Protestants Kerkblad Delft - 02 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 januari

Bij de diensten
Zondag 29 januari – Geboren voor het geluk 
We lezen op deze zondag Matteüs 5:1-12. Hoe komt het dat we vaak praten over wat voor problemen we hebben en niet over wat ons gelukkig maakt. En is geluk een keuze, maakbaar of overkomt het je? Dat zijn vragen waar we ons met de zaligsprekingen mee bezig houden.
We geloven dat God ons geluk voor ogen heeft en dat we voor elkaars geluk geboren zijn, maar ook dat ons leven niet alleen over rozen gaat. Bij de we de zaligsprekingen merken we dat het God niet gaat om oppervlakkig geluk en de kick van het moment, maar om rechtvaardige mensen en het geluk van wie de hoek zit. Juist die mensen worden gefeliciteerd die ondanks tegenslag blijven hopen in vrede, vriendelijk en goed zijn en door blijven gaan.
Ds. Fred van Helden

Zondag 5 februari
De kinderen van de nevendienst horen het verhaal over de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7 en volgende). In de kerkzaal lezen we het slot van het verhaal van de Samaritaanse vrouw. In de verzen 39 tot en met 42 staat wat Jezus’ optreden voor gevolg heeft voor de inwoners van de stad Sichar. De eerste lezing is Jesaja 43:9-13.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
29 januari Nicodemus Johannes 3:1-13
5 februari Samaritaanse vrouw Johannes 4:7-30

In memoriam
Geertuida van Weerdhuizen  9 januari 2017
Geertuida van Weerdhuizen overleed op maandag 9 januari in het Hospice te Delft. Truus woonde aan de Vulcanusweg en werd 89 jaar.
Truus kwam zolang haar gezondheid het toeliet naar de kerk met haar vriend Han. Lukte het niet om naar de kerk te komen dan luisterde ze naar de kerktelefoon. Truus van Weerdhuizen was niet alleen een bekende in onze geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten. Ze bezocht in het verleden onder andere koren, een toneelclub, een zwemclub en de bejaardenmaaltijd en zat in diverse besturen. 
Zij was een dame, altijd keurig gekapt. Een vrouw die alles regelde en onder controle wilde hebben. Zij die als geen ander aan den lijve moest ervaren dat dat niet kon. Het ziekenhuis bezocht ze frequent. Zij wist dat het leven soms zeer weerbarstig en grillig kon zijn. Het fundament waar ze op bouwde was haar geloof. “’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten” zongen we op de dag van haar begrafenis, 16 januari. En zijzelf, vriendin van velen, wist ‘ook ik ben beperkt’. Daarom dat belangrijke oriëntatiepunt voor haar: Jezus. Jezus die zei: “Houd moed – ik ben het – ik die op jullie toekom, wandelend over het water, heersend over de dood, vrees niet (Matteüs 14:27)”. 
Tijdens de dienst van Woord en Gebed gehouden in de aula van begraafplaats Iepenhof werd Matteüs 14:22-27 gelezen. In onze beden willen wij bidden voor Han haar vriend, haar drie kinderen en de kleinkinderen.
Ds. Marco Visser

Film ‘The good lie’ bij de sociëteit
Op dinsdag 31 januari van 14.00 tot 16.15 uur wordt in de Vierhovenkerk de film ‘The good lie’ vertoond. Met aansluitend een nabespreking. 
Over de film: Een groep van vier Soedanese weeskinderen maakt, nadat ze hun ouders verliezen tijdens de tweede burgeroorlog, de lange en gevaarlijke reis naar een vluchtelingenkamp in Ethiopië. Wanneer er jaren later een unieke kans komt om naar Amerika te verhuizen, belanden drie jongemannen in Kansas City. Hier worden ze opgevangen door de mondige Carrie Davis, die hen helpt bij het zoeken naar een baan. Het valt de jongens echter niet mee om hun getraumatiseerde verleden achter zich te laten en Carrie probeert ze uit alle macht te herenigen met hun achtergebleven zus.
Dit drama is gebaseerd op de geschiedenis van de meer dan twintigduizend kinderen “the lost boys” die tijdens de Tweede Soedanese Burgeroorlog hun thuis en hun familie verloren. Hoofdrolspeler Ger Duany was één van hen.
‘The good lie’ is gebaseerd op waargebeurde feiten. Centraal staat het thema: De ander geven, wat je hebt, waarmee de kans op een beter leven wordt doorgegeven. 
De deuren zijn open om 13.30 uur. Een bijdrage is vrijwillig.
Het sociëteitsbestuur

Trudy Middendorp over haar fietstocht in Zambia voor het goede doel
Vanuit de opbrengst van de bazaar 2016 heeft Trudy Middendorp een bijdrage ontvangen voor haar sponsoring van een meisje in Zambia, zodat ze naar de basisschool kan. Op zondag 5 februari van 11.20 tot 12.15 uur, vertelt Trudy op verzoek van de bazaarcommissie over haar fietstocht in Zambia hiervoor.
Trudy: “Cycle for Plan Zambia 2016 was een geweldige reis! Het voelde als de Tour de France maar dan in het warme Zambia. Vanuit alle dorpen kwamen kinderen naar de weg gerend, om alle fietsers aan te moedigen. Kinderen veelal op blote voeten met vieze, kapotte kleren aan zwaaiden, renden mee en riepen ‘How are you?’ met een grote glimlach op hun gezicht. Prachtig om het enthousiasme te zien van de Zambiaanse mensen, die voornamelijk in armoede leven.

