Protestants Kerkblad Delft - 02 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 30 januari

Zondag 31 januari 
Op zondag 31 januari lezen we Lucas 7, vers 36 t/m 50. Als mensen trekken we lijnen om mensen te kunnen indelen, om het leven hanteerbaar en overzichtelijk te maken. In Lukas 7 ontmoeten we een typische lijnentrekker, een Farizeeër die Jezus aan zijn maaltijd heeft uitgenodigd om te onderzoeken of Jezus binnen de lijnen blijft van wat voor deze wetsgetrouwe Joodse stroming acceptabel is. Als er tijdens de maaltijd een vrouw binnenkomt en hij geconfronteerd wordt met ongehoord gedrag en buitensporige liefde, kan hij niets anders dan oordelen. Maar Jezus zet vraagtekens bij zijn denken binnen rechte lijnen. Tegenover Gods ruimhartige vergeving en onbegrensde liefde die in Jezus tastbaar wordt, houdt zijn afgepaste reactie geen stand. Hoe reageren we op mensen die niet voldoen aan onze lijnen? En hoeveel ruimte geven we aan Jezus en aan zijn liefde en genade die onze kaders overstijgt? 
René Strengholt

Met de As-woensdagviering start de lijdenstijd
De as-woensdagviering vindt op 17 februari plaats. Het as-kruisje wordt op een symbolische wijze gegeven. In overleg met de Adelbert- en Franciscus en Clarakerk is besloten het dit jaar apart te vieren. David Knibbe en Marco Visser verzorgen in de Vierhovenkerk een korte viering. In het komend kerkblad leest u meer.

Rose heeft weer grip op haar leven 
De jarenlange burgeroorlog, het huishoudelijk geweld, de armoede en de droogte maken het leven in een Noord-Oegandees dorp zwaar. Vrouwen nemen meestal een ondergeschikte positie in, terwijl er veel op hun schouders rust: de zorg voor hun kinderen, hun man, het gezinsinkomen en de huishouding. De Mothers' Union is het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, die hier verandering in brengt, bijvoorbeeld in het leven van Rose. Rose zorgt voor twaalf kinderen (zowel eigen als stiefkinderen). Ze staat er alleen voor sinds haar man in 2008 overleed. Maar ook tijdens zijn leven hielp hij niet mee met de zorg en opvoeding van de kinderen. Het leven van een moeder is hard in Oeganda. Rose vertelt: ‘Ik sta ‘s morgens om 5 uur op om water te halen en te koken. Ik zorg dat de kinderen te eten krijgen en op tijd naar school gaan. Dan ga ik hout verzamelen, het erf vegen, het vee verzorgen en naar de markt om eten te kopen en zelfgemaakte spullen te verkopen’. Rose is voorzitter van de vrouwengroep in haar dorp, opgericht in 2006 om samen te kunnen zorgen voor meer inkomsten en samen het leven van hun kinderen te verbeteren. Regelmatig komen de leden bij elkaar voor een cursus van de Mothers’ Union. Ze leren lezen, rekenen of schrijven, maar ook hoe ze als man en vrouw met elkaar omgaan. Zij vormen ook een spaargroep. Iedere keer als ze iets verkopen op de markt of langs de weg, gaat een klein bedrag in deze gezamenlijke pot. Het bedrag dat ze sparen gebruiken de leden om beurten om voor hun gezin te zorgen, schoolgeld te betalen, vee te kopen en materialen om nieuwe sieraden te maken. Na jaren van oorlog, huiselijk geweld en ziekte door hiv/aids brengen dit soort succesvolle activiteiten weer hoop. Het helpt deze moeders om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Rose legt uit: ‘We doen nu meer dingen samen, zoals naar de kerk gaan en armbanden en kettingen maken. En ik neem nu mijn eigen beslissingen’. Op zondag 7 en 14 februari zijn de collecten in onze kerken (Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel) bestemd voor de Mothers Union. 
Uw bijdrage kunt U overmaken op NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Centrale Diaconie, Delft o.v.v. ZWO-project Vierhoven.
ZWO Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel

Bijbelkring gaat online
Uw wijkpredikanten gaan in de maand februari van start met een online-Bijbelkring. Iedere week een klein uur. We bespreken in de eerste helft van de week een Bijbelgedeelte dat op één van de komende zondagen aan de orde is. In week 5 start David Knibbe. U kunt zich per mail bij hem aanmelden tot vrijdag 29 januari. Hij nodigt u dan via google meet uit om deel te nemen. Het eerste tijdvak is dinsdag 2 februari van 11.00-12.00 uur. Mochten er meer dan acht aanmeldingen binnen komen dan wordt er ook ’s middags een sessie gehouden van 15.00-16.00 uur. Behandeld wordt: 1 Koningen 19:1-18 en Marcus 9:2-13, Elia en de stilte op de berg en Jezus en de verheerlijking op de berg. In week 6 is er gelegenheid de Bijbelkring te bezoeken onder leiding van Marco Visser. U kunt intekenen voor maandag 8 februari van 20.30-21.15 uur of dinsdag 14.30 – 15.15 uur of 15.45-16.30 uur. Aanmelden voor 5 februari bij Marco Visser. Hij nodigt u via Google Meet uit om deel te nemen. Het Bijbelboek Jona komt aan de orde, met name de hoofdstukken 3 en 4. Graag horen we uw reactie op dit initiatief. Mogelijk hebt u nog suggesties. Voor nadere informatie kunt u bij ons terecht. Met een hartelijke groet, 
Ds. David Knibbe en Ds. Marco Visser

Bedankjes
Lieve vrienden, geloofsgenoten, predikanten en echtgenotes bedankt voor alle mooie kaarten met vriendelijke woorden en wensen voor de toekomst ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijksjubileum.
Hartelijke groeten, 
Truus en Jan Koorn

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen dank ik u hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. De lieve brieven, kaarten en telefoontjes hebben ons veel goed gedaan. Helaas kunnen we elkaar vanwege corona niet persoonlijk ontmoeten maar ook dit is gemeente zijn.
Rietje Krommenhoek

De wonderen zijn
Wonderen verscheuren woorden,
draaien de waarheid dol,
verdoezelen wetten en feiten,
fluisteren, flirten en dreigen,

maar als je ze nodig hebt –
je middelen uitgeput,
je gezonde verstand uitgeblust
en je moed niet ver meer van je schoenen -
zijn ze toevallig net even de wereld uit
en komen nooit meer terug. 

Uit ‘Wie A zegt’ van Toon Tellegen.


Zondag 7 februari – sexagesima
Twee lezingen deze zondag: 2 Koningen 4 en Marcus 1: 29-39. Over twee sterke vrouwen, die het beeld oproepen van de lofzang op de sterke vrouw uit Spreuken 31. De Sunamitische en de schoonmoeder van Petrus. Twee vrouwen, die gastvrij hun huis openstellen maar geen naam hebben. De profeet Elisa en Jezus stellen zich in dienst van deze vrouwen en geven hen weer toekomst. Hiertoe ben Ik gekomen, zegt Jezus, dat zij leven hebben in mijn naam. Het goede nieuws van het Koninkrijk gaat als een lopend vuurtje en tot op de dag van vandaag gaat dat Woord door de wereld.
J. Sneep-Oorbeek

Pastoralia
Wij begrepen dat de heer en mevrouw Van Dorp–Borst van de Vijverhof zijn verhuisd naar Veldvreugd 15a 218 in Schipluiden. We wensen hen heel veel woongenot toe en Gods nabijheid.
Ds. David Knibbe

