Protestants Kerkblad Delft - 05 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 maart

Bij de diensten
Zondag 11 maart – Vierde zondag in de 40 dagen
De traditie wil dat de vierde zondag in de veertig dagen voor Pasen enigszins lichter van kleur en toon is. Speciaal voor deze zondag schreef Willem Barnard het lied ‘Weest blijde nu, in ’t midden van het lijden, verheug u’ (Lied 546). Dit lied verwijst naar de naam van de zondag: Laetare (Verheug u). De lezingen van deze zondag worden verbonden door het thema van het Pascha. In Jozua lezen we hoe Israël na de doortocht door de Jordaan en nog voor de poorten van Jericho Pesach viert (Jozua 4:19-5:1 en 5, 10-12). Het volk is amper in het beloofde land, maar viert toch op voorhand het feest van de bevrijding. Datzelfde thema keert terug in de evangelielezing uit Johannes 6. Het is kort voor Pesach, als Jezus voor de menigte mensen een maaltijd aanricht (6:4-15). Hij viert de doortocht naar het beloofde land, die Hij zelf nog te Jeruzalem moet volbrengen, wanneer Hij sterft op het uur dat de lammeren van Pesach geslacht worden. Wij vieren op weg naar Pasen deze zondag de Maaltijd van de Heer. We worden bemoedigd op onze tocht door het leven naar het land van de toekomst.
G.C. van de Kamp

Onderweg
Het is zo ver! Het is het laatste Protestants Kerkblad Delft voor het gemeenteweekend op 16, 17 en 18 maart aanstaande. Dit is mijn eerste weekend en ik voel mij een nieuweling onder al die ervaren weekendgangers die al jaren ervaring hebben en de mooiste verhalen kunnen opdissen. Ik voel mij aan de andere kant ingewijd omdat de voorbereidingscommissie al zo lang aan het werk is, vanaf december 2016. Daarom is het programma gegroeid in plaats van gemaakt. En dat geeft mij het gevoel mee gegroeid te zijn. Er in gegroeid te zijn. 

Het thema is: ‘Onderweg’. Het gaat over Mozes die onderweg ging, de Nijl op in een biezen mandje. Op de vlucht voor de Farao. Naar Midjan. Weer terug. Dan de tocht door de woestijn. Wij herkennen dat omdat ieder mens een weg is gegaan of zal gaan. We hebben daarbij niet alles in de hand. Verdriet, onverwachte gebeurtenissen en spanning strijden om de voorrang. Daarom gaan we naar Lage Vuursche om met elkaar te vieren dat er die geheimzinnige God is die ons voorgaat. Soms zichtbaar. Vaak ook niet. Maar toch. We zijn ook heel blij dat we iemand hebben die aan den lijve heeft ervaren wat het betekent onderweg te zijn. Edgar Menia zal zijn eigen verhaal verweven met dat van Mozes en zo een unieke bijdrage leveren aan ons weekend. We zien er naar uit!
Ds. David Knibbe

Hoe kwaadaardig én wonderschoon kan de natuur zijn 
Op dinsdag 13 maart vanaf 14.00 uur bespreekt ds. Marco Visser in de Sociëteit Vierhovenkerk het thema van de Boekenweek: ‘Natuur’. De namen van Jan Terlouw, die het Boekenweekessay schrijft, en Griet Op de Beeck, die het Boekenweekgeschenk schrijft, komen langs. Met name Op de Beeck klinkt. Haar boek: ‘Vele hemels boven de zevende’ is door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek aangereikt. Marco Visser bespreekt dit boek. Daarnaast draagt hij een aantal gedichten voor waar een link tussen mens en dier gelegd wordt. Vanzelf ontbreekt bij Marco Visser Toon Tellegen niet. Tellegen die magistraal vertelt over Eekhoorn en Mier, over Muis en Karper. Geniet en laat u meeslepen door het verhaal over de vijf personages uit ‘Vele hemels boven de zevende’. Allen, jong en oud, van harte welkom.
Bestuur Sociëteit Vierhovenkerk

