Protestants Kerkblad Delft - 04 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 2 maart

Bij de diensten
Zondag 3 maart
Op deze zondag gaat ds. F.A. van Helden voor.

Zondag 10 maart
We vieren het avondmaal. Het avondmaal is een gestileerde maaltijd. Het lijkt er op maar het heeft een andere functie dan het stillen van je lichamelijke honger. Paulus raadt in de brief aan de Korintiërs aan dit thuis te doen. “Wie honger heeft kan beter thuis eten,” dan dat hij de arme medechristen veracht of meedoet met afgoderij. Het avondmaal stilt onze honger naar God, die in liefde en oordeel tot ons komt en ons zo bevrijdt van zonde en onrecht. Het avondmaal veronderstelt een eerlijk en religieus leven. Wanneer wij op de eerste zondag van de veertigdagentijd samen komen, doen wij dit in dat perspectief. Wij horen van Jezus in de woestijn en lezen de tien geboden en zingen een onbekend lied met de cantorij over Mozes, Elia en Jezus die in de woestijn de hardheid van het geloof ondervonden en zelfs daar God ontmoetten. Liedboek 540. In de hoop dat wij in onze woestijnervaringen eveneens licht ontdekken in het gemis en de pijn. Wij ontmoeten God in zijn liefde tot ons die in de woestijn bij zijn Zoon komt en ook bij ons. En die in eerlijkheid en religiositeit ons Tien Woorden geeft die ons in en buiten de woestijn in levend contact houden met Hem. We lezen Lucas 4:1-13 en Deuteronomium 5:6-21. De gestileerde maaltijd heeft net zo’n groot gevolg, of groter dan een gewone maaltijd voor wie gelovig deelneemt aan de tafel van de Heer. 
David Knibbe

Lindenhof
Samenkomst in de zaal van de Lindenhof, aanvang 14.30 uur. Allen van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De Grote kerkenraad vergaderde op 12 februari. Er is gesproken over de vacatures. Er is versterking nodig bij de jeugdclub Plexat en bij het maken van de tweewekelijkse nieuwsbrief. Bij het bezoekwerk is altijd behoefte aan menskracht, dus schroom niet om u aan te melden bij ondergetekende.

Ook het jaarverslag 2018 is besproken. Bij het thema Erediensten is teruggekeken op veel activiteiten, zoals de Taizé-vieringen en het meewerken van de Cantorij en Dudaim. Bij het thema Pastoraat is teruggekeken op de uitbouw van de zorgkernen en de ontwikkelingen rond het bezoekwerk. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan jeugd en jongeren en daarbij worden drie speerpunten genoemd: dienstbaar zijn aan scholen, meer publiciteit en kerkdiensten voor 30-50 jarigen. Natuurlijk werd beschreven welke zaken de Diaconie heeft gedaan in 2018, zoals de kerstinloop, de Paasgroeten actie, de bazaar en de maandelijkse maaltijden. Verder blikt het jaarverslag, onder het thema Organisatie, terug op het afscheid van onze vaste koster, de nieuwe vergaderstructuur van de kerkenraad en de herinrichting van de kerkzaal. Het jaarverslag is te verkrijgen bij ondergetekende en zal worden gepresenteerd bij de Algemene Kerkenraad.

Veel aandacht werd op de kerkenraad geschonken aan de commotie rond de Nashville Verklaring. We hebben getracht goede afspraken te maken over onze reactie als wijkgemeente mocht er wederom zo’n situatie ontstaan in de toekomst. Hoe dragen wij uit wat we geloven, zonder mensen te beschadigen? Gaan we mee met de hype en hoe blijven we in gesprek met mensen die een andere mening hebben?

De herinrichting van de kerkzaal is nog niet klaar. De stand van zaken werd besproken en ook de reacties die binnenkwamen nadat de stoelen op 3 februari in een waaieropstelling waren gezet. Advies is gevraagd aan twee deskundigen, over de totale aankleding en inrichting van de kerkzaal. Rond de zomer hopen we met de realisatie te kunnen beginnen. 
Peter Plugers, scriba 

