Protestants Kerkblad Delft - 03 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 februari

Bij de diensten
Zondag 11 februari - Gods nieuwe wereld is er voor de kleinen 
Deze zondag horen de kinderen in de nevendienst het verhaal over Jezus die de kinderen zegent. Wie zijn die kinderen? In het korte verhaal in Matteüs 19:13-15 staat dat er mensen waren die kinderen bij Jezus brachten. De leerlingen houden die mensen tegen. Waren die mensen de ouders van de kinderen? Jezus zegt niet: ‘Laat die mensen begaan.’ Hij stapt meteen over naar de kinderen. Hij zegt: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’ Als onderstreping van zijn woorden legt Hij hen de handen op. In het Marcus-evangelie staat dat Hij hen zegent. De liederen 347 en 348 in de rubriek Belijdenis en Doop verwijzen naar dit Bijbelverhaal. Lied 347 blijft het dichtst bij de lezing. Lied 348 legt een link naar de doop.
Ds. Marco Visser

Wij zijn aan zet! Voorbereiding toekomst Vierhoven
De zaal was vol positieve energie van 66 actieve gemeenteleden op de gemeenteavond ‘Wij zijn aan zet!’ op 23 januari. Welke kansen zien wij voor de toekomst? Via de antwoordbriefjes van de uitnodiging zijn veel mooie hoogtepunten en dromen genoemd. Denk bij de hoogtepunten aan diensten rondom kerst, erediensten, onderlinge contacten en gemeenteweekend. Dromen die mensen meegaven zijn bijvoorbeeld inspirerende gemeente, vol van geloof, vrede, meer jeugd en ontmoetingsplek in de buurt. 

Henk Jansma schetste de gemengde gevoelens met aan de ene kant de vele activiteiten, rol die we hebben in de buurt, de betrokkenheid van de gemeenteleden op elkaar. Aan de andere kant zijn de ledenaantallen heel tekenend: daling van 19 procent in drie jaar tijd, vooral bij de leeftijdsgroep onder de veertig jaar. En daarnaast zal onze koster Rommert Stellingwerf een nieuwe uitdaging aangaan als Delftsbrede senior medewerker beheer en verhuur. De Vierhovenkerk zal in de loop van dit jaar daarom geen koster meer hebben. Op de volgende gemeenteavond van 6 maart zal de kerkenraad een plan om de vrijkomende taken te verdelen presenteren.

Tijdens de pauze werd her en der al gesproken over de toekomst van onze gemeente. Terug in de zaal verdeelden alle aanwezigen zich over de zaal waar vier flipovers stonden opgesteld. Hierop kon iedereen gedachten, zorgpunten en aanvullingen kwijt over de toekomstdromen: 1) doorgaan, 2) kerk in de buurt, 3) fuseren en samenwerken en 4) andere ideeën. Goede gesprekken, prikkelende stellingen en geïnteresseerde vragen kwamen aan bod. De verzamelde opmerkingen zijn input voor de uitwerking van enkele dromen naar een iets pragmatischer toekomstbeeld door een kleine denktank. Daarop borduren we op 6 maart door. 

Dank aan allen voor de bijdrage aan de avond met je aanwezigheid, genoteerde opmerkingen en de goede sfeer! Tot ziens op de volgende avonden: 6 maart, 24 april en na de zomer 11 oktober.
Namens de kerkenraad,
Gabrielle Uitbeijerse, Henk Jansma, Marco Visser, Marco Kuijper

Studiehuis: ‘De Bergrede, meer dan een uitdaging’
Op 15 februari vindt het Studiehuis plaats (20.00 uur Vierhovenkerk). We lezen fragmenten uit de Bergrede van Jezus. Deze beroemde rede van Jezus staat in Matteüs 5-7. Op aswoensdag wordt daar standaard uit gelezen. Het gaat dan over het vasten, bidden en aalmoezen geven. De woorden van Jezus inspireren mensen keer op keer. Geef je op en doe mee. Liefst opgave voor 13 februari bij Marco Visser. 
Ds. Marco Visser

Maaltijd in de veertigdagentijd
Op woensdag 21 februari bent u/je van harte uitgenodigd voor een eenvoudige, warme maaltijd in de Vierhovenkerk. De veertigdagentijd is een periode van bezinning: we matigen onze consumptie en denken aan onze naasten die minder hebben. Daarom een eenvoudige warme maaltijd zonder vlees en met producten van het seizoen. 
Tijdens de maaltijd worden de twee binnenlandse collecte doelen voor de veertigdagentijd toegelicht. Dat zijn de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft, toegelicht door Ria Pool-Meeuwsen en de Vakantiebank, toegelicht door Marjolein Kenselaar. De maaltijd is gratis, maar ieder die dat wil, kan een bijdrage in de pot doen. De opbrengst is bestemd voor de twee genoemde doelen. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt inclusief presentatie van de bijzondere doelen tot uiterlijk 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Om globaal te weten waar we op kunnen rekenen ligt er vanaf zondag 11 februari een intekenlijst in de kerk.
De diaconie

