Protestants Kerkblad Delft - 02 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 27 januari 2018

Bij de diensten
Zondag 28 januari
Waar is God? Antwoordt Hij op mijn gebed? Waarom hoor ik dat niet? Elke keer weer worstelen wij met deze vraag. Je komt God niet tegen als je je kind begraaft, wanneer je gaat trouwen of als jij in dat moeilijke probleem op je werk een keuze moet maken. Waar is Hij? Op deze vraag heeft het Oude Testament als antwoord gegeven: in de woorden en daden van de profeet. In het Nieuwe Testament is Jezus degene die ons verder in de werkelijkheid laat zien tot op God. Daar is God. In het Oude Testament zal na Mozes er telkens een profeet zijn die laat zien en vooral laat horen waar God staat in die tijd. Jezus is het gezicht, de handen, de voeten, het Woord van God. In Hem zie je hoe Hij in onze tijd aanwezig is. 
Op catechisatie afgelopen jaar heb ik mijn twee trouwe catechisanten proberen te leren: een profeet is iemand die het woord van God spreekt. Dat is breder dan alleen de toekomst voorspellen. Het houdt het duiden van onze tijd in, wat moet ik wel en mag ik niet. In deze dienst, waarin de cantorij zingt, proberen we te achterhalen hoe God ons hoort en toespreekt. De lezingen zijn uit Deuteronomium 18:15-22 en Marcus 1:21-28.
Ds. David Knibbe

Zondag 4 februari 
Voorganger in deze dienst is ds. W. van der Spek.

Kindernevendienst
28 januari     Dochtertje van Jairus Lucas 8
04 februari    Twee schepen vol met vis Lucas 5

In de stilte God ontmoeten 
Op zondag 18 februari en 11 maart zijn er Taizé-vieringen (aanvang 16.30 uur). Om 15.30 uur gaan musici oefenen en sluiten zangers zich aan. Over de stilten die in deze vieringen een centrale plaats innemen kan het volgende gezegd worden. “Wanneer wij proberen de gemeenschap met God in woorden uit te drukken, gaat dat snel ons verstand te boven. Maar in de diepte van de mens bidt Christus door de heilige Geest meer dan wij vermoeden. Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden. Probeer niet een manier te vinden om tot iedere prijs een innerlijke stilte te verkrijgen en een soort innerlijke leegte op te wekken. Heb een kinderlijke houding van vertrouwen en laat Christus in stilte in je bidden. Op een dag zul je ontdekken dat je diepste zelf bewoond is” (uit ‘Taizé, liederen- en gebedenboek’, Gooi en Sticht 2013).
Ds. Marco Visser

“Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Bij binnenkomst is het een drukte van jewelste rondom de voetbaltafel. Rond de tafels gezeten steekt één van de twee mensen die de leiding hebben een kaars aan. Deze verwijst naar Jezus. Een gespreksrondje volgt over wat we de afgelopen dag(en) hebben meegemaakt. Daarna volgt een verhaal en een verwerking. Bijvoorbeeld het verhaal van Toon Tellegen: “De brief aan de onbekende die over het water gaat.” Eén van de kinderen merkt op dat die ‘onbekende’ God is. Een andere keer gaat het over vogels. Naast Matteus 6:25 en volgende en Psalm 84 wordt het gedicht van Willem Wilmink ‘Het lied van de aanpassing’ gelezen. Daarna wordt er druk gewerkt met pinda’s en vogelvoer. Limonade en een koekje staan tot slot op het programma. Ouders die dit iets vinden voor hun kinderen kunnen voor informatie terecht bij jeugdouderling Fokke van den Berg, dominee Marco Visser of het mailadres plexat-vierhoven@hotmail.com. De komende avonden zijn op: 8 februari, 8 maart, 5 april, 17 mei en 14 juni.
Ds. Marco Visser

