Protestants Kerkblad Delft - 01 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 16 januari

Jezus verandert water in wijn 
Op zondag 17 januari lezen we Johannes 2:1-12. De slotwoorden over de bruiloft in vers 11 luiden: ‘Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea gedaan als eerste wonderteken.’ Letterlijk vertaald: ‘Dit begin maakte Jezus van de tekenen in Kana...’ Het woordje ‘archè’ wordt vertaald met ‘begin.’ Er is het woord ‘archetype’ in te herkennen, ‘oerbeeld.’ En dat is het wat Jezus hier doet. Hij geeft hier op de bruiloft zijn visitekaartje af. Hij zegt als het ware met dit wonderteken ‘zo zal heel mijn handelen zijn, Ik wil dat het feest, het leven, toekomst heeft en doorgaat.’ Met andere woorden ‘een goed begin is het halve werk.’
Ds. Marco Visser

Zondag 24 januari 
We houden een gezinsdienst. We weten nog niet precies hoe we het gaan invullen, maar we hopen op een dienst waar de kinderen zich thuis zullen voelen, samen met de ouders en ouderen. 
Ds. David Knibbe

Bedankje uit Latakia, Syrië
In november en december werd in de Vierhovenkerk een collecte gehouden voor de Stichting Open Hands. Dit bracht € 803 op. Tevens gaf het college van diakenen € 3000 uit de renteopbrengsten. De opbrengst was bestemd voor de kinderen en studenten van de Sunday School en de armen in Latakia, Syrië. In november werd geld gegeven aan 128 universiteitsstudenten (€ 10 per student). Er werden verschillende cursussen georganiseerd op het gebied van boekhouding en engineering, waaraan ongeveer 40 studenten deelnamen. Voedselhulp werd uitgedeeld aan 16 behoeftige gezinnen (€ 15 per gezin). In de week voor Kerstmis werd een bedrag uitgedeeld aan 50 christelijke gezinnen in nood (€ 20 per gezin), zodat ze wat heerlijk eten zouden krijgen om Kerstmis en Nieuwjaar te vieren. Ook werd in december, voor Kerstmis, een geldbedrag uitgedeeld aan 110 universiteitsstudenten (€ 15 per student). Op eerste kerstdag werd 's ochtends een kerstviering met cadeaus voor kinderen georganiseerd. ‘The Sunday School of Antiochian Orthodox Church in Latakia wil graag de Stichting Open Hands en de diaconie bedanken voor haar ondersteuning en bijstand. Ondanks de grote afstand, die ons scheidt, voelen we jullie liefde, alsof jullie dicht bij ons zijn. Jullie zijn in onze gebeden en in onze harten. Moge God het nieuwe jaar zegen en vrede brengen voor deze wereld in nood’.
Diaconie

Joden en christenen aarden naar dezelfde Vader
In het blad ‘Op weg, ontmoeting met het jodendom’ (uitgave PKN, november 2020) staat een interview met Renée van Riessen. Zij schreef verschillende boeken over de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906- 1995). Hij werd in Litouwen geboren, verhuisde in 1923 naar Frankrijk en studeerde in 1928-1929 in Duitsland (Freiburg). In 1930 werd hij genaturaliseerd tot Fransman. In WO II verbleef hij als Frans soldaat in krijgsgevangenschap. Zijn filosofische denkbeelden zijn sterk beïnvloed door de Bijbel die hij op jonge leeftijd in het Hebreeuws leerde lezen. 

