Protestants Kerkblad Delft - 03 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 februari

Bij de diensten
Zondag 14 februari
Op deze zondag gaat ds. H.J.K. Vaartjes voor.

Zondag 21 februari, ‘Meisje sta op’
Zondag 21 februari is de tweede zondag van de veerdagentijd. De zondagen voor Pasen hebben een naam. Deze zondag heet ‘Reminiscere’. Dat betekent ‘gedenk’ en verwijst naar psalm 25 vers 6. Daar staat in de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Denk aan uw barmhartigheid Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.’ De Bijbel in Gewone Taal (BGT) vertaalt: ‘U bent altijd goed geweest voor uw volk. Wees dan nu ook goed voor mij.’ Begin je met de BGT dan moet je een lastig sprongetje maken om bij ‘gedenken’ te komen. Wat in alle vertalingen helder blijft is dat God goed is voor ons mensen. In de BGT wordt vers 7 vertaald met: ‘Toen ik jong was heb ik veel verkeerd gedaan. Heer, vergeet het! Denk daar niet meer aan. U bent toch goed en trouw?’ God wil het leven. Hij wil dat we verder kunnen als we averij hebben opgelopen. 
De kinderen horen in deze weken verhalen uit het evangelie van Marcus die één voor één vertellen over de goedheid van God. Bijna in het extreme wordt het duidelijk gemaakt. Het ene teken na het andere. Op deze zondag horen de kinderen het verhaal uit Marcus 5 over het dochtertje van Jairus. Dit verhaal staat in de verzen 21-24 en 35-43. Jairus gelooft dat Gods kracht groot is. Hij zegt als het ware: ‘Gedenk uw barmhartigheid, dan zal mijn dochter beter worden.’ In de kerkzaal volgen wij de nevendienst. 

Bij de lezing komen gedichten als ‘Te water, te water’ van Anna Enquist en ‘Te Middelharnis is een kind verdronken’ van Ed Hoornik, bij mij bovendrijven. Nu is het in de lijdenstijd goed om stil te staan bij de ongerijmdheden in het leven. ‘Maar’, zo schreef een collega ooit, ‘voor Jezus en in de kerk en voor iedere christen is het nooit alleen lijden.’ Stil staan en opstaan. ‘Talitha koem’, ‘meisje sta op.’


TE WATER, TE WATER !

Het asfalt van de autoweg 
is een rivier die wij bevaren 
op weg naar huis, Utrecht voorbij.
– Zo gaat dat dus, zo gaat het: 
dat zij praten en lachen, mijn 
kinderen, het licht van de 
avondzon geel en warm is; 
bijna thuis zijn wij, tussen 
de groene weiden bij Breukelen.

Wat verder aan de Vecht zie ik 
twee brandweerauto’s staan. 
Mannen in duikerspakken lopen 
traag, ernstig langs de kant: 
- zo gaat dat dus, zo gaat 
iemand te water, wordt te laat 
gezocht, net voor het eten nog. 
Jongens op fietsen komen aan, 
vergeten haast en honger voor een uur. 
- Zo gaat dat dus, zonder geluid 
heeft zich de stroom gesloten, wordt 
men onbereikbaar voor de prinsen 
van het water en het vuur.

Straks gaan wij huiswaarts, allen: 
jongens, duikers en de warme 
auto met mijn klein gezin. 
– Zo gaat dat dus, zo krijg ik dit 
te zien, de onbegrepen tekens. Zwijgend.

Als ik mijn hoofd een kwartslag 
draai – vuurspuwend hangt de zon 
boven Abcoude te gebaren, in 
wilde lucht – is alles nooit geweest; 
- zo gaat dat dus, zo gaat het.

Anna Enquist uit ‘Soldatenliederen’
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
14 februari Marcus 5:21-34: Jezus geneest een zieke vrouw
21 februari Marcus 5:35-43: Jezus maakt een meisje levend

In memoriam
Lena Timmerman-Verschoor  28 januari 2016
Op 28 januari is overleden in de leeftijd van 80 jaar Lena Timmerman-Verschoor. Len woonde het laatste jaar met IJsbrand in Die Buytenweye. Lange tijd woonden zij aan de Roland Holstlaan. Zeer onverwacht moest afscheid worden genomen van deze moedige en blijmoedige vrouw. Jarenlang knokte ze tegen de ziekte Parkinson. Naast haar geloof bezat ze een gezonde dosis humor die haar op de been hield. Met het geloof en de humor doorbrak ze de muur van droefenis. De dag voor haar overlijden bleef ze op bed, iets wat ongebruikelijk was. Want ze dwong zich om iedere dag op te staan. 
IJsbrand vertaalde haar woorden vaak omdat het spreken steeds moeilijker werd. Ze waren meer dan 50 jaar getrouwd. Ze hadden veel reizen door Europa gemaakt, vaak waren dat fietsvakanties. Het mooie schilderij waarop een echtpaar in warme oranje tinten, vergezelde hen van voor hun trouwen tot in Die Buytenweye. Len was een actief gemeentelid onder andere van de Marcuskerk. In Delft was ze de eerste kerkvoogdes. Voor de overweging op haar afscheid reikte ze psalm 91:14-16 aan: “Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.” Woensdag 3 februari vond de dienst van Woord en Gebed plaats in de Vierhovenkerk voorafgaande aan de begrafenis op Iepenhof. We bidden IJsbrand sterkte toe in de tijd die voor hem ligt.
Ds. Marco Visser

