Protestants Kerkblad Delft - 04 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 27 februari

Zondag 28 februari
Reminiscere, zo heet deze zondag. We lezen in het B-jaar uit 1 Koningen 19: 9-18 en Marcus 9:2-10. Misschien haakt u af na zoveel informatie ineens; dat zou jammer zijn, want dit lastige eerste woord Reminiscere herinnert aan psalm 25:6: ‘Denk aan uw barmhartigheid Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.’ Mooier kan een gebed toch niet zijn! In onze tijd van afstandelijkheid, ziekte en besmetting roepen wij tot God om steun. Want zo is Hij toch, vergevend, helpend. Het B-jaar houdt in dat we vooral uit Marcus lezen. En de lezingen gaan over Elia die tot rust komt op een berg en over Jezus die op een berg laat zien wie Hij is. Elia komt zichzelf tegen op de Horeb. Niet in hemzelf, maar ook niet buiten hem om, verschijnt God torenhoog op een berg en tegelijkertijd diep op Elia betrokken. Deze twee lezingen gaan we op de digitale Bijbelstudie bespreken voor zondag 28 februari in de Vierhovenkerk. De rust en de onrust, de problemen en de God die ons er bovenuit verschijnt, en ons en de problemen weer in evenwicht brengt. Hij biedt perspectief. Samen verdiepen we ons in onze (on)rust om samen tot rust te komen in Hem. Het veertigdagen-project gaat over het water geven aan wie dorst heeft. Zo is God er voor ons, als wij dit doen voor dorstigen. 

Op 18 februari bereiden we - zoals geschreven zondag 28 februari - voor. De digitale Bijbelstudie begint om 20.30 uur. Op donderdag 4 maart doen we hetzelfde, gericht op zondag 7 maart. Als u zich bij mij opgeeft, stuur ik u één of twee dagen vooraf een link toe. 
De digitale Bijbelstudie van 2 februari was zeer boeiend. Met ons vieren kwamen we nader tot elkaar en tot de Bijbel. Zelfs achter zo’n scherm bloeien gesprekken op en gebeurt er iets! En ik heb jammer genoeg geen oplossing voor hen die geen computer hebben. Hopelijk komt die oplossing en nog beter: als we ons goed aan de regels houden verdwijnt de pandemie gauw!
Ds. David Knibbe

Uitnodiging aan de leden van de Vierhovenkerk en buurtbewoners
Donderdagochtend 4 maart vanaf 10 uur is de volgende online koffieochtend. We organiseren een gezellige en zinvolle ontmoeting tot 11.00 uur. Het zal een beetje wennen zijn maar misschien hebt u al wat ervaring of kan een familielid of buur u er even bij helpen. Want het is fijn als u aanschuift! U kunt zich aanmelden bij een van onderstaande personen, graag per e-mail. Vervolgens ontvangt u een dag voor de inloop van ds. Marco Visser een link naar Google Meet, waarmee u kunt inloggen op uw pc, laptop, tablet of mobiel en direct aanwezig bent. Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten. Wij hopen u 4 maart te ontmoeten.
Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Bijbelkring: ‘Kleren maken de man? Dat dacht ik toch mooi van niet…’
Of denkt u van wel? Mantelpakje, spijkerbroek, yogakleding, slobbertrui, . . . Wat zegt het ‘Kleren maken de man’, kan je dat vandaag de dag nog zeggen? Allereerst omdat alleen de man genoemd wordt. Moet je niet zeggen, ‘Kleren maken de mens’? Zo’n spreekwoord komt niet uit de lucht vallen en heeft zijn waarde bewezen. Toch kan je bedrogen uitkomen. 

