Protestants Kerkblad Delft - 04 2020

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 29 februari

Bij de diensten
Zondag 1 maart
Op zondag 1 maart begint de veertigdagentijd. Genesis 2:15 – 3:9 en Matteüs 4:1-11 zijn onze leidraad. De lezing uit Genesis vertelt ons, dat er veel bomen in de tuin van Eden staan, maar één is verboden. Daarna geeft God aan Adam een vrouw, Eva. Eindelijk één die gelijk is aan mij!, roept Adam uit. De sluwe slang verleidt Eva om van de verboden boom te eten. Zij hoopt op zijn woorden wijsheid te verkrijgen. Inderdaad gaan haar en Adam de ogen open, maar slechts om te zien dat zij onbeschermd zijn. Hun naaktheid bedekken zij met bladeren en zij vervreemden van God, die hen zoekt met de woorden: ‘Waar ben je?’ De verbinding met Matteüs ligt misschien in de verleiding, die de slang op Adam en Eva uitoefent, en de duivel op Jezus. Wonderlijke, prachtige verhalen, ik probeer de clou te zoeken in de stemmen van de slang en de verleider (de duivel). Klinken die nog, en zo ja, hoe?
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
1 maart De verzoeking in de woestijn Matteüs 4:1-11
8 maart Jezus op de berg Matteüs 17:1-9

Die Buytenweye
Op 9 maart om 14.30 uur is er de maandelijkse dienst in Die Buytenweye. We hopen alle trouwe bezoekers weer te ontmoeten!

ZWO-collecte, 1 maart: Positie van vrouwen in Oeganda
Vrouwen in Oeganda hebben meestal een ondergeschikte positie in de samenleving. De zorg voor de kinderen, echtgenoot, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een belangrijkere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.
De ZWO-commissie

In memoriam Roelf Oosterhof, 3 april 1944 – 11 februari 2020
Roel Oosterhof was een man met weinig woorden, maar met een gevoelig hart. Hij sprak weinig over zijn jeugd. Het is voorbij zei hij, daar kun je niets aan veranderen. Hij was geraakt toen ik in het ziekenhuis in Zoetermeer hem psalm 84 voorlas. De mus vindt een huis, wij mogen wonen bij God, ook in het ziekenhuis. Je bent thuis bij Hem. Hij kreeg het er moeilijk mee toen hij niet genas, verhuizen moest naar Stefanna. Waar is God? Hun trouwtekst is verschrikkelijk mooie: “laat je leiden door de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal je helpen”. Letterlijk verschrikkelijk mooi, omdat het soms zo ontzettend moeilijk is hierop te hopen. In een wereld waar hij uit kwam waar men zo moest werken dat de aandacht en het gevoel er wel onder moesten lijden. En als je later zo ziek wordt, wat zou je graag die mus zijn om ergens een woning te hebben. Of bij Martje te zijn. De stille Roel heeft zijn trouwtekst met Martje zelf gekozen voor de herdenkingsdienst. 
Wat zegt de trouwtekst van Roel en Martje? Krijgen we een antwoord of laat hij ons in de steek? De bedoeling is dat je je niet blind staart op wat er niet is maar in goede en kwade dagen steun zoekt bij God, om het goede en kwade aan te kunnen. Maar niets is moeilijker dan dat. Roel heeft er in stilte en soms met woorden mee geworsteld. Wentel je weg op de Heer. Keer je weg om naar de Heer toe. Draag je zuchten, je vreugde naar Hem. Dat is een borg tegen verbittering. Maar het wordt niet makkelijk verkregen, het vergt volhouden en tranen. Maar het geeft ook vreugde en geluk. Twee kanten van de kostbare medaille die geloof heet. Die twee kanten heeft Roel beleefd met Martje, hun kinderen en hun gezinnen. In stilte, met sprekende daden, met humor, intens leven en levenslust. Hun trouwtekst heeft hem en zijn gezin gedragen. Op 18 februari hebben wij van Roel afscheid genomen in de aula van het crematorium Iepenhof.
Ds. David Knibbe

De toekomst? Stel je voor …. 
Vijftig gemeenteleden reflecteerden in vier groepjes, een per toekomstscenario, op de beelden die de denktank presenteerde op de gemeenteavond van 4 februari. Een fictief gemeentelid uit elk toekomstscenario kwam langs bij ieder groepje om te vertellen over zijn of haar Vierhovenkerk in 2030. Denk aan een besloten of missionaire gemeente; of een buurtkerk. Vierhoven heeft dan wellicht minder gemeenteleden en minder kerkgangers. De verschillende scenario’s geven ieder een beeld van een mogelijke toekomst. Het doel hiervan is om ons hierover aan het denken te zetten. Dat is goed gelukt: de gesprekken in de vier groepen waren openhartig en eerlijk, waarbij de positieve en aandachtspunten per toekomst werden besproken. Op het laatst kon iedereen aangeven in welk scenario hij zich het meest thuis voelde. De denktank verwerkt nu het gesprek tot input voor het maken van kerkenraadsbeleid. 
Denktank Vierhoven

