Protestants Kerkblad Delft - 01 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 18 januari

Bij de diensten
Zondag 19 januari
Aan het begin van de dienst krijgt Gonda de Haan (Kerkinactie) een cheque overhandigd van de ZWO-commissie (Hofkerk/Vierhovenkerk) voor het project Karamoja in Oeganda. Tevens wordt het startsein gegeven voor het nieuwe project. Vervolgens gaat zij naar de Hofkerk om het project af te sluiten. 
In Ruth 1:14-22 staan de woorden ‘Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’. Ruth neemt de beslissing om met Naomi mee te gaan naar Bethlehem. Is het de trouw aan haar schoonmoeder? Of kiest ze voor het ongewisse om dat ze een avontuurlijk karakter heeft? Heeft haar man haar verteld over de God van Abraham, Izaäk en Jacob? De schilderijen van Corja Bekius, ‘Orpa keert terug’ en ‘Aankomst te Bethlehem’ komen aan bod. De cantorij verleent haar medewerking. Corrie van Dongen neemt afscheid als diaken, Jan Nijenhuis en Paula Overvoorde als lectoren en Herma Selles als wijkredacteur. Bas van der Wulp is de nieuwe wijkredacteur en twee lectoren vervullen (reeds of vanaf september) de opengevallen plaatsen. 
Ds. Marco Visser

Pieternella Maria Schippers † 23 december 2019
Op 30 december werd een dankdienst gehouden na het overlijden van Nel Schippers te Westerveld in Driehuis. In de leeftijd van bijna 84 jaar overleed ze in een verpleeghuis te Wassenaar. Lang woonde ze aan de Aart van der Leeuwlaan deze kordate, gedisciplineerde, recht-door-zee, oprechte en van het leven genietende vrouw. Ze deed mee met bezoekwerk en reed mensen naar de kerk. Voor haar golden de woorden uit Psalm 91: ‘Ik, God, bescherm je met mijn vleugels, onder mijn wieken vind je toevlucht.’ Vertrouwde woorden die Nel heeft doorgegeven staande in de lange rij der getuigen.
Ds. Marco Visser

Studieverlof
In overleg met beide kerkenraden is besloten dat ik dit nieuwe jaar studieverlof heb. Van 20 januari tot en met 14 februari doe ik zelfstudie en in de laatste week van april, de maand mei en de halve maand juni volg ik een aantal cursussen. Deze hebben zoveel mogelijk betrekking hebben op de vraag waarmee ik uiteindelijk ben beland bij H.S. Benjamins, docent dogmatiek en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie. Hij heeft mij geholpen bij zoeken van lectuur bij de vraag die mij bezighoudt: Waar bevindt de hedendaagse mens zich op het gebied van denken en geloven? Als ik hier iets meer wetenschappelijk inzicht in heb, kan ik me voorstellen dat ik mensen beter kan bereiken met het verhaal van Jezus, dat mij bij het klimmen der jaren steeds meer blijft boeien. Dit is mijn laatste studieverlof. Het boek dat we samen hebben gekozen is Bronnen van het zelf van de Canadese filosoof Charles Taylor. In dit boek gaat hij de geschiedenis van het denken na om dan uit te komen bij de hedendaagse mens en hoe zij haar zelf ziet. Praten met anderen hierover heeft ertoe geleid dat ik weer in overleg met mijn begeleider nog een aantal hoofdstukken probeer te lezen van Taylors andere hoofdwerk: Een seculiere tijd.
Uitvaarten hoop ik zelf te doen, de vier weken heb ik wat ruim gepland, mocht er meer tijd nodig zijn dan plak ik die uren vast aan mijn studieverlof in de eerste week erna. U zult mij dit half jaar ook minder horen voorgaan. Voor de wijkgemeente Vierhoven is ds. Marco Visser mijn eerste vervanger.
Ds. David Knibbe

Taizé-vieringen
Op 19 januari, 16 februari en 15 maart is er een Taizé-viering. Wilt u vooraf een liturgie ontvangen? 
Dan graag een email naar simonhuisman@ziggo.nl.
Simon Huisman

Avondgebed
Maandag 20 januari om 19.30 uur is er in het kader van de ‘Week van gebed voor de eenheid’ een avondgebed in de Adelbertkerk, waarin de Vierhovenkerk participeert. Gedurende de week worden lezingen uit Handelingen 27 aangereikt.
Ds. Marco Visser

Songs for the Asking 
Speciaal voor de Sociëteit heb ik een liedjesprogramma samengesteld dat de chronologie van het leven volgt: verliefd worden, trouwen, kinderen krijgen, tegenslagen incasseren, werk en drukte, oud worden en afscheid nemen. Engelse liedjes van Paul Simon, de Beatles of Randy Newman, maar ook Nederlandse liedjes van Annie MG Schmidt en Herman van Veen. Van de Engelse liedjes heb ik vertalingen gemaakt. Een muzikale sociëteitsmiddag dinsdag 21 januari, aanvang 14.00 uur.
Wim Schut

Studiehuis ‘Bestaat God?’
Donderdag 23 januari 20.00 uur is de vraag ‘Bestaat God?’. 
Die vraag stelde de zevenjarige Anco in 2014 aan een professor in de sterrenkunde, Peter Barthel. Barthel schreef er een boekje over. Wat is jouw antwoord? 