Amnesty brieven en Fair-Trade
Op 3 maart schrijven we Amnesty brieven aan de Chinese autoriteiten om advocaat Gao Zisheng, opgepakt wegens kritiek op de communistische partij en de president, vrij te laten. Eveneens aan de Indiase autoriteiten om journalist Kishorchandra Wangkhem vrij te laten. Hij is opgepakt wegens kritiek op de regering. De derde brief gaat dit keer naar minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in Den Haag. We vragen hem de Guantanamo Bay gevangene Toffiq al-Bihani op te nemen, zodat hij in Nederland een nieuw leven kan opbouwen. Hij is nooit in staat van beschuldiging gesteld en zit al 16 jaar vast zonder aanklacht en wacht al 8 jaar om overgedragen te worden aan een ander land.
Er zijn ook fair-trade artikelen uit de Wereldwinkel. We zien u graag! 
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Ontmoeting Kerk en Buurt
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. De data in 2019: 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.
Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Wie loopt er mee?
Afgelopen jaar liep een aantal gemeenteleden mee met De Nacht van de Vluchteling. Deze nacht wordt voor de tiende keer georganiseerd op 15-16 juni 2019. Met meer dan 7.000 deelnemers is de sponsorloop te vinden in 10 steden door het hele land. Wie loopt er dit jaar mee met Team Vierhoven? Inschrijven kan via het inschrijfformulier (men moet zich echter ook zelf aanmelden op de site van Nacht van de Vluchteling) in de hal van de kerk. De diaconie wil dan een sponsoractie starten voor het Team Vierhoven. Het plan is om 10 kilometer te lopen op zaterdagavond 15 juni in Rotterdam. Meer informatie bij: Dick de Haas, e-mail: dickdehaas@gmail.com en ook op de website van Nacht van de Vluchteling (www.nachtvandevluchteling.nl).
Diaconie Vierhovenkerk

Veertigdagentijd voor de kinderen - Een nieuw begin
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. De kinderen volgen Julia en Stef, die op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin mogen aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! Aan de hand van wat Julia en Stef meemaken kunnen de kinderen en volwassenen in de kerk nadenken over hoe zij een nieuw begin kunnen maken. Het project start op 10 maart. Julia en Stef moeten veel keuzes maken voor de tuin: welke bloemen en planten? In de woestijn moet Jezus kiezen: kiest hij voor wat de duivel hem vertelt of voor wat God van hem vraagt?
Gabrielle Uitbeijerse Woensdag 6 maart viering as-woensdag
19.30 Uur begint in de Adelbertkerk (Minervaweg 7) de as-woensdagviering. De Adelbertkerk en Vierhovenkerk bereiden de gebedsdienst voor. Volgend jaar doen de Raamstraatkerk en Hofkerk dit. Cantorijleden vanuit de Vierhovenkerk zingen samen met het koor uit de Adelbert. 
Ieder die dat wil kan tijdens de dienst naar voren komen om een as-kruisje te ontvangen. Tijdens dit tekenen van het as-kruisje klinkt: “Gedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.” De veertigdagentijd start als het ware met deze woorden. De lezing uit het evangelie is Matteüs 6:1-6, 16-18. De lezing uit het Aloude Testament is Amos 5:6-15. Lectoren uit beide gemeenschappen verzorgen de lezingen. José de Boer en Marco Visser leiden de oecumenische gebedsviering.
Ds. Marco Visser

Die Buytenweye
Op 11 maart vieren wij om 14.30 uur in Die Buytenweye een dienst. Het onderwerp van deze dienst is hetzelfde als in de zondag ervoor in de Vierhovenkerk: de verzoeking in de woestijn en de wet van de Heer. Met andere accenten en liederen benaderen we hetzelfde paar lezingen op een andere dag voor andere mensen met hetzelfde doel: de veertigdagentijd in verband brengen met ons leven in het licht van Gods licht over voor ons moeilijke dagen. 
David Knibbe

In memoriam
Lydia van Embden † 16 februari 2019
Lydia van Embden overleed op zaterdag 16 februari. Zij woonde met haar zoon Aart in de Cesar Frankstraat. Zij stierf thuis in de leeftijd van 66 jaar. 3 April 1952 zag zij het levenslicht. De eerste 26 jaar van haar leven woonde zij in Ter Heide. Daar werd ze gedoopt en deed ze als 22-jarige belijdenis. Haar huwelijk bracht haar naar Den Haag, Loosduinen. Haar man had drie kinderen voor wie zij de zorg op zich nam. Met haar man kreeg ze een zoon, Aart. Zijn komst beleefde zij als een groot wonder. Hij op zijn beurt ervoer haar als de beste moeder. Met liefde sprak hij over haar. Lydia had een zwakke gezondheid. Onder andere reuma speelde haar parten. De tekst op de rouwkaart had daar deels betrekking op:
“Nooit vragen, nooit klagen, altijd alles zelf dragen.” Lydia was een sterke vrouw, een vechtster die zelf haar boontjes kon doppen. Ze was hartelijk, open, ruimdenkend en realistisch. Toen het einde naderde legde zij zich daarbij neer met de woorden: “Het is niet anders.” Onder andere via de koffieochtenden in de Listzflat kwam ze in aanraking met onze wijkgemeente. Van die koffieochtenden was ze een trouw bezoekster. Deze lieve vrouw had een groep trouwe vriendinnen die als een muur om haar heen stonden. Ze had een bijna intieme band met een aantal verzorgsters die bij haar kwamen. Met hen deelde ze lief en leed. Ze genoot van de zanginloop onder leiding van dokter Vlasveld. De liederen van Johannes de Heer waren haar vertrouwd evenals de psalmen.
Tijdens de plechtigheid die gehouden werd op donderdag 21 februari in de aula van begraafplaats Iepenhof werden de eerste verzen van psalm 139 gelezen. ‘Altijd alles zelf dragen’ maar wel met die Ene die weet, die vertrouwd is met jouw levensdagen. “De Vader van wezen, beschermer van weduwen, Hij geeft eenzamen een thuis (Ps.68:6-7).” Wij bidden haar zoon Aart, verdere familie, vriendinnen, vrienden en allen die haar gekend hebben Gods kracht toe.
Ds. Marco Visser