‘Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen’
Studiehuis 15 maart, 20.00 uur over de kerk op de spirituele markt.
“Wil je iets onder de aandacht brengen? Mensen helpen? Ben je bezig met het spirituele, bewustwording en het ontastbare dan is ‘Paranormaal Alternatief’ de plek om je te presenteren. Vijfmaal per jaar in Rijswijk wordt deze beurs gehouden.” Je kunt dit allemaal lezen op de site van Paranormaal Alternatief. Heeft de kerk die bezig is met zingevingsvragen daar nu wel of niet iets te zoeken? En zo ja, hoe zou ze zich presenteren? Hoe maak je reclame voor iets dat je gratis hebt ontvangen en ‘om niet’ doorgeeft?
Op 15 maart spreken we voor de pauze over de inhoud, de boodschap, het ‘product’ dat we willen ‘verkopen’. Na de pauze over de invulling van de kraam. Leidraad voor de avond zijn de eerste twee hoofdstukken van het boek ‘Back to basics, zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’, van Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels. Kom je ook naar het Studiehuis dan liefst even aanmelden bij ds. Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 13 maart van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Bijzondere expositie hangt in Vierhovenkerk: ‘De lijdensweg van Jezus’
‘De leden van de commissie Kunst en Kerk zijn verheugd u een selectie van de veertien staties te kunnen tonen die in de Pastoor van Arskerk hingen’. Zo begint de tekst van het boekje dat is gemaakt bij de acht staties die in de kerk hangen gedurende de lijdenstijd. Dit jaar ligt de nadruk in de Veertigdagentijd vooral op het lijden van Jezus Christus. 
Het woord ‘statie’ komt van het Latijnse ‘statio’, dat ‘ik sta’ betekent. Sta je bijvoorbeeld voor de tiende statie getiteld: ‘Jezus wordt van kleren beroofd’ dan wordt in het genoemde boekje verwezen naar Johannes 19:23, ‘De soldaten verdeelden zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was van een stuk geweven, van boven tot beneden.’ En dat kleed verlootten ze onder elkaar. Tegelijk kun je denken aan de naakten van vandaag. De vluchteling die enkel een broek en slippers heeft. Het lijden van Christus is actueel tot op deze dag.
De boekjes die samengesteld zijn bij de staties kosten € 2,00 per stuk. Wat u meer betaald is bestemd voor de Bezinningsactie. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 8 april 2018.
Ds. Marco Visser

Agenda
12 maart 20.15 uur WW I, Tanthof-West
13 maart 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk, Boekenweek
13 maart 20.00 uur Kleine kerkenraad, Vierhovenkerk
14 maart 20.00 uur ZWO, Vierhovenkerk
15 maart 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 6 verschijnt op 24 maart. Kopij kan tot dinsdag 13 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


“Loof God om zijn grote daden”
Taizé-viering aanvang 16.30 uur op 11 maart. Let op: de tweede zondag van de maand in plaats van de derde. 
Psalm 150 prijst God die mensen bevrijdt van dwang en verlost van onderdrukking. Deze Psalm klinkt in de laatste Taizé-viering van dit seizoen in de Vierhovenkerk. De psalm wordt gelezen en omspeeld met muziek. Wie wil kan op die Psalm mediteren gedurende de viering. Aan begin en eind staat het ‘halleluja’ en daartussen elf keer ‘loof’ de Heer. Iedereen is uitgenodigd om de lofzang gaande te houden en te komen ‘in zijn heilige woning’.
Het voornemen is om het volgend seizoen weer zes vieringen te organiseren op de derde zondag van de maanden september, oktober en november, januari, februari en maart.
Ds. Marco Visser

Zondag 18 maart 
Voorganger in deze dienst is ds. T.S. Smit.

Kindernevendienst
11 maart  Genoeg voor iedereen! Johannes 6:4-15
18 maart nieuw leven Johannes 12:20-33

In memoriam
Fenna Doorenbos † 15 februari 2018
Op 15 februari overleed Fenna Doorenbos. Zij woonde in Stefanna en is daar overleden in de leeftijd van 92 jaar. Ze werd geboren in Utrecht en verhuisde in 1927 naar Den Haag. Haar vader was van 1927 tot 1957 als directeur betrokken bij de ontwikkeling van het Zuiderpark. Dat betekende een fijne jeugd in en rond de dienstwoning. Twee jaar stond ze voor de klas als lerares stof versieren. Na jaren in de VS en Italië als au pair te hebben gewerkt kwam ze in 1965 in Delft wonen. Ze werkte er als gezinshulp, wat in die tijd kon inhouden dat je bijvoorbeeld functioneerde als schuldhulpmaatje. Nadat ze afgekeurd was vanwege haar rug raakte ze nog meer betrokken bij het werk in buurthuis Voorhof. Binnen de kerk was ze onder andere actief voor de Hervormde Vrouwen Dienst. Het was een gezellige en humorvolle vrouw. De laatste jaren begon het verstand te wijken en uiteindelijk moest ze wonen in Stefanna. Door de sluiers brak telkens weer dat opgeruimde en vrolijke karakter van haar. Ze was een geliefde zus, schoonzus en tante. Op 20 februari vond de uitvaartdienst plaats in crematorium Eikelenburg te Rijswijk. Dat haar leven tot zegen mag zijn geweest van velen.
Ds. Marco Visser

