Protestants Kerkblad Delft - 03 2021

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 februari

Zondag 14 februari - Jona houdt een spiegel vast 
Vandaag lezen we aan de hand van Bible Basics uit Jona. Het prachtige verhaal over de profeet die je amper een profeet kan noemen. Immers het boekje gaat meer over hemzelf – over ons - dan over de boodschap die hij verkondigt in Ninevé. Jona is een figuur die ons een spiegel voorhoudt. Gered uit het water van de dood gaat hij (alsnog) op pad naar de stad waar de mensen in zonde leven. Hoe hij dat doet en wat de gevolgen zijn is verrassend, maar nog verrassender is zijn eigen reactie en die van God. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Het fysiek delen van brood en wijn krijgt in deze crisistijd op een andere wijze vorm. Het is van belang dit centrale gebeuren rondom de Tafel dat heen wijst naar Jezus’ inzet voor ons mensen, te onderhouden.
Ds. Marco Visser

Woensdag 17 februari De lijdenstijd start op Aswoensdag
De Aswoensdagviering vindt om 19.30 uur plaats vanuit de Vierhovenkerk. In overleg met José de Boer, de eerst aanspreekbare pastor voor de Adelbert en Franciscus- en Clarakerk, is besloten de viering dit jaar apart te houden. Vanuit de Vierhovenkerk wordt een kaart naar de Adelbertkerk, de Raamstraat en Hofkerk gestuurd om zo onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen. David Knibbe en Marco Visser verzorgen in de Vierhovenkerk een korte viering die u online kunt volgen. We staan stil bij het ritueel van het verbranden van de buxustakjes en de betekenis van de as. 
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven – schrijft u mee?
In de maand februari schrijven we twee brieven. De eerste gaat naar de autoriteiten in Turkije, die we oproepen de martelingen van Mehmet Sidik Mese te onderzoeken. Hij zit in de gevangenis op beschuldiging van fraude. Hij werd daar mishandeld en mocht niet naar een ziekenhuis. De tweede brief gaat naar Bahrein. Hier vragen we de autoriteiten om oppositieleider Hassan Mshaima onmiddellijk vrij te laten. De vaste briefschrijvers krijgen de brieven per email toegestuurd. Gelukkig melden zich ook regelmatig nieuwe briefschrijvers. Als u mee wil schrijven, stuur dan een email.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst  evert.vanbokhorst@gmail.com

Studieverlof 
Van 22 februari tot en met 26 februari heb ik verlof gekregen, om mijn studieverlof van vorig jaar af te ronden. Ik voeg een impressie bij, die ik vorig jaar geschreven heb. Het doel van deze laatste week is om een samenvatting van het laatste hoofdstuk van het boek van C. Taylor te maken, om dat toe te passen op onze situatie in 2021. 

Het eerste deel van mijn studieverlof draait om het zelf van de mens. Wie is hij? Om daarachter te komen zul je je moeten richten op het goede. Waar verbindt de mens zich mee? Is zijn ideaal de koene strijder die Sparta of Athene in de oudheid verdedigt? En daar eeuwige roem aan ontleent? Of moeten we een stapje verder gaan, naar Plato, die niet eer, maar de rede verdedigt als goed dat door het zelf nagestreefd wordt? Eeuwenlang zijn deze waarden geleefd en verdedigd. Bij Plato was het zelf gericht naar buiten, naar de orde van de kosmos. Die orde moest het zelf overnemen om de driften in zichzelf te beteugelen. 

Met Augustinus komt er een intensivering. Hij handhaaft de orde – dat is de schepping van God in zijn woorden en geloof – van de kosmos, maar de ziel, het zelf, gaat niet meer naar buiten om orde te ontvangen – bekering – maar keert zich naar binnen. In het denken zelf vindt God Zijn aangrijpingspunt en dat denken moet zich omgekeerd naar God toe wenden. De weg naar God is een innerlijke weg. Ja, God is het kennen zelf, het zien zelf in ons. God verlicht ons door de objectieve werkelijkheid maar vooral ook via ons innerlijk. Augustinus verschuift de richting van ons kennen van de objecten – Plato, ideeën, kosmos – naar het innerlijk, naar het zelf. 
Descartes, weer eeuwen later, denkt op deze weg verder. Hij voert nog weer een intensivering door. De geordende kosmos verdwijnt. De aardbeving in Lissabon, de opkomst van de moderne natuurwetenschappen leidden daartoe. De wereld is niet meer zo ordelijk als Plato in zijn ideeënleer dacht. De orde wordt gezocht in het zelf, de onthechte rede. De rede, gezien in zijn radicaal reflexieve karakter – het denken over het denken – het belang van het overdenken, de inkeer naar binnen, zijn typisch afkomstig van of voortgebouwd op Augustinus. Descartes situeert de morele bronnen in ons innerlijk, en hierbij gaat hij een stap verder dan Augustinus, die de inkeer tot het zelf ziet als toegang naar God en het goede. 

Dit innerlijk is in de eeuwen daarna ontspoord, zozeer dat soms dat het standpunt van het ‘ik denk’ op de een of andere manier buiten de wereld staat van de dingen die we ervaren. Zo’n belang hechten wij daaraan. De onthechte rede, het naturalisme dat wil zeggen dat de natuur als object gezien worden en niet als bron van kennis (over God), de onttoverde wereld, Locke, die het standpunt van Descartes nog weer versterkt, houdt in dat je zelfs tegen je eigen lichaam een objectiverende houding inneemt. Hier wordt dan ook het zelf in de taal ingebracht. Het zelf als motor achter de mens. Want de verinnerlijking van Augustinus raakt geseculariseerd. We keren in onszelf om daar orde te vinden, of aan te brengen en niet noodzakelijk om God te ontmoeten.