Bram van de Bos en ondergetekende hebben de avond voorbereid en verheugen ons op het gesprek.
Ds. Marco Visser

Chat 
Op 26 januari 2020 komen de jongeren bij elkaar in de Jack Sparrowzaal voor Church Apart Together. Hartelijk welkom van 10.00 tot 11.00 uur. 
Gerben Gerritsen en Neely de Ronde

Collecte 
In december heeft de wijkgemeente doelen gekozen voor de diaconale wijkcollecte. Eén van de doelen was de Voedselbank. Op 26 januari wordt hiervoor gecollecteerd.
De diaconie

Ruth
Dinsdag 28 januari om 14.00 uur komt de Corja Bekius (predikant-schilderes) de negen werken over Ruth die in de kerk hangen, toelichten.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 28 januari komt deze bijeen in de Vierhovenkerk om 19.00 uur. We nemen ongeveer 45 minuten de tijd om te bidden. Wilt u dat er voor iets of iemand wordt gebeden? Geef het dan door aan Jenne de Haan, (06) 2170 1198. 
Jenne de Haan

Bibliodrama 
Vanaf eind januari 2020 gaan we drie keer bibliodrama spelen in de Vierhovenkerk. Drie verhalen over het leven van Jezus staan centraal. We gaan ontdekken wat deze verhalen ons te zeggen hebben. Als je mee wilt doen, geef je dan snel op. De data zijn 30 januari, 20 februari en 19 maart. Op 30 januari staat het verhaal van Jezus op de bruiloft te Kana centraal.
Neely de Ronde

Inleverdatum kopij
PKD 2 verschijnt op 1 februari. Kopij kan tot maandagavond 20 januari worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 26 januari
Ruth 2:1-13 vertelt over het recht om de aren op te rapen van het veld die na de oogst zijn blijven liggen. Het vijfde schilderij ‘Aren lezen op het veld’ verbeeldt Ruth 2:3. 
Ds. Marco Visser

Donderdag 30 januari
15.00 uur viering in de Vijverhof. 
Voorganger ds. M. Visser

Kindernevendienst
19 januari Johannes doopt Jezus: Marcus 1:1-11
26 januari Jezus kiest zijn leerlingen Marcus 1:14-20

In memoriam
Anno Houwing † 13 december 2019
Vrijdag 13 december overleed Anno Houwing in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Erna aan de A.M.de Jonglaan. Deze internist was een markante persoonlijkheid, blijmoedig en innemend. Een man die intens genoot van het leven, met twinkelende ogen. Intens betrokken op zijn familie, zijn kinderen en kleinkinderen, zorg en vreugde delend tot op het laatst toe. Vier kinderen die op hun beurt als een muur om hem en zijn vrouw Erna stonden. 
Intens betrokken ook op zijn patiënten. Het betekende een druk en hectisch bestaan. Natuur en muziek brachten rust. Op latere leeftijd deed hij samen met zijn vrouw belijdenis en werd hij gedoopt. Vooral zoekend en luisterend gaf hij gehoor aan zijn geloof. Hij vond houvast in de zegen die een mens mag ontvangen en mag doorgeven en daar was hem op het laatst veel aangelegen. De afscheidsplechtigheid voorafgaande aan de crematie vond 21 december plaats en werd afgesloten met de zegen van Sint Patrick.
Ds. Marco Visser 

Juliana van Goudswaard–Beswerda * 31 januari 1930 – 18 december 2019
Juliana van Goudswaard–Beswerda hield van gezelligheid. Ze organiseerde graag feestelijke bijeenkomsten met grote groepen mensen. Ze genoot daarvan. Aan de andere kant was zij niet iemand die makkelijk op een ander afstapte. Een zekere tegenstrijdigheid zat in haar. Ze was thuis bijvoorbeeld om haar zoon Jaco op te vangen uit school, met thee en gezelligheid, maar ze vond het thuiszijn beter dan werken. En toch was ze er ook weer trots op dat ze bij de bank Mees en Hope had gewerkt. 
Zij had veel behoefte aan aandacht, ze was geneigd eerder datgene te zien wat ze mistte dan wat zij aan zegeningen gekregen had. Tijdens de afscheidsdienst lazen wij over Israël dat wegtrok uit Egypte door de Rode Zee naar het beloofde land. 
Wat zou het fijn geweest zijn als er meer momenten waren geweest dat zij zich dit gegund had en dat zij het beloofde land nu al gezien had, vanuit de verte maar toch! 
Zij liet haar kinderen in menig opzicht vrij. Het ontdekken van drinken en roken en relaties, zij gaf een grote vrijheid. Ook dat vormt je, naast haar door plichtsbesef geleide leven. En juist die vrijheid is waar het om gaat. Israël uit Egypte als vrije mensen op weg naar het land van belofte. De gelovige uit het lied van de herder, die in de weidsheid en de engte, de weiden en de ravijnen, leven en dood tegenkomt. God die hem stimuleert de kant van het leven te kiezen, zodat hij in het oog van vijandigheid als een vrij mens kan eten en drinken. 
Zij leeft nu bij God. De ultieme vrijheid. Al die verhalen over vrijheid ziet zij nu in volle glorie. Zo is zij kind aan huis bij God, die zij op haar manier geëerd heeft en die zij in zijn heerlijkheid mag ervaren. 
Je had het haar gegund dat ze haar eigen zee had kunnen splijten zodat ze tijdens haar leven al het beloofde land had kunnen bereiken. Daarom gunnen wij het haar zeer, dat ze nu voor altijd bevrijd is van wat knelde en ze oog in oog met haar bevrijder mag leven.
Ds. David Knibbe

