Protestants Kerkblad Delft 04-2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 februari

Bij de diensten

Zondag 23 februari
“Je kunt je geluk niet op”
Je zou de Bergrede van Jezus het programma, het manifest of de blauwdruk van het Koninkrijk van God kunnen noemen. In sterke bewoordingen en met krachtige beelden schetst Jezus een manier van samenleven die gericht is op vrede en rechtvaardigheid. Elk mogelijk onrecht en conflict wordt door hem in de kiem gesmoord. Daarbij geeft hij een radicale uitleg van de Thora. 
Op deze zondag lezen we Matteüs 5:33–48. Om de waarheid aan het licht te brengen zou een eed niet nodig moeten zijn. Door van mensen te vragen om hun getuigenis te bekrachtigen met een eed geef je eigenlijk toe dat je mensen niet op hun woord gelooft. Daarmee stimuleer je het valse getuigenis: je hoeft blijkbaar alleen maar de waarheid te spreken als je een eed moet afleggen.
Elke vredestichter, elke mediator, onderschrijft het belang van de-escalatie als de manier om de neerwaartse spiraal van het geweld te doorbreken en zo een einde te maken aan conflicten. Jezus’ pleidooi voor vijandsliefde is een ongeëvenaard en probaat middel om de impasse van hoog opgelopen conflicten te doorbreken.
De tweede lezing is Exodus 22:20-27, een fragment uit de Thora waarin duidelijk wordt hoe gerechtigheid en vrede op elkaar inwerken. Bij monde van Mozes maant God het volk Israël om zorg te dragen voor vreemdelingen, weduwen en wezen. Zodoende wordt elke onvrede die kan leiden tot maatschappelijke onrust en opstand in de kiem gesmoord.
Mij dunkt, we kunnen ons geluk niet op met zoveel praktische tips voor een goede samenleving waarin mensen beschaafd en sociaal met elkaar omgaan.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Wijbe Elzinga 4 februari 2014
Dinsdag 4 februari is overleden Wijbe Elzinga. Hij woonde samen met zijn vrouw aan de Albert Verweylaan. De heer Elzinga is gestorven in het Reinier de Graaf Gasthuis. Hij is 89 jaar geworden. Wie hem heeft gekend ziet de markante figuur voor zich. Een stevige man met grote werkhanden. Hij had een lang en arbeidzaam leven achter de rug. Na de crisistijd en oorlog trok hij op eigen initiatief in 1947 van Friesland naar het Westen. Op de tuinderij werd gewerkt en later op de kabelfabriek. Voor de kabelfabriek was hij weken van huis door heel het land om reparaties uit te voeren. Hij was te zien op en rond de velden van Vitesse, aan de waterkant waar hij viste, in de bossen waar hij graag wandelde. Samen kregen zij drie kinderen die elk hun eigen weg insloegen. Aan het eind zorgde hij vele jaren voor zijn vrouw. Hij deed dat met geduld en liefde. Samen kwamen ze, zolang dat kon, naar de kerk en luisterden nadien naar de kerktelefoon. Op de rouwkaart staat ‘door God thuisgehaald’. In dat vertrouwen is op dinsdag 11 februari afscheid genomen. Na de dienst in de Vierhovenkerk is hij begraven op Iepenhof. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe.
Ds. M. Visser

Overleden
Op zondag 9 februari overleed Helena Kuipers (Vorrinkplein 345). In het volgende kerkblad zal een ’in memoriam’ staan.
Ds. M. Visser

Huispaaskaars 2014
U kunt nog een huispaaskaars voor 2014 bestellen op de zondagen 23 februari en 9 maart in de hal van de kerk. De kaarsen zijn er met vier verschillende motieven en in vier maten. De motieven zijn: het “Christus monogram (Chi-Ro kruis)”, “Lam Gods”, “Kruis en Vissen” en “Heilige Drie-eenheid”. Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken. Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende: telefoonnummer (015) 257 0093, e-mail mamekkes@telfort.nl
Margot Mekkes

