Protestants Kerkblad Delft - 05 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 16 maart

Bij de diensten
Zondag 17 maart - De berg der heerlijkheid
De evangelielezing is Lucas 9:28-36. Mozes en Elia verschijnen op ‘de’ berg. Waarom gebruikt de evangelist ‘de’? Drie leerlingen, Petrus, Johannes en Jakobus gaan met Jezus de berg op. Op die berg gebeuren bijzondere dingen. Mozes en Elia verschijnen; mensen vallen in slaap; mensen die uit het niets drie tenten tevoorschijn willen halen; een stem uit een wolk. Lied 545 duidt het verhaal. De eerste twee strofen luiden: “Christus staat in majesteit door een stralenkrans omgeven op de berg der heerlijkheid, licht uit licht en eeuwig leven. Halleluja. Mozes en Elia zijn Zijn getuigen, want zij weten: Hij voltooit de lange lijn van de wet en de profeten. Halleluja.”
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen Vierhovenkerk 
Een woord ter overweging van Broeder Roger de stichter van Taizé, “Iets heel eenvoudigs”:
“Als we het evangelie openen, kan ieder zeggen: “Deze woorden van Jezus zijn als een brief van heel lang geleden, die me geschreven werd in een onbekende taal. Omdat hij me geschreven werd door iemand die mij liefheeft, probeer ik er de bedoeling van te begrijpen en wil ik meteen het weinige in praktijk brengen dat ik ervan begrepen heb...”
Uitgebreide kennis is in het begin niet belangrijk. Ze zal haar grote waarde tonen. Maar de mens begint het Mysterie van het Geloof te begrijpen door het hart, in zijn diepten. Kennis zal volgen. Alles wordt niet tegelijk gegeven. Een innerlijk leven wordt stap voor stap opgebouwd. Nog meer dan gisteren dringen we vandaag stapsgewijs door in het geloof.
In het diepst van ons menszijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. Laten we niet vergeten dat alleen al dit verlangen naar God het begin is van geloof.
Niemand slaagt erin het evangelie in zijn eentje te begrijpen. Maar ieder kan zeggen: “In de unieke gemeenschap van de Kerk begrijpen anderen wat ik niet begrijp van het geloof, en leven daaruit. Ik vind niet alleen steun op mijn eigen geloof, maar op het geloof van christenen uit alle tijden, van hen die ons zijn voorgegaan, vanaf Maria en de apostelen tot aan christenen van vandaag. En dag na dag stel ik me innerlijk in om het Mysterie van het Geloof te vertrouwen.”
Dan blijkt dat het geloof, het vertrouwen in God, iets heel eenvoudigs is, zo eenvoudig dat allen het zouden kunnen aannemen. Het is als een opleving die duizendmaal herhaald wordt, het hele leven lang, tot aan de laatste adem.”

De eerstvolgende Taizéviering is op 17 maart. Iedereen is van harte uitgenodigd. Vanaf 15.30 uur is de kerk open voor de musici die oefenen. Om 16.25 uur is het stil in de kerkzaal en om 16.30 uur begint de viering die ongeveer drie kwartier duurt.
Ds. Marco Visser

Warme maaltijd
Op zondag 24 maart is er van 12.00 tot 13.15 uur een warme maaltijd. Dit is midden in de 40-dagentijd, hier houden we bij de keuze van het menu rekening mee. Dus er is geen vlees en er is zoveel mogelijk groenten van het seizoen. De meer opbrengst is voor de doelen in de 40-dagentijd. Intekenen kan tot en met zondag 17 maart, maar er kan altijd wel iemand 
bij. Een bijdrage is vrijwillig.
De diaconie