Zeven dagen mountainbiken over asfaltwegen en stoffige dirty roads, langs dorpjes waar nog ouderwets met de hand op het land wordt gewerkt en met een os het land wordt omgeploegd. Waar vrouwen met emmers water op hun hoofd kilometers naar de waterpomp lopen, terwijl ze een klein kind op de rug dragen. Simpele huisjes die bestaan uit takken met klei als muur en een rieten dak erop. Een basisschool met een somber, klein lokaal waar 40 tot 80 kinderen in de klas zitten. Een ziekenhuis met te weinig artsen en medicijnen, waar je met z’n tienen op een zaal ligt zonder privacy. Kortom, een wereld van verschil! Maar altijd tevreden ogende mensen en kinderen, die hun witte tanden al lachend lieten zien.

Mijn sponsorkindje Esther van acht jaar komt uit één van de armere gezinnen uit het oosten van Zambia. Volgend jaar kan ze dankzij mijn steun naar de basisschool. Uiteindelijk verscheen er gelukkig ook een lach op haar gezicht. Daarnaast hebben we projecten bezocht, waar Plan zich voor inzet. Plan strijdt tegen kindhuwelijken door toegang tot onderwijs voor meisjes te vergroten, zet zich in voor betere kwaliteit van het onderwijs en helpt meisjes om hun zelfvertrouwen op te bouwen. 

Natuurlijk werd er ook gefietst door 32 sportievelingen met temperaturen die opliepen tot 46 graden! Een lange weg met meer heuvels dan verwacht, maar na zo’n 600 kilometer een super finish bij South Luangwa National Park. Hier kwamen we oog in oog met de luipaarden, leeuwen, olifanten, nijlpaarden, giraffen, buffels en nog meer wild life.
Ik kijk terug op een supermooie reis met een geweldige groep mensen, een vriendelijke en vooral arme bevolking en heel veel indrukken! Bedankt voor jullie mooie bijdrage aan dit project in Zambia.”
De bazaarcommissie

Inleverdatum kopij
PKD 3 verschijnt op 11 februari. Kopij kan tot dinsdag 31 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is


Wat kenmerkt een Taizé-viering?
Op 8 januari vond de eerste Taizé-viering plaats in de Vierhovenkerk. Een vijftigtal mensen bezocht de viering. Men was enthousiast over de wijze waarop de viering gestalte kreeg. 
Eén van de eerste dingen die opvalt bij een Taizé-viering is de verstilling. Na de korte Bijbellezing, soms niet meer dan een vers (een enkele keer ingeleid met een begeleidend woord), volgt een stilte van zo’n tien minuten. In een gewone kerkdienst zijn we niet gewend zo lang stil te zijn. Het kan mensen daarom als ze het voor de eerste keer meemaken wat onrustig maken. Het is goed te bedenken, dat deze gebedsstilte gewoon betekent: er eenvoudig zíjn, in de tegenwoordigheid van Christus, in de liefdevolle ruimte die God schept. Daarom kun je alles wat je verheugt of benauwt - ook zonder woorden - toevertrouwen aan Hem.

Een ander kenmerk zijn de Taizé-liederen. In het Liedboek is een aantal te vinden (16b, 62b, 66a, 95a, 103e, 117d, 139d, 568, 1011). De teksten zijn kort, de melodieën eenvoudig. De liederen vragen erom herhaald te worden. Ze werken als een ‘mantra’. Het voortdurend reciteren van tekst en melodie bewerkt een sfeer die je tot inkeer en rust kan brengen. 
Wat verder opvalt, is de aandacht voor de gebeden. Naast de lange stilte waarin de bijbeltekst kan worden overwogen zijn er de gebeden. Tijdens die gebeden is er opnieuw stilte. Gedurende die stilte kan men zich wenden tot God. Op een zeker moment is er in de viering de gelegenheid om een kaarsje te ontsteken. 

En zo komen we bij aankleding van de kerkzaal. De verlichting is enigszins gedempt en er branden kaarsen. De vriendschapsicoon is opgesteld en er staan bloemen. Halverwege de kerkzaal zijn vijf schermen geplaatst. Zij zorgen er voor dat er een intiemere gebedsruimte ontstaat.
 