Restauratie orgel Vierhovenkerk gaat beginnen 
De restauratie van het Norman & Beard-orgel van de Vierhovenkerk zal op maandag 14 maart van start gaan. Verwacht wordt dat orgelmaker Reil uit Heerde ongeveer drie weken nodig zal hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Vermoedelijk zal gedurende één of twee zondagen de dienst op de vleugel moeten worden begeleid. We kunnen uitzien naar een orgel dat voortaan zonder storingen en optimaal zal functioneren in de eredienst.
Christo Lelie, organist Vierhovenkerk

Herinrichting kerkzaal 
Elke kerkganger kan het waarnemen en ervaren hoeveel beenruimte men tegenwoordig heeft. Door het weghalen van de achterste rijen stoelen is het makkelijk om tafels in de kerk neer te zetten. Dit gebeurt onder andere bij de kerstinloop. Maar hoe geef je goed invulling aan die vrijgekomen ruimte? De commissie herinrichting kerkzaal heeft een draaiboek opgesteld om te komen tot verdere stappen. In het draaiboek zijn ook gemeenteavonden opgenomen.
Ds. Marco Visser

Te Middelharnis is een kind verdronken

Te Middelharnis is een kind verdronken.
Sober berichtje in het avondblad:
't stond bij een hooiberg die had vlam gevat
en bij een zolderschuit, die was gezonken.

Zes dagen heeft het in mij nageklonken.
Op het kantoor vroeg men: zeg, heb je wat?
Ik werkte door, maar steeds weer hoorde ik dat:
te Middelharnis is een kind verdronken.

En kranten waaien weg en zijn verouderd,
de dagen korten, nachten worden kouder,
maar over 't water komt zijn kleine stem.

-Te Middelharnis, denk ik, 'k denk aan hem
en bed zijn hoofdje tussen hart en schouder,
en zing voor hem dit lichte requiem.

Ed Hoornik uit Verzamelde Gedichten (1966)


De kledingbank: “de Buurvrouw”
Meerdere keren is aan de diakenen gevraagd, waar tweedehands kleding, schoenen en tassen gebracht kunnen worden. Dat kan bij “De Buurvrouw”. “De Buurvrouw” is een kledingbank aan de Van Lodensteynstraat 83b. Zij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Zij nemen de kleding graag in ontvangst. Mensen die van een minimum inkomen moeten leven, kunnen hier maandelijks enkele stuks kleding komen halen. Hiervoor is wel een verwijzing door een hulpverleningsorganisatie noodzakelijk, zodat misbruik wordt voorkomen. Men mag alleen komen winkelen met een identiteitskaart. De kledingbank ziet er keurig uit en is goed gesorteerd. Het is aan te bevelen om uw tweedehands kleding hier naar toe te brengen. Veel vluchtelingen en klanten van de voedselbank maken hier gebruik van.
De diakenen

“Geloof het of niet!?”
Als je zo rond de 18 tot 24 jaar bent en je wilt met leeftijdsgenoten meer weten over “Geloof het of niet!?” grijp dan nu je kans. We zijn bezig om een groep voor deze leeftijd op te starten. We denken er aan vaker dan één maal per maand samen te komen. Dan kunnen we het hebben over de vluchtelingenstroom en de barmhartige Samaritaan. We zouden een avond kunnen wijden aan iemand als David Bowie, omdat hij inhoudelijk in gesprek was met het geloof in zijn platen en zijn optredens. Heel veel Nederlanders bidden, ook als ze niet zo geloven als in de kerken. Wat is bidden dan? Tot wie bid je? Is het leven geëvolueerd of geschapen? 
Iedereen gelooft, maar waarin? In de cultuur gebeurt heel veel, films, theater, literatuur: het zou boeiend zijn als we eens een boek bespraken, naar een film gingen of een toneelstuk samen op ons in lieten werken. Kortom: meld je bij één van ons als je belangstelling hebt!
Wouter Nolten, Samuel Moerman, Tobias de Haas, David Knibbe.