Van Riessen wijst er op dat de Joden de Bijbel anders uitleggen dan de meeste christenen. Ze geeft als voorbeeld de uitleg van Genesis 3. Adam en Eva hebben zich voor God verstopt. God vraagt: ‘Mens, waar ben je?’ Je kan denken, ‘rare vraag voor God die alwetend is.’ Je kunt de vraag niet beantwoorden als je God allerlei eigenschappen toekent. ‘De joodse uitleg’, zo zegt Van Riessen, ‘gaat uit van de vrijheid van de mens. God stelt de vraag om Adams vrijheid te onderstrepen. De mens is het die antwoord moet geven.’ We kunnen zeggen dat God de mens, de ander, met wie Hij een verbond sluit serieus neemt. Het gaat om de ethiek, de vragen van goed en kwaad. De mens is verantwoordelijk en Levinas werkte er aan om het goede in de mens te versterken. 

Theo de Boer schreef in 1984 in Trouw dat Václav Havel kennis nam van de teksten van Levinas. Havel was een Tsjechisch schrijver, dissident en de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechië. Hij overleed in 2011. Havel zei: ‘...ik had het gevoel dat dit geschreven is door iemand die zelf in de gevangenis heeft gezeten...’ Het ging over de passage waar Levinas spreekt over de naaktheid en kwetsbaarheid van de mens. Havel herkende zich in Levinas. Zelf zei hij: ‘dat men geen dissident wordt door voor deze eigenaardige carrière te kiezen, maar door dat men door zijn verantwoordelijkheidsgevoel, in combinatie met een aantal uitwendige factoren, eenvoudig in die positie gestort wordt.’ Was niet Jezus ook een dissident? 

Het boek ‘De Plaatsvervanging’ van Levinas is voorzien van een uitgebreide toelichting door Theo de Boer (uitgave 1977). Het denken van Levinas stelt dat de ander een subject is en geen object waar je maar mee mag doen. Het sluit voor mij nauw aan bij de weg van het ‘inclusieve denken’ die de nieuwe hoogleraar diaconaat Thijs Tromp van de PThU in slaat. Tromp wil af van alle etiketten die kinderen en volwassenen opgeplakt krijgen. De ander is om woorden van Levinas te gebruiken ‘onophefbaar anders.’ De kracht die ‘het zijn’, ons bestaan (de ontologie en fenomenologie), doorbreekt is de weerloosheid van het menselijk gelaat. Bij het gelaat gaan de wegen van het schijnbaar neutrale zijn uiteen: het wordt beantwoord met respect of moord. Ik denk aan foto’s van vluchtelingen. Mensen in grote wanhoop ontsnappen aan de dood. Ze stappen uit een bootje op bijvoorbeeld Rhodos. Hun gelaat dwingt je tot een keuze. 

‘Uit uw hemel zonder grenzen
Komt Gij tastend aan het licht,
Met een naam en een gezicht
Even weerloos als wij mensen’ 
(Huub Oosterhuis, Liedboek 527:1)
Ds. Marco Visser

Bedankjes
Op 23 december werd mij een verassend ‘Kerstpakket’ aangeboden. Het bevatte allerlei lekkers, een kerstgroet van de burgemeester, een kerstboompje, boekjes … Wat een verwennerij, ik was zeer ontroerd! Door de diaconie (Henny) was ik voorgedragen bij de Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft, zodoende... Hiervoor wil ik de diaconie heel hartelijk bedanken. Ik wens u allen een goed en gezegend 2021 toe.
B. de Waal-Bouwman

Heel veel dank voor uw medeleven! De hoeveelheid kaarten met bemoedigende woorden, mooie gedichten maar vooral uw gebeden hebben ons geholpen en gesteund.
Wij zijn dankbaar weer samen thuis te zijn, maar voorlopig zullen wij nog veel hulp nodig hebben. Hartelijke groeten, 
Thijs en Wies Dijkstra

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 18 januari 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 31 januari en 7 februari.