Sociëteit Vierhovenkerk 25 februari 14.00 uur
Dit seizoen komt Kees Posthumus weer met een theaterstuk in de Vierhovenkerk. Dit maal met ‘Paulus, in het oog van de storm’. Samen met Juul Beerde zet hij Paulus als apostel van de vrijheid op de planken. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien, verkondigt Paulus de vrijheid voor ieder mens. In een decor van fok- en grootzeilen reist Paulus. Hij schrijft brieven die wereldberoemd worden. Hij preekt voor Joden en heidenen met wisselend succes. In de christelijke traditie is Paulus een veelbesproken en zelfs omstreden figuur. Hij roept sterke gevoelens op zowel toen in zijn eigen tijd, als nu. Feit is dat Paulus met gevaar voor eigen leven, de beweging rond de Joodse Jezus van Nazareth opende voor de hem bekende wereld. Hij keek ver over de grenzen van zijn eigen traditie heen, zonder die overboord te gooien. 
Maak het mee en wees welkom. De deuren van de kerk staan open voor jong en oud vanaf 13.30 uur.
Ds. M. Visser

Gemeenteweekeinde 2014
‘Een droomweekend!’
Wilt u mee met het gemeenteweekeinde? Schrijft u zich dan snel in! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het gemeenteweekeinde is van vrijdag 4 april tot en met zondag 6 april 2014 in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. De figuur van Jozef (de ‘meesterdromer’) staat in dit weekend centraal. De commissie is druk bezig met de invulling van het thema en het programma. Rondom de ‘dromen van Jozef’ is van alles te doen, variërend van gespreksgroepen tot creatieve en muzikale activiteiten.
U kunt zich opgeven per e-mail: droomweekend.4Hoven@gmail.com, bij één van de onderstaande commissieleden of door u in te schrijven via de intekenlijst in de hal van de kerk. 
De kosten zijn € 65 voor volwassenen en € 25 voor kinderen van 3 tot en met 16 jaar. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis mee. Mochten de kosten een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
De organisatiecommissie: Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes, Henny Melis, Marijke Mourits, Jan Nijenhuis en Marco Visser

Agenda
25/02 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
25/02 19.00 uur Gebedsgroep
25/02 20.00 uur moderamen Vierhovenkerk
03/03 11.00 uur Cie. Herinrichting kerkzaal Vierhovenkerk
04/03 20.00 uur Toerusting gebed, Vierhovenkerk
05/03 19.30 uur Aswoensdagviering, Adelbertkerk
06/03 20.00 uur GGL-in A-majeur, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD05 verschijnt op zaterdag 8 maart. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 25 februari 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.
Herma SellesZondag 2 maart
Zondag 2 maart doet Cora van Wijngaarden openbare belijdenis! We zijn erg blij dat zij lid wordt van de gemeente en heten haar van harte welkom. Al lange tijd komt ze samen met haar vriend Hans week in week uit in de kerk en nu wil ze graag echt lid worden. Op deze zondag wordt verder voor de laatste keer stil gestaan bij de schilderijen rond het thema geluk. De lezing is Matteüs 5: 1-10.
Ds. M. Visser

Woensdag 5 maart
Met de Aswoensdagviering (19.30 uur, Adelbertkerk, Minervaweg) begint de veertigdagentijd. De tijd van inkeer en bezinning wordt gemarkeerd met het askruisje dat je kunt ontvangen. Met de woorden ‘Gedenk o mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’ wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de vergankelijkheid. Matteüs 6: 1-8, 16-18 is de klassieke evangelielezing van die dag. 
Ds. M. Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 25 februari van 19.00 tot 19.30 uur komt de gebedsgroep bijeen in één van de zalen van de Vierhovenkerk. Voor informatie en opgave van voorbeden kunt u terecht bij Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444.
Ds. M. Visser

Broodmaaltijd Vierhovenkerk
Op donderdag 27 februari is er weer een maaltijd voor onze oudere gemeenteleden. Deze keer komt mevrouw Gera van Staalduinen uit Naaldwijk aan de hand van dia’s iets vertellen over het werk van Mercy ships, het varend hospitaalschip dat momenteel in Congo is.
De maaltijd en de presentatie worden gehouden in de bovenzaal van de Marcuskerk. De middag begint om 16.30 uur en duurt tot 19.15 uur. De collecte is deze keer voor het mooie werk van Mercy ships.
U kunt zich voor zondag 23 februari opgeven bij mevrouw Trijnie van den Akker, Schijflaan 22, telefoonnummer (015) 257 0385. 
Mevr. T. van den Akker