Basiscatechese kan drukker!
De basiscatechese is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8. Op dit moment bestaat de groep uit zes kinderen. Er is plaats voor meer kinderen. U kunt uw kind aanmelden. Henk Joon leidt de basiscatechese. Deze catechese wordt gehouden in de Vierhovenkerk op woensdag 3, 10 en 17 februari en 2, 9 en 16 maart, van 19.15 tot 20.00 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de Bijbel als bibliotheek, Bijbelse spreekwoorden, de tien woorden en het Onze Vader. Informatie en aanmelding via ds. M. Visser.
Ds. Marco Visser

Opbrengst collecte Abtswoude
De collecte van de dienst in Woonzorgcentrum Abtswoude op 3 februari 2016 heeft € 49,10 opgebracht, bestemd voor de diaconie.
Margot Mekkes

Gebedsgroep
Dinsdag 23 februari van 19.00 tot 19.45 is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk.
Verzoeken van voorbeden kunt u van tevoren melden op tel 015-2622444


Kom ook gerust een keer mee bidden!  Els Alblas

Agenda
15 februari 19.45 uur voorbereiding gemeenteweekeinde, Vierhovenkerk
21 februari 19.00 uur dienst Bieslandhof

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomsten 2016 Vierhovenkerk 
DE REIS VAN JE LEVEN

De meeste mensen maken hooguit maar één keer zo’n reis mee. 
Je kunt er jaren daarna nog van vertellen. 
Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten maken wij spelenderwijs een reis.
We gaan aan de hand van de vierde reis van Paulus na hoe onze levensreis gaat.

Per bijeenkomst kunnen acht mensen meedoen. 
Het formulier treft u onder aan deze uitnodiging. 
Vul uw naam in achter de bijeenkomst van uw keuze.
U kunt het formulier inleveren in de doos die in de hal van de kerk staat.
Of één van de twee predikanten mailen: 
mvisserabc@gmail.com of davidknibbe@ziggo.nl
Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

De data zijn: 
di 01 maart 14 – 16 uur  Ds. David Knibbe
wo 09 maart 20 – 22 uur  Ds. Marco Visser
do 10 maart 14 – 16 uur  Ds. Marco Visser
di 15 maart 14 – 16 uur  Ds. Marco Visser
wo 16 maart 20 – 22 uur  Ds. David Knibbe
do 17 maart 14 – 16 uur  Ds. David Knibbe
di 29 maart 10 – 12 uur Ds. Marco Visser
do 31 maart 20 – 22 uur  Ds. Marco Visser
Ds. Marco Visser en ds. David Knibbe 



Gemeenteweekeinde 2016
Van vrijdag 11 maart tot en met zondag 13 maart hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in de Lage Vuursche. Sarah, de vrouw van Abraham, staat centraal. Sarah lacht wanneer ze hoort dat ze op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen. Dit lachen leidde tot het thema, ‘Het leven lacht je toe’. 
U kunt nog mee, er is nog plaats! Inschrijven kan op de zondagen 14, 21 en 28 februari in de hal van de kerk of aanmelden bij één van de commissieleden of via mamekkes@telfort.nl
De organisatiecommissie 

Huispaaskaarsen
De huispaaskaarsen voor 2016 zijn nog te bestellen op zondag 14 februari. Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken.

Informatie bij Margot Mekkes: telefoonnummer (015) 257 0093 of 06 515 220 99, 
e-mail: mamekkes@telfort.nl
Margot Mekkes





Inleverdatum kopij
PKD 4 verschijnt op 27 februari. Kopij kan tot dinsdag 16 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com

Veerdagentijd expositie in de vitrinekast
Op woensdag 10 februari begint de 40 dagentijd. In de vitrinekast is een kleine expositie uitgestald.

Fairtrade wijn
De biologische fairtrade wijn met de naam “Grace” komt uit Zuid-Afrika. Deze wijn wordt sinds januari 2012 gebruikt bij de dienst van Schrift en Tafel. Op het etiket staat de prachtige toelichting: “meeting with God at the table of Grace”.

Gedicht van Marijke de Bruijne 
(Het gedicht is gekalligrafeerd door Nico Booster)
Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen,
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

Paaskaars
In de Paasnacht wordt ieder jaar een nieuwe, brandende Paaskaars de kerk binnengedragen. Elke zondag brandt in de eredienst de Paaskaars. Het licht van de Paaskaars is een teken van ons geloof in de opgestane Heer. Wij vertrouwen erop dat de Heer zelf erbij wil zijn (door de Geest) als mensen samenkomen in Zijn Naam.

Aardewerk kruisen 
(Deze kruisen zijn gebakken door Riet Booster)
Een mogelijkheid is om naast de Paaskaars een kruis neer te zetten. Daarom heeft Riet Booster een aantal kruisen gebakken voor de verkoop. Ze kosten € 5 per stuk. De opbrengst gaat naar het ZWO project van Hanna Wapenaar. Mocht u kruis willen kopen, vraag het aan een diaken en u kunt ze meteen meenemen. 
De diakenen