Protestants Kerkblad Delft - 02 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 30 januari 

Zondag 31 januari
In deze dienst is ds. Caroline der Nederlanden van de wijkgemeente Hof van Delft onze voorganger.

Zondag 7 februari 2016 – de derde zondag na Epifanie 
De lezingen voor de derde zondag na Epifanie zijn Jesaja 6:1-8 en Lucas 5:1-11. Beide lezingen worden bijeen gehouden door het thema roeping. In de eerste lezing wordt Jesaja geroepen. Als de Heer vraagt: ‘Wie zal ik sturen?’ antwoordt de profeet in spe: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ In Lucas 5 roept Jezus de leerlingen Simon, Jakobus en Johannes om vissers te worden van mensen. Er is nog een ander verband tussen beide lezingen, want zowel Jesaja als ook Simon worden bepaald bij hun eigen onwaardigheid. Jesaja roept uit dat hij een mens met onreine lippen is en Simon belijdt dat hij een zondig mens is. Toch neemt de Heer hen in dienst, zowel Jesaja als Petrus. Beiden worden losgeweekt uit hun dagelijkse beslommeringen om zich voortaan aan de Heer te wijden in zijn dienst. De verhalen vertellen van een radicale inbeslagname door God. We moeten ons er maar op bezinnen wat dit voor ons betekent. Daar hebben we onze handen vol aan. 
G.C. van de Kamp

Aswoensdagviering
Op 10 februari om 19.30 uur begint de Aswoensdagviering in de Adelbertkerk aan de Minervaweg. Met de Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. In die veertig dagen bereiden we ons voor op het Paasfeest. Met onze broeders en zusters uit de Sint Ursulaparochie vieren we al vele jaren deze bijzondere viering. Vaste onderdelen zijn het verbranden van de palmpasentakjes, het lezen uit Joël 2, 2 Kor. 5 en Matteus 6 en het opleggen van de as waarbij gezegd wordt: ‘Gedenk o mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Dit jaar lezen we Matt 6: 1-6, 16-18 maar verder wijken we af van de klassieke lezingen. De eerste lezing is uit ‘Laudate si’ van paus Franciscus. Die titel verwijst naar het zonnelied van Franciscus van Assisi: ‘Geprezen zijt gij broeder zon ….. ‘ In de brief vraagt de paus om te komen tot een ‘aandachtig leven dat leidt tot soberheid.’ Pastor J. Boer, broeder E. Metz (ofm) en ds. M. Visser leiden de viering.
M. Visser

Bloemengroeten
Op zondagmorgen liggen er bij de ingang kaarten die met de bloemen meegaan.
Deze groeten worden zeer gewaardeerd. Mevrouw E. Rugebregt-Kaitjily die bloemen ontving na het overlijden van haar man dankt u hartelijk voor de bemoediging. Mevrouw J.H. van den Berg-Molenaar van de Herculesweg die ze enige tijd geleden kreeg thuis gebracht, ervoer het als een enorme steun in de rug. Ze dankt al die mensen die de kaart ondertekenden hartelijk. Een kaart van meeleven kunt u zenden naar mevr. M. van Dalen, de Herbergier kamer 16. Zo onderstrepen we over en weer de verbondenheid tussen haar en de gemeente.
M. Visser

Uit de kerkenraad
De januari vergadering begon met twee mooie momenten. De heer Co van der Maas had positief gereageerd op ons verzoek om gedurende drie maanden op te treden als voorzitter van de kerkenraad. U heeft gemerkt en gelezen dat de heer Henk Jansma onlangs afscheid heeft genomen als preses. Zonder een goede voorzitter is het lastig vergaderen en de kerkenraad is erg blij met deze tijdelijke versterking. Ook was mevrouw Ineke Melis voor de eerste keer aanwezig want zij gaat ons mogelijk versterken als notulist. Ze heeft haar eerste vergaderverslag al gemaakt en we hopen dat ze zich thuis zal voelen in de kerkenraad. 