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Iedere maand is er op een donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. De komende avonden zijn op 8 maart, 5 april, 17 mei en 14 juni. De avond begint met het ontsteken van een kaars die verwijst naar Jezus. Vervolgens een rondje ‘wat heb je de laatste dagen meegemaakt?’. In de taal van een volwassene: ‘een rondje wel en wee’. Eén van de twee leiders/sters vertelt een verhaal. Daarna volgt een verwerking die aansluit bij het verhaal. Daarbij wordt iets te drinken en te snoepen aangeboden. Ouders kunnen zich voor informatie wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg, ds. Marco Visser of via het mailadres plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser 

Church Apart Together (tienerdienst Vierhovenkerk)
Op zondag 28 januari hadden we een bijzondere chatviering. Het thema voor deze zondag was: 'Bring me that horizon'. Ds. Fennema was onze gast en vertelde hoe deze spreuk op de muur van onze jongerenzaal terecht is gekomen. De horizon lokt, maar wijkt ook steeds. Als je denkt dat je er dicht bij in de buurt bent, dan is de horizon opeens weer verder weg. Pakken kan je hem nooit. Zo is het ook met God: belangrijk Oriëntatiepunt, maar niet grijpbaar. Op zondag 18 februari gaan we weer verder met Chat. Want ja, elke keer smaakt naar meer. Ook jij bent hartelijk welkom! Meer informatie bij Michèlle Codee en Neely de Ronde.
Neely de Ronde
Collecte Kerk en Buurt
Op zondag 11 februari is de diaconale collecte bestemd voor Kerk en Buurt. Regelmatig ontmoeten kerkleden en buurtbewoners elkaar in de kerk en in de buurt. Zoals tijdens de inloopochtend op de eerste donderdag van de maand, tijdens een maaltijd eens per maand na de kerkdienst, door met een kraampje vol met boeken, folders en spelletjes aanwezig te zijn tijdens de burendag en tijdens het zomerfestival in het Rode Dorp. Waar goede en blije contacten ontstaan, waar ieder kan vertellen wie hij of zij is, kortom een plek om mee te leven met het wel en wee in de buurt en in de wijk. Met uw betrokkenheid kunnen wij dit blijven doen. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.
Jasper van der Kooij

Gebedsgroep
Op dinsdag 13 februari van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren doorgeven via telefoonnummer (015) 262 2444.
Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Inleverdatum kopij
PKD 4 verschijnt op 24 februari. Kopij kan tot dinsdag 13 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Aswoensdag
Op woensdag 14 februari om 19.30 uur vindt de Aswoensdagviering in de Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat plaats. Mensen uit de Fransciscus en Clarakerk, Adelbertkerk, Hofkerk en Vierhovenkerk werken aan deze viering mee. De aswoensdagviering is het begin van de veerdagentijd. De viering verdiept de lijdenstijd. Ieder die dat wil kan in deze viering naar voren komen om een askruisje op te halen.
Ds. Marco Visser

Zondag 18 februari - ’In de nood zal Ik bij je zijn’
De intochtspsalm is Psalm 91a. Daarmee zet de lijdenstijd in. De tijd waarin we ons concentreren op Jezus’ lijden. ‘Niet vrezen voor de dood’. Hoe was dat voor Jezus toen Hij veroordeeld werd? Wat is er door Hem heen gegaan? Heeft Hij gedacht aan die woorden uit Psalm 91: “Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen”? In de kerkzaal hangen een serie staties. De eerste statie vertelt over de ter dood veroordeling van Jezus. Aan de dienst werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee.
De kinderen in de nevendienst luisteren naar het verhaal over Jezus in de woestijn. Deze klassiek lezing voor de eerste zondag in de lijdenstijd is ook opgenomen in een project van Kerkinactie waaraan de nevendienst meedoet. Het heet ‘onvoorwaardelijke liefde’ en gaat over de liefde van ouders voor hun kinderen. Kerkinactie bepaalt ons onder andere bij ouders en kinderen in Oeganda.
Delft-breed start de zogenaamde bezinningsactie. De doelen van de bezinningsactie zijn voor de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft en voor de ‘Vakantiebank’. Op woensdag 21 februari zal daar uitgebreid aandacht aan worden besteed.
Ds. Marco Visser

Taizé: ‘Op jou rust Mijn oog’
Op zondag 18 februari en 11 maart worden de volgende Taizé-vieringen in de Vierhovenkerk gehouden (aanvang 16.30 uur). Zondag 18 februari is de lezing die ter overweging wordt aangeboden uit Psalm 32 (8-11). ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels
die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’ Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
Ds. Marco Visser

