Protestants Kerkblad Delft - 03 2019

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 16 februari

Bij de diensten
Zondag 17 februari 2019 - ‘Op een droogje zitten? Ondenkbaar
Op deze zondag zingt de cantorij onder leiding van Wim Loef. Cantor en predikant volgen het leesrooster. De lezingen zijn Jeremia 17:5-10 en Lucas 6:27-38. In Jeremia staat ‘Gezegend wie op de HEER vertrouwt. Wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant als water, zijn wortels reiken tot in de rivier.’ Het is daarom dat de openingslied Psalm 1 is. Cantorij en allen zingen Psalm 1a uit het Liedboek. Het lied begint met ‘Gelukkig is de mens’ en gaat over in ‘Gelukkig is die mens.’ Het lied ‘Leven als de bomen’ van Hans Bouma borduurt er op voort. Het eerste couplet luidt: ‘Leven als de bomen, trouw en aards gezind. Bij het water wonen, leven van de wind.’ Het lied staat in Zingend Geloven 8.53. De cantorij neemt de gemeente bij hand om de melodie te leren. De tweede schriftlezing komt uit Lucas 6. Wat in Matteüs de ‘Bergrede’ heet, heet in Lucas de ‘Veldrede’. De verzen 27-38 vormen een deel van het onderricht dat Jezus geeft. Lied 321 past bij deze evangelielezing. Cantorij en gemeente zingen het in wisselzang.
Ds. Marco Visser

Chat
Jongeren van de Vierhovenkerk komen op zondag 17 februari weer bij elkaar voor hun eigen jongerendienst. 
Plaats en tijd: Jack Sparrowzaal in de Vierhovenkerk, van 10.00 tot 11.00 uur. Het thema is: 'Ken ik jou ergens van?' Voor meer informatie kun je terecht bij Neely de Ronde (neelyderonde@yahoo.com of 06 1069 3938).
Neely de Ronde

Taizéviering nodigt uit om tot bezinning te komen 
Op 17 februari klinkt de ingetogen muziek van Taizé. In de viering voeren zang, muziek en gebed de boventoon. 1 Petrus 4:7-11 is de tekst die men kan overwegen: 
7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

Vanaf 15.30 uur is de kerk open (voor de musici die oefenen). Om 16.25 uur is het stil in de kerkzaal en om 16.30 uur begint de viering die ongeveer drie kwartier duurt. De komende samenkomst is op 17 februari. De laatste Taizéviering in dit ‘winterseizoen’ is op 17 maart. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Ds. Marco Visser

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019: Levende stenen bouwen elkaarDe ontmoetingsbijeenkomsten hebben dit jaar als thema hoe wij als gemeente in deze tijd de pastorale zorg aan elkaar willen vormgeven. In een tijd waarin mensen zich steeds meer als individu willen onderscheiden en niet meer als onderdeel van welke groep dan ook. De voornaam is belangrijker dan de achternaam, of je lid bent van een kerk is minder belangrijk dan wat jij als individu wel of niet gelooft. Een tijd waarin wij onze contacten niet meer via traditionele wegen als familie, vakbond, kerk of bewoners van een straat of wijk beleven, maar via een netwerk. 
In deze tijd is het belangrijk het pastoraat ook in die vormen te gieten. De zorgkern komt daaraan tegemoet. Je bent een zorgkern als je iemand toevallig ontmoet, als iemand bij je netwerk hoort, met andere woorden, mensen die je toch al ontmoet. In de supermarkt of in een vergadering. Je kiest die mensen uit, en laat dat de traditie veel minder doen. Zo proberen we als kerk iedereen een steentje te laten bijdragen aan het kerkzijn. Of, in kerkelijke taal, iedereen is een levende steen in het Lichaam van Christus. Zo ontstaat de band in de kerk steeds minder via de ambtsdragers als wel via de leden zelf.
De ontmoetingsbijeenkomsten van dit jaar zijn op 18 februari om 14.30 uur, op 19 februari om 20.00 uur en op 20 februari om 14.30 uur. Deze worden geleid door ds. Marco Visser. Op 26 februari om 20.00 uur, 27 februari om 14.30 uur en diezelfde dag ook om 20.00 uur worden de bijeenkomsten geleid door ds. David Knibbe. Het onderwerp is dus de Zorgkern. Het handelen van gemeenteleden is een spiegel van wat wij geloven. Een open oog en hart voor de ander hebben is de houding die wij elkaar gaan aanleren. 
Ds. David Knibbe

