Protestants Kerkblad Delft - 02 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 31 januari

Bij de diensten
Zondag 1 februari, themadienst
Het is zondag voor het Werelddiaconaat, omdat in 1953 op deze datum en deze eerste zondag in februari de dijken doorbraken in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Van alle kanten kreeg Nederland hulp, uit heel de wereld. Sindsdien collecteren de kerken op de eerste zondag in februari voor het Werelddiaconaat. Het is mooi om dit als uitgangspunt te nemen voor deze themadienst. 
Bij een andere grote watersnoodramp, de Elizabeth vloed op 18/19 november 1421, is de Biesbosch ontstaan. 
De Biesbosch is nu een prachtig natuurgebied. Maar daarvoor was het een deel van de Grote Waard. Deze polder is door deze vloed met verlies van veel mensenlevens volledig verdwenen. 
De in 1953 getroffen gebieden hadden ook helemaal verdwenen kunnen zijn, maar toen was er wel hulp. In 1421 was er geen geld om de Grote Waard weer in te polderen. 
Als eerste: hulp door mensen geboden. Hulp is dus belangrijk. Hulp verandert het landschap, hulp verandert het leven van mensen. Zonder hulp geen leven, want ik kan niet leven zonder de hulp van bijvoorbeeld de bakker. 
Als tweede: hoe helpt God? Met de kinderen en in de dienst zullen we deze vragen op een speelse manier benaderen. Hoe vaak roepen we God niet te hulp? Het is voor ons Christenen goed te weten hoe Hij helpt, dan kunnen we Hem door zijn daden herkennen. Dan ook bieden wij weerstand aan de zuigkracht van het ongeloof, als zou God altijd zwijgen en nooit een helpende hand uitsteken.
Ds. David Knibbe

Stedenband Delft-Esteli
Op zondag 1 februari is er in de Vierhovenkerk aandacht voor de Stedenband Delft-Esteli. In de kerkzaal hangt een fototentoonstelling over 30 jaar Stedenband. In het vorige kerkblad stond een uitgebreid artikel over dit lustrum. Na de dienst worden enkele filmpjes vertoond over Esteli en Nicaragua in het algemeen.
ZWO-commissie

ZWO-maaltijd
Op zondag 1 februari wordt een eenvoudige maaltijd gehouden. De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg. Hanna is afgelopen week vertrokken naar Zuid-Afrika. Wij zullen in het kerkblad regelmatig schrijven over haar ervaringen.
ZWO-commissie

Viering Heilig Avondmaal in WZC Abtswoude
Op woensdag 4 februari is er een dienst van Schrift en Tafel in de aula van Abtswoude. Mensen van binnen en buiten het huis zijn daarbij van harte welkom. De dienst begint om 16:00 uur. Vanaf 15:30 uur is er inloop met koffie en thee.
Namens de bezoekmedewerkers van de sectie Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. Fennema 

                                                    <actie gaat niet door !!>
 Trek een warme trui aan! 
De verwarming gaat een graadje lager om ons bewust te maken van hoeveel energie verwarming kost. Dus doe een warme trui aan naar de kerk op zondag 8 februari! 
Fair&Groen-groep 

40 dagen voor een eerlijke levensstijl
De Fair&Groen-groep wil u inspireren in de veertigdagentijd! Koop vanaf zondag 8 februari de papieren veertigdagenkalender van Tear in de kerk of download de 40-dagentijdapp van Kerk in Actie op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.
Fair&Groen-groep 

Vitrinekast in de veertigdagentijd
De diaconie richt in het kader van veertigdagentijd vanaf woensdag 18 februari (Aswoensdag) de vitrinekast in. Ze is op zoek naar materiaal, dat hiervoor geschikt is. Dat kan een afbeelding, een foto, een voorwerp of een gedicht zijn. Wie heeft hiervoor iets? Laat het één van de diakenen weten!
De diaconie

Huispaaskaarsen 2015
 
De huispaaskaarsen voor 2015 zijn nog te bestellen op de zondagen 1 februari en 15 februari na de dienst in de hal van de kerk. Zie voor meer informatie het bericht in PKD1.
Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken.

Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende: tel. 015 2570093 of 06 515 220 99, 
e-mail: mamekkes@telfort.nl

Margot Mekkes

Klop op de deur
Dit voorjaar zal de actie ‘Klop op de deur’ op herhaling gaan. Ongeveer vijf jaar geleden werden in Tanthof-West alle gemeenteleden benaderd. Hoe is de situatie op dit moment? Zijn er zaken verandert ja of nee? De doelstelling is dat we na afloop van de enquête kunnen vertellen wat de gemeenteleden verwachten van de (Vierhoven-) kerk en wat zij zelf voor die kerk willen doen. Gestart wordt in kern 1 van Tanthof-West. Anke Dorman is hier kort geleden komen wonen met haar gezin en lid geworden van onze wijkgemeente. Zij zal mee werken aan deze nieuwe ronde.
Ds. Marco Visser


Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven
Vorig jaar schreven we vanuit de Vierhovenkerk met elkaar meer dan 600 brieven. Er komt slechts zelden een openlijke reactie, zoals in juni uit Israel en heel af en toe horen we ook berichten over vrijlating of betere behandeling van personen of groepen. Dus gaan we ook in 2015 door en schrijven op deze zondag Amnesty brieven aan de autoriteiten in China, Flippijnen en Qatar voor een aantal schrijnende gevallen. 
In China aangaande het onthouden van medische behandeling aan de gevangen genomen Oigoer Ablikim Abdiriyim. Aan de Filipijnse autoriteiten vraagt u om eerlijke rechtszaak voor de gevangen buschauffeur Jerryme. In uw brief naar de ambassadeur van Qatar roept u hem op een einde te maken aan de uitbuiting van arbeidsmigranten.

Schrijft u op 8 februari ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de AI brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel,
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Avond van Gebed
Bidt u mee voor de vervolgde kerk? Kom op woensdag 18 februari naar de Avond van Gebed in de Vierhovenkerk. Tijdens deze avond staan christenen uit Irak, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek centraal. 
Namens de gebedsgroep, Els Alblas

Medewerkersavond op vrijdag 20 februari
U kunt als medewerker van de Vierhovenkerk de datum vast noteren. Naast tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten zal er aandacht besteed worden aan de Bijbel in Gewone Taal. 
Ds. Marco Visser

Gift
€ 20 via ouderling P.L. van NN voor voedselbank via wijkdiaconie

Agenda
02/02 19.00 uur, basiscatechese aan huis
04/02 19.15 uur, Avondmaalcatechese, VHK
04/02 20.00 uur, Ontmoetingsavond, VHK
05/02 14.00 uur, Ontmoetingsmidag, VHK
09/02 19.00 uur, basiscatechese aan huis

10/02 14.00 uur, Sociëteit, leven met water
10/02 19.00 uur, gebedsgroep VHK
10/02 20.00 uur, wijkkerkenraad

11/02 14.00 uur, preekvoorbereiding, VHK
11/02 19.30 uur, taakgroep ZWO
11/02 20.30 uur, wijkdiaconie VHK
13/02 19.30-20.30 uur, voorbereiding
                         gemeenteweekeinde, Azielaan 333

Inleverdatum kopij 
PKD 3 verschijnt op zaterdag 14 februari. Kopij kan tot dinsdag 3 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 8 februari
De kinderen die de avondmaalscatechese bijwoonden ronden hun drie bijeenkomsten in deze dienst af. Ze hoorden over Zacheus die leerde delen, de wonderbare spijziging en over een bakker die mensen leert dat er meer is dan brood alleen. Zij zingen met de gemeente het lied ‘Op de avond van de uittocht’. De kinderen helpen bij het uitdelen van brood en wijn. 
De lezing is Marcus 1:29-39. De deelnemers van de preekvoorbereiding stonden nadrukkelijk stil bij de wonderbaarlijke genezingen die Jezus verricht. 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 10 februari van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas, 015 262 2444.
Els Alblas

