Protestants Kerkblad Delft - 05 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 14 maart

Bij de diensten
Zondag 15 maart
geen kerkdienst - wel uitzending via kerkwebradio
God houdt geen afstand
De derde zondag in de Veertigdagentijd – ‘Oculi’ – ontleent zijn naam aan de woorden uit Psalm 25: ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’. Mooi om zo biddend zingend de dienst te beginnen! Uit Exodus lezen we Exodus 17:1-17, dat een spiegelgebeuren bij Jezus’ veertig dagen in de woestijn is. Het volk stelt de HEER op de proef: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ Ons ‘woestijnbestaan’ kan ons het zicht op God benemen. Ook de lezing uit het Evangelie, Johannes 4:5-26, gaat over aangevochten leven. Een vrouw die bij het verkeerde volk hoort, verkeerd gelooft en een slechte reputatie heeft. Afstand houden dus, want zulke mensen zijn besmettelijk. Maar in de Veertigdagentijd moet steeds weer gehoord worden dat God geen afstand houdt! Het verhaal van de Samaritaanse – zelfs als u het meent te kennen – is te verrassend om hier de clou al weg te geven. Ons slotlied op Oculi is op een bekende melodie en bezingt in nieuwe woorden die God die ons (weer) laat zien. 
Ds. Rob van Essen

Laatste Taizé-viering van dit seizoen
dienst gaat door en wordt uitgezonden via kerkwebradio
Op 15 maart om 16.30 uur zal de laatste Taizé viering van dit seizoen plaatsvinden in de Vierhovenkerk (deur open vanaf 16.00 uur). Naast de liederen en gebedsmomenten wordt Psalm 25:14-22 gelezen. Het is een vaste psalm in de Veertigdagentijd. Deze derde zondag heet naar Psalm 25:15, ‘Oculi’ – mijn ogen – ‘mijn ogen hef ik op tot de Heer.’ Voor een liturgie vooraf kunt u een mailen sturen naar simonhuisman@ziggo.nl
Ds. Marco Visser en Simon Huisman

In memoriam
Anthonius Clemens Maria van der Linden † 24 februari 2020
2 Mei 1930 werd Anthonius Clemens Maria van der Linden geboren. Hij overleed 24 Februari in de Bieslandhof. Wanneer men Ton zegt, zegt men Gré. 56 Jaar was hij met haar getrouwd, Gré van der Linden-Hazeveld. Zij overleed juli 2013. Het was een sterk span die lange tijd op de Menno ter Braaklaan woonde. De laatste jaren verbleef Ton in de Lindenhof. Zij waren die zogenaamde stillen in den lande. In het verborgene deden zij hun werk. Na hun pensionering werkten zij jarenlang in - onder andere - de Marcushof, Stefanna en Bieslandhof. Zij hielpen bij het eten geven van de bewoners en met het bedden rijden. Voor hen beiden was ‘het geloof een steun en doel om het goede te doen.’ Ton leefde met Psalm 23. Hij schreef: ‘Als er moeilijke ogenblikken zijn dan richt ik me op die psalm en als ik die woorden bid kom ik alles weer te boven.’ ‘De Heer is mijn herder.’ Die Heer is de Bevrijder uit Exodus die afdaalde naar zijn volk in benauwenis. Hij is de Vader van Jezus die afdaalde naar de wereld. De Herder die 99 schapen achterlaat om het ene schaap te zoeken. Iedereen telt mee. Welgeleerde dames en heren en mensen met een beperking, ze zijn even kostbaar in Gods ogen. De naam Ton is van de heilige Anthonius afgeleid. Antonius van Padua was ‘minderbroeder’, een Franciscaan, zij kenden het armoede-ideaal, een sobere leefstijl. En sober leefden zij Ton en Gré. Eenvoud hadden zij als een mantel omgeslagen. Of mogelijk zat de zachtaardigheid en vriendelijkheid, het geduld en het mededogen in hen gegoten. Als gemeenschap zullen we deze beminnelijke en innemende mens die ons als heilige is voorgegaan missen. Men zegt wel eens over mensen dat hun stoel in de hemel gereed staat. Dat zou nu zo maar het geval kunnen zijn. Jezus leerde: ‘Waar je schat is daar is je hart’ en Ton citeerde die woorden. Zaterdag 29 februari namen we afscheid van hem in een dienst van Woord en Gebed waarin psalm 23 werd gelezen. Na die dienst volgde een korte plechtigheid in de aula van crematorium Iepenhof.

