Protestants Kerkblad Delft - 02 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 januari

Zondag 26 januari
Op deze zondag gaat het in de nevendienst over de roeping van de eerste leerlingen. In de dienst sluiten we daarbij aan en lezen Matteus 4: 12-17,18-22 en 23-25. De echo van kerst is te horen in de woorden: ‘het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht.’ Een volgende stap wordt gezet met de roeping van de eerste leerlingen. Het is veelzeggend dat het vissers zijn die Jezus aanspreekt. Zij zullen vissers van mensen worden. En ééntje wordt er vandaag ‘gevangen’, opgenomen in de geloofsgemeenschap. Annika Veldhuis, dochter van Christi en Christian, ontvangt de doop. In het derde deel worden mensen genezen en staat hoe het nieuws over het Koninkrijk zich verspreid.
Ds. M. Visser

26 januari: tienerdienst in de Vierhovenkerk
Gepaste Trots
Er zijn al twee Tienerdiensten geweest waarin we bekeken hebben hoe het komt dat je voor jezelf schaamt en wat de dingen zijn waarvoor je je kunt schamen. De komende tienerdienst gaat over het tegenovergestelde van schaamte: trots.
Het klinkt misschien vreemd, maar trots en schaamte lijken ook op elkaar. Voor allebei geldt een dubbele vergelijking (schrik niet, ik leg het uit).
1. Zowel bij schaamte als bij trots vergelijk jij jezelf met een soort ideaalbeeld van ‘zo heurt het’. Maar ja, dat ideaalbeeld werkt alleen als je in een groep bent. Wat voor zin heeft het om je te meten met een ideaal wanneer je in je eentje bent?
2. En dus vergelijk je jezelf ook met de andere leden van de groep. Ben jij dichter bij het ideaal dan de rest, dan heb je alle reden om je trots te voelen. Scoor je lager dan de rest, dan bekruipt je een gevoel van schaamte.
Op 26 januari gaan we op zoek naar zogenaamde ‘plus-punten’. Wat zijn de dingen waar de mens trots op kan zijn? Wanneer noem je iets een ‘plus-punt’? Als je dat van jezelf vindt of als anderen dat tegen je zeggen, of allebei? Ben je benieuwd naar je eigen plus-punten kom dan naar de tienerdienst.
Namens de tienerdienstcommissie, Wilma, Corrie en Marius,
Ds. Jurjen G. Fennema

Viering van Schrift en Tafel in woonzorgcentrum Abtswoude
Op woensdag 5 februari is er een viering van Schrift en Tafel in de aula van woonzorgcentrum Abtswoude. Voorganger: ds. Jurjen G. Fennema, organist: Jeanne Bouwmeester.
Vanaf 15.30 uur bent u welkom om een kopje koffie of thee te drinken. De viering begint om 16.00 uur. 
Ds. Jurjen G. Fennema

Huwelijk
Op 7 februari treden Charlotte van der Vlist en Erwin Stevels, in het huwelijk. Samen met hun beider gezinnen vieren ze dat in de Vierhovenkerk om 15.00 uur. We hopen op een inspirerende dienst, waarin we elkaar begroeten in het licht van de Heer. Samen bidden wij voor hen voor veel geluk samen. We lezen uit het eerste hoofdstuk van Ruth, waarin zij uit Moab naar Israël trekt. Een verschil in cultuur, volk en geloof.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Mevrouw Van Knotsenburg-Mondt uit de Vijverhof (Zagwijnpad 46) is gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze verblijft momenteel in het ziekenhuis (gebouw B, kamer 439). Het herstel verloopt redelijk vlot. Ze heeft geen pijn. Maar toch zijn er zorgen over hoe het nu verder moet en of ze wel terug kan keren naar de Vijverhof.

Leni en Cees van der Stoep (Koetlaan 50) maken zich grote zorgen om hun zoon Cees in België. Kort geleden is hij hertrouwd, maar kort na terugkeer van hun huwelijksreis werd bij hem een kwaadaardig gezwel geconstateerd in de lever. Godzijdank is nog behandeling mogelijk, maar het wordt wel een zware weg die hij moet gaan. Leni en Cees hopen en leven met hem mee. Ze bidden voor hem. En alsof deze zorgen nog niet genoeg zijn, moest Leni halsoverkop naar het ziekenhuis in verband met de behandeling van een bacterie. Gelukkig is ze nu weer thuis om verder te herstellen. Wij wensen en bidden hen beiden alle goeds, voor hen en voor hun zoon.
Ds. Jurjen G. Fennema

Studieverlof ds. Knibbe
Op 26 en 27 januari vertoef ik in Doorn in het kader van de eerste twee dagen van mijn studieverlof. In de loop van dit seizoen heb ik nog een aantal dagen dat ik of in Amsterdam of in Doorn verblijf met een stuk of negen collega’s. Zij hebben net als ik gekozen voor een cursus over “Een relevante preek”.
Lees verder op de wijkpagina van Immanuël, pagina17-19 van dit blad. 
Ds. David Knibbe