De werkverdeling van onze predikanten werd besproken, aan het begin van dit nieuwe jaar 2016. Ds. David Knibbe werkt nu officieel voor vijftig procent van z’n tijd in onze wijkgemeente. Dit was eerst ongeveer dertig procent maar is aangepast door het afscheid van ds. Fennema. Zo heeft de wijkgemeente Vierhoven nu 1,5 predikantsplaats en dit komt overeen met het aantal gemeenteleden dat bij Vierhoven behoort. Minder ingeschreven gemeenteleden betekent helaas ook minder predikantsplaatsen. Daar draait het om bij Actie Kerkbalans.
De werkverdeling tussen ds. Visser en ds. Knibbe is vooral de verdeling van de verschillende secties en kernen en de verdeling van andere taken zoals onder andere catechese, vorming en toerusting, beleid en organisatie. De verdeling van de kerkdiensten was al eerder besproken: ds. Knibbe ongeveer één keer per maand, ds. Visser twee of drie keer per maand. Voor ongeveer zeven zondagen worden gastpredikanten gevraagd.

Verder besprak de kerkenraad de gehouden en komende erediensten, een vast onderwerp op de agenda. Er waren veel positieve zaken te melden over de Advents- en Kerstperiode. 

Namens de kerkenraad
Peter Plugers, scriba

‘Amour’ 
De film “Amour” gaat over een ouder echtpaar. Een man en een vrouw. En wat er gebeurt als een van hen ziek wordt. 
Deze film draait dinsdag 2 februari om 13.30 uur in de Vierhovenkerk. Iedereen is welkom! Na de vertoning is er een nagesprek.


Warme maaltijd 
Op zondag 21 februari is er van 12.00-13.30 uur weer een warme maaltijd in de Vierhovenkerk.
Het is winter, dus tijd voor erwtensoep. Daarnaast nog twee gevulde soepen, waaronder een vegetarische. Als nagerecht pannenkoeken of een yoghurt toetje. De bijdrage is vrijwillig. De eventuele meeropbrengsten gaan naar het ZWO project in Zuid Afrika. De inschrijfformulieren liggen vanaf zondag 31 januari weer in de kerk.
De diaconie

Vitrinekast en 40 dagentijd.
Op woensdag 10 februari begint de 40 dagentijd. De diaconie gaat de vitrinekast in de hal van de kerk hiervoor inrichten. 
Wie heeft hiervoor  een geschikte bijdrage? Dat kan een afbeelding zijn, maar ook een voorwerp. 
Een beeldje, een tekening, een tekst, een gedicht. Laat het een diaken weten. 
De diaconie

Studiehuis 11 februari
Aanvang 20.00 uur
‘De zondag staat zwaar onder druk’, zo staat te lezen in een gespreksnotitie die de toenmalige Samen op Wegkerken lieten uitgaan in 1998. We zijn inmiddels achttien jaar verder. Moet je nu zeggen dat de toenmalige actie ‘Kerken tegen de 24-uurs economie’ tevergeefs was? Heeft de kerk onvoldoende het maatschappelijk gesprek gezocht? Nadat is gesproken over het belang en de zin van een gemeenschappelijk rustdag voor samenleving en kerk sluit de notitie af met de volgende zin. “In onze samenleving, met haar tradities en geschiedenis, is de zondag (nog steeds) de eerste dag die daarvoor in aanmerking komt.”  
Veelzeggend zijn de ‘haakjes’ die geplaatst zijn. Tijdens dit studiehuis kijken we allereerst naar de tekst in Exodus 20: 9-11 en Deuteronomium 5:12-15.
Daarnaast gebruiken we van B. Luttikhuis, ‘Tien vormen, om je vrijheid te bewaren’ (pag. 32-36).  U, jij bent van harte welkom om mee te doen. Contact: ds. M. Visser.

Een nieuw jaar, een nieuwe kleur. 
Als kerkganger kom je niet meteen in de verschillende zaaltjes die onze kerk rijk is. De crèche- en kindernevendienstruimte hebben een metamorfose ondergaan. Een aantal medewerkers hebben er menig uurtje aan besteed en het resultaat mag er al zijn. Kijkt u gerust eens om een hoekje hoever men op dit moment is. De zaaltjes zijn, evenals de indertijd opgeknapte jeugdruimte, plezierig om in te verkeren. Zeker met het oog op nieuwe huurders en de contacten met de buurt een goede zaak.  