Henk van Strien is verhuisd van Marokkostraat 10 (2622 CH, Delft) naar de Bieslandhof (Beukenlaan 2, afdeling Delftsgeel, kamer 2.3.06. 2612 VC Delft). We kennen Henk van de sociëteit waar hij jarenlang penningmeester van was. Zijn vrouw Joke verzorgde als geschiedkundige in 2018 op diezelfde sociëteit een inleiding over ‘1568: het hoe en waarom van de 80-jarige oorlog.’ Henk stelt het op prijs om een kaartje te ontvangen. Wij wensen hen beide Gods zegen toe.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde weer online op 12 januari. We raken er al aan gewend, omdat we dit al meerdere keren zo hebben gedaan. Toch blijven we uitkijken naar echte ontmoetingen in de kerk en we hopen en bidden dat dit over enige maanden weer mogelijk is. 
Een vergadering van de kerkenraad duurt meestal lang, van 20.00 tot 22.30 uur. We zijn enkele jaren terug minder gaan vergaderen, maar de vergaderingen zelf werden niet korter. Als je elkaar niet vaak ziet, is er meestal veel te vertellen bij de ontmoetingen. Digitaal lang vergaderen, achter een beeldscherm, is niet prettig en extra vermoeiend. Daarom lag er een voorstel op tafel om vaker te vergaderen, maar dan korter. Deels digitaal en deels fysiek. Als kerkenraad blijven we elke twee maanden vergaderen in de kerk, zestig minuten. Tussendoor plannen we telkens twee momenten voor de bespreking van inhoudelijke onderwerpen, gedurende drie kwartier, via het beeldscherm. De vergaderingen in de kerk uiteraard als dat weer mogelijk is vanwege corona. Per saldo vergadert de kerkenraad maar vijftien minuten extra per maand, door deze nieuwe werkwijze. Het voorstel werd aangenomen en we zijn benieuwd of deze werkwijze onze betrokkenheid zal vergroten. 

De samenwerking met de wijkgemeenten Immanuel en Hof van Delft staat telkens op onze agenda. We bespreken dan de voortgang. We hadden graag de wijkgemeenten zelf persoonlijk willen informeren over de stappen die telkens worden gezet, maar dit kan niet vanwege de beperkingen door corona. In november nam de kerkenraad het besluit om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Een samenwerking die mogelijk over twee jaar uitmondt in een partiële fusie. Waarom partieel? Omdat we wel graag drie vierplekken willen behouden, verbonden met de wijk, maar dan onder één kerkenraad. Samenwerken biedt veel voordelen in deze tijd waarin er minder inkomsten, minder kerkleden en minder vrijwilligers zijn. In de komende maanden gaan de drie kerkenraden plannen opstellen en onderzoeken op welke terreinen we meer gaan samenwerken. Dat er kansen zijn, daarvan zijn we wel overtuigd geraakt door onze eerdere gesprekken met elkaar. We hopen deze plannen dit voorjaar te kunnen voorleggen aan onze wijkgemeente. 

Het derde thema op onze agenda was het beroepingswerk. Het zoeken naar een opvolging voor ds. Visser gaat dit jaar van start en de voorbereidingen zijn begonnen. Aan de Algemene Kerkenraad is gevraagd om gegevens over onze financiële mogelijkheden. Door het teruglopend aantal gemeenteleden is een teruggang in predikantsplaatsen noodzakelijk. De samenwerking met Hof van Delft en Immanuel vergroot echter onze mogelijkheden. Op welke wijze en op welke termijn, zijn nog onderwerp van gesprek tussen de drie kerkenraden. We houden u op de hoogte.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers

Kerk & Buurt gaat online
UITNODIGING!
Beste buurtbewoners en leden van de Vierhovenkerk, we gaan onze ontmoetingen tijdelijk online houden. Donderdagochtend 4 februari om 10.00 uur gaat de digitale poort open! We organiseren een gezellige en zinvolle ontmoeting tot 11.00 uur. De ervaring leert dat acht personen het maximum is. Zijn er meer aanmeldingen, dan zijn zij de eersten bij een volgende samenkomst. Het zal een beetje wennen zijn, maar misschien hebt u al wat ervaring of kan een familielid of buur u er even bij helpen. Want het is fijn als u aanschuift. 
U kunt zich aanmelden bij een van onderstaande personen, graag per email. Vervolgens ontvangt u een dag voor de inloop van ds. Marco Visser een link naar Google Meet, waarmee u kunt inloggen op uw pc, laptop of mobiel en direct aanwezig bent bij de koffie (deze wel zelf zetten). Heeft u vragen of suggesties laat het ons weten. Wij hopen u op 4 februari te ontmoeten.

Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag-1 februari 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 14 en 21 februari.