Herinrichting kerkzaal zoekt een schilder 
Ons gemeentelid Mart Gout tekent de bouwtekeningen voor het podium. Voor de traptreden worden nieuwe hoogtes bepaald. Vervolgens kunnen we verder met de plannen voor het podium en de wand daarop. Na het podium volgt dan het liturgisch meubilair zoals lezenaar en avondmaalstafel. Had u het al gezien? De deur van de berging rechts naast het podium is verbreed. Daarom deze oproep: wie weet de schilderskwast goed te hanteren en wil de deur netjes lakken?
Het waaierteam: John Booij, Mart Gout, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Studieverlof
Het eerste gedeelte van mijn studieverlof is voorbij. Ik heb een boek bestudeerd van Charles Taylor, ‘Bronnen van het zelf’, dat mij zeer geïnspireerd heeft. Op de Algemene Kerkenraad heb ik er bij wijze van opening iets over verteld.
Ds. David Knibbe

Ontmoeting Kerk en Buurt
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10 en 11:45 uur is er voor gemeenteleden en buurtbewoners gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Komende keer is op 5 maart. 
Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))
Jasper van der Kooij


Zondag 8 maart: Wat is uw naam meneer Dinges?
Op zondag 8 maart komt ‘Ruth’ nog eenmaal aan bod. Het is de zesde dienst over dit boekje in dit voorjaar. Dit is mede ingegeven door het gemeenteweekeinde dat van 27 tot en met 29 maart wordt gehouden in Lage Vuursche. ‘Ruth’ staat centraal en is gekoppeld aan het onderwerp ‘Vriendschap.’ 
Ruth 4 vertelt over het optreden van Boaz in de poort. Hij heeft tien oudsten bijeen geroepen en de heer Dinges die ook zijn rechten en plichten heeft ten aanzien van de overleden man van Naomi. Na de onderhandelingen kan het bruiloftsfeest van Boaz en Ruth plaats vinden. Op wonderbaarlijke wijze zijn dan talloze namen in het verhaal geweven: Rachel en Lea, Peres, Tamar en Juda, Obed, Isai en David. Vanaf vers 18 klinken tien namen. De kunstenares Corja Belius heeft hoofdstuk 4 uitgebeeld in drie werken. Het eerste werk verbeeldt Boaz in de stadspoort (90 bij 90). De andere twee werken zijn langwerpig, 30 bij 90 centimeter. Het zijn twee stambomen. Onder aan de eerste boom zit Naomi met Obed op schoot. Onder aan de tweede boom staat Maria. Op deze zondag waarop we de Maaltijd van de Heer vieren zingen we lied 536. ‘De zoon van David’ wordt aangeroepen en er staat dat ‘het brood zijn leven ontleent aan onze Heer.’
Ds. Marco Visser

In memoriam Johanna Adriana Dronkers-Rog
Op 11 februari overleed Johanna Adriana Dronkers-Rog in de leeftijd van 72 jaar. Joke stierf in de Bieslandhof waar ze de laatste jaren verbleef. Haar man Wim Dronkers bezocht haar dagelijks. Na de verzorging thuis door Wim en een verblijf in Stefanna kwam ze in de Bieslandhof te wonen.
De psychiatrisch verpleegkundige uit Den Haag trouwde 31 jaar geleden met Wim en kwam vanuit het Scheveningse naar Delft. Joke was een opgewekte en vrolijke vrouw en had een optimistische kijk op het leven daarbij gevoed door het geloof. Haar leven kende hoge zeeën en het vereiste de nodige stuurmankunst om alle golven te pareren. Maar na elke storm ook weer luwte. In voor- en tegenspoed wist zij zich gedragen door de wetenschap dat het Woord van God altijd stand houdt en dat je daar altijd op terug kan en mag vallen. Een jarenlange mooie tocht werd met Wim gemaakt in de zeilboot, in de roeiboot en tijdens de vele reizen. Ze leerden elkaar in de Engelse kerk te Den Haag kennen en gingen jaarlijks naar Engeland om gevoed te worden door en te genieten van de evensongs. 18 februari namen we afscheid van Joke in de Vierhovenkerk, waar ze jarenlang lid was van de cantorij. Gelezen werd Jesaja 40:6-11. De profeet kondigt aan dat de ballingschap voorbij zal gaan en men zal terug keren naar het land van belofte. Na de dienst van Woord en Gebed vond de crematie plaats op Iepenhof. Joke haar nagedachtenis zij ieder die haar gekend heeft tot zegen.
Ds. Marco Visser