Over kleding gaat het op de bijbelkring van 8 maart. Aanleiding is de kerkdienst die ik op 14 maart leid in de Immanuelkerk. Een van de zeven werken van barhartigheid wordt behandeld en wel ‘IK was naakt en jullie kleden Mij’ (Matt 25: 36). Een van de klassieke verhalen daarbij is dat van Sint Martinus die zijn soldatenmantel in tweeën snijdt. Hij geeft de afgesneden helft aan de arme en naakte bedelaar langs de kant van de weg. De Domtoren in Utrecht is gesierd met een windvaan waarop deze heilige staat afgebeeld. De kleding geeft bescherming. Paulus spreekt over kleding zowel letterlijk als ook in figuurlijke zin. In de Korinthebrieven schrijft hij over de ontberingen die hij moet ondergaan vanwege het geloof in Christus (1 Cor. 4:11 en 2 Cor 11:27). In onder andere Galaten 3:27 schrijft hij: ‘U allen die door de doop een met Christus bent geworden hebt u met Christus bekleed.’ 

Het gesprek op 8 maart voeren we via Google Meet van 20.30-21.30 uur. Meld je aan per mail (tot uiterlijk 8 maart 20.00 uur) en je krijgt een uitnodiging. Indien u liever overdag samenkomt laat het me weten.
Ds. Marco Visser mvisserabc@gmail.com

Uit de kerkenraad
De kerkenraad kwam op 2 februari bij elkaar om één thema uitgebreid te bespreken. 
Het ‘Stappenplan voorbereiding beroepingswerk’ was het enige agendapunt. Dit document was voorbereid door een kleine groep en daarna voorgelegd aan de denktank. Daarin denken een aantal gemeenteleden mee met de kerkenraad, over vooral beleidsmatige zaken. Het stappenplan schetst de stappen die we moeten nemen, voordat een beroepingscommissie in de tweede helft van 2021 aan de slag kan gaan om een nieuwe predikant te zoeken voor Vierhoven. Hierin zullen ook Hof van Delft en Immanuel zitting nemen omdat we meer met deze wijkgemeenten gaan samenwerken. 

Vooraf worden van de wijkgemeente en van de gewenste predikant beschrijvingen gemaakt. Deze profielen worden vastgesteld door de kerkenraad, nadat ook de gemeenteleden hierover zijn gehoord. De denktank adviseerde de kerkenraad in het stappenplan om een aantal elementen in de profielen op te nemen. Zo zou de nieuwe predikant iemand moeten zijn die ‘lef heeft om keuzes te maken met oog op vernieuwing en met aandacht voor wat goed en vertrouwd is’. De kerkenraad heeft de denktank gevraagd om beide profielen op te stellen, eventueel in overleg met andere gemeenteleden. 

De denktank is direct aan het werk gegaan, zodat de ‘vacaturetijd’ zo kort mogelijk duurt. Kunnen we al een advertentie plaatsen rond de zomer en kandidaten gaan beluisteren? We moeten nog officieel toestemming krijgen van de Classis, ook financieel, om te beginnen met de beroepingsprocedure. Naar verwachting komt deze toe-stemming pas in september, rond het vertrek van ds. Visser. 
We houden u op de hoogte, namens de kerkenraad,
Peter Plugers

Agenda
01/03 19.30 uur Coronawerkgroep
03/03 20.00 uur Overleg Hofkerk, Immanuelkerk 
                en Vierhovenkerk
08/03 20.30 uur Preekvoorbereiding/bijbelkring
09/03 20.00 uur Wijkkerkenraad

Vierhovenbibliotheek
Wegens inventarisatie van de bibliotheek zoek ik uit welke boeken uitgeleend zijn. Heeft u een boek van de Vierhovenbibliotheek in gebruik laat het mij even weten via cjgpwnolten@ziggo.nl
Cees Nolten


Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 1 maart 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 14 en 21 maart.


