Protestants Kerkblad Delft - 03 2015

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven

Bij de diensten
Zondag 15 februari
Op 15 februari lezen we twee genezingsverhalen waarin ik goed wil kijken naar de patiënt. En dan vooral naar hoe hij reageert op de behandeling. Patiënten, ze zijn er in alle maten en soorten, de bange patiënt, de overmoedige, de ‘ik-mag-niet-huilen’-patiënt en natuurlijk de huilende, tissue grootverbruiker. Dan heb je de argwanende Tomaspatiënt (“Eerst zien en dan geloven”) en niet te vergeten de halve dokter. Zo kan ik nog even doorgaan.
We lezen 2 Koningen 5:1-3 en 9-15b over de Aramese legerhoofdman Naäman die ziek wordt en huidvraat (lepra) krijgt. Hij heeft precies in zijn hoofd hoe hij zou moeten worden genezen door de profeet Elisa. In zijn scenario van ‘De Genezing’ komt onderdompeling in de Jordaan niet voor. In zijn ogen is dat een regelrechte belediging. Daarmee geeft hij aan waarom juist hij deze vernederende behandeling moet ondergaan.
Het andere genezingsverhaal staat in Marcus 1:40-45. Opnieuw een leproos die Jezus om hulp smeekt. Jezus deinst niet terug voor deze besmettelijke zieke. Maar dan vraagt Jezus iets onmogelijks: hij mag niet over zijn genezing praten. Waarom Jezus dat van hem vraagt wordt al snel duidelijk. Maar is het realistisch om te verwachten dat een clandestiene genezing verborgen zal blijven? 
Welk soort patiënt zouden wij zijn ten overstaan van God? Hoe gaan wij om met Gods helende kracht? Hebben wij ook een scenario in gedachten? Duiken wij ook voor de eerste de beste camera om ons verhaal te doen? Hoe zit dat eigenlijk met ziekte, genezing en God in de bijbel?
Ds. Jurjen G. Fennema

Tienerdienst
De tienerdienstcommissie wil een persoon uit de bijbel voor het voetlicht brengen. Mannen als Mozes, David, Salomo, Jesaja en Petrus komen in aanmerking. Maar het is goed mogelijk dat er dit keer voor een vrouw gekozen wordt. Naomi, Ruth, Mirjam, Debora, Sifra en Pua, de Kananese vrouw, de Samaritaanse vrouw stuk voor stuk mensen die lef hebben. Met het spel 'wie is het?' (‘is het een hij of een zij?’, ‘komt de persoon voor in het Oude of Nieuwe Testament?’) kan op 15 februari begonnen worden.
De tienerdienstcommissie: Corrie van Dongen, Tobias de Haas, Wilma van der Harst en Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 10 februari van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk.
Als u gebedsverzoeken hebt kunt u contact opnemen met Els Alblas, (015) 2622444.
Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Avond van Gebed 
“Als er zoveel ellende en geweld is om je heen zoals nu in Syrië, dan zie je soms geen lichtpuntjes meer. Maar als mensen laten weten: ‘ik bid voor jou’, dan maakt dat een groot verschil. Gebeden zijn die lichtpuntjes in de duisternis”, zegt voorgangersvrouw Hana* (niet haar werkelijke naam) uit Syrië. 
Hana is slechts één naam van een christen die wordt vervolgd om haar geloof. Wereldwijd lijden minstens 100 miljoen christenen omdat ze geloven in Jezus. Ze worden gediscrimineerd, ontslagen, gevangengezet, gemarteld of zelfs vermoord. Net als Hana hebben ze allemaal één verzoek: Bid voor ons.
Bidt u mee voor de vervolgde kerk? Kom op woensdag 18 februari  van 19.30 tot 21.30 uur naar de Avond van Gebed in de Vierhovenkerk. Tijdens deze avond staan christenen uit Irak, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek centraal. We gaan met materiaal van Open Doors aan de slag. 
In de pauze en aan het einde van de avond is het mogelijk om handgemaakte producten te kopen zoals kaarten en handwerk. De opbrengst is bestemd voor Open Doors. Tevens is er een schrijfactie voor vervolgde christenen. Piet Wolff verteld over zijn plan voor deelname aan de marathonloop in Israël. 
De gebedsgroep van de Vierhovenkerk

Medewerkersavond 
Alle medewerkers, van lopers voor de kerkbalans tot hulpkosters, van tuinlieden tot autorijders, van lectoren tot koffieschenkers worden van harte uitgenodigd op de medewerkersavond. Op deze avond zal van 20.00 (inloop vanaf 19.45 uur) tot 21.00 uur een inleiding gehouden worden door Matthijs de Jong, een van de medewerkers van de Bijbel in Gewone Taal. Na de pauze wordt iets verteld over het orgel en de op handen zijnde restauratie. Verder is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vooraf aanmelden is niet nodig.
De kerkenraad