Sociëteit Vierhovenkerk - ”Geloof verbeeld in kleur”
Dinsdagmiddag 26 februari is ds. Anne-Marie van der Wilt wederom onze gast op de Vierhovensociëteit. In mei 2017 was zij eerder onze gast met haar lezing en tentoonstelling van moderne hedendaagse iconen. Nu vertelt zij aan de hand van beelden over haar overige werk en de achtergrond er van.
Kanselkleden, stola’s, antependia’s en wandkleden behoren tot het werk van Anne-Marie. Bekend is zij van haar glaskunst – glasmozaïek – glasappliqué – gemengde technieken – moderne hedendaagse iconen. Door geheel Nederland is werk van haar aan te treffen in kerken en stiltecentra. In dat verband moet u eens het stiltecentrum in het Reinier de Graaf Gasthuis binnenlopen, waar prachtige glaskunstpanelen te bewonderen zijn.
Anne-Marie is theologe en dat brengt zij in haar werk uitdrukkelijk naar voren. “Geloof verbeeldt in kleur,” dat brengt zij in haar werk tot uitdrukking, de kleuren lichten op, ze verdrijven de duisternis en geven Zin aan je bestaan.
Anne Marie van der Wilt heeft de icoon "Opstanding" gemaakt. Deze hangt in de Vierhovenkerk bij de ingang van de kerkzaal. Naast haar lezing "Geloof verbeeld in kleur" zal ze deze icoon toelichten. We gaan er in de komende veertigdagentijd extra aandacht aan 
geven. Iedere aanwezige zal een kaart van deze icoon krijgen.
Kunst en kleur kunnen op eigen wijze deze middag ons inspireren en ons geloof verdiepen.
Van haar werk zijn deze middag ook losse kaarten verkrijgbaar. U bent van harte uitgenodigd, vanaf 13.30 uur staan koffie of thee voor u klaar. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de sociëteit

Museumclub
De museumclub gaat een nieuwe start maken. Vind u/jij het leuk om ongeveer een keer per maand op een zaterdag een museum te bezoeken, geef u/jij je dan op bij Alie Hovius (tel. 06 237 414 55 of bij Margot Mekkes (tel. 06 515 220 99).
Margot Mekkes en Alie Hovius

Inleverdatum kopij
PKD 4 verschijnt op 2 maart. Kopij kan tot dinsdag 19 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 24 februari - De boodschap van God is betrouwbaar 
Op deze zondag klinkt een passage uit de brief die Paulus schrijft aan Titus. Het is één van de zogenaamde pastorale brieven. De twee andere zijn de eerste en tweede brief aan Timotheüs. In de brieven staan aanwijzingen over wat wel en niet gedaan moet worden bij het stichten en vormen van de jonge gemeenten. Titus is door Paulus op Kreta achtergelaten en daar moet hij van alles regelen. De ‘Bijbel in Gewone Taal’ deelt de brief in vier stukjes: ‘Begin van de brief’ (1:1-4), ‘De taak van Titus op Kreta’ (1:5-16), ‘Regels voor de kerk’ (2:1-3:11) en ‘Slot van de brief’ (3:12-15). Is dit een goede indeling of kan het anders? Hoofdstuk 3:1-11 geeft een regel ten aanzien van de houding van gelovigen tegenover de overheid (denk aan het kerkasiel en de discussie rondom kernwapens). Vanaf 3:4 spreekt Paulus belangwekkende woorden over de doop. In 3:9-11 gaat het over mensen die afdwalen en hoe daarmee om te gaan binnen de gemeente. Bij Titus 2:11 en 3:4-5 geeft het Liedboek het kerstlied ‘Komt ons in diep nacht ter ore: … een mensenkind voor ons geboren. God zal ons redden is zijn naam.’
Ds. Marco Visser

Donderdag 28 februari
Op deze donderdag is er om 15.00 uur dienst in de Vijverhof. Voorganger is ds. Knibbe. 

