Protestants Kerkblad Delft - 04 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 27 februari

Bij de diensten
Zondag 28 februari
Op deze zondag gaat ds. F.A. van Helden voor.

Zondag 6 maart
De hoofdpersoon in deze dienst is Sara. Deze dienst is alvast een vooruitblik op het onderwerp van het gemeenteweekend, een week later. Sara neemt het woord als de beloofde zoon uitblijft. Zij richt het woord tot Abraham. Ervoor trekt ze met Abraham mee, belandt ze aan het hof bij Farao, maar de verteller noemt van haar geen woord. En dan dat lachen van Sara: alsof Abraham dat daarvoor ook niet had gedaan. In Genesis 17:17 lacht hij als eerste, Sara doet dit (pas) in hoofdstuk 18:12. Maar van Sara is dit algemeen bekend, van Abraham niet. Dat is bevooroordeeld om niet te zeggen seksistisch Bijbel lezen. Via Sara komen we op de positie van de vrouw in deze tijd. Met Keulen nog op het netvlies is duidelijk dat gelijkheid en veiligheid voor man en vrouw geen gelopen race is. Hoewel ik zelf de volgende week niet op het weekend aanwezig ben, hoop ik door deze dienst toch mijn steentje bij te dragen. De lezingen zijn: Genesis 16:1-16 en 1 Korintiërs 10:32-11:16 en Galaten 3:26-29.
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
28 februari Marcus 6:30-44 Jezus geeft mensen te eten
06 maart Marcus10:13-16 Jezus zegent de kinderen

Uit de kerkenraad
Onze beide predikanten verrichten veel verschillende taken. Vaak is dat het voorbereiden van een zondagse preekbeurt, maar ook het bekijken van e-mails. Er is een inventarisatie gemaakt door de predikanten en de kerkenraad heeft aangegeven wat belangrijke en minder belangrijke taken zijn. Kunnen bepaalde zaken door iemand anders worden overgenomen? Is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen voor bepaalde administratieve taken? Allemaal met het doel om wat meer “ruimte” te scheppen in de volle werkverdeling. Dat is goed voor de predikanten en dus ook goed voor de gemeente. De kerkenraad besloot voor de zomer, op een aparte dag, wat ruimer aandacht te schenken aan deze problematiek. De prioriteiten voor het seizoen 2016-2017 worden dan vastgesteld.
Vorming en toerusting (V&T) vormt een belangrijk thema en vanzelfsprekend zijn onze predikanten daar bij betrokken. We zoeken nu drie enthousiaste gemeenteleden die samen een Commissie Vorming en Toerusting willen vormen, die tot taak krijgt om het V&T programma op te stellen. Zij moeten dan vooral de praktische zaken gaan regelen, iets dat nu vaak de predikanten nog doen. Wie denkt, dat is iets voor mij! Laat dit dan weten aan ondergetekende.
De kerkenraad keek wat verder vooruit en sprak over het programma “Licht op Vierhoven”, van zaterdag 18 juni. Dan is er een geweldige mooie activiteit, of eigenlijk zijn er drie activiteiten op één dag. De kerkennacht met activiteiten voor de buurt, de gemeentedag om elkaar te ontmoeten in een andere sfeer en de officiële plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kerk. Meer informatie volgt als het programma z’n definitieve vorm krijgt.
Peter Plugers, scriba kerkenraad

Avondmaalsviering met en zonder kinderen
De leiding van de nevendienst stelt een wijziging voor bij de diensten met Avondmaal voor de jongste kinderen. Voor een aantal kinderen is zo’n dienst een lange zit. Daarom wil de leiding de kinderen van de jongste groep voortaan in de nevendienst houden tot aan het eind van de dienst. De oudste groep gaat wel naar de Avondmaalsviering.
De kinderen van de oudste groep, die in groep 5 en 6 de avondmaalscatechese hebben gevolgd, mogen actief deelnemen. Als ze willen, kunnen zij bekers en schalen dragen. Wij vragen de ouders van de jongste kinderen (groep 1 t/m 4) om een reactie vóór half april als u wilt dat uw kinderen de vieringen met de Maaltijd wel meemaken. Wilt u dat uw kinderen van de jongste groep in de nevendienst blijven, is uw reactie niet nodig. U kunt uw wens kenbaar maken bij iemand van de nevendienstleiding of bij ds. Marco Visser.
De leiding van de Kindernevendienst.