Huispaaskaarsen 2015 
Huispaaskaarsen voor 2015 zijn nog te bestellen op zondag 15 februari na de dienst in de hal van de kerk. Zie ook het bericht in PKD2.
Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende: tel. 015 2570093 of 06 515 220 99, 
e-mail: mamekkes@telfort.nl
Margot Mekkes

Uit de kerkenraad
Informatie uit de kerkenraad verschijnt niet regelmatig in het kerkblad. Dat zou wel moeten want de kerkenraad kan alleen maar goed functioneren als ze laat weten waar ze mee bezig is. In de komende maanden zult u meer lezen over de kerkenraad.
De gemeenteavonden over de onderwerpen “jeugd en jongeren” en over ”kerk en buurt” zijn goed bezocht en de gesprekken waren goed. Zo kan de kerkenraad verder met deze beide speerpunten en lijnen uitzetten naar de toekomst.
Rond het orgel van de Vierhovenkerk zijn beslissingen genomen voor het noodzakelijke onderhoud. Eind 2015 zullen reparaties worden uitgevoerd waardoor het orgel beter bestand zal zijn tegen de wisselingen in temperatuur en vochtigheid.
De financiële situatie is een terugkerend onderwerp. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Delft kijkt in het rapport ToekomstVast vooruit en wil bespreken hoe te komen tot een sluitende begroting in 2020.
In januari was er uitgebreid aandacht voor de Taakgroep Eredienst. Deze groep vergadert over allerlei zaken rond de erediensten en doet dan voorstellen aan de kerkenraad. Dit keer over de responsies bij de gebeden en over de betrokkenheid van jongeren bij onze vieringen.
Peter Plugers, scriba

Laatste zondag fototentoonstelling 30 jaar Stedenband
De fototentoonstelling "30 jaar Stedenband" hangt tot en met 15 februari in de kerk. Daarna verhuist de tentoonstelling naar de Raamstraatkerk.
ZWO-commissie

Giften
Van mevr. B. € 100 voor het ISF en € 100 voor de Voedselbank, beide via wijkdiaconie
Van mevr. S. € 20 voor de sociëteit, via de penningmeester van de sociëteit
Van familie E. € 20 voor de diaconie, via bezoekmedewerkster Lenie Looijen
Hartelijk dank voor deze giften.
As-woensdagviering
Op 18 februari begint de veertigdagentijd. In de HH Franciscus- en Clarakerk, Raamstraat 78, is om 19.30 uur een as-woensdag viering. Op as-woensdag kan men een askruisje op zijn/haar voorhoofd laten zetten. De woorden ‘stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ onderstrepen de symbolische handeling. Men staat nadrukkelijk stil bij de sterfelijkheid van het bestaan. De klassieke evangelielezing is Matteus 6:1-6 en 16-21. Een periode van inkeer voorafgaand aan het Paasfeest wordt ingeluid. 
Ds. Marco Visser

Zondag 22 februari, ‘Invocabit’ 
(‘Roept hij mij aan’: Lied 91
In deze viering is de dienst van het woord voorbereid door de catechisatiegroepen: ze hebben meegewerkt aan de preek en hebben er uiteindelijk hun fiat aan gegeven. Er zijn twee schriftlezingen: Genesis 9:8-17 (gelezen in een bijzondere vertaling!) en Marcus 1:12-15. God sluit een verbond met Noach dat er nooit meer een overstroming zal zijn die de hele aarde bedekt. De regenboog is daarvan het teken. In Marcusevangelie lezen we over de verzoeking in de woestijn. U begrijpt, het kan met de preek nog alle kanten op.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Gerrit Bussmann  22 januari 2015
Donderdag 22 januari overleed Gerrit Bussmann. Hij woonde aan de Albert Verweylaan. Hij werd 89 jaar. Begin januari reed hij nog op zijn fiets. Tot voor kort wandelde hij met zijn dochter door het centrum van de stad. En dan opeens op die 10e januari een hartstilstand en de opname in het ziekenhuis. Enkele dagen verbleef hij thuis en aldaar stierf hij. Gerrit was een man die het leven nam zoals het kwam. In de oorlog ondergedoken gezeten als jonge jongen op aandringen van zijn moeder. Kort daarna ruim twee jaar in Indië gediend omdat het moest. In 1955 getrouwd met Willy Meijer, zijn vrouw die in 2010 overleed. Zij waren in zekere zin elkaars tegenpolen en hielden elkaar prachtig in balans. Samen kregen zij drie dochters. Van beroep was hij technisch tekenaar. Zijn grote hobby was schaken. Er was een tekst van Bonhoeffer die hem erg aansprak: ‘Dankbaarheid verandert de pijn der herinneringen in stille vreugde.’ 
Dinsdag 27 januari vond de afscheidsdienst in de Vierhovenkerk plaats en werd naast de tekst van Bonhoeffer, Marcus 12:24-38 ‘het grote gebod’ gelezen. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats Jaffa. We bidden dat de woorden van Bonhoeffer waarheid worden voor zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem gedenken. 
Ds. Marco Visser