De komende Taizé-vieringen zijn op 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni 2017, aanvang 16:30 uur. 
Meer informatie is te krijgen bij de coördinatoren: David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com), Martha van Loenen (marthavanloenen@hotmail.com) en Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De vergadering van 10 januari was een grote kerkenraadvergadering. Daarvoor worden alle ambtsdragers uitgenodigd. Vaak staat er een speciaal onderwerp op de agenda. Dit keer was dat het rapport Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. 
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - en dus ook van de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Er ontstaat meer ruimte voor de inhoud, het geloof. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota Kerk 2025 geschreven.
De volgende vragen werden met elkaar besproken:
  1. Wat vond je in de eerste hoofdstukken een erg mooie passage? Wat sprak je niet aan?
  2. Wat haal je hieruit om op de Vierhovenkerk toe te passen? Wat zou er kunnen veranderen bij ons?
  3. Willen we geloofsoverdracht ook agenderen op de kerkenraad? Moeten we "oefenen met het doorbreken van de sprakeloosheid".
Geen eenvoudige vragen, maar het was goed om hierover met elkaar te spreken. Het gaat immers om onze kijk op de toekomst. De bespreking kon niet worden afgerond en het rapport Kerk 2025 komt zeker terug op de agenda.

De kerkenraad besloot om te kijken of een foto van een overleden gemeentelid een aanvulling kan zijn op het gedachtenisbord. Voorlopig als proef. Vaak wordt de vraag gehoord “wie was dat ook al weer?”. Aan de familie van de overledene zal een foto worden gevraagd. Als er geen bezwaar is, wordt de foto opgehangen op het gedachtenisbord gedurende enige weken.

De commissie Vorming & Toerusting (V&T) stuurde een evaluatie naar de kerkenraad over het Activiteitenprogramma V&T 2016-2017. Dit boekje bevat allerlei activiteiten en werd uitgedeeld in september. De kerkenraad was erg tevreden over de vormgeving en het vele werk dat door de commissie is verzet. Voor het komende seizoen werd de werkopdracht voor deze commissie V&T besproken.
Peter Plugers, scriba 

Fair trade en Amnesty brieven
Fair trade is een “bekend merk” geworden voor een eerlijke prijs voor producten, veelal van kleine producenten of coöperaties in levensmiddelen zoals koffie, thee, chocola maar ook kunstnijverheid wereldwijd. Bekend uit de Wereldwinkels zoals in de Choorstraat, maar tegenwoordig ook in veel reguliere winkels. Wij zijn weer te vinden in de hal van de kerk op zondag 5 februari voor producten uit de Wereldwinkel en de Amnesty brieven. Schrijft u mee?
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Basiscatechese
De basiscatechese is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8. U kunt uw kind aanmelden. Henk Joon leidt de basiscatechese. De catechese wordt gehouden in de Vierhovenkerk. Op 8 februari start de serie van zes avonden die plaatsen vinden  van 19.15 tot 20.00 uur. Onderwerpen zijn ‘het kerkelijk jaar’ en ‘getuigen in de geschiedenis’. Informatie en aanmelding kan via ds. M. Visser.
Ds. Marco Visser

Catechisatie
Waar denk je aan als je het over catechisatie hebt? Op dit moment denk ik dan aan de Vierhovenkerk, drie deelnemers, levendige discussie, vragen over en weer, de psalmen, prikkelende uitspraken van Luther, Toon Hermans of Rikkert Zuiderveld, figuren uit de Bijbel kort nagespeeld. Wat zegt u, maar drie? Ja, zou ik dan antwoorden, al drie, die tegen de stroom in de moed hebben om te komen en samen met mij er wat van te maken. Ik ben heel erg blij met deze groep en samen zoeken we tussen de vragen waar de antwoorden liggen, in het vertrouwen dat de Geest ons zal leren dat vier mensen iets te vieren hebben in de kerk.
Ds. David Knibbe

Gemeentedag 
De aangekondigde gemeentedag op 25 februari kende heel wat ‘ingrediënten’, ideeën voldoende. Maar op 25 februari begint de voorjaarsvakantie. Dat is de reden waarom de kerkenraad heeft besloten de dag te annuleren.
Ds. Marco Visser

Huispaaskaarsen
Enkele weken terug kon u lezen dat het verkopen van huispaaskaarsen is gestopt vanwege het ontbreken van een opvolger(ster). Nu kan ik u berichten dat er toch huispaaskaarsen besteld kunnen worden. Het gaat iets anders dan in vorige jaren. Op de zondagen 5, 12 en 19 februari ligt de intekenlijst op een tafel in de hal van de kerk. U kunt dan zelf invullen, onder vermelding van uw gegevens, welke kaars u wilt bestellen. Heeft u uitleg nodig, dan kunt u Rommert of ondergetekende om hulp vragen. De bestelling wordt door Rommert verzorgd. Over de betaling krijgt u nader bericht. Zijn er vragen, neem dan contact op met Rommert of met mij.
Margot Mekkes