Bidden hoe doe je dat?
Op de derde avond van ‘Bidden hoe doe je dat?’ is het thema ‘Gebed in verschillende omstandigheden’. Deze derde bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 maart van 20.00 tot 21.30 in de Vierhovenkerk. De leiding in handen van ds. M. Visser. 
Ds. M. Visser

GGL-in A-majeur
Op deze avond vindt een bespreking plaats van het boek “God?” van Frederick Lenoir. Frederick Lenoir schrijft over de jager-verzamelaarstammen en hun ‘goden’. Wanneer de mens gaat wonen op vaste plaatsen dan verschijnen er goden en godinnen. Heel de ontwikkeling van de godsdienst wordt in vogelvlucht beschreven. Boeddha, Socrates en Jezus passeren de revue. Lenoir stelt: “Deze drie figuren hebben er in hoge mate toe bijgedragen dat het individu zich van de heersende religie kon bevrijden”. Over de ontwikkeling van de Bijbel en vele andere zaken schrijft hij op boeiende wijze. In de epiloog stelt hij: “de grootste kloof gaapt naar mijn mening dan ook niet tussen gelovigen en ongelovigen, maar tussen verdraagzame en onverdraagzame, dogmatische en ondogmatische mensen”. De inleiding wordt verzorgd door ds. M. Visser. 
De bespreking is op donderdag 6 maart in de Vierhovenkerk en start om 20.00 uur. De avond vindt doorgang bij minimaal zeven personen. U kunt zich aanmelden tot en met 3 maart bij ds. M. Visser.
Ds. M. Visser

Preken maken
Maak mee hoe een predikant de preek maakt. Wilt u eens een kijkje nemen in de keuken van de predikant? Op dinsdag 1 april om 20.00 uur vertellen uw drie wijkpredikanten hoe zij hun preken voorbereiden. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Ds. M. Visser

Op weg naar Pasen
Het begin van de veertigdagentijd komt eraan. Samen met de kinderen gaan wij op weg naar Pasen. We lezen de verhalen uit het evangelie van Matteüs en volgen Jezus in beeld en verhaal van de intocht in Jeruzalem tot aan de wederopstanding. In de kerk komt een kerkraam te hangen. In dit glas-en-lood zie je de beschildering, maar ook het zonlicht achter het raam. Het licht straalt als het ware door de afbeeldingen heen. Zo is het ook bij de Bijbelverhalen van deze periode. We horen de verhalen, we zien wat er gebeurt. Maar als we goed kijken, zien we ook iets achter de verhalen: het licht van Pasen dat er doorheen straalt.
Groeten van de leiding van de kindernevendienst

Tentoonstelling Vierhovenkerk in partnerstad Esteli 
Vorig jaar in april en mei was er in de Vierhovenkerk een kleine fototentoonstelling met foto’s van een kerk in Estelí en onze kerk. De foto’s in Estelí waren gemaakt door Evelien van Kalmthout en de foto’s in Delft door Fred Hammers. 
Doelstelling van de tentoonstelling was: “De wereldwijde kerk van Christus zichtbaar maken voor de parochie- en gemeenteleden te Estelí en Delft”. Eén van de middelen om dit zichtbaar te maken was het uitwisselen van foto’s van twee kerkgebouwen in Estelí en Delft.
De tentoonstelling was gedurende de zomer te zien in de H.H. Franciscus en Clarakerk aan de Raamstraat. Op dit moment hangt de tentoonstelling in Estelí in de San Martin parochie.
De taakgroep ZWO van de Vierhovenkerk neemt deel in het Platform Delft-Estelí. Dit platform is een ontmoetingsplek voor groepen om ideeën te toetsen, samenwerking te zoeken, ondersteuning te vragen, te inspireren en elkaar aan te spreken op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van samenwerken met de partnerstad Estelí in Nicaragua.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Gift 
€ 20,00 voedselbank (via wijkdiaconie) van mevrouw S.. Hartelijk dank daarvoor.
€ 10,00 voedselbank van NN via mevrouw M. Bood.

Recht en gerechtigheid
de pijlers van uw rijk
de stopwoorden van uw stem
van Tora en profeten
van Jezus van Nazaret.
Om recht dat gebogen wordt
gerechtigheid die breekt onder macht,
om de vrouw, de man, het kind,
een leven lang niet tot hun recht gekomen,
breng deze aarde, uw mensen,
terecht
in uw liefde
in uw kracht
in uw recht en gerechtigheid.
(Bron: Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag, blz. 176)