Maken we een grote sprong in de tijd om in het nu uit te komen. De oorspronkelijke ongebrokenheid van de theïstische horizon is doorbroken, er zijn nu meer overkoepelende waarden dan alleen de godsdienst. Ook het naturalisme en het romantisch expressie-visme worden als zodanig ervaren. In dat laatste gaat het om het zelf, dat we de waarheid in ons zelf, met name in onze gevoelens, kunnen vinden. Er spreekt een stem in ons zelf. De stem kan ook worden gezien als de innerlijke impuls die ons wordt gegeven door de natuur als de meeromvattende orde waarin we zijn geplaatst. Dit zijn de hyperwaarden die de moderne waarden als vrijheid, zelfstandigheid, het gewone leven zouden kunnen borgen.
Ds. David KnibbeZondag 21 februari - Een fysieke aanraking betekent veel
Vandaag is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Bible Basics kiest ervoor om uit het Johannesevangelie te lezen. Men begint opvallend genoeg met de klassieke lezing voor Witte Donderdag, namelijk Johannes 13 ‘Jezus wast de voeten van de leerlingen.’ Nu kan je zeggen dat Bijbelteksten het liturgische kader overstijgen en dat je midden in de zomer ook het kerstevangelie kan lezen. En vanzelf gebeurt dat op het zuidelijk halfrond. Is het bij ons winter dan is het daar zomer. Nu lezen we deze lezing op de eerste zondag van de lijdenstijd en wat heeft dat voor gevolgen voor de uitleg?
Ds. Marco Visser

De bezinningsactie van de PGD start in de Bethlehemkerk
Zondag 21 februari is de datum van de ‘startdienst’, aanvang om 15.00 uur. Zie elders in het kerkblad voor nadere gegevens.
Ds. Marco Visser
Pastoralia
Maandag 25 januari werd Gerda Doorduijn opgenomen in het ziekenhuis. De operatie die ze onderging is geslaagd en nu is het zaak om te revalideren. U kunt haar een kaartje sturen: Bosboom Toussaintplein, 2624 DD Delft. 
Ds. Marco Visser

Aswoensdag
Op 17 februari is er een viering van Aswoensdag in onze kerk. Voor mij volkomen nieuw en ik ben benieuwd wat wij, Marco Visser en ik, daarvan zullen maken. Het zet me wel aan het denken. Wat zouden mijn alleszins gereformeerde grootouders daarvan hebben gevonden? En wat vinden mijn kinderen daarvan? De eersten zullen gemengd kritisch zijn geweest, de laatsten waarschijnlijk, ik heb het nog niet kunnen vragen, heel prima. De groei naar elkaar toe van rooms-katholiek naar protestants gaat met horten en stoten, nu bevinden we ons weer in een periode van wat neergang, waarin wij als voorgangers samen willen aangeven, dat wij het evangelie ook met de rooms-katholieke kerk willen delen. Aswoensdag, als viering van boete. Bekeer u en geloof het Evangelie, of, de klassieke tekst: ‘Gedenk, mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’. Deze woorden klinken als je het askruisje krijgt. Maar in coronatijd gaat dit natuurlijk anders. De woorden zijn indringend en wijzen ons op het feest dat ons wacht en dat Jezus voor ons is! En op de weg die wij soms moeten afleggen totdat we er zijn.
Ds. David Knibbe

Paasgroetenactie
Ook in de Veertigdagentijd 2021 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie de Paasgroetenactie om gedetineerden een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Juist in deze tijd kunnen gevangenen een hart onder de riem goed gebruiken. Zoals elk jaar weer sluit De Vierhovenwijkgemeente zich hierbij aan. Doet u weer mee? Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de leden van de ZWO-Commissie t.w.: gdirkse@ziggo.nl of
dickdehaas@gmail.com of ineke-melis@hotmail.com of mvisserabc@gmail.com óf bel 015 2576108 (Kalfjeslaan 119).

‘Vrede? Ze kunnen mij nog meer vertellen!’
Wanneer Vrede over straat loopt verspreidt ze de geur van harmonie. Ze brengt door haar vrolijkheid een lach op het gezicht. Vrede wordt door iedereen binnen genodigd. Iedereen roept: ‘We willen Vrede!’ Keer op keer hoor je de mensen zelfs scanderen ‘Vrede, Vrede, Vrede.’ Maar wie is ze? Jezus zegt: ‘Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik aan jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ Mensen wensen elkaar Vrede, Shalom toe maar wat bedoelen ze? 

Ieder die dit leest is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een online gesprek over ‘Vrede.’ Je kunt je per email aanmelden voor maandag 22 februari van 15.00 – 15.45 uur of voor donderdag 25 februari van 20.15 – 21.00 uur bij ds. Marco Visser (mvisserabc@gmail.com). Aanmelding voor 20 februari en 24 februari. Je ontvangt dan tijdig een uitnodiging per mail. Zondag 7 maart komt dit Schriftgedeelte aan bod. Ter voorbereiding: Hoe reageer jij op: ‘Vrede? Ze kunnen mij nog meer vertellen!’?
Ds. Marco Visser

Bedankjes
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, kaarten en cadeaus ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijk.
Hartelijke groet,
Elly en Jan van Leeuwen

Wij danken allen die door hun goede en gemeende wensen inhoud en kleur hebben gegeven aan ons vijftigjarig huwelijksjubileum.
Ria en Gerrit Dirkse

Vierhovenbibliotheek
Na corona, hoe dan verder? Lees het boekje: ‘Ongelofelijk’ van Yvonne Zonderop. Hierin worden naast de secularisatie nieuwe vormen van ‘kerk zijn’ aangegeven. Te vinden in de bibliotheek van de Vierhovenkerk.
Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl


Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 15 februari 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 28 februari en 7 maart.