‘Bronnen van het zelf’ en een vraag…
De Paaswake is een viering die in de nacht alvast vooruitloopt op de eerste Paasdag, waarop vrouwen, met afstand door de leerlingen gevolgd, zo aangesproken werden dat ze niet meer konden geloven in de dood, maar in de opstanding van Jezus. De Paaswake zoals wij die nu al jaren vieren bestaat uit vier hoogtepunten: de intocht van het licht, de lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, de doopgedachtenis en de viering van het avondmaal. Over de doopgedachtenis is soms een onduidelijkheid ontstaan. Dan hoor je zeggen dat wij dan herdoopt worden. Niets is minder waar. De doop is een eenmalige gebeurtenis in je leven.  God ontfermt zich over je en als Hij zijn woord geeft, is er voor Hem geen weg terug. Met de Paaswake herdenken wij het moment van onze doop en Gods onvoorwaardelijk Ja tegen ons. We leven ons in, door bij het doopvont te gaan staan en door dit een voor een samen te doen. Op deze manier waken wij in eerbied voor het ontzaglijke verhaal dat de Heer is opgestaan. Om samen elkaar moed te geven en om dat vooral van God in het samenzijn te ontvangen, wat ons bij onze doop onherroepelijk is toegezegd. Het studiehuis van 27 februari had als onderwerp de visie van Karl Barth op het kwaad. In één woord zou je die kijk een schijnwereld kunnen noemen. Om er onmiddellijk aan toe voegen: die zeer krachtig is. Op en rond die bijeenkomst kwam ook aan de orde hoe mijn studieverlof verteld en besproken kan worden. 

Al pratend bedachten we dat het mooi zou zijn als het boek van Charles Taylor, dat ik voor mijn studieverlof doorgeworsteld en genoten heb, per hoofdstuk besproken wordt. Voor de pauze verzorg ik dan in gesprek met wie aanwezig is een samenvatting, na de pauze lezen we een gedeelte uit dat hoofdstuk en het geheel larderen we met onze vragen en opmerkingen. Ik moet dit in de kerkenraad bespreken, maar als ik weet dat er belangstelling is heeft het ook zin om dit daar aan de orde te stellen. Mijn vraag is: wie heeft er zin om ‘Bronnen van het zelf’ van C. Taylor op deze manier met mij te behandelen? Bij voldoende belangstelling geef ik het door aan onze kerkenraad en dan hoort u er van of en wanneer het door kan gaan. 
Ds. David Knibbe

Bibliotheek Vierhovenkerk
‘En Hij trok door Zijn geboortestreek en verkondigde het goede nieuws: De tijd is vol, het koninkrijk van God dichtbij. Keer je leven om.’ Een zin uit het boek ‘Mensen voor dag en dauw’, van Huub Oosterhuis. Meer lezen? Dit boek is gratis acht weken te leen.  
Cees Nolten

Gift
€ 20,00 van NN voor de Voedselbank via de wijkdiaconie. Hartelijk dank!
Ds. Marco Visser


Zondag 22 maart
geen kerkdienst - wel uitzending via kerkwebradio
Met de vierde zondag van de Veertigdagentijd zijn we net over de helft. Deze zondag heet Laetare, verblijd u. Wie zich enige last heeft opgelegd ter voorbereiding op Pasen kan op deze zondag wel even pauzeren. Je verheugen gaat wellicht beter zonder last, maar ben je bang het net-aan-minderen-gewend-zijn te frustreren, doe het dan niet.

De vastentijd begint langzaamaan ook in het protestantisme enige vorm te krijgen. Dat is in een tijd van overvloed en massaconsumptie een mooie demonstratie, al doe je het natuurlijk voor de Eeuwige en voor jezelf. Ik spreek uit ervaring als ik zeg: ‘Verwacht er niet te veel van.’ Het doet wel iets. Pasen wordt er in ieder geval een tikje vrolijker van.

Wij lezen onder andere het Exodusverhaal over de eerste plaag (Ex.7: 14-25). Laat ik eerst zeggen dat de teksten verschillende woorden gebruiken voor plaag. Bij de één ligt het accent op de klap die de Eeuwige de Farao verkoopt, bij de ander ligt het meer bij het wonder. Ook is het zo dat er een trits ontstaat van drie plagen, die alle met een andere formule beginnen. Die trits herhaalt zich driemaal. Driemaal drie is negen, dan denk je: ‘Dit kan nog jaren zo doorgaan!’ Maar nee, de tiende plaag is ineens beslissend anders. Bevrijding ontstaat niet zonder voorbereiding en gericht, maar komt toch altijd ook onverwacht. Zo heet ik u op 22 maart van harte welkom in de Vierhovenkerk.
Ds. Wout van der Spek

Kindernevendienst
15 maart De Samaritaanse vrouw bij de bron Joh. 4:5-26
22 maart Oog voor mensen om je heen Joh. 9: 13-13, 26-39

Adieu…
Na een periode van afnemende krachten is op 11 februari van ons heengegaan ons lid-in-ruste Joke Dronkers. Zij mag nu meezingen in het hemels koor. Ter nagedachtenis zongen we tijdens onze repetitie Tebe Poiem (Wij zingen U toe) 
Moge de Here Wim