Protestants Kerkblad Delft - 05 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 14 maart

Bij de diensten
Zondag 15 maart
Brood uit de hemel. Ik moet denken aan dat verhaal van het brood dat aan het eind van de oorlog uit vliegtuigen naar beneden kwam. Het zogenaamde Zweedse wittenbrood. Een geschenk uit de hemel voor mensen die in de Hongerwinter veel tekort waren gekomen. We lezen vandaag over het manna, over het paasfeest en over Israël dat van nu af aan niet meer van het manna, maar van de opbrengst van de akkers leven kan. Johannes vertelt over Jezus die brood geeft aan de mensen, meer dan genoeg. Als de mensen Hem koning willen maken, gaat Hij alleen de berg op. Brood is de eerste levensbehoefte. Jezus is als ons brood, onze eerste levensbehoefte. Mijn leven hangt ervan af. In de dienst probeer ik dit duidelijk en invoelbaar te maken. Zondag 15 maart, de vierde van de veertigdagentijd, lezen we Jozua 4:19-5:1 en 10-12 en Johannes 6:4-15.
Ds. David Knibbe

Pastoralia
Op 18 februari werd Fenne Bles geboren, dochter van Thomas en Irna en zusje van Sven en Hannah. Een felicitatie kan gestuurd worden. Gods vrede en zegen toegewenst over dit jonge leven.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Op 10 maart jongstleden waren een halve eeuw getrouwd: Ada en Piet Steffens . Ze mogen dan sinds jaar en dag in Delft wonen, Mokum zit hen in het bloed. 
Waaraan herken je dat? 
Probeer een Amsterdammer maar eens op andere gedachten te brengen…
Niet voor niets worden Amsterdammers ‘dwars’ genoemd. 
Ze fronsen hun wenkbrauwen niet, ze halen hun wenkbrauwen op. Daarom is het zo bijzonder dat ze deze mijlpaal vieren.
Je zou een opmerking verwachten van “Na 49 komt 50 en daarna 51, meer niet”. Ze zijn dankbaar dat de Heer hun tot hiertoe heeft geleid en gezegend. En wij danken met hen mee.
Ds. Jurjen G. Fennema

Bidden, hoe doe je dat?
Bidden, hoe doe je dat? Op dinsdag 17 maart om 20.00 uur in de Vierhovenkerk spreken we hierover. Het onderwerp is: “vraag maar raak”.
 Immers, het was toch zoiets als “wat je Mij ook maar vraagt in mijn naam het zal je gegeven worden?” Wat kunnen me God wel en niet vragen? Interesse in dit specifieke onderwerp?
 Weet je welkom. De avond wordt geleid door ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Preekvoorbereiding
Woensdag 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur bespreken we Johannes 20: 1-18. Het is de klassieke lezing voor Paasmorgen. Het opstandingsverhaal wordt doorgenomen. We proberen te doorgronden wat er staat. Eerst staat er hoe Maria van Magdala bij het graf komt, vervolgens hoe leerlingen in het graf kijken en tot slot de ontmoeting van Maria met Jezus. Stof genoeg om ons is te verdiepen en ons af te vragen hoe je dit merkwaardige verhaal vertaalt in gewone taal zodat het relevant wordt voor de hoorders.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 24 maart van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk.
Als u gebedsverzoeken hebt kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer 015 -2622444. Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Het Engelse orgel moet gerestaureerd worden. 
Dit is het tweede van een serie van 5 artikeltjes waarin steeds één vraag over het orgel wordt beantwoord. 
Deze keer:
Waarom is het orgel in de Vierhovenkerk zo bijzonder?
Engelse orgels zijn bij uitstek geschikt om gemeente- en koorzang mee te begeleiden dankzij de dragende bassen en de warme, volle klank. De romantische stemmen en de unieke, extra grote klavieromvang maken het geschikt om er naast de schitterende Engelse orgelmuziek een veelheid aan stijlen op te vertolken. Het orgel werd in 1910 door de firma Norman & Beard uit Norwich gebouwd voor de St. Andrew-parochie van de Church of Scotland te Alexandria, een voorstad van Glasgow. Ondanks enkele aanpassingen die noodzakelijk waren bij de plaatsing in de Vierhovenkerk in 2000, bleef het originele pijpwerk en de klank onaangetast. Het is enige instrument van deze beroemde Engelse orgelbouwer in ons land en het enige Engelse orgel in Delft. 