Kindernevendienst
17 februari Verloren zoon Lucas 15
24 februari Koninklijk bruiloftsmaal Mattheüs 22:1-14, Lucas 14:16-24

Studiehuis buigt zich over ‘Brief aan Titus’ 
Op donderdag 21 februari van 20.00 tot 22.00 uur wordt in de Vierhovenkerk de brief van Paulus aan Titus besproken. Het is een brief vol praktische instructies voor de kerkelijke organisatie. Passen die richtlijnen op de organisatie structuur van een PKN-gemeente of zijn ze meer toegesneden op een flexibele gemeente die in een huiskamer bijeenkomt? Diverse thema’s zoals de man-vrouw-verhouding, vrije en slaaf, kerk en staat passeren de revue. Titus 3:4-8 handelt over de doop. Deze Studiehuisavond heeft een directe link naar zondag 24 februari wanneer er uit deze brief wordt gelezen (zie elders op deze pagina’s).
Ds. Marco Visser

Bibliotheek Vierhovenkerk
Zondag 24 februari sta ik weer met boeken in de hal van de Vierhovenkerk. Deze boeken kunnen gratis 8 weken lang geleend worden. 

Bent u op zoek naar een boek over pastoraat, gedichten, gebeden, kinderbijbels en verhalen, bijbeluitleg en allerlei andere aanverwante onderwerpen, kom eens langs.
Cees Nolten 

Maaltijd 
Op zondag 24 februari vanaf 12.00 tot 13.15 uur is er in de Vierhovenkerk weer een maaltijd. Er zullen twee maaltijdsoepen zijn en als toetje drie-in-de-pan of een vla toetje. Intekenen voor de maaltijd kan tot dinsdag 19 februari, maar op het laatste moment kan er echter altijd nog wel iemand bij. De meeropbrengst is voor het ZWO-project: kinderen in de knel.
De kookgroep

Gebedsgroep
Op 26 februari hoopt de gebedsgroep weer bij elkaar te komen 's avonds om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. 
Als u voor iets of iemand wilt laten bidden, dan kunt u dat doorgeven aan Jenne de Haan, 06 2170 1198 of (015) 257 7645.
Jenne de Haan

Vitrinekast
Jaarlijks richt de diaconie de vitrinekast in voor de veertigdagentijd. Wie heeft hiervoor een geschikt beeldje, foto, gedicht of schilderijtje? Of iets anders? We houden ons graag aanbevolen. Laat het een diaken weten. De bijgaande afbeelding van de intocht in Jeruzalem komt in ieder geval in de vitrinekast. Op maandag 4 maart willen we de vitrinekast inrichten. 
De diaconie 

Veertigdagentijd kalender
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 6 maart. Kerk in actie heeft een mooie kalender ontworpen met voor iedere dag een mooie tekst of gedicht. De diaconie heeft 50 kalenders besteld. Deze zijn te koop voor €1 op zondag 24 februari en zondag 3 maart na de kerkdienst.
De diaconie

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Het ontsteken van de kaars, het rondje wel en wee, het (Bijbel)verhaal en de verwerking, ze vliegen voorbij. Het club-uur bij Plexat is zomaar om tot spijt van de kinderen. Wilt u weten of de club iets is voor uw kinderen informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg en Marco Visser. De volgende clubavonden zijn op: 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor meer informatie kunt u terecht bij jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Madonna Del Mare Nostrum
Het kunstwerk “Madonna Del Mare Nostrum” van Hansa Versteeg dat tijdens het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag stond. Het is een zwarte vrouw met kind, gewikkeld in isolerend folie om hen warm te houden, staand voor de zee en een wolkenlucht. 
Een vluchteling met haar kind, zeker, maar zelfs in kleiner formaat heeft het de uitwerking van een icoon.
Marco Kuijper

Gift
€10 van NN voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank.

Agenda
17 februari 16.30 uur Taizé-viering, Vierhovenkerk
18 februari 14.30 uur Ontmoetingsmiddag, Vierhovenkerk
19 februari 20.00 uur Ontmoetingsavond, Vierhovenkerk
20 februari 14.30 uur Ontmoetingsmiddag, Vierhovenkerk
21 februari 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk
26 februari  14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk 
                        “Geloof verbeeld in kleur” 
26 februari 20.00 uur Ontmoetingsavond, Vierhovenkerk
27 februari 14.30 uur Ontmoetingsmiddag, Vierhovenkerk
27 februari 20.00 uur Ontmoetingsavond, Vierhovenkerk