Zondag 7 maart – ‘Vrede? Ze kunnen mij nog meer vertellen!’
In deze veertigdagentijd lezen we Matteus 25: 35-36. Iedere zondag wordt een van de zeven werken van barmhartigheid naar voren gehaald. Op 7 maart: ‘biedt de vreemdeling onderdak.’ ‘IK was een vreemdeling en jullie namen mij op’, zegt Jezus. Maar doen we dat? Mogelijk hebben we wel de intentie en kijken we ook naar de verkiezingsprogramma’s op dit punt. Maar de vreemdelingen onderdak bieden zodat ze in vrede kunnen leven? Hoe doen we dat in de praktijk? De uitroep: ‘Vrede? Ze kunnen mij nog meer vertellen!’ komt zo in een nieuw licht te staan. Vanzelf wensen we de ander vrede toe ... Of komen hier de woorden van Jakobus 2:16 om de hoek kijken? Jezus zegt: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik aan jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ (Johannes 14:27)
Ds. Marco Visser

Ik ben er voor jou!
Kent u de zeven werken van barmhartigheid? Dat is niet uit onze traditie, zult u zeggen. Inderdaad, al voor de Reformatie was dit een gevleugeld begrip in de kerk. Maar het hoort ook bij onze traditie, want op de Bijbel gericht als de Reformatie is, staat dit in Matteüs 25: 35 en 36. De mensen worden links en rechts van Jezus gezet en hen wordt gevraagd, of zij de hongerige, de dorstige, de vreemdeling, de naakte, de zieke en de gevangene hebben geholpen. De doden begraven is de laatste van de zeven, die kunt u bijvoorbeeld vinden in de zorg, waarmee Jezus in het graf wordt gelegd. Deze zeven werken staan centraal. Elke zondag één. Ook de gastpredikanten zijn aangeschreven, zodat wij samen deze zeven werken kunnen leggen naast de lezingen en naast ons gedrag. Het heeft voor mij iets troostends: Ik mag wat doen, ik mag mij laten leiden, ik hoef niet alles zelf te verzinnen. Soms is dit dichterbij dan ik denk, ook dat troost mij. Het Woord is, om te volbrengen, niet ver weg. De muziek zit in de liederen die wij zingen. Lijdensliederen, liederen door de woestijn, klaagzangen – wie zei dat je niet mocht klagen en alleen maar dragen en vragen om kracht? God hoort de klacht als geen ander! 
Ds. David Knibbe

De Mothers’ Union in Kampala
Josephine Kasaato moeder van vier kinderen, is voorzitter van de Mothers’ Union in de Oegandese hoofdstad Kampala. Zij spreekt regelmatig over hiv/aids in de 65 kerken binnen haar bisdom en onlangs ook op de Oegandese televisie. Josephine spreekt zich ook uit tegen seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze pleit voor bewustwording in kerken en gemeenschappen. Vijf jaar geleden was ze als vertegenwoordiger van Oost-Afrika aanwezig bij de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken over hiv/aids. Ze vertelt: ‘Ik ben met mijn strijd tegen seksueel geweld en hiv/aids begonnen in Maganjo, een kleine kerk in ons bisdom. Intussen ondersteunen vijf bisschoppen dit werk, waaronder de Aartsbisschop, het hoofd van de Orthodoxe Kerk in Oeganda. Het eerste jaar hebben we vooral veel huisbezoeken afgelegd om te kijken hoe we meer konden doen om hiv/aids te bestrijden. 

Het tweede jaar hebben we ons vooral ingezet om de overdracht van hiv van zwangere vrouwen op hun baby’s te voorkomen. Binnen de christelijke gemeenschap is er discriminatie en ontkenning van hiv/aids en van seksueel misbruik. Om het virus echt te bestrijden, is het essentieel dat te doorbreken daarop ligt nu onze focus. We promoten veilige seks, vrijwillige hiv-test en advies, en toegang tot medicijnen. We doen bijbelstudies met jongeren en sluiten dat af met een drama- en muziekwedstrijd. Ik heb veel bewondering voor hiv-besmette predikanten, die hiv/aids bespreekbaar maken. Waren er maar meer zoals zij. Ons werk wordt vaak verkeerd begrepen. Mensen denken dan dat westerlingen veel geld geven voor allerlei campagnes. Maar vaak is er zelfs geld te kort, bijvoorbeeld voor grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen, omdat hun kinderen zijn overleden aan aids. Onlangs voerde ik ook strijd tegen misleidende gebedsgenezing, waarbij mensen horen dat de Heilige Geest hen wel zal genezen. Ik vertel de mensen dat Jezus hen geneest via medicijnen, die ze moeten slikken. En tegen deze wonder-predikanten: laat de mensen direct testen, nadat je met ze gebeden hebt. De kerk moet meer doen om hiv/aids te bestrijden. De kerk heeft iedere zondag een platform. Gelovigen zullen naar hun kerkleiders luisteren. Bovendien overlijden ieder jaar gemeenteleden aan aids en besteden hiv-besmette leden hun geld aan medicijnen en niet aan de kerk. We zijn op de juiste koers met onze campagne. 