Belijdeniscatechese/geloofsgesprek
Data: donderdag 13 en 20 februari, 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 april, 1, 15 en 22 mei. Plaats en tijd: Vierhovenkerk aanvang 20.00 uur 
Informatie en aanmelding bij: ds. M. Visser vóór eind januari.
Als leidraad wordt het boek ‘In goed vertrouwen, ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van Evert van der Veen gebruikt. Geloven doe je op je eigen manier en wie daar gezamenlijk mee bezig wil zijn, vindt hier een leerzame ontdekkingstocht naar de uitgangspunten van het christen-zijn. Aan het eind van de serie avonden kun je besluiten openbare belijdenis te doen met Pinksteren op 8 juni.
Ds. M. Visser

ZWO project “Voorschoolse opvang” in Zuid-Afrika
Op zondag 2 februari wordt in de Vierhovenkerk gecollecteerd voor het ZWO project “Voorschoolse opvang”. Deze opvang is meestal door de kerken in Zuid-Afrika opgezet en wordt voor een groot deel door vrijwilligers uitgevoerd. De kinderen komen vaak vijf dagen in de week bij elkaar in een zaaltje bij een van de kerken voor aanvang van de basisschool. Kerken zijn met dit werk gestart in vooral arme wijken omdat daar veel kinderen op straat rond liepen en niet goed te eten kregen. In de Kaapprovincie wordt deze voorschoolse opvang ondersteund door BADISA: de naam van deze organisatie is een samentrekking van BARMHARTIGHEID, DIENS/DIAKONAAT en SAAM.
Na de dienst houdt Hannie Luiten een presentatie over Zuid Afrika, in het bijzonder over dit project. 
ZWO commissie 

Uitnodiging
Evenals voorgaande jaren organiseert de wijkgemeente Vierhoven onderlinge ontmoetingen van haar leden. Bedoeld om elkaar (wat beter) te leren kennen. 

Om de tongen los te maken wordt u een gespreksonderwerp geserveerd door één van uw predikanten. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema “Met hart en ziel geloven”. De ervaring leert dat wat je gelooft en hoe je gelooft aan verandering onderhevig is en dus van mens tot mens kan verschillen. Dat is niet erg. Integendeel, het maakt juist nieuwsgierig. Wat en hoe geloof ik met hart en ziel vergeleken met vroeger? Ben ik meer zus …., of minder zo ….  Vul maar in.

Geef u op door onderstaand schema in te vullen. U krijgt bericht bij welke ontmoeting u bent ingedeeld. Aanmelden kan door het strookje af te geven aan uw bezoekmedewerker of het te deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk. Per e-mail opgeven kan ook. Bij Ab Moes, abmoes@ziggo.nl.
Uw predikanten,
David Knibbe, Marco Visser en Jurjen Fennema


Zondag 2 februari
‘En God zag dat het goed was’ - ‘En zie, het was zeer goed’
Op deze zondag staat de themadienst in het teken van Fair en (vooral) Groen. Samen met de gelijknamige werkgroep vragen wij aandacht voor duurzaamheid vanuit gelovig perspectief. Wat doen wij met het beginsel van de wereld, namelijk dat God de wereld geschapen heeft en nog steeds onderhoudt? 
Wat betekenen die overbekende zinnen uit Genesis 1 uit de NBG vertaling: “En God zag dat het goed was”. “En zie, het was zeer goed”. Kunnen wij die zinnen eigenlijk wel ‘goed’ begrijpen? Zeker wanneer even later gesproken wordt over de verboden vruchten aan de boom van de kennis van goed en kwaad.
De mens heeft de onweerstaanbare neiging om wat goed is in Gods ogen naar zich toe te redeneren. Ten onrechte, want God zag al iets goeds nog vóór de mens was geschapen, om maar eens een voorbeeld te noemen. 
In deze themadienst komen de volgende zaken aan de orde: 
Wat goed is voor de wereld hoeft niet per se goed te zijn voor de mens als soort. De mens mag dan een voorname plaats hebben, dat brengt wel verantwoordelijkheid met zich mee. Willen de mensen zich aangesproken voelen op deze verantwoordelijkheid, dan zullen ze een stukje van hun individuele vrijheid moeten inleveren. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze gelovige verkenning van duurzaamheid, dan doet u er ‘goed’ aan om deze themadienst bij te wonen. 
Namens Kim, Caroline, Gabriëlle, Else, Nelleke, Janneke, Niels, Joost en Marius,
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Pieter Cornelis Jan Koren  2 januari 2014
Donderdag 2 januari overleed Pieter Cornelis Jan Koren in de hospice te Delft. Hij werd 81 jaar. Jan woonde met zijn vrouw aan de Roland Holstlaan. Een markante persoon die voor velen een vriendelijk woord had. Hij was een makkelijk prater. Dit laatste was niet onbelangrijk voor een autodealer. Hij was een man die van humor hield. Ook op het laatst in het ziekenhuis. Verpleger:‘maakt u eens een vuist meneer.’ Jan Koren:‘wilt u soms vechten?’ Hij hing aan het leven en wilde blijven zorgen voor zijn vrouw en kinderen. Het kostte hem moeite dit uit handen te geven. De bijbel was voor hem allerminst een gesloten boek, maar evenmin een boek met pasklare antwoorden op zijn levensvragen. Een tekst die steun bood was Romeinen 8: 31-39. Een gedeelte van deze tekst en de trouwtekst Kolossenzen 3:13, ‘Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft: zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven’ werden in de afscheidsdienst gelezen. Deze dienst vond vrijdag 10 januari plaats in de aula van begraafplaats Iepenhof. Een man die de traditie door heeft gegeven en de lofzang gaande hield is ‘door zijn Heer en Heiland thuisgehaald.’ Wij gedenken hem met eerbied en bidden allen die hem hebben gekend, met name zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen wij sterkte toe en Gods zegen.
Ds. M. Visser