Stieneke Schuurman Hess-Nagel † 19 december 2019
Donderdag 19 december overleed Erristina Jacoba Schuurman Hess-Nagel in de leeftijd van 78 jaar. Stieneke was sinds drie jaar weduwe van Johan Schuurman Hess en woonde in de Otterlaan. Het alleen zijn viel haar niet altijd mee want zij, spraakwaterval die zij was, had graag iemand om mee te praten. Zij was God dankbaar voor het leven dat ze achter zich had, haar man, de kinderen en kleinkinderen. Dankbaar voor de seizoenen van het leven die ze had mogen meemaken. De lente met de sneeuwklokjes, de zomers met de kinderen en kleinkinderen, de herfst waarin het kon stormen en de zeeën soms hoog waren – “schipbreuken” in haar directe omgeving, maar in diezelfde herfst ook de oogst van de wijnstok die telkens weer uitliep. Ze wist de winter hoort erbij en kende Psalm 139 “Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, U die mij weefde in de buik van mijn moeder, alles werd opgetekend in uw boekrol, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet een.”
27 december vond de afscheidsdienst plaats in de aula van begraafplaats Iepenhof.
Ds. Marco Visser

Afscheid en nieuw begin!
In onze wijkgemeenten Vierhoven en Hof van Delft hebben we ons twee jaar lang verbonden aan de straatkinderen in Uganda. Met dit project kregen deze kinderen nieuwe kansen, werden geholpen naar hun eigen streek en stad Karamoja terug te keren. Ze konden weer naar school en ook de gezinnen waaruit ze kwamen werden op allerlei manieren ondersteund. Voor dit project hebben we in twee jaar tijd €15.000 als wijkgemeenten opgehaald. We willen als ZWO-werkgroepen van beide wijken u allemaal hartelijk danken. Maar nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van de kinderen van Karamoja. Dat afscheid vindt plaats in de kerkdiensten van 19 januari. Gonda de Haan van Kerk in Actie zal daarbij aanwezig zijn.
Op diezelfde zondag starten we met een nieuw project. Het is weer een project geworden in Uganda. We zullen het vrouwennetwerk van de Orthodoxe kerk van Uganda gaan steunen, de Mother’s Union. Dit netwerk zet zich in voor de vrouwen, en daarmee voor hun kinderen en gezinnen. Gonda de Haan is ook de contactpersoon voor dit project en neemt ons op zondag 19 januari mee in dit project.
De eerste collecte voor het project zal zijn op Zondag Werelddiaconaat in februari. Uiteraard volgt er uitgebreidere informatie voor dit werk van de Mother’s Union.
De ZWO-werkgroepen van Hof van Delft en Vierhoven

Verbouwing kerkzaal
Het waaierteam werkt in december en januari het bouwplan uit voor de verbouwing van de kerkzaal en de details van het liturgisch meubilair. We vragen offertes aan voor de uit te besteden werkzaamheden. Daarna volgt de uitvoering: het verwijderen van de preekstoel, verbouwen van het podium, het maken van de meubels en de proefplaatsing van beamers. In de tussentijd wordt het orgel ingepakt. Er komt een moment waarop het podium even niet te betreden is. Als alles voorspoedig verloopt, houden we nog voor de zomer de eredienst in de heringerichte kerkzaal.
Het waaierteam,
John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

De toekomst?
Als vervolg op de serie gemeenteavonden in 2017-2018 heeft de denktank toekomstbeelden geschetst. Wijkgemeente Vierhoven wil zich voorbereiden op een toekomst met minder gemeenteleden, minder bezoekers aan de erediensten en het emeritaat van onze predikanten. Verschillende scenario’s geven een beeld van mogelijke toekomsten. De ervaring leert dat toekomstverhalen zich goed lenen voor discussie. Het doel van de toekomstscenario’s is om ons aan het denken te zetten. Het gesprek met elkaar is input voor het maken van beleid door de kerkenraad. Met een bepaalde strategie en beleid kunnen wij als Vierhoven op tijd op sommige ontwikkelingen reageren. Wees erbij op de gemeenteavond op 4 februari om 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
Denktank Vierhoven

Gift
€20 voor de voedselbank van C.K. 
Henny Melis ontving van mevr. NN €50 voor de voedselbank. 
Hartelijk dank.