De moeder, de vrouw
De Sociëteit Vierhovenkerk besteedt op 26 maart aandacht aan de Boekenweek. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De deuren gaan om 13.30 uur open. Het thema is dit jaar ‘De moeder, de vrouw’ naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff. Abeltje Hoogenkamp bejubelt het gedicht in haar bundel ‘Symbolen worden tot cimbalen’. Ze wijst op de ‘horizontale lijnen’ in het gedicht en de twee ‘verticale lijnen’: de vrouw die staat en het lied dat omhoog gaat. Op deze middag komt het gedicht van Nijhoff ter sprake. Murat Isik schrijft het Boekenessay ‘Ode aan de sterke vrouw’. In zijn boeken ‘Verloren grond’ en ‘Wees onzichtbaar’ komen we eveneens vrouwen tegen ‘die hun mannetje staan’ zoals men tot voor kort zonder probleem zei. Spreuken 31 heeft het in ieder geval niet over iemand die haar mannetje staat. Zij doet eerder denken aan de vrouw die aan het roer staat uit Nijhoff’s gedicht. 
Voorafgaand aan deze middag is een mini-onderzoekje gedaan onder een aantal vrouwelijke leden van onze gemeente. De vragen luidden: 1. Wat vind je van het thema ‘De moeder, de vrouw’ anno 2019? Hoe zou jij het thema verwoorden? 2. Hoe sta je tegenover het vrouwbeeld dat uit het gedicht van Nijhoff naar voren komt? En 3. Wat roept het gedicht bij je op? De reacties waren zeer divers. 
Iedereen kan een verhaal vertellen over zijn of haar moeder. Al die vrouwen zijn heel verschillende moeders geweest. Als je een verhaal vertelt over je moeder kan je eindigen met de woorden: ‘Dit is mijn moeder.’ Het laatste boek van Tommy Wieringa heeft deze titel. Wieringa schrijft over zijn moeder: “Ze was niet alleen mijn moeder, maar ook een van mijn meest geliefde personages. Een kleurrijker, avontuurlijker en onverschrokkener iemand ontmoette ik nog nooit. Een ontiegelijke lastpak, maar het zout der aarde.” 
Iedereen van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep Vierhovenkerk
Op dinsdag 26 maart komt de gebedsgroep weer bijeen om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Ook kunt u ons vragen voor iemand of iets te bidden. U kunt dat doorgeven aan Jenne de Haan, telefoonnummer (015) 257 7645 of 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Bibliotheek Vierhovenkerk
Op 31 maart sta ik weer voor en na de dienst met een aantal boeken uit de kerkbibliotheek in de hal van de kerk. Boeken kunnen gratis acht weken geleend worden door gemeenteleden. Onderwerpen als: Bijbeluitleg, toerusting, pastoraat, gedichten, gebeden en dergelijke liggen op de tafels om te lenen. Heeft u een onderwerp waar u meer informatie over wilt hebben, laat het mij weten.
Cees Nolten

Waaieropstelling en kennismaking adviseurs
Aan de opstelling in een waaier raken we al wat meer gewend. Door het toegevoegde podium voor het liturgisch centrum, en een extra lezenaar voor de Bijbel, hebben we het idee dat er veel is verbeterd. 
Let verder op dat de ringleiding mogelijk niet werkt bij de stoelen van het orgelvak op de plek waar voorheen het gangpad was. In andere delen van het vak, middenvak en raamvak zou de ringleiding wel moeten werken. Als u nog praktische opmerkingen heeft over de huidige opstelling, laat het ons weten of stuur een mail naar de scriba.
Het eerste kennismakingsgesprek met een interieurarchitecte was zeer positief! We verwachten dat professioneel advies over het podium, de aankleding, de stoelen en vloer ons dichterbij een meer optimale inrichting van de kerkzaal brengt. Een gesprek met een andere adviseur is gepland, waarna we de offertes met elkaar zullen vergelijken voordat we één bedrijf opdracht verlenen.
Het Waaierteam: John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Inleverdatum kopij
PKD 6 verschijnt op 30 maart. Kopij kan tot dinsdag 19 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com


Zondag 24 maart - Een noodlottig ongeluk
De evangelielezing is Lucas 13:1-9. Het gaat over de dood van Galileeërs en de achttien doden bij de Siloamtoren, gevolgd door de gelijkenis over de vijgenboom. De eerste twee fragmenten gaan over het verband tussen zondig zijn en de dood. Is het noodlot de oorzaak van de dood? ‘Caligula’, uit het gelijknamige theaterstuk van Thibaud Delpeut identificeert zich met de willekeur van het lot. Tijdens zijn grimmig regime zegt hij: ‘Eindelijk hebben jullie begrepen dat je niet noodzakelijkerwijs iets verkeerds moet hebben gedaan om te worden gedood.’ Jezus zegt dat in wezen ook maar Hij voert geen grimmig regime en is een heel andere Kurios! Zijn woord luidt: “Als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal net zo eindigen (vers 3 en 5).” Het derde fragment over de vijgenboom doorbreekt het onbarmhartige leven. In de dienst plaats ik Caligula (van 37 tot 41 princeps van Rome) naast onze KURIOS Jezus Christus.
Ds. Marco Visser

Viering in de Vijverhof
Donderdag 28 maart om 15.00 uur is er een viering in de Vijverhof, Zagwijnpad, voorganger ds. M. Visser.

Kindernevendienst
17 maart De leerlingen moeten wakker worden bij 
                de verheerlijking van Jezus op de berg
24 maart Geduld hebben tot de vijgenboom vruchten geeft