Sociëteit Vierhovenkerk
Op dinsdagmiddag 10 februari ontvangen we enkele leden van de districtscommissie Zuid Holland van Natuurmonumenten met de natuurpresentatie “Leven met water”. Het Nederlandse landschap is in sterke mate beïnvloed door water. Tijdens deze presentatie zien we het leven in, om en op het water. We worden meegenomen naar duinen en polders en nemen een duik onder water in sloten, rivieren en meren.
Natuurmonumenten heeft eerder een presentatie verzorgd en het smaakte destijds naar meer. Daar kunt u deze middag weer van genieten, u bent van harte uitgenodigd. Aanvang is twee uur en we ontvangen u graag vanaf half twee.
Het sociëteitsbestuur

Preekvoorbereiding 
Jezus gebruikt geweld en dus is daarmee bewapening gerechtvaardigd. Het verhaal over de tempelreiniging is een lastige voor mensen die zeggen dat Jezus’ leer vooral draait om de liefde tot de vijand. Op 11 februari van 14:00 tot 16:00 uur in de Vierhovenkerk zetten we onze tanden in dit verhaal uit Johannes 2:13-22. U bent van harte uitgenodigd
Ds. Marco Visser

Inzamelingen in de Vierhovenkerk
In het kerkblad van 20 december 2014 stond een uitgebreid artikel over inzamelingen. In de Vierhovenkerk doen we daar ook aan mee. In de kast tegen de wand in de koffieruimte is een schap met vakjes, waar verschillende spullen voor hergebruik in gedeponeerd kunnen worden. Er zijn vier vakjes: één voor mobieltjes, één voor cartridges, één voor kaarten en postzegels en één voor spaarzegels en bonnetjes. Oude munten en pennen zijn eveneens welkom.

Thea van Harberden weekt met een aantal anderen postzegels af, sorteert en bundelt deze. Ze zamelt ook kaarten, cartridges en mobieltjes in. Prentbriefkaarten zijn het meest welkom, maar andere kaarten, zoals verjaardags- en kerstkaarten zijn ook welkom. Thea zorgt ervoor, dat alles verzendklaar is. Enkele malen per jaar worden de artikelen bij haar opgehaald en naar Kerk in Aktie gebracht.
Oude pennen leveren we in bij de Hofkerk, die ze inlevert voor een bepaald project.

DE-punten worden ingeleverd bij de Voedselbank. Daar krijgt men pakken koffie voor. Andere spaarzegels worden, als ze nog geldig zijn, ook ingeleverd. Zo krijgen veel spulletjes een goede tweede bestemming.
De diaconie

Vergeet u niet aan te melden!

“Elk spreken over boven komt van beneden, ook het spreken van boven”.
Deze woorden komen uit de mond van de omstreden professor Harry Kuitert, inmiddels een krasse negentiger. Toen ik als student theologie bij hem college liep, bond hij de studenten regelmatig op het hart: “Je hebt dogmatiek niet goed begrepen wanneer je het niet in gewoon Nederlands kunt zeggen”.
Inmiddels moeten we constateren dat Nederland in meerderheid geen oor heeft aan wat de kerk te melden heeft. Er zijn er die de boodschap van de kerk niet willen begrijpen, wat de kerk ook maar zegt. Daar wil ik geen woorden aan vuil maken. Anders is het wanneer mensen ons wel willen-, maar niet kunnen begrijpen. Blijkbaar slagen wij er dan niet in om de juiste woorden te vinden over het hoe en het waarom van het geloof. Naar de mening van Harry Kuitert hebben we dan onze eigen boodschap nog niet goed begrepen.