In de volgende kerkbladen de vragen:
Wat is er mis met het Engelse orgel?
Wat gaan de orgelbouwers doen?
Wat merkt de gemeente van de orgelrestauratie?
Christo Lelie en ds. Marco Visser

Agenda
16/03 19.00 uur basiscatechese, aan huis
17/03 20.00 uur bidden hoe doe je dat? Vierhovenkerk
18/03 14.00 uur preekvoorbereiding, Vierhovenkerk
24/03 14.00 uur sociëteit Vierhovenkerk, voor jong en oud
24/03 20.00 uur Gemeenteavond
25/03 19.30 uur taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
25/03 20.30 uur wijkdiaconie, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD 6 verschijnt op zaterdag 28 maart. Kopij kan tot dinsdag 17 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 22 maart
Op 22 februari lazen we over het eerste verbond van God met Noach en alle levende wezens. We stelden vast dat een verbond tussen God en mensen een eenrichtingsverkeer is van boven naar beneden. God zelf staat van begin tot eind garant voor dit verbond. 
Na Noach heeft God onder meer nog een verbond gesloten met Abraham, Jacob en David. Toch wordt in Jeremia 31:31-34, de eerste lezing, gesproken over een nieuw verbond, anders dan alle voorgaande. Dit verbond wordt niet van bovenaf opgelegd, maar als het ware van binnen aangebracht. Kennis over dit verbond hoef je niet meer ‘auswendig’ uit je hoofd te leren. Net als de wet van Mozes is het niet te hoog gegrepen, maar juist voor de hand liggend (Deuteronomium 30:11-14). Door bij jezelf te rade te gaan word je ervan bewust, breng je je dit verbond te binnen.
Jezus is de belichaming van het nieuwe verbond. In Johannes 12:20-33, de tweede lezing, schetst Jezus de weg die voor je ligt wanneer je vanuit dit verbond wilt leven. We worden getuige van een tweestrijd op leven en dood, nota bene in Jezus zelf. Het is bepaald niet uitnodigend om deze weg op te gaan. Hoe ziet die weg er vandaag de dag uit wanneer je die -in navolging van Christus, met vallen en opstaan(!)- wilt gaan? U gaat het horen op 22 maart.
Ds. Jurjen G. Fennema

Sociëteit Vierhovenkerk
Op dinsdagmiddag 24 maart komt ds. A. Schipper voor de Sociëteit Vierhovenkerk een presentatie verzorgen. Zoals gebruikelijk is er vanaf 13.30 uur een kopje koffie of thee en we beginnen om 14.00 uur. Om ongeveer 15.00 uur is een korte koffie-/theepauze. We sluiten af om 16.00 uur. Iedereen, jong of oud(er), is welkom.

De presentatie van ds. Schipper heeft als titel “Passie en Pasen in zegels verteld”. Het lijden en de opstanding van Jezus Christus is in de loop der eeuwen op heel veel manieren uitgebeeld. Op schilderijen, mozaïeken, iconen, glas, in handschriften, … te veel om op te noemen. Ook postzegels uit heel de wereld laten ons dat zien. Op deze middag wil ds. Schipper u daarom in deze veertigdagentijd aan de hand van de afbeeldingen op postzegels uit heel de wereld meenemen om wat te vertellen over de kruisweg die Jezus is gegaan. Want het kruis is teken van Pasen. Ook de liederen die we samen zingen en de tekst van het evangelie die we lezen, zullen worden geïllustreerd met zegels.
Henk van Strien namens Sociëteitsbestuur Vierhovenkerk

Gemeenteavond: Het grote ‘Zin-terview’ in Vierhoven

En toen werden we ingehaald door de landelijke enquête van de PKN over de toekomst van onze kerk. 
Met het oog op de toekomst willen we op bezoek gaan bij de mensen die de kerk-van-morgen vormen (in de leeftijd van 30 - 50 jaar). Om van hen te vernemen hoe zij zin aan het leven geven. Of en zo ja, hoe het geloof daarbij een rol speelt en hoe de kerk daaraan een bijdrage kan leveren. Mij dunkt pittige vragen waar je even voor moet gaan zitten. Maar het vraagt van de kerk als interviewer ook heel veel: een open mind en ruimte voor vernieuwing en verandering. 
Kom op 24 maart naar de gemeenteavond om hierover met elkaar na te denken.
Ds. Jurjen G. Fennema

Dilemma's in Fair en Groen: Slakken in de sla of kip van Tante Door? 
Fair en groen door het leven gaan, is lang niet altijd gemakkelijk. In dit laatste artikel uit de reeks van Fair & Groen lezen we hoe gemeenteleden daarmee omgaan.