In memoriam
Lena Annigje Oprel † 21 februari 2019
Lena Annigje Oprel overleed op donderdag 21 februari in de leeftijd van 78 jaar. Leni woonde aan de Roland Holstlaan. De laatste dagen verbleef zij in het Hospice. Zij werd op 23 januari 1941 geboren in Delft. In deze stad groeide Leni op en ging ze naar school. Ze werd onderwijzeres en stond éénenveertig jaar voor de klas bij de jongsten. Ze had met name oog voor de zwakke en kwetsbare leerlingen. Veel kinderen heeft ze waarden en normen bijgebracht. Ze stopte in hun rugzakje de Bijbelverhalen. Evenals haar vader bereidde ze de Bijbelverhalen telkens weer opnieuw voor. Het vertellen werd geen ‘routinezaakje’. Juf op een lagere school, op een basisschool zijn, is het mooiste vak. 
Met haar heengaan verliest de gemeente een vrouw die trouw haar steentje bijdroeg. Ze was actief in de kindernevendienst, in het bezoekwerk, als ouderling en bezoekmedewerkster. Ze zong met groot enthousiasme in de cantorij. Leden van de cantorij zongen tijdens haar uitvaart van Felix Mendelssohn, ‘Hebe deine Augen auf’. 
Wat te zeggen over haar gezondheid? Waar had ze in de loop der jaren niet mee te maken? Ze sprak erover maar klaagde niet. Liever sneed ze andere onderwerpen aan zoals klassieke muziek waar ze van genoot. Met vrienden ging ze naar concerten in Den Haag. Ze hield van lezen en las boeken van Geert Mak, Arthur Japin en laatstelijk het boek van Murat Isik, ‘Wees onzichtbaar’. Ze voelde zich thuis bij Henri Nouwen. Uit zijn woorden putte ze troost en kracht. Leni was een vrouw die zich liet leiden door de woorden van haar Heer. Ze wilde het beste in de ander zien en rekening houden met de ander. Altijd, hoe ziek ze zelf ook was, informeerde ze naar de ander. 
Donderdag 28 februari klonken Psalm 121 en 139. Ze werden gelezen en gezongen in de aula van begraafplaats Jaffa. Twee andere liederen die Leni had aangegeven voor dit afscheid waren: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” en “Ga met God en Hij zal bij je zijn”. Aan het slot klonk de reiszegen van Sint Patrick. Wij bidden voor haar familie en vrienden en allen die haar gekend hebben.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Adieu…
Op 21 februari werd uit ons midden weggenomen om te gaan zingen in het hemels koor ons lid in ruste Lenie Oprel. Tijdens de uitvaart zongen we op haar verzoek haar lievelingslied: “Hebe deine augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hülfe kommt.” In dat geloof is Lenie heengegaan. Moge de Here de familie en vrienden nabij zijn.
Cantorij Vierhovenkerk

Soberheidsmaaltijd in de 40-dagentijd
De Centrale ZWO organiseert op dinsdag 2 april van 18.00 tot 20.00 uur een soberheidsmaaltijd in de Vierhovenkerk. Zie voor meer informatie pagina ….
De diaconie

Vormings- ten Toerustingsavond
Op 2 en 4 april is er, telkens om 20.00 uur, een Vormings- en Toerustingsavond in de Vierhovenkerk over de onderlinge band tussen ons als gemeenteleden. Sinds een aantal jaren proberen we die band te verstevigen door elkaar te wijzen op de zorgkernen. Een zorgkern is niet weer een nieuwe groep, maar het geeft invulling aan een bestaande groep mensen door naar elkaar geïnteresseerd te zijn. Op een vergadering vragen we eerst of iemand iets over zich wil vertellen. Want in de kerk van Christus gaat het niet alleen om de zaken van de agenda, maar zeker ook om de mensen die aan de vergadering deelnemen. Als u iemand tegenkomt op straat, heb belangstelling naar haar en vraag hoe het gaat. Luister ook. Op deze avonden willen we vooral het luisteren leren. Door middel van voorbeelden proberen we elkaar beter te verstaan. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten hebben we meer kennisgemaakt met de zorgkernen. Hier gaan we in op de inhoud, hoe je met elkaar omgaat. Luisteren is schatgraven naar het hart van de ander. 
Ds. David Knibbe

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
In februari werd het verhaal over Naäman verteld. Hij werd genezen van zijn ziekte door zich zevenmaal onder te dompelen in de Jordaan. Verder schreven de kinderen kaarten voor zieken. Als altijd waren we begonnen met het ontsteken van de kaars en het rondje wel en wee.
Wilt u weten of de club iets is voor uw kinderen informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is “plexat”. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg en Marco Visser. De volgende clubavonden zijn op 11 april, 9 mei en 6 juni van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Vijftien Staties van Tanja Minks
De leden van de commissie Kunst en Kerk zijn verheugd u een selectie van tien van de vijftien staties te kunnen tonen, die gemaakt zijn door de kunstenares Tanja Minks uit Soest. Er is een boekje gemaakt waarin de vijftien staties staan afgebeeld. U kunt het in de kerk verkrijgen. Van zondag 10 maart, de eerste zondag in de lijdenstijd, tot en met 21 april, Paasmorgen, hangen de staties in de Vierhoven kerk. Gedurende de weken naar Pasen toe willen we aandacht aan deze schilderijen besteden.
Ds. Marco Visser

Gift
Gift van € 20,00 van NN voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank.