Protestants Kerkblad Delft - 02 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 2 februari

Bij de diensten
Zondag 3 februari 2019
Het gemeenschappelijk leesrooster verdeelt Lucas 4:14-31 over twee zondagen. Afgelopen zondag heeft ds. Knibbe de eerste helft voor zijn rekening genomen. In dat fragment zegt Jezus dat de woorden van de profeet Jesaja door Hem worden vervuld. In Jezus breekt ‘het heden der genade’ aan. Ik schrijf dat tussen aanhalingstekens, want het is een oude uitdrukking die aangeeft dat God in de verkondiging de mensen nog altijd zijn genade aanbiedt. Het tweede gedeelte van het verhaal vertelt de reactie van de mensen in de synagoge van Nazareth. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, zijn ze er helemaal niet blij mee. Het evangelie laat hier zien waar het op uitloopt. Het eigen volk –hier zijn vaderstad– wijst de prediking van Jezus en Hemzelf af. De mensen willen Hem zelfs doden. Maar het is zijn tijd nog niet en daarom loopt Jezus ‘midden tussen hen door’. Hij laat hen met hun afwijzing zitten. In de uitleg wil ik er met u over nadenken wat er nu eigenlijk aan de hand is. De tekst wijst onder meer naar het lot van de profeten. Met het oog daarop is ook de eerste lezing gekozen uit Jeremia 1:4-10. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Vierhovensociëteit met film: “A street cat named Bob”
Op dinsdag 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur is de film A street cat named Bob te zien in de Vierhovenkerk. Een prachtig, waargebeurd verhaal. De film is geregisseerd door Roger Spottiswoode.
Na een moeilijke jeugd werd Bowen dakloos en raakte verslaafd aan heroïne. In de lente van 2007 zat hij in een methadonprogramma en woonde in een flat in Londen in het kader van een begeleid wonen project. In de hal van de flat vond hij een gewonde kat. Toen hij geen eigenaar kon ontdekken bracht hij de kat naar een dierenarts, die antibiotica voorschreef. Voor de duur van de kuur nam hij het dier in huis terwijl hij bleef zoeken naar de eigenaar ervan. Toen hij deze na de twee weken van de kuur nog niet gevonden had liet hij de kat op straat los in de hoop dat deze zou terugkeren naar waar hij vandaan kwam. In plaats daarvan volgde de kat Bowen, zelfs toen hij de bus nam om aan de slag te gaan als straatmuzikant. Hij besloot de kat te houden en gaf hem de naam Bob naar een personage in Twin Peaks. Vanaf dat moment nam Bowen Bob de kat steeds mee naar zijn werk op zijn vaste speelplekken. Ook toen hij de daklozenkrant Big Issue ging verkopen. 
Iedereen is welkom en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de Vierhovensociëteit

Paneldiscussie donuteconomie

Dinsdagavond 5 februari wordt er een avond georganiseerd met als thema een eerlijke en duurzame economie. Hierbij gaat het met name over hoe wij als individu een rol spelen in zo'n economie. 

De avond begint om 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

De Fair en Groen groep

Aardse spiritualiteit
Ds. Monica Schwarz reist op 12 februari vanuit Almelo af naar onze stad Delft. Om 14.00 uur houdt zij op de sociëteit haar lezing “Veelstemmig licht, aardse spiritualiteit”. In Almelo heeft ze een werkplaats en die heet ’De Lichtkring’. In die werkplaats wordt gewerkt aan een ‘Aardse spiritualiteit’. Die spiritualiteit is een manier om het geloof en de dagelijkse dingen met elkaar te verbinden. De symboliek van de dagelijkse dingen helpt om aandachtig te leven en in het gewone het bijzondere te zien. Daar samen mee bezig zijn biedt inspiratie en bezieling en geeft verdieping aan het leven van alledag. Monica besteedt aandacht aan poëzie, muziek en symboliek. Het gaat haar om geloven met hoofd én hart. 
De deur van de Vierhovenkerk gaat om 13.30 uur open. De middag zelf begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar op dinsdag 12 februari om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Nieuwe mensen en verzoeken om voorbede zijn van harte welkom. U kunt dit doorgeven aan Jenne de Haan, 06 2170 1198 of (015) 257 7645.
Jenne de Haan

Bibliodrama
Op woensdag 13 februari komt de bibliodrama-groep bijeen in de Vierhovenkerk. We richten ons op Marcus 7:31-37 waarin de ontmoeting van Jezus met een dove man wordt beschreven. De avond begint om 20.00 uur en wordt om 22.00 uur afgerond. Voor meer informatie: neelyderonde@yahoo.com of 06 1069 3938.
Neely de Ronde

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Donderdag 17 januari openden we met het ontsteken van een kaars, het Licht van Christus. Het rondje van fijne en minder fijne dingen van de afgelopen week volgde. Het verhaal van de bruiloft te Kana boeide. Bruid en bruidegom die samen uit één glas drinken en dan op de grond stuk trappen. Niemand anders kan daar uit drinken. Muziek van de klezmerband ‘Carmel Quintet’, die ooit op de sociëteit speelde, klonk. Op het nummer ‘Naive Fathers’ dansten we naar hartenlust. De kinderen hadden favoriete muzieknummers meegenomen en daar luisterden we naar tijdens het drinken van limonade en het eten van een koekje. De avond vloog om. 
Ook zin om een keer te komen, je bent welkom. Of ouders die dit lezen, maak je kinderen er op attent. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg en Marco Visser. De volgende clubavonden zijn op: 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni. Van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Tips voor het dagelijks leven
Op het Studiehuis van 21 februari lezen we de ‘Brief aan Titus’. Een briefje vol praktische instructies. In het volgende kerkblad volgt meer informatie. Voor vragen en aanmelding bij Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Gift
€ 20,00 van fam. NN voor wijkdiaconie

Agenda
06 februari 20.00 u Waaiercommissie, Aziëlaan
07 februari 20.15 u. Westenwind I, bij deelnemers
12 februari 20.00 u. Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
14 februari 19.00 u. Plexat, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 3 verschijnt op 16 februari. Kopij kan tot dinsdag 5 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 10 februari
Op deze zondag gaan we vissen naar de ziel van mensen.
“De diepte van uw blik, die scholen vissen ziet
en stuurt, reikt die tot op de bodem van mijn ziel?”
We zijn zo gewend om over het mooie te praten, op Facebook onze lach te laten zien, dat ons diepste verdriet en onze grootste frustratie, verborgen blijft op de boden van onze ziel.
“kom niet dichterbij, want ik heb vuile handen.”
Pas als je herkent dat jij klein bent, niet de minste maar gewoon net als iedereen, dan kun je mensen vangen.
“Ik zal ze vangen met de netten van uw woord.”
Want er is ontzag voor die Heer, die je doorziet en jouw in zijn netten vangt en bevrijdt.
“En ik ga overstag.”
De lezingen zijn Jesaja 6:1-8 en Lucas 5:1-11.
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
03 februari Barmhartige Samaritaan Lucas 10
10 februari Schaap en de herder Lucas 15

Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde in december 2018 en het voornaamste agendapunt was de besluitvorming rond de stoelopstelling in de kerkzaal. U heeft daarover al veel kunnen lezen in het kerkblad en op 29 januari misschien de informatiebijeenkomst bezocht. In januari vergaderde het moderamen ter voorbereiding van de kerkenraadvergadering van 12 februari.

Er is informatie opgevraagd bij de Hofkerk rond The Passion. Een muzikaal en inspirerend evenement over het lijden en sterven van Christus, dat al eerder in de Hofkerk is uitgevoerd. We ontvingen het draaiboek en een inschatting van de benodigde menskracht. De kerkenraad kan zo bekijken op een uitvoering in de Vierhovenkerk ook mogelijk is.

De diaconie heeft een jaarplan 2018-2019 opgesteld met een beschrijving van alles wat de diakenen hebben gedaan en nog van plan zijn om te doen. Er is betrokkenheid bij de inzameling van producten voor de Voedselbank, er wordt maandelijks een maaltijd georganiseerd na de kerkdienst en er is een koffieochtend op de eerste donderdag van elke maand. Daarnaast zijn er activiteiten met de buurt en er worden kerstattenties weggebracht naar ouderen. Te veel om op te noemen. Wie dit jaarplan wil ontvangen moet dit mij maar laten weten.

Het moderamen besprak de opschudding die ontstond door alle publiciteit rond de Nashville verklaring. U heeft ds. Vroomans hierover horen preken op 13 januari en de kranten en de TV hebben er ook veel aandacht aan besteed. Op de website van Vierhoven staat een verklaring, dat iedereen welkom is in onze kerk, ongeacht afkomst of geaardheid. Ook in onze Nieuwsbrief stond deze boodschap te lezen.