‘Blijf in mijn liefde’
Dat is het thema van de week van gebed voor eenheid die van 17 tot en met 24 januari wordt gehouden. De Vierhovenkerk doet -zoals elk jaar mee. Samen met de Adelbert en de Mattheuswijkgemeente verzorgen we de maandagavond. 18 januari vindt de viering plaats. Deze wordt uitgezonden vanuit de Marcuskerk en begint om 19.30 uur. Het thema komt uit Johannes 15: 5-9 ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Maandag gaat het over Johannes 15: 4a ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.’ Hier wordt gesproken over de intieme band tussen Jezus en ons gelovigen. Hier vindt het ‘verborgen groeien’ plaats. In het voorbereidingsboekje wordt een suggestie gedaan voor het openingsgebed: ‘Heilige Geest, laat ons Christus in ons hart ontvangen en koesteren als het geheim, van Gods liefde. Voed en verrijk ons gebed. Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel. Maak uw daden zichtbaar door ons heen, zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien. Amen.’
Ds. Marco Visser

Collecte voor de voedselbank op 24 januari. 
Voor het jaar 2021 mag de wijkgemeente Vierhoven voor acht collecten zelf de doelen kiezen. Al enkele jaren vraagt de diaconie de gemeenteleden naar suggesties hiervoor maar vanwege de omstandigheden, heeft de diaconie dit jaar zelf een keuze gemaakt. Op 10 januari was het doel het kindertheaterproject in Estelí. Op 24 januari is de opbrengst bestemd voor de voedselbank. De klanten, die iedere week naar de Vierhovenkerk komen, waarderen heel erg dat er dan een mooi pakket voor ze klaarstaat. Met het maken van een praatje, ook al is het op afstand, houden we contact met elkaar. Samen koffiedrinken kan voorlopig niet. De voedselbank in Delft werkt hard met veel vrijwilligers. Onze chauffeur Jan rijdt zes dagen per week om producten op te halen naar de tuinders in het Westland, de supermarkten die overschotten beschikbaar stellen en naar scholen en kerken die inzamelen. Zo is er iedere week voldoende om uit te delen. Een toeloop wordt verwacht in de komende maanden. Zelfs een nieuw uitdeelpunt in de Marcuskerk is geopend. Voor een gezonde aanvulling op het wekelijkse pakket wil de diaconie graag de collecte op 24 januari onder de aandacht brengen. Van harte aanbevolen. 
De diaconie. 

Digitale kerkdiensten slaan aan
Met grote inzet werken onze medewerkers aan de streaming en het ‘beameren’ van onze diensten. Telkens weer een stapje vooruit op deze digitale snelweg. Het is fijn dat we op deze wijze met elkaar verbonden kunnen zijn. Tijdens de kerstdienst werd een filmpje uitgezonden met ‘berichten van de kinderen van de nevendienst.’ Muziek, tekeningen en kerstwensen werden aan de gemeente doorgegeven. Op 3 januari gaven een heel aantal gemeenteleden acte de presence via filmpjes of foto’s die ze hadden ingezonden. Het was fijn om elkaar zo te ontmoeten. Ik beleefde het persoonlijk als een zeer goed begin, en ‘een goed begin is het halve werk.’ Mogelijk kunnen we in de toekomst meer bijdragen in de uitzendingen verwerken zodat we onze gemeenschap ook op deze wijze vorm geven. Ook vanaf deze plaats willen we onze technici van harte bedanken voor hun inzet en toewijding. 
Ds. Marco Visser

Nieuwe dingen durven doen
Soms zie je erg tegen iets op. Zoals tegen het maken van een filmpje met je telefoon voor de dienst van 3 januari. Houd zo’n mobiel maar eens stil, je moet praten en nauwkeurig bewegen tegelijkertijd en dan ook nog het beeld in de gaten houden en je korte tekst. Je kunt niet zo maar iets zeggen maar iets wat je voorbereid hebt. Het script, de cameravoering, de in mijn geval niet bewegende acteurs en hoe het beeld er uit ziet – filmen is een moeilijk vak. Als amateur ben je vlugger tevreden maar ik krijg nog meer bewondering voor professionele filmers. Aan de andere kant geeft het veel voldoening als iets min of meer lukt. En krijg je oog voor de verkondiging van het woord, niet alleen met woorden maar ook met andere middelen. Daar ben ik niet mee opgevoed en ook niet voor opgeleid, maar het blijkt dat ook deze media goed in staat zijn om in kerkdiensten gebruikt te worden. Dan heeft corona ook iets positiefs opgeleverd.
Ds. David Knibbe