Ontmoetingsbijeenkomsten gaan van start
Het thema van de ontmoetingsbijeenkomsten is: ‘DE REIS VAN JE LEVEN’. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten maken wij spelenderwijs een reis. We gaan aan de hand van de vierde reis van Paulus na hoe onze levensreis gaat. Per bijeenkomst kunnen ongeveer acht mensen meedoen. U kunt zich aanmelden voor de onderstaande data bij uw wijkpredikanten (zie de colofon in het kerkblad). Of ‘het schip van uw voorkeur’ al is volgeboekt, is bij het schrijven van deze kopij nog onbekend. Dan is het wachten op een volgende afvaart. Geeft u dus twee data door. De data zijn: 
di 01 maart 14.00–16.00 uur Ds. David Knibbe
wo 09 maart 20.00–22.00 uur Ds. Marco Visser
do 10 maart 14.00–16.00 uur Ds. Marco Visser
di 15 maart 14.00–16.00 uur Ds. Marco Visser
wo 16 maart 20.00–22.00 uur Ds. David Knibbe
do 17 maart 14.00–16.00 uur Ds. David Knibbe
di 29 maart !!10.00–12.00 uur Ds. Marco Visser
do 31 maart 20.00–22.00 uur Ds. Marco Visser
Ds. Marco Visser en ds. David Knibbe 
Laat je inspireren door Pinksteren 
De commissie Kunst & Kerk van de Vierhovenkerk wil op Pinksteren in de kerkzaal aan dit thema aandacht besteden. Voor dit thema zijn we op zoek naar hen die iets hebben wat betrekking heeft op dit thema. Een schilderij, beeldhouwwerk, gedicht of iets over Pinksteren wat je zelf gemaakt hebt. Graag zouden we in de week van Pinksteren en daarna iedereen hiervan via deze tentoonstelling willen laten mee genieten. Heeft u iets, laat het ons weten of stuur een mail naar com.kunstenkerk.VHK@gmail.com of neem contact op met iemand van onze commissie: Marco Visser, Karel Heitkamp, Ton van Zandbergen, Marco Kuiper, Aukje Gjaltema of Cees Nolten.
Namens de commissie Kunst en Kerk,
Karel Heitkamp


In memoriam Aad Molenaar * Herkingen 30 maart 1926, † Delft 28 januari 2016
Op 28 januari is rustig ingeslapen de heer Aad Molenaar. Hij is 89 jaar geworden. Aad groeide op in Herkingen en kwam in 1950 naar Delft. Hij trad in dienst bij de Gistfabriek waar hij tot zijn pensioen in 1988 werkte. Bij “de Gist” leerde hij op het lab Tini Treurniet kennen. Ze trouwden in 1960 in de Nieuwe Kerk te Delft. Samen kregen ze vier kinderen en later zes kleinkinderen. Het jonge gezin kerkte destijds in de Sionskerk. Na hun verhuizing naar de Mahlerstraat werd dat de Marcuskerk en tenslotte de Vierhovenkerk. Aad bracht ouderen naar de Marcuskerk en verzorgde na zijn pensioen samen met Tini een aantal jaren de ledenadministratie van de kerk, de kaartenbakken. De laatste jaren thuis nam het kerkbezoek af, maar de cassettebandjes van de dienst werden elke week nog beluisterd. In september 2013 verhuisden Aad en Tini naar de Bieslandhof. Hun geheugen liet hen steeds meer in de steek. Na 55 jaar huwelijk zijn ze nu niet meer samen. Een lieve man, vader en opa is nu Thuis gekomen.
Jantine Binnendijk en Jaap Molenaar

Sociëteit Vierhovenkerk 
Op dinsdag 8 maart van 14.00 tot 16.00 uur is er een sociëteitsbijeenkomst over de zorgcoöperatie ‘Wijzelf’ door Eveline van de Kamp (voor de pauze) en over de Boekenweek door Marco Visser (na de pauze).
Eveline van de Kamp licht ‘Wijzelf’ als volgt toe: “Stel dat u door een ongelukkige struikeling tijdelijk bent aangewezen op enige hulp. Het kan zijn dat dan de tuin toe is aan een snoeibeurt, wat u zelf niet meer lukt. Of dat de computer is vastgelopen of dat de TV een zwart beeld geeft omdat de zenders zijn gewijzigd. Dan is er Wijzelf Delft: een nieuwe coöperatie in Delft, waarbij u zulke zaken eenvoudig, betaalbaar en betrouwbaar kunt afspreken. Ook (extra) huishoudelijke hulp regelt u ‘wit’ en zonder risico’s bij Wijzelf Delft. 
Op de website www.wijzelf.nl/delft kunt u alle informatie vinden over het als vrager lid worden van de coöperatie. Er staat ook een leuk animatiefilmpje op de site, waarin u in een paar minuten kunt zien hoe het werkt. U kunt ons via de e-mail: delft@wijzelf.nl bereiken maar ook -op werkdagen- telefonisch op het mobiele nummer 06 2088 6440.
Na de pauze is er aandacht voor de Boekenweek (van 12-20 maart). Het onderwerp is dit jaar ‘Duitsland’ met als ondertitel ‘was ich noch zu sagen hätte’. Ds. Marco Visser geeft een inleiding op het boek ‘De Tweeling’ van Tessa de Loo. Het boek is uiterst actueel. Het laat zien hoe gewone mensen meegesleurd worden in de oorlog en tegenover elkaar komen te staan. De bevolking lijdt onder het geweld. Verhoudingen tussen mensen die in vrede naast elkaar leefden worden stuk gemaakt. De Loo geeft aan dat ze met dit boek de anti-Duitse sentimenten wil doorbreken. Het boek is verfilmd in 2004 en sinds september 2015 te zien als musical (in mei in Rotterdam, in juni in Den Haag). 

