God zorgt als een moeder voor zijn volk. Wie met dit vertrouwen afscheid van het leven neemt, kan haar leven in vertrouwen overgeven aan Hem. En de nabestaanden mogen weten dat God ook hen op hun weg zonder haar, die zij zo missen, zal dragen en steunen. 
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Bedankt
Hartelijk dank voor alle belangstelling in de vorm van bezoekjes, kaarten, lekkers, de bloemengroet vanuit de kerk, enzovoort, na mijn val van de trap. 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik (hoop ik) aan het eind van de revalidatie te zijn van mijn gebroken heup en kan het normale verplaatsen weer beginnen.                                       Ab Moes

Bedankt
Op 7 november vierden wij ons 55 jarig huwelijk. Namens de Buitenwijk kwam Trudy Zantbergen ons feliciteren met een bloemengroet. Vanwege dit heuglijke feit werden wij op 17 december (tevens de verjaardag van Thijs) verrast met de bloemen uit de kerk. Onze vriendin Jacqueline Dekker kwam ze brengen. Hartelijk dank voor zoveel medeleven.
Thijs en Wies Dijkstra

Uit de kerkenraad
Op 7 december vergaderde de Kleine kerkenraad. De volgende zaken kwamen aan de orde. De commissie Herinrichting Kerkzaal had van de kerkenraad een nieuwe opdracht gekregen, mede naar aanleiding van de gemeentedag op 9 april. Toen kon iedereen bekijken hoe een andere opstelling van de stoelen in de kerkzaal eruit ziet. Omdat er steeds meer lege stoelen komen, is een bezinning op de inrichting van de kerkzaal noodzakelijk geworden. De commissie heeft de ideeën verder uitgewerkt. Op de komende gemeenteavond van 23 januari brengt de commissie verslag uit van haar werkzaamheden.
Al langer wordt gewerkt aan het begrip zorgkernen in het bezoekwerk. Gemeenteleden moeten zich ervan bewust zijn en blijven dat de pastorale zorg voor elkaar hoort bij het zijn van een Christelijke gemeente. We hebben in wijkgemeente Vierhoven al een “zorgzaam” karakter, maar we kunnen dit verbeteren. Het werken met zorgkernen vergt een houding die niet eenvoudig is aan te leren. We moeten er soms moeite voor doen om goede aandacht te schenken aan anderen. We zijn op de goede weg, maar het vraagt onze voortdurende aandacht. De kerkenraad besprak een bijgewerkt plan van aanpak.
De kerkenraad is op zoek naar een notulist. Voor vier vergaderingen per jaar zoeken we iemand die het verslag wil maken van de vergaderingen. Wie dit een leuke uitdaging vindt, kan contact opnemen met de scriba.
Peter Plugers, scriba 

Week van gebed 
Evenals voorgaande jaren doet de Vierhovenkerk mee aan de week van gebed en wel op maandag 22 januari. 
Dit jaar is de Mattheus-wijkgemeente gastheer en is de samenkomst in de Marcuskerk. Het thema is “Recht door zee” (Exodus 15:1-21). Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Dank en voorbede deel je met God en met elkaar. Samen bidden onderstreept de verbondenheid tussen de geloofsgemeenschappen in de stad. Aanvang 19.30 uur, Menno ter Braaklaan 2. Samenkomst duurt ongeveer 45 minuten. Organisatie van deze eerste doordeweekse samenkomst: Wijkgemeente Mattheus, Adelbertkerk en Vierhovenkerk. We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). 
Ds. Marco Visser

Lezing over Lilith
Op dinsdag 23 januari van 14.00 tot 16.00 uur geeft dr. Anke Dorman bij Sociëteit Vierhoven een lezing over Lilith. Hoewel haar naam in de Bijbel maar één keer voorkomt, is Lilith een belangrijke figuur in de joodse mythologie. Ze is daarin bekend als de eerste vrouw van Adam die zich niet aan hem wilde onderwerpen en daarom vroegtijdig uit het paradijs vertrok. Ze wordt gezien als een vrouwelijke demon, die het op pasgeboren kinderen gemunt heeft, mannen verleidt en zwangere vrouwen bedreigt. In de lezing wordt uitgelegd hoe Lilith in de loop van de geschiedenis door verschillende groepen werd gevreesd maar ook bewonderd. Daarna kijken we met elkaar naar een werk van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer met de titel ‘Lilith am Roten Meer’. De deuren zijn open om 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Het sociëteitsbestuur

Maaltijd
Zondag 28 januari van 12.00 tot 13.15 uur is er een warme maaltijd in de Vierhovenkerk met soep, hoofdgerecht en een toetje! 
Iedereen is welkom en een bijdrage wordt op prijs gesteld. De diaconie

Giften
Van O. €50 (€25 wijkdiaconie en €25 voedselbank). Henny Melis ontving van familie NN. €50 voor de voedselbank. Marjan Bood heeft van NN. €50 ontvangen voor de kinderen van de voedselbank. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 2 verschijnt op 27 januari. Kopij kan tot dinsdag 16 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.