Huispaaskaarsen
De huispaaskaarsen voor 2016 zijn nog te bestellen op zondag 31 januari. Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken.
Informatie bij Margot Mekkes”: tel. 015 2570093 of 06 515 220 99, 
e-mail: mamekkes@telfort.nl


Viering Heilig Avondmaal in WZC Abtswoude
Op woensdag 4 februari is er een dienst van Schrift en Tafel in de aula van Abtswoude. Mensen van binnen en buiten het huis zijn daarbij van harte welkom. De dienst begint om 16:00 uur. Vanaf 15:30 uur is er inloop met koffie en thee.
Ds. Marco Visser 

Verkoop Wereldwinkel en schrijven voor Amnesty 
Opnieuw dank aan alle schrijvers die meededen aan de Amnesty brieven in 2015. Op zondag 7 februari schrijven we voor een aantal schrijnende gevallen. Schrijft u ook weer mee ? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de AI brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Ervaring als ambtsdrager
Bij de wijkgemeente Vierhoven is het een goede gewoonte om een exit gesprek te hebben met elke aftredende ambtsdrager. Nu was het mijn beurt om terug te kijken en antwoord te geven op de vraag  ‘hoe heb ik deze periode als ambtsdrager ervaren?’. Kort en krachtig: heel positief! Je leert als ambtsdrager veel nieuwe mensen binnen en buiten de gemeente kennen (ja, de gezichten kende ik al …), soms onverwachte maar ook bijzondere ontmoetingen. In de samenwerking binnen en buiten de wijkgemeente heb ik veel geleerd; je krijgt veel terug voor de tijd en inspanning. Hier wil ik graag iedereen voor bedanken. Maar boven alles dwingt het ambtsdragerschap je na te denken over het geloof; hoe zie ik de toekomst van de wijkgemeente, hoe sta ik zelf in het geloof, hoe beleid ik dat? Ambtsdrager zijn is dus een bijzondere ervaring. Ik weet dat er nog vacatures zijn …
Henk Jansma, aftredend ambtsdrager.

Als je zo rond de 18 – 24 jaar bent en je wilt met leeftijdsgenoten meer weten over
“Geloof het of niet!?”
grijp dan nu je kans. We zijn bezig om een groep voor deze leeftijd op te starten. We denken er aan vaker dan één maal per maand samen te komen.
Dan kunnen we het hebben over de vluchtelingenstroom en de barmhartige Samaritaan. 
We zouden een avond kunnen wijden aan iemand als David Bowie, omdat hij inhoudelijk in gesprek was met het geloof in zijn platen en zijn optredens.
Heel veel Nederlanders bidden, ook als ze niet zo geloven als in de kerken. Wat is bidden dan? Tot wie bid je?
Is het leven geëvolueerd of geschapen?
Iedereen gelooft, maar waarin?
In de cultuur gebeurt heel veel, films, theater, literatuur: het zou boeiend zijn als we eens een boek bespraken, naar een film gingen of een toneelstuk samen op ons in lieten werken.
Kortom: meld je bij een van ons als je belangstelling hebt!

Wouter Nolten, Samuel Moerman, Tobias de Haas, David Knibbe.

Gebedsgroep
Dinsdag 9 februari van 19.00 tot 19.45 is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk.
Verzoeken van voorbeden kunt u van tevoren melden op tel 015-2622444
Kom ook gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Kindernevendienst
31 januari - Jezus geneest een man die niet kan lopen
07 februari - De storm op het meer

Bespaar energie met een warme trui
Zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel zes procent energie - en dus zes procent CO2 - per graad! Niet in de kerk, maar gewoon zelf thuis. De Warme truiendag is officieel op vrijdag 5 februari. Op zondag 7 februari staan wij na de kerkdienst klaar om van u foto's te maken in uw lekkere trui of vest! Of maak zelf een gezellige foto waarin u een warme trui draagt en mail hem naar ons (fair.groen@gmail.com) voor dinsdag 9 februari. De foto's laten we zien tijdens of na een volgende kerkdienst. En onder de inzendingen verloten we een Picosol Zonnebloempakket! 
Gabrielle Uitbeijerse