Gebedsgroep
Dinsdag 8 maart van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren doorgeven via telefoonnummer (015) 262 2444. Welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Studiehuis buigt zich over het vijfde gebod, ‘eer uw vader en uw moeder’
Donderdag 10 maart vanaf 20.00 uur in één van de zaaltjes van de Vierhovenkerk vindt het studiehuis plaats. Heb jij, heeft u belangstelling om mee te doen, schuif gerust aan. Deze keer gaat het over ‘Eer je vader en je moeder’. Wat betekent deze leefregel voor ons? Soms behoeft het gebod de nodige toelichting. Immers als je alle hoeken van de kamer hebt gezien, wat dan? Moet je die ouders respecteren? Een belangrijke vraag is dus ‘wie je ouders voor je waren/zijn’. Punt van overweging: ‘respect begint niet bij het opeisen van respect voor jezelf, maar bij de bereidheid om te luisteren naar de ander.’ 
Ds. Marco Visser

De buren van onze Vierhovenkerk
De Vierhovenkerk ligt midden in het Rode dorp. Speerpunt van de diaconie in 2015-2016 is: “Kerk en buurt”. We willen onze buurt beter leren kennen en weten wat er zoal speelt. We hebben als doel “elkaar respecteren en waarderen”. Het spreekwoord zegt: “Onbekend maakt onbemind”, maar het omgekeerde is ook waar: “Bekend maakt bemind”. Mogelijk kunnen we iets voor elkaar gaan betekenen.
Het Rode dorp heeft een nieuw bestuur en men heeft een stichting opgericht. Op de website www.rode-feniks.nl staat als doelstelling: “wij willen ons inzetten voor eendracht, samenwerking, contact en vermaak in de buurt”. Met nieuw elan zijn ze gestart en hun plan is een grote voedseltuin aan te leggen. Daarbij kunnen ze hulp van de bezoekers van de Vierhovenkerk goed gebruiken. Misschien is er iemand bij onze kerk die mee wil werken aan een voedseltuin.
Onze naaste buren wonen in het Rode dorp. Vanaf 2015 vergadert het bestuur regelmatig in de Vierhovenkerk en bij de maaltijden is een groep bewoners regelmatig aanwezig. Bij de nieuwjaarsreceptie in de Vierhovenkerk werd ook onze diaconie uitgenodigd en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Met een vertegenwoordiging van vijf personen hebben we met onze buren leuke gesprekken gevoerd.
Op 24 september is het burendag. Dit jaar valt dat niet samen met de bazaar. Als Vierhovenkerk kunnen we ook met een stand aanwezig zijn en spulletjes verkopen, maar vooral ook kennismaken met de bewoners.
De diaconie

Nieuwe boeken voor de boekentafel
Jarenlang heeft Aad Doorduyn met veel liefde en zorg de boekentafel in de hal van de Vierhovenkerk van mooie boeken voorzien. In de loop van de jaren heeft dat veel geld voor goede doelen opgebracht. Al voor zijn overlijden heeft Aad Pia Lupker ingewerkt om het over te kunnen nemen. Pia is inmiddels door de voorraad boeken heen en kan best weer wat nieuwe boeken gebruiken. Wanneer u ze aan de koster Rommert Stellingwerf afgeeft, komen ze zeker op de goede plaats. Ze worden voor € 1 per stuk verkocht. Misschien hebt u mooie boeken te verkopen waarvoor meer gevraagd kan worden. We verkopen ook via bol.com, dus we willen ook graag duurdere boeken. Graag deze apart aanleveren.
De diaconie

Agenda
29/02 20.00 uur, moderamen Vierhovenkerk
01/02 14.00 uur, Ontmoetingsbijeenkomst
                        Vierhovenkerk
01/03 20.00 uur, overleg moderamina Immanuel, 
                        Hof- en Vierhovenkerk in Wipmolen
02/02 19.15 uur, basiscatechese
02/02 20.00 uur, ZWO Vierhovenkerk
07/02 20.00 uur, voorbereiding 10-erdienst, Aziëlaan
08/03 14.00 uur, sociëteit Vierhovenkerk
08/03 19.00 uur, gebedsgroep Vierhovenkerk
08/03 20.00 uur, wijkkerkenraad Vierhovenkerk
09/03 20.00 uur, Ontmoetingsbijeenkomst,
                        Vierhovenkerk
10/03 14.00 uur, Ontmoetingsbijeenkomst,
                        Vierhovenkerk
10/03 20.00 uur, studiehuis Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 5 verschijnt op 12 maart. Kopij kan tot dinsdag 1 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.