Een punt van zorg heeft te maken met de verhuur van ruimte in de Vierhovenkerk. Het moderamen besprak de hoogte van de nieuwe tarieven waardoor enkele huurders geen ruimte meer bij ons kunnen huren. We willen graag een gebouw dat wordt gebruikt voor onze eigen activiteiten en ten dienste staat van de buurt en andere verwante groepen. Wordt vervolgd.
Peter Plugers, scriba 

Fair trade en Amnesty brieven 
Op zondag 3 februari schrijven we Amnesty brieven voor een drietal schrijnende gevallen. Afgelopen keer schreven we 75 brieven: alle schrijvers hartelijk dank. Ook zijn er nu weer fair trade artikelen uit de Wereldwinkel te koop. U vindt ons, voor en na de dienst, in de hal van de kerk.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Taizévieringen vol ingetogen vreugde 
De musici die de Taizé-liederen begeleiden spelen met groot enthousiasme. Ze oefenen vooraf en spreken af welk instrument op welk moment begint, invalt en weer stopt. Alleen die muziek al kan je iets doen. In iedere viering is er een muzikaal moment en wordt er niet gezongen. Het is dan echt indrinken, je dronken laten voeren door de muziek. De deelnemers zingen van harte de liederen mee. Het zijn melodieën die je op sleeptouw nemen en die de lofzang hemelhoog doen opklinken. Niet alleen lofliederen klinken maar ook een lied als ‘Ubi caritas’. Het staat in het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ dat we zondags intensief gebruiken, lied 568. ‘Ubi caritas’ (Waar vriendschap en liefde is, daar is God) is een echte meezinger. Toch is dat niet de goede aanduiding. ”Meezinger” geeft iets aan van -en nu overdrijf ik- ‘lekker mee blèren’. De melodie van ‘Ubi caritas’ is ingetogen en voegt de gemeente die bijeen is tezamen. 

De vieringen zijn iedere keer weer een belevenis waar je zomaar aan kunt deelnemen. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Ieder seizoen zijn er zes Taizévieringen in de Vierhovenkerk. Vanaf 15.30 uur is de kerk open voor de musici die oefenen. Om 16.25 uur is het stil in de kerkzaal. De viering duurt ongeveer drie kwartier. De komende vieringen zijn op 17 februari, 17 maart. Ze beginnen om 16.30 uur. 
Ds. Marco Visser

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019: Levende stenen bouwen elkaar
De ontmoetingsbijeenkomsten hebben dit jaar als thema hoe wij als gemeente in deze tijd de pastorale zorg aan elkaar willen vormgeven. In een tijd waarin mensen zich steeds meer als individu willen onderscheiden en niet meer als onderdeel van welke groep dan ook. De voornaam is belangrijker dan de achternaam, of je lid bent van een kerk is minder belangrijk dan wat jij als individu wel of niet gelooft. Een tijd waarin wij onze contacten niet meer via traditionele wegen als familie, vakbond, kerk of bewoners van een straat of wijk beleven, maar via een netwerk. 
In deze tijd is het belangrijk het pastoraat ook in die vormen te gieten. De zorgkern komt daaraan tegemoet. Je bent een zorgkern als je iemand toevallig ontmoet, als iemand bij je netwerk hoort, met andere woorden, mensen die je toch al ontmoet. In de supermarkt of in een vergadering. Je kiest die mensen uit, en laat dat de traditie veel minder doen. Zo proberen we als kerk iedereen een steentje te laten bijdragen aan het kerkzijn. Of, in kerkelijke taal, iedereen is een levende steen in het Lichaam van Christus. Zo ontstaat de band in de kerk steeds minder via de ambtsdragers als wel via de leden zelf.

Op onderstaande data kunt u de middagen en avonden bijwonen in de Vierhovenkerk.
Maandag 18 februari 14.30 uur, dinsdag 19 februari 20.00 uur en woensdag 20 februari 14.30 uur is de leiding in handen van ds. Marco Visser. Dinsdag 26 februari 20.00 uur, woensdag 27 februari 14.30 uur en woensdag 27 februari 20.00 uur verzorgt ds. David Knibbe de ontmoetingsbijeenkomsten.

Graag voor dinsdag 12 februari aanmelden. Dit kunt u doen bij doen bij de fam. M. Bontenbal, Pijperring 162 2625 EM, email: mbontenb@ziggo.nl of telefoonnummer (015) 261 3696. 
Wij vragen u een tweede datum op te geven als alternatief. Indien er teveel mensen op één bijeenkomst inschrijven, vragen wij u naar een andere middag of avond te gaan. 
Met een hartelijke groet, 
ds. David Knibbe en ds. Marco Visser