Ontmoetingsbijeenkomsten
De ontmoetingsbijeenkomsten beginnen op 27 februari en sluiten op 8 maart. De zorg voor elkaar staat in het brandpunt van deze middagen en avonden. Hoe zijn wij in deze tijd kerk? Het antwoord is door zelf kerk te zijn, en daar hoort het pastoraat, het omzien naar elkaar nauw bij. We proberen nog meer oog en vooral oor voor elkaar te hebben. De bijeenkomsten zijn: 27 februari om 20.00 uur, 28 februari om 14.30 én om 20.00 uur, 6 maart om 14.30 uur, 7 maart om 20.00 uur en 8 maart om 20.00 uur. Wij zouden het geweldig vinden jou en u dan te ontmoeten!
Ds. Marco Visser en ds. David Knibbe 

Veertigdagentijd
De zondagen veertigdagentijd strekken zich dit jaar uit van 18 februari tot en met 25 maart. 
We gaan aan de hand van het oecumenisch leesrooster deze tijd in. 

Dit klinkt niet echt spannend, bovendien zijn we dit gewend. Wat gebeurt er eigenlijk qua lezingen in de veertigdagentijd?
Het verbond dat God sluit met Noach. 
Elia vlucht in de woestijn en vindt dat het genoeg is.
De tien woorden die ons tot geboden dienen.
De daadwerkelijke intocht van Israël door de Jordaan in het beloofde land.
Een nieuw verbond tussen God en Israël volgens Jeremia. 
Psalm 118 zingt van de overwinning van God voor Israël. 
En dit zijn nog maar de lezingen uit het Oude Testament. Wat gebeurt hier? We gaan van verbond tot nieuw verbond, via de wanhoop van Elia, de pracht en vurige kracht van de tien woorden. God is geen God van zwevende praatjes maar van het Woord dat er voor zorgt dat Israël werkelijk het beloofde land binnen kan gaan. En als mensen het verbruien, dan stelt God een nieuw verbond in. Zodat wij op Palmzondag onder andere kunnen zingen van de God die de overwinning geeft omdat de verworpen steen onze belangrijkste steun is geworden. Ik wens u heel goede Veertigdagen!
Ds. David Knibbe

Onvoorwaardelijke liefde: Ik zorg voor je
In de veertigdagentijd lezen we met de kinderen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Als thema kozen we ‘onvoorwaardelijke liefde’. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. 
Graag zien we je bij de kindernevendiensten!
De leiding van de Kindernevendienst

Symboliek in de schilderkunst “BELLEN BLAZEN”
Op dinsdagmiddag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk komt een inmiddels bij ons bekende spreker, de heer Henk Wassink, dit onderwerp toelichten. Hij geeft hierbij zelf de volgende toelichting: 
“Bellen blazen. Wie heeft het als kind niet gedaan! Wat is er onschuldiger, en vaak ook heel vertederend, als een bellenblazend kind. Zoals u kunt zien op een schilderij van Frans van Mieris de Oude bestond dit kinderspelletje al in de zeventiende eeuw, want uit die periode komt het schilderij. Knap geschilderd ook, want om de kleurige transparantie van zeepbelletjes weer te geven moest je toch echt goed en vaardig met je penseel om kunnen gaan!
Maar om zomaar een mooi en schattig schilderij aan je muur op te hangen dat vond de zeventiende eeuwse burger niet genoeg. Als het even kon moest er een boodschap in verstopt zitten. Over die ‘boodschap’, over de symboliek op zeventiende eeuwse schilderijen gaat deze lezing. Na afloop van mijn lezing zijn die schilderijen nog steeds allereerst prachtig maar ook betekenis voller voor u naar ik hoop.” 
Iedereen is van harte welkom. De deuren van de Vierhovenkerk zijn om 13.30 uur open. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het sociëteitsbestuur

Film “La famille Bélier”
Op dinsdag 20 februari van 14.00 tot 16.00 gaan we deze film bekijken. In het gezien Bélier is iedereen doof behalve de oudste dochter Paula. Zij is de onmisbare tolk in het dagelijks leven van haar ouders. Zij speelt vooral een belangrijke rol in het managen van de familieboerderij. Op een dag besluit Paula met steun van haar muziekleraar, die ontdekt dat ze geweldig kan zingen, mee te doen aan een zangwedstrijd. Een keuze die haar bij haar gezin zal weghalen en haar leven voorgoed verandert. Een mooie indrukwekkende film. Van harte uitgenodigd om te komen kijken. De deuren zijn open om 13.0 uur. Een bijdrage is welkom.
Het sociëteitsbestuur.