Veertigdagentijd kids: Tussen hemel en aarde
In de veertigdagentijd lezen we hoe Jezus in de Bergrede en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar brengt, en ons uitdaagt om dat zelf ook te doen. We horen wat Jezus zegt over de nieuwe wereld. Het evangelie van Matteüs neemt ons mee in deze reis. We volgen Jezus en zijn leerlingen als die een berg beklimmen, onderweg naar Pasen.  
Zet ook alvast 5 april in je agenda, dan is het Palmzondag, met het feest waar alle kinderen Palmpaasstokken mogen versieren!
De leiding van de kindernevendienst

Gift
Ontvangen € 20,00 van S. bestemd voor de voedselbank (via diaconie) Hartelijk dank!
Ds. Marco Visser

Symposium Waardig Ouder Worden
Dinsdagmiddag 3 maart inloop om 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur en einde 16.30 uur. Kom naar deze bijzondere middag die het bestuur van de Sociëteit voor u heeft belegd 

(zie het uitgebreide artikel op pag. 4 van Kerkblad 3).

Fair-trade en Amnesty-brieven
Zondag 1 maart schrijven we weer Amnesty-brieven. We vragen de autoriteiten van Myanmar om de leden van de dichtgroep Peacock Generation, opgepakt vanwege kritiek op het leger, niet te vervolgen en vrij te laten. We roepen president al-Sisi van Egypte op om de scholier Aser Mohamed, in oktober 2019 veroordeeld tot tien jaar celstraf, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Tenslotte schrijven we brieven aan de autoriteten in Equatoriaal Guinee waarin we vragen om oppositielid en jongerenactivist Joaquin Elo Ayeto vrij te laten. Schrijft u mee? U vindt ons in de hal voor en na de dienst.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Een plant als teken van dankbaarheid
De Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk bood de Vierhovenwijkgemeente op zaterdag 8 februari 2020 een plant aan. De gemeente die in de Vierhovenkerk haar vieringen houdt is sinds begin februari de tiende officiële kerk in Nederland. Priester Mehreteb overhandigde de plant aan dominee Marco Visser. Op het kaartje stond de tekst:
‘Een gift van Boven. Een gever geeft, waar hij van Boven mee gezegend is. Omdat Christus ons zijn leven heeft gegeven, daarom geven wij om Hem te gedenken en te getuigen van ons zoonschap en onze gemeenschap met Hem, deze plant. Wij danken God voor zijn gaven van de Geest en jullie voor je rol als instrument, waardoor Hij ons bereikt’.
Dominee Visser nam de plant onder dankzegging in ontvangst en sprak de hoop uit dat men hier een goede en rustige plek zou hebben in dit gebouw; een veilige plaats om de Heer te dienen. Hij onderstreepte dat we dezelfde bijbel lezen en allen deel zijn van het Lichaam van Christus. Ieder neemt vanzelf zijn culturele bagage mee. Hij wees op ingetogen dans van de Eritreeërs, hun muziek met drum en zang en daarnaast de Nederlandse vieringen waar men op een stoel zit en wordt begeleid door een orgel. Maar ‘in Christus’ zijn de culturele verschillen niet beslissend. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, Congolezen of Ghanezen, Eritreeërs of Nederlanders, mannen of vrouwen, wij zijn allen één in Christus Jezus.

Bibliotheek Vierhovenkerk.
Het boek ‘Joden, Identiteit en karakter van een volk’ is niet het eenvoudigste boek om te lezen. Kritisch en provocatief geschreven door de invloedrijke leider van joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, Rabbi Arthur Hertzberg. Interesse? Gratis acht weken te leen.
Cees Nolten

Agenda
03/03 13.00 uur Symposium Waardig Ouder Worden, VHK
04/03 10.00 uur Sectie VH4, G. Gezellelaan 87
10/03 20.00 uur Kerkenraad, VHK

Inleverdatum kopij
PKD 5 verschijnt op 14 maart. U kunt uw bijdragen mailen tot en met maandagavond 2 maart naar de wijkredactie (wijkredactie.vierhoven@gmail.com)