Wie wil er zitting nemen in de Commissie Dagtocht Ouderen?
Vele jaren hebben Trijnie en Leo van de Akker dit als vertegenwoordigers van de Vierhovenkerk gedaan. Hartelijk dank! We horen altijd heel enthousiaste verhalen over dit gezellige uitje dat plaatsvindt op tweede dinsdag in september. Wie wil er in de commissie de plaats van hen beiden innemen? In mei is de eerste bespreking, dan de uitnodigingen rondbrengen, meegaan met het uitje en een evaluatie bijeenkomst na afloop. Wanneer u voor deze gezellige activiteit voelt: laat het een diaken weten.
De diaconie

De afdeling Geestelijke Verzorging van het Reinier zoekt vrijwilligers 
De vrijwilligers halen en brengen patiënten in zowel bed als rolstoel van en naar de ziekenhuisdienst op zondagochtend (eens per maand). Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ds. Moritz Pfähler, tel.: (015) 260 4187/ e-mail: M.Pfaehler@rdgg.nl, of bij het secretariaat van de afdeling Geestelijke Verzorging, tel.: (015) 260 4407/ e-mail: C.vanYperen@rdgg.nl. Moritz Pfähler, geestelijk verzorger Reinier de Graaf Gasthuis Delft
Ds. Marco Visser

Doelen voor collecten zijn gekozen!
Afgelopen maand kon u kiezen voor welke doelen komend jaar gecollecteerd wordt. Het speerpunt van de diaconie is "Kerk en buurt". Daarom kon u kiezen uit acht Delftse doelen. De volgende drie doelen werden gekozen: Stichting Gezinshereniging Delft, Nonfood-bank
en KoffieNL. Er waren meer dan 70 reacties. De eerste collecte voor een gekozen wijkdiaconiedoel is op 26 mei en is bestemd voor Stichting Gezinshereniging Delft. 
Diaconie Vierhovenkerk

Waaieropstelling biedt nieuw perspectief
Iedereen heeft gemerkt dat we in de Vierhovenkerk overgestapt zijn naar de waaieropstelling. De drie ‘waaiergedeelten’ staan in een halfronde cirkel rondom het liturgisch centrum met lezenaar en tafel. We ervoeren dat deze opstelling voldoet aan het verlangen dat de gemeenteleden dichter bij elkaar zitten, maar niet direct tegenover elkaar. Dit laatste punt vonden een aantal gemeenteleden een minpunt bij de ellips- en hoefijzeropstelling. In de waaieropstelling wordt de wens gehonoreerd dat de predikant dichter bij de gemeente komt te staan. 
Geleidelijk heeft de opstelling zich verder ontwikkeld. De eerste zondag stonden voorganger, lector en ouderling (te) laag, op de tweede zondag werd daarom het podium uitgebreid. De voorganger verzocht de eerste zondag om de Bijbel na de lezingen op de Tafel te leggen, zodat hij zijn aantekeningen goed kwijt kon. Nu is er naast de katheder waarachter men leest of de preek verzorgt, een lezenaar gezet waarop de bijbel ligt nadat de lector er uit heeft gelezen.
De cantorij stond voorheen achterin de kerk. Diverse gemeenteleden, de cantor en de organist vonden dat niet optimaal. Op 17 februari stonden de cantorijleden dicht bij het orgel, wel in het orgelvak, en daarmee hebben cantor en organist goed contact. 
Als u nog praktische opmerkingen heeft over de huidige opstelling, laat het ons weten of stuur een mail naar de scriba. 
Inmiddels vervolgen wij ook de verdere uitwerking van de wensen door kennis te maken met interieurarchitecten. Daarbij hebben we het vertrouwen dat een frisse blik en professioneel advies ons bij een meer optimale inrichting van de kerkzaal brengt. We houden u hierover op de hoogte! 
Het Waaierteam: John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Inleverdatum kopij
PKD 5 verschijnt op 16 maart. Kopij kan tot dinsdag 5 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.