Om hiv/aids uit te roeien moeten we ons richten op de oplossingen en niet op de problemen.’ 
Op zondag 7 maart is de collecte in onze kerken (Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel) bestemd voor de Mothers’ Union. Uw bijdrage kunt U overmaken op NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Centrale Diaconie, Delft o.v.v. ZWO-project Vierhoven.
ZWO Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel

Coronawerkgroep: nieuwe wegen voor het kerkzijn
We hebben er allemaal al bijna een jaar mee te maken: corona. De vier muren van onze kamer en het schermpje waarop de docenten hun lessen geven kennen we. De maatregelen van de overheid zijn bekend en sorteren effect. Binnen de Protestantse Kerk Nederland hanteert men stringente richtlijnen en onze wijkgemeente volgt deze nauwgezet. Binnen de marges zoeken we de mogelijkheden die er zijn.

Allereerst zijn er de wekelijkse kerkdiensten waar een groep van streamers en beameraars zich voor inzetten. We zijn hen zeer erkentelijk voor het werk dat zij verrichten. Na het pionierswerk loopt het steeds beter. Op deze wijze weten we ons op zondagmorgen verbonden.
Sinds kort is er de mogelijkheid om na de dienst ‘digitaal’ koffie te drinken. Het is fijn om elkaar dan toch even te zien. Daarnaast zijn de online-bijbelkringen gestart. Tijdens dat wekelijkse uurtje worden teksten besproken die later in een kerkdienst aan de orde komen. Eens in de twee weken komen mensen samen van de donderdagochtend inloop. Het doet goed om de gezichten te zien en de stemmen horen. De meeste gemeenteleden hebben een telefoon waarmee men kan bellen en waarop men gebeld kan worden. Het is een beproefd middel van voor de coronatijd. 

Het schrijven van kaarten heeft een kleine vlucht genomen. Gezien de dankbetuigingen in de Nieuwsbrief en het Kerkblad doen veel mensen er aan mee. Iedere keer staan er meerdere namen in van gemeenteleden die we een kaart kunnen schrijven. Vanzelf ook kaarten aan en voor mensen die niet meteen iets van zich laten horen zoals de paasgroeten aan gedetineerden of de maandelijkse Amnesty-brieven. De kaart die aan alle gemeenteleden om de zes à zeven weken wordt gestuurd benadrukt onze verbondenheid. Daar staan de namen onder van uw predikanten die u kunt bellen of mailen. Op de komende ‘wijk-paasgroet’ staan de ouderling, diaken, bezoekmedewerker en predikant van de kern waarin u woont. Indien u contact wenst bel hen. 

Naast het digitale gebeuren ontwikkelt de coronawerkgroep een fysieke activiteit. Op Stille Zaterdag 3 april is er (bij droog weer) ’s middags een wandeling. Deze duurt inclusief de opdrachten ongeveer anderhalf uur. Start en einde zijn bij de kerk. Onderweg komt u bij enkele adressen langs en maakt u een kleine quiz. Men loop twee aan twee. Nadere mededelingen volgen nog. 
Namens Marco Kuiper, Henny Melis, Joanne Nijman en Bert van Wijngaarden een hartelijke groet,
Ds. Marco Visser