Giften:
€ 20,- van V.W. voor de voedselbank via wijkdiaconie en € 20,- van C.K. voor het Noodfonds Kerk in actie via wijkdiaconie. Hartelijk dank. 
Ds. Marco Visser

Amnesty-brieven in januari. Schrijft u mee?
Ook in het nieuwe jaar gaan we door met Amnesty-brieven. U krijgt als vaste briefschrijver of op verzoek de drie brieven per e-mail toegestuurd. Na ondertekening en frankering verstuurt u de brieven voor 31 januari. Het posttarief gaat per 1 januari met 5 cent omhoog tot € 1,55. We schrijven deze maand een brief aan de autoriteiten in Azerbeidzjan, Bolivia en China.

De eerste brief schrijft u voor mensenrechtenverdediger Elchin Mammad uit Azerbeidzjan. Hij kreeg vier jaar gevangenisstraf op de verzonnen beschuldiging van diefstal en illegaal wapenbezit. De enige reden dat deze mensenrechtenverdediger en journalist vastzit, is zijn kritiek op de mensenrechtensituatie in zijn land. Op 30 maart werd hij gearresteerd, nadat hij hierover online een kritisch artikel had gepubliceerd. Elchin denkt dat de politie zelf zogenaamd gestolen juwelen en wapens in zijn huis heeft gelegd. Hij kwam vanwege zijn werk voor de mensenrechten al vaker in aanvaring met de autoriteiten. Ook vele andere mensenrechtenverdedigers en politieke activisten wordt sinds 2013 het werken moeilijk gemaakt. De regering grijpt de coronacrisis aan om de onderdrukking op te voeren. In uw brief roept u de autoriteiten in Azerbeidzjan op om Elchin Mammad onmiddellijk vrij te laten.

De tweede brief betreft de broers Waldo en Franco Albarrancin in Bolivia. Deze mensenrechtenverdedigers ontvangen doodsbedreigingen. Waldo wordt beschuldigd van het beramen van een staatsgreep. De autoriteiten doen niets om hen te beschermen en degenen die hen bedreigen gaan vrijuit. In een video wordt Waldo een landverrader genoemd en beschuldigd van het beramen van een staatsgreep. Waldo heeft een klacht ingediend bij de autoriteiten maar de broers krijgen geen bescherming. Zij en hun familie zijn vanwege hun mensenrechtenwerk al langer het slachtoffer van aanvallen, bedreigingen en lastercampagnes. In 2019 werd Waldo door de politie aangevallen met gas en een hard voorwerp. Ook werd zijn huis in brand gestoken door een menigte van 400 mensen. De politie zei dat ze niet konden komen om hem te helpen. In uw brief aan de autoriteiten in Bolivia roept u hen op om Waldo en Franco Albarracin te beschermen.

Mensenrechtenadvocaat Yu Wensheng in China zat 18 maanden vast zonder contact met de buitenwereld. Hij werd in de gevangenis gemarteld en zijn gezondheid gaat zienderogen achteruit. Na deze 18 maanden kreeg Yu in juni 2020 vier jaar gevangenisstraf voor ‘het aanzetten tot ondermijning van de staat’, een valse aanklacht. Hij heeft bloedarmoede, verloor enkele tanden en kan zijn eten niet meer kauwen. Ook trilt zijn rechterhand zo erg dat hij deze niet meer kan gebruiken. In uw brief roept u de autoriteiten in China op om Yu Wensheng de medische zorg te geven die hij nodig heeft.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst
E: evert.vanbokhorst@gmail.com)