In memoriam Lena van Knotsenburg-Mondt  24 januari 2015
94 jaar jong (!) is Lena van Knotsenburg geworden. Lenie, want zo wilde zij genoemd worden, mocht dan wel steeds ouder worden, naarmate de jaren verstreken oogde zij verhoudingsgewijs steeds jonger. Lenie was graag onder de mensen maar bleef, eigenzinnig als ze was, altijd haar eigen koers varen. Ongebonden verbonden. Daardoor was het niet altijd ‘wij-en-ik’, maar ook wel eens ‘ik-en-zij’.
Ze hield van reizen. Tot kort voor haar overlijden was ze nog in Spanje bij haar dochter Marijke. Zij genoot ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan van de familie, kinderen, kleinkinderen en hun aanhang. Als mater familias bleek zij meer moeder dan van het gezin. Met het klimmen van de jaren bleek ze niet alleen jonger, ze werd ook toegankelijker.
Hoewel ongebonden, wilde ze liever niet alleen zijn. Na het overlijden van haar man sloot zij vriendschappen. De laatste jaren trok zij veel op met de weduwnaar Ron Schröder, voorheen woonachtig in de Frederik van Eedenlaan. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk dat beiden zo kort op elkaar zijn overleden, Ron nog geen week voor Lenie.
Dat ze elkaar in de kerk hebben leren kennen is niet zo vreemd. Ze waren allebei trouwe kerkgangers. Lenie had veel aan haar geloof. Ze sprak daar weinig over, maar dat mogen we wel aannemen. Wat anders dan het geloof zou het zijn geweest toen zij de touwtjes stevig in handen greep om de rouwdienst te organiseren voor haar gestorven broer Arie met een verstandelijke beperking? Nog sterker bleek dat toen zij toetrad tot de kerkcommissie van het seniorencomplex De Vijverhof. Daarin had zij de taak om contacten te leggen met de predikanten met het oog op de kerkdiensten in de grote zaal.
Bij haar afscheid lazen we 1 Korintiërs 13. Nu eens niet een trouwdienst, maar in een rouwdienst. “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben”. Wij bidden dat zij zich, bevrijd van haar beperkingen, gekend en geborgen mag weten in de hoede van de Eeuwige.
Ds. Jurjen G. Fennema

Ruth, van graf tot wieg [Ruth.jpg]
Het koor Voice of Praise uit Pijnacker, waar drie leden van onze kerk bij zingen, voert op zondag 15 maart de musical Ruth op in onze kerk. De musical Ruth is een verhaal van crisis en verdriet, maar ook een verhaal van hoop en trouw. Vanuit een diep dal kan Ruth toch weer met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Deze musical is geschreven door het duo Gerard en Gerard die ook de musical Jacob hebben geschreven. Een aantal leden van onze kerk heeft deze musical in mei 2014 opgevoerd in onze kerk. Zet de datum alvast in uw agenda! De toegang is gratis. We hopen u te ontmoeten op zondagavond 15 maart.
Namens het koor Voice of Praise, Joost Bons, Katinka Koster en Martha van Loenen

Zet uw deur eens open voor een buitenlandse student
Enkele duizenden buitenlandse studenten studeren aan de Technische Universiteit Delft of volgen een Masterprogramma bij Unesco-IHE Institute for Water Education. Veel van deze studenten verblijven één tot twee jaar in Nederland, maar hebben nooit kennisgemaakt met een Nederlands gezin en huishouden en hebben geen idee hoe een Nederlands huis er van binnen uit ziet.
Daarom wil de International Student Church samen met de Franciscus en Clara kerk in de Raamstraat en met de Vierhovenkerk een kennismakingsdag tussen gastadressen en buitenlandse studenten organiseren in de veertigdagen tijd. 
Op zaterdag 28 maart komen de mensen van de gastadressen en studenten om 12 uur samen in de Raamstraat. Er wordt gezamenlijk gestart met een gebedsbijeenkomst. Daarna vindt de kennismaking plaats van gastadres en student. We denken aan twee studenten per gastadres (een gastadres hoeft niet een gezin te zijn, het kan ook iemand zijn die alleen is). De rest van de dag (tot na het avondeten) wordt met het gastgezin doorgebracht. 
De bedoeling is vooral elkaar te leren kennen en vooral de student te laten zien hoe we in Nederland wonen en leven. Welke activiteiten ondernomen worden is geheel aan het gastgezin. De studenten spreken Engels. Wie wil er meedoen met deze kennismaking? Opgeven kan bij Dick de Haas, (015) 2573975 of dickdehaas@gmail.com, of Henny Melis telefoon (015) 2618796 of h.melis@zonnet.nl. 
De diaconie

Inleverdatum kopij 
PKD 4 verschijnt op zaterdag 28 februari. Kopij kan tot dinsdag 17 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.