Dromen zijn geen bedrog
Op het moment van schrijven moet de eerste van vier geplande gemeenteavonden over de toekomst nog plaatsvinden. Dat we als kerkenraad dit onderwerp belangrijk vinden, laat zich raden: vier avonden over één opbouwend onderwerp!
De tweede avond vindt plaats op 6 maart en heeft als thema: ‘Dromen zijn geen bedrog’. Dromen geven richting. J. Demartini schrijft: “Elk moment dat je niet gefocust bent op je dromen, gaat je aandacht uit naar je twijfels en obstakels.” Binnen de kerk horen we over dromen en visioenen. Zelf dromen we ook van een goede toekomst voor onze wijkgemeente. Wij zijn aan zet om onze toekomst samen vorm te geven, en daarvoor willen we onze dromen met elkaar delen. Waar willen we heen als geloofsgemeenschap? Wat horen wij vanuit het Woord? Welke kansen zien wij? In 2018 vinden nog drie gemeenteavonden plaats, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur).
Dinsdag 6 maart ‘dromen zijn geen bedrog’
Dinsdag 24 april ‘schouders eronder’
Donderdag 11 oktober ‘op weg’
De kerkenraad hoopt u op deze gemeenteavonden te begroeten.
Ds. Marco Visser

“Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan”
Het nieuwe jaar 2018 is enkele weken oud. Voor de een was het een vliegende start, voor de ander begon het moeizaam. De één kijkt aan tegen een zware operatie die iemand in de familie moet ondergaan, de ander ziet uit naar het bruiloftsfeest dat ophanden is. Wij geloven dat in weerwil van alles God de baas is van ‘de speeltuin’. Zijn oog rust op ons. Als een zorgzame ouder houdt Hij ons in de gaten en hoopt dat wij vrolijk en lichtvoetig onze weg gaan (Psalm 32:3). Als we dan onverhoopt in de grote draaiende ton heen en weer stuiteren en het leuke apparaat uit de speeltuin veranderd is in een nachtmerrie, vinden we geborgenheid in en bij God. We kunnen de eigenaar van de speeltuin er bij roepen en Hem vragen: ‘laat ons in een bocht naar elkaar toerollen. Dat er iemand opstaat en zegt: “volhouden, niet wanhopen, het komt goed." Ik wens u Gods vrede en alle goeds in ‘de speeltuin’ van het leven.
Ds. Marco Visser

Vitrinekast 
Vanaf 14 februari (Aswoensdag) wil de diaconie de vitrinekast inrichten voor de veertigdagentijd. Wie heeft een geschikte afbeelding of gedicht? Of een passend beeld? We willen het graag in de vitrinekast plaatsen. 

Laat het één van de diakenen weten.
De wijkdiaconie
Inleverdatum kopij
PKD 3 verschijnt op 10 februari. Kopij kan tot dinsdag 30 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


In memoriam
Cornelis Karsdorp * 18 maart 1925 † 7 januari 2018
Cornelis Karsdorp was een warme man, die als rode draad door zijn leven zorgzaamheid had. Eén van de meest kenmerkende onderwerpen die hij aansneed toen ik hem in de Bieslandhof bezocht, was dat hij zich zorgen maakte om zijn vrouw. Zij lag in het ziekenhuis, of was net weer thuis, en hij vond het zo jammer dat hij daar niet bij kon zijn. Hij mistte ook zoveel, zij in de Vijverhof en hij in de Bieslandhof. Dat vond ik al een heel eigen beleving van hun toestand. Dat hij na al die jaren er niet aan gewend was, maar nog steeds zo graag bij haar wilde zijn. Dat zegt iets over de rode draad van zijn leven. 
Hij speelde met zijn kleinkinderen, biljart, scrabble, cijferde zichzelf weg, hij was er trots op dat hij zoveel broers had, negen. Als hij merkte dat er iemand buiten viel, dan trok hij zich dat aan en probeerde er wat aan te doen. Een verbinder. Hij begreep alles gauw, werkte in de optische industrie en maakte ponskaarten. Hij hield niet zozeer van grote gezelschappen maar zeker de tijd dat hij doof was, hield hij van één op één contacten. Niet op de voorgrond was hij, maar liever wat achteraf. 

In een stijlvolle, emotioneel geladen en veelzeggende dienst hebben we afscheid van hem genomen. Stijlvol, omdat De Laatste eer, de gekozen muziek en lezing (Lucas 24:13-16) aansloten bij hem en zijn trouwtekst. Emotioneel geladen omdat zijn kleindochters en zoon die spraken niet alleen gebeurtenissen verhaalden, maar ook gevoelens overbrachten. Veelzeggend omdat ook ds. Duker geciteerd werd, die hem zo lang heeft bezocht, omdat zijn zoon Ronald aanhaalde dat wie je ook over hem sprak, ieder een eigen verhaal vertelde. Een veelzijdig kind van God. Zoals de twee reizigers in de lezing ineens Jezus naast zich troffen, zo treffen wij elkaar als leden van Jezus’ lichaam. Zo treft deze familie elkaar. En ik geloof dat Jezus dan echt meeloopt. In leven en sterven op weg naar ons Emmaüs, een nieuw Koninkrijk, een nieuw leven. 
Ds. David Knibbe

Dank
Op 7 januari legde ik mijn ambt als ouderling van Vierhoven neer. Ik was ontroerd door de vele mensen die na de dienst afscheid van mij namen. Dank voor al die mooie jaren die ik samen met u in onze wijkgemeente mocht doorbrengen.
Margot Mekkes

Uit de kerkenraad
De eerste vergadering in het nieuwe jaar was een vergadering van de grote kerkenraad. Het belangrijkste agendapunt was de toekomst van onze wijkgemeente. Het aantal kerkgangers loopt gestaag terug en ons ledenaantal is gedaald met ruim 300 leden in drie jaar tijd. Er worden dit jaar vier gemeenteavonden gehouden om samen te praten over onze toekomst. Op 23 januari viel de eerste gemeenteavond en de kerkenraad besprak het programma en de opzet van deze avond. De kerkenraad hoopt dat de gesprekken met gemeenteleden resulteren in een grote betrokkenheid en dat er samen wordt gebouwd aan de toekomst.

Ook het vastgestelde Beleidsplan 2017-2021 van de Protestantse Gemeente Delft is besproken. Het gaat daarin vooral over de toekomstige ontwikkelingen en welke zaken daarbij van belang zijn. Daarbij kwamen samenwerking met andere wijkgemeenten, aanwezigheid in de buurt, jongeren en organisatie van onze toerusting aan de orde. Het Beleidsplan 2017-2021 is vertaald in een aantal actieplannen die de komende tijd telkens terugkeren.

Ook is er gesproken over de gehouden en de komende kerkdiensten. Speciaal was er waardering voor de diensten rond de advents- en kerstperiode. Altijd een drukke periode met veel extra inspanningen van predikanten, musici en de leiding van de kindernevendienst. 
Peter Plugers, scriba 

Ontmoeting Kerk en Buurt 
Op de eerste donderdagochtend van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Vierhovenkerk. De data van de bijeenkomsten in 2018 zijn: 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni. Voor meer informatie: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Brieven schrijven werkt!
Dat het schrijven van brieven aan autoriteiten soms aantoonbaar resultaat heeft, was onlangs merkbaar. De aanklacht tegen dominee Evan Mawarire is op 29 november 2017 ingetrokken. De Zimbabwaanse mensenrechtenverdediger werd beschuldigd van “het omverwerpen van de wettelijk gekozen regering”. Als hij schuldig bevonden zou worden had Mawarire 20 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Hij bedankte Amnesty International: “Jullie inzet voor mensen zoals ik, al die internationale campagnes….jullie hebben het misschien niet in de gaten, maar het beschermt mensen zoals ik. Dankjewel”
Op zondag 4 februari schrijven we brieven aan autoriteiten in Brazilië, Israël en Colombia. U vindt ons in de hal met de brieven en fairtrade artikelen.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Hofkerk en Vierhovenkerk in actie tegen kinderarbeid
Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zetten de Hofkerk en Vierhovenkerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit werk voorzetten.
De ZWO-commissies van de Hofkerk en Vierhovenkerk gaan zich komend jaar inzetten voor dit project. Uw bijdrage is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Oeganda.
Dick de Haas

Gemeenteweekend
Op 16, 17 en 18 maart komen wij als wijkgemeente bij elkaar in Lage Vuursche om het gemeenteweekend te vieren. Het thema is: “Onderweg”. Voor wie gewend is om te reizen, zal dit niet zo ver zijn. Voor mij als fietser is een auto toch altijd een uitdaging en echt een reis. Ik rijd te weinig om de auto als een automatisme te zien. Zo zal in Mozes’ dagen ook de één de komende reis als een feest hebben ervaren, de ander als een opgave. Maar we gaan samen! Er hebben zich al heel wat mensen opgegeven, een klein aantal dacht ik kan nog mee! Welkom, want hoe meer reizigers je onderweg ontmoet, hoe meer steun je geven en krijgen kan!
Ds. David Knibbe

Giften
Van O. €50 (€25 wijkdiaconie en €25 voedselbank). Henny Melis ontving van familie NN €50 voor de voedselbank. Marjan Bood heeft van NN €50 ontvangen voor de kinderen van de voedselbank. Hartelijk dank.