In de komende Ontmoetingen in onze gemeente willen we proberen om een einde te maken aan de Babylonische spraakverwarring tussen kerk en samenleving. “Babylonisch, wat is dat?” Kijk, daar ga je al. Je kunt nog zo je best doen om de bijbel in gewone taal te verwoorden –voor mijn part in straattaal (bijv. ‘De Torrie van Mattie’)-, zolang je de Bijbelse begrippen niet mee-vertaalt naar het Nederlands zullen buitenstaanders er niet veel wijzer van worden. 
Veel kerkmensen houden niet van vertalen omdat ze bang zijn dat daarbij veel van de oorspronkelijke betekenis verloren gaat. Helemaal waar, maar mijn eerste reactie is dan: beter iets wijzer dan niets wijzer. 
Ook vreest men dat de hoogte, de diepte en de breedte van de Bijbelse boodschap afgevlakt worden tot platte tegeltjeswijsheden en open deuren. Maar tegen deze voorstanders van de verwondering over het vreemde, het nieuwe en het kritische van de Bijbelse boodschap zou ik willen zeggen: 
liever begrijpen waarom iets een mysterie is dan helemaal niets van een mysterie begrijpen. 

“Dus jij gelooft”, vraagt je buurman die zomers naast je in de tuin werkt, “leg me dat eens uit”. Dat komt mooi uit. Als we dit in de winter met elkaar oefenen tijdens de ontmoetingen, dan staan we in de zomer niet met de mond vol tanden….

Dus geef u op met het strookje van de uitnodiging en doe die in de brievenbus van uw bezoekmedewerker of in de doos in de kerk. Aanmelden per email kan ook. Bij Ab Moes, abmoes@ziggo.nl. 

Datum Tijd Predikant
wo 4 feb 20-22 u. ds. Marco Visser
do 5 feb 14-16 u. ds. Marco Visser
ma 9 feb 20-22 u. ds. Jurjen G. Fennema
wo 11 feb 14-16 u. ds. Jurjen G. Fennema
wo 11 feb 20-22 u. ds. David Knibbe
do 19 feb 20-22u. ds. David Knibbe

Ds. Jurjen G. Fennema 

Inspiratie voor fair en groen in 2015
In het vorige kerkblad maakten we kennis met vier gemeenteleden, waaronder Ria den Hengst, Tobias de Haas en Suzette Plomp. De oplettende lezer had door dat we Jasper verkeerd hebben voorgesteld, we hebben gesproken hebben met Jasper van der Kooij, uit de Buitenhof. Met inspiratie en hun eigen motivatie maken zij het jaar 2015 weer fair en groen!

Ria geniet van de schoonheid van de natuur: ‘Ik ga niet op vakantie, maar ervaar de natuur zelf hier op mijn balkon als de koolmeesjes langs me vliegen in en uit de nestkastjes. Dan denk ik wat een schoonheid. Ook fiets ik graag door de natuurgebieden rond Delft. Ik houd van natuurlijke materialen en motieven geïnspireerd op de natuur!’ Ook voor Tobias is de natuur heel belangrijk. Als lid van de natuurwacht begeleidt Tobias elke twee weken jonge kinderen. ‘Afgelopen zaterdag hebben we in de Delftse Hout in groepen spinnen gezocht. Dat was voor de kinderen heel interessant: kijken hoe zij leven, hoe ze webben maken. Natuur en milieu zijn onderdeel van duurzaamheid.’ 
Tobias vindt duurzaamheid niet specifiek iets voor christenen: ‘Het is voor iedereen goed om er iets mee te doen. Er zijn veel niet-christenen bij de natuurwacht: zij willen ook aan kinderen leren hoe je met de natuur moet omgaan.’ Deze mening deelt 

Jasper: 'Naar mijn gevoel zijn christenen niet per se anders dan niet-christenen. Als christen heb je het voordeel dat je extra inspiratie op kunt doen uit het geloof.’ Hij ziet ook een rol voor een kerk actief in fairtrade en duurzaamheid: ‘Met name om signalen af te geven, zodat de mensen het tussen de oren krijgen.'Suzette': Op televisie zie je steeds meer over milieuvervuiling. Ik vind het belangrijk dat de volgende generatie het ook goed heeft en dat we voor hen geen rotzooi achterlaten. De natuur is niet alleen van ons. Als christen geloof ik dat God het zo bedoeld heeft. Je moet daarom je eigen verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeld geven.’

Haalt u inspiratie uit de natuur, bijvoorbeeld in en om Delft? En speelt het christen zijn voor u een rol als u zorg draagt voor de aarde?
Fair&Groen-groep