Reflecterend luisteren
Ken je het niet? Kom. Weet je ervan? Dan is een en ander opfrissen een goede zaak. Het reflecterend luisteren is een bestanddeel van de zogenoemde ‘motiverende gespreksvoering’. Kenmerkend voor deze gespreksvoering is dat je dicht bij de gesprekspartner blijft. Daarbij is degene die luistert noch sturend, noch volgend, maar ‘gidsend’. Binnen de hulpverlening en de zorg wordt er mee gewerkt. Het is een methode die mensen helpt om veranderingen te realiseren waarover ze in dubio verkeren. Het is een welkome aanvulling bij het ‘vragen-stellen’. Voor ieder die bezoekwerk doet een aanrader. De avonden worden 4 februari en 3 maart (anders dan eerder aangekondigd!) gehouden in de Vierhovenkerk van 20.00 – 21.30 uur. Minimaal aantal deelnemers: zes. Aanmelding uiterlijk 1 februari. Informatie bij ds. M. Visser

Basiscatechese
De basiscatechese is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8. Op dit moment bestaat de groep uit zes kinderen. Er is plaats voor meer kinderen. U kunt uw kind aanmelden. Henk Joon leidt de basiscatechese. Deze catechese wordt gehouden in de Vierhovenkerk op woensdag 3, 10 en 17 februari en 2, 9 en 16 maart, van 19.15 -20.00 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de bijbel als bibliotheek, bijbelse spreekwoorden, de tien woorden en het Onze Vader. Informatie en aanmelding via ds. M. Visser.

Sociëteit Vierhoven
Op 9 februari is het onderwerp: Wonen, Volkshuisvesting in Nederland.
We wonen in een land, in een stad, aan een straat en in een woning, waar we ons thuis voelen, waar ons leven zich voor een belangrijk deel afspeelt.
In zekere zin vinden we dit de gewoonste zaak van de wereld, althans in dat deel van de wereld waar wij wonen en waar we ons gelukkig kunnen voelen.
De sociale huisvesting, daar gaat het deze middag over,  kent een lange geschiedenis van ruim honderd jaar, een geschiedenis die niet altijd even gladjes verliep.
Aan het einde van de negentiende eeuw leefden duizenden gezinnen in krotten en kelderwoningen, de woningen waren koud en vochtig en het ontbrak veelal aan goed sanitair.
Al waren er in de tweede helft van de negentiende eeuw allerlei initiatieven voor een goede huisvesting van arbeiders, pas na het tot stand komen van de woningwet in 1901 kwam er langzamerhand schot in de zaak.
En dat was veelal bittere noodzaak, in de grotere steden van ons land was een goede en gezonde volkshuisvesting allerminst goed geregeld en de liberale overheden voelden zich allerminst geroepen daarin verandering te brengen.
Hoe de bevolking van Nederland in ruim een eeuw explosief is gegroeid en op welk een wijze in die eeuw in huisvesting is voorzien, dat is het onderwerp van deze middag.
We kennen nu achterstandswijken en prachtwijken en tot vaak in de kleinste details is ons wonen geregeld.
Ik vertel u er meer over en laat er iets van zien. U bent van harte welkom.
Nico Booster 

Gemeenteweekeinde ‘Het leven lacht je toe’
Nieuwe datum 11 t/m 13 maart
Het weekeinde in het Koos Vorrinkhuis stond gepland voor 4 t/m 6 maart. 
In de communicatie is een storende fout geslopen waarvoor wij, als leden van de voorbereidingscommissie onze welgemeende excuses aanbieden. Zij die zich hebben aangemeld krijgen een aparte mail waarin zij verzocht worden te kijken of hun agenda het toelaat het weekeinde te verzetten naar 11 t/m 13 maart. 
Gemeenteleden die 4 t/m 6 maart niet konden kunnen nu mogelijk wel. Maak van de gelegenheid gebruik en schrijf u in. Dat kan in de kerk of via de mail bij Margot Mekkes (mamekkes@telfort.nl).
Namens de voorbereidingscommissie,
Marco Visser

Collecte project Hanna Wapenaar
Op zondag 7 februari wordt er gecollecteerd voor het project van Hanna. Denkt U ook nog aan heet aanbieden en afnemen van diensten in de “UBUNTU”-kraam?
ZWO-commissie Vierhovenkerk