In memoriam Pieter Marinus de Graaf *20 oktober 1929  7 januari 2014
Hij had een luisterend oor en was nooit veroordelend. Hij dacht aan anderen, aan zijn vrouw en beide dochters allereerst en was altijd positief. Zijn helpende handen waren er om jou te ondersteunen als je er om vroeg. Geven en niet krijgen was zijn devies. Hij zou nooit zeuren, behalve als het zonneklaar was dat iets echt niet kon. Dit wil niet zeggen dat alles hem makkelijk af ging. Het ziek worden baarde hem moeite. Hij moest loslaten, zijn vrouw en zijn gezin dat inmiddels gegroeid was en volwassen geworden kleinkinderen en achterkleinkinderen erbij mag tellen. Dit verhinderde hem niet om al die tijd dat hij de nierdialyse moest ondergaan, een open hart te hebben voor het verplegend personeel en voor iedereen die hem ontmoette. Maak je maar niet nerveus zei hij op het laatst tegen zijn dochters. Waarom dicteert nu juist hij de volgende tekst om op zijn rouwkaart te zetten? Zijn vaste geloof was op God gericht:

“Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God mijn God de bron van vreugd”? (psalm 43)

Het volgende lied dat we tijdens de crematie hoorden, is het antwoord op die vraag: schrijf You uit de laatste regel met een hoofdletter.

When I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
(Josh Groban).
Hieronder mijn impressie in het Nederlands van dit couplet:

“Als ik down ben en zo verschrikkelijk moe, 
als er zorgen komen en mijn hart zwaar belast is, 
dan ben ik stil en wacht hier in stilte, 
totdat U komt om bij me te zitten.” 
Zo hebben we in crematorium Hofwijk afscheid van hem genomen en hem aan God overgedragen. 
Ds. David Knibbe

Luisteren 2.0, Bert Bakker 
23 januari 20.00 uur-22.00 uur wordt het boek van Bert Bakker, ‘de ander te voorschijn luisteren’ besproken. In het boek gaat het over ‘motiverende gespreksvoering’ (zie PKD 1).
Ds. M. Visser

Sociëteit Vierhovenkerk
De sociëteit opent 28 januari 2014 om half 2 haar deuren voor jong en oud. Op deze middag vertelt ds. Marco Visser n.a.v. het gedicht ‘Stof dat als een meisje’ van Toon Tellegen. Marco nodigt u uit om korte tijd bij het kunstwerk ‘Stof’ te ‘verwijlen’. 
Het sociëteitsbestuur

Gebedsgroep Vierhovenkerk
Dinsdag 28 januari van 19.00 tot 19.45 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Informatie bij Els Alblas, tel. 262.24.44


‘Geluk’ 
In de maand februari (vanaf de 9e) is er in de kerkzaal een kleine expositie rondom het thema ‘geluk’. In de vitrinekast komen diverse voorwerpen en teksten te staan die het onderwerp omspelen. Heeft u iets dat te maken heeft met dit onderwerp? Neem contact op met ds. M. Visser.

Gemeenteavond!!!
Noteer de datum in uw agenda: dinsdag 11 februari. Onderwerpen zijn o.a.: herinrichting kerkzaal, diaconale ontwikkelingen en de voortgang van de fusie. Op zondag 16 februari wordt na de dienst kort stil gestaan bij bovenstaande onderwerpen.
Ds. M. Visser

Running diner vrijdag 14 februari
Om 18.00 uur het voorgerecht op adres 1, rond 19.00 uur het hoofdgerecht  op adres 2 en het nagerecht en de koffie om 20.00 uur op adres 3. Kosten € 10,00 p.p. Na aftrek van de kosten is de opbrengst voor de koffie voor de cliënten van de voedselbank op donderdagmiddag. Maximaal aantal deelnemers 10 personen. Aanmelden bij Jasper van der Kooij, tel. 261.17.57.
Ds. M. Visser