Gerritje de Vogel † 21 februari 2018
Op 21 februari nam de Heer tot zich onze zuster Gerritje de Vogel. Gerda is 93 jaar geworden. Zij woonde het laatste half jaar in verpleeghuis ‘de Kreek’ te ’s Gravenzande. Heel lang kon ze het volhouden om zelfstandig te wonen aan de Artemisstraat, totdat ze de draad kwijt raakte. Gerda werd geboren in Delft. Ze was jarenlang enthousiast lid van de ‘Jonge Kerk Delft’ en het Hervormd Kerkkoor. Na een periode in Den Haag gewoond te hebben keerde ze in 1956 terug naar Delft. Samen met haar vriendin Janny Rodenburg woonde zij jarenlang aan de Artemisstraat. Beide dames waren gehandicapt maar dat betekende allerminst dat het een tranendal was. Het was er gezellig om op bezoek te gaan. Gerda reed auto en zo kwamen ze overal. Jarenlang reden ze onder andere naar de Marcuskerk. Rond 2007 moest Janny vanwege gezondheidsredenen naar de Bieslandhof waar zij overleed in 2011. 
Gerda kon terug vallen op enkele goede buren in de flat en een aantal mensen die haar trouw bleven bezoeken. Na een moeilijke laatste periode is zij rustig ingeslapen en door haar Heer thuisgehaald. Op 28 februari vond het afscheid plaats in de aula van crematorium Iepenhof. Wij bidden voor haar familie en directe naasten. 
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad vergaderde op 13 februari en besprak een aantal lopende zaken. 
Op verzoek van de Algemene Kerkenraad was gewerkt aan een Jaarverslag 2017 van wijkgemeente Vierhoven. De volgende vragen staan hierbij centraal: 
1) Welke activiteiten/initiatieven zijn in uw wijkgemeente het meest succesvol gebleken?
2) Wat kost veel energie of komt niet goed van de grond? Waar liggen de uitdagingen?
3) Hoe brengen jullie verbinding tot stand met het beleidsplan 2017-2021 van de Protestantse Gemeente Delft (PGD)?
Het jaarverslag komt aan de orde tijdens een gezamenlijke ambtsdragersvergadering van de PGD op 19 april. Het jaarverslag zal ook voor gemeenteleden beschikbaar zijn na goedkeuring door de kerkenraad.

De kerkenraad van wijkgemeente Hof van Delft heeft een brief geschreven over het houden van gezamenlijke diensten in de zomerperiode van 2018. Het moderamen geeft het advies aan de kerkenraad om dit in 2018 nog niet te doen vanwege alle veranderingen die gaande zijn. Tijdens onze gemeenteavonden wordt gesproken over de toekomstplannen en de eventuele herinrichting van de kerkzaal. De samenwerking met de Hofkerk op het gebied van jeugd en vorming & toerusting wordt gewoon voortgezet.

Zanggroep Dudaim heeft een plan gemaakt om in 2018 opnieuw drie maal mee te werken aan de eredienst. Hun bijdrage wordt erg gewaardeerd, zo blijkt uit de reacties. Er zullen afspraken worden gemaakt over een professionele ondersteuning, waar Dudaim om heeft gevraagd. Het zingen kost tijd en inspanning van bijvoorbeeld een organist of zangcoach.
De website van wijkgemeente Vierhoven (www.vierhoven-delft.nl) is nodig toe aan een nieuw jasje. Er is een groepje deskundigen gevormd om te praten over de opzet, de uitvoering en de inhoud van een nieuwe website. Er zijn veel meer mogelijkheden dan tien jaar geleden toen met de website werd gestart. Ook de website kan een rol spelen bij onze toekomstplannen.
Peter Plugers, scriba 

‘Poesjesmiepsen’ en ‘hommelgonzen’ gaan naar de ark
Ieder ‘Scheppinkje’ genoemd door Leo Vroman in zijn gelijknamig gedicht komt in Gods ark terecht. Thema van de Zomerpreekserie 2018 is: 'Dieren in de bijbel'. De serie start 17 juni en duurt tot en met de startzondag op 9 september. Ezel, paard, schaap en leeuw komen aanbod. Het plan is dat er op de startzondag een grote ark gereed ligt waarin allemaal dieren verblijven. Naast genoemde dieren ontbreken vanzelf het Lam, de duif en de hond niet. De kinderen op de nevendienst gaan aan de ark werken. In de vitrinekast komen dieren te staan van Lisa Saarloos. Ze heeft deze creaties ‘genaaldvilt’. Zie op internet onder ‘Naaldvilten, Lisa Saarloos’ en u ziet enkele prachtexemplaren. Deze dieren zijn te koop. De opbrengst is onder andere voor ‘Wildopvang Delft en omgeving’. 
In de kerkzaal wil de commissie Kunst en Kerk foto’s, beeldjes, gedichten, korte verhaaltjes, tekeningen tentoonstellen. De commissie nodigt u uit deze of andere kunstvormen in te leveren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kan dat bij een van de commissieleden of via het mailadres van de commissie: com.kunstenkerk.Vierhovenkerk@gmail.com. Doe mee. Persoonlijk, als gezin of als familie. Samen met een vriend of vriendin. De commissie is benieuwd naar de inzendingen. 
Karel Heitkamp, Marco Kuijper, Cees Nolten, Marco Visser en Ton Zandbergen

Gift 
€50 voor de wijkdiaconie. € 93,90 euro werd ingezameld tijdens de maaltijd van 21 februari. Deze werd gehouden in het kader van de bezinningsactie. Han Scheepers van de Vakantiebank Delft en Ria Pool Meeuwsen van de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft hielden een korte inleiding. Beide organisaties ontvingen elk de helft van de opbrengst. Alle gevers hartelijk dank.