Jasper vertelt: “We zijn niet fanatiek. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik belangrijk vind. Ik koop veel producten bij de kleine winkelier. Wij eten biologische kip van 'Tante Door', sinds kort een begrip in Den Hoorn waar ik boodschappen doe.” Zo kiest Jasper voor de kleine ondernemer tegenover machtige winkelketens: “Ik zie dit ook als een vorm van fairtrade: eerlijke handel.” 
Tobias eet vegetarisch, en daarbij heeft hij ook nagedacht over dierenwelzijn. “Hoewel dat niet beslissend was bij mijn keuze, vind ik dat christenen goed voor dieren moeten zorgen,” licht hij toe. “Mijn ouders eten wel biologisch vlees als ze vlees eten, dat vind ik ook wel een goede keuze. We hebben een eigen moestuin waar we veel groenten van eten. Fijn idee dat je daaruit helemaal onbespoten eten kunt eten. Wel veel slakken en rupsen.”

Pas als er iets op is of af, koopt Suzette iets nieuws. Daarbij probeert ze lastige afwegingen te maken over de duurzaamheid. “Je weet soms niet wat je moet geloven of hoe iets precies in elkaar zit. Of je leest dat er met keurmerken gesjoemeld wordt. Daarnaast vind ik de keuze soms moeilijk omdat de kosten voor een duurzaam product veel hoger zijn dan voor het normale.” Ria kiest ook voor duurzaam gebruik in plaats van aanschaf: “Dan hoor ik in mijn hoofd het stemmetje: genoeg is genoeg. Ik doe soms wel twintig jaar met kleding!" 

Vaak beïnvloeden gewoonten of andere praktische zaken de uitkomst van de dilemma's. Ria geeft het voorbeeld van bewust omgaan met geld. “Dat gaat samen met bewust omgaan met spullen en energie. Daardoor kan het flink koud zijn in de slaapkamer en de badkamer, maar dat ben ik gewend.”
 Tobias vindt eigenlijk dat je de auto moet laten staan als je kunt fietsen. “Maar om tijd te besparen en het niet te laat te maken met snowboarden in de Uithof, kies ik toch vaak de auto.” 
Eerlijk en duurzaam leven wordt al steeds meer een gewoonte, maar vergt soms ook net dat beetje extra energie.

Suzette, Ria, Jasper en Tobias, hartelijk dank voor de inkijk in jullie leven in de reeks artikelen. Als Fair & Groen-groep hopen we u te blijven inspireren om de keuzes bewust te blijven maken op een manier die bij u past. Tot slot geven we u de aanpak van Jasper graag mee: “Doe de dingen die je zelf kunt behappen, zet kleine stapjes. Blijf bij jezelf.”
De Fair & Groen-groep

Giften - Geeft u ook voor het orgel?
In totaal zijn vier giften voor de restauratie van het orgel binnen gekomen: € 100 van mevrouw Van G., € 10 van familie D. via de wijkpenningmeester Timo Plugers, € 20 van NN en € 200 van J.B. via de wijkkas. Alle gevers hartelijk dank. Het college van kerkrentmeesters heeft aan de wijk gevraagd een deel van de restauratiekosten te dragen. Dit betekent dat
€ 3.000 ingezameld moet worden door leden van de Vierhovenkerk. Indien u de orgelbegeleiding op zondagmorgen een warm hart toedraagt dan vragen we u -naar draagkracht- een bijdrage te geven. U kunt een gift overmaken naar rekeningnummer NL49 RABO 0383 4233 92, Wijkkas SoWgemeente Vierhovenkerk Delft, o.v.v. ‘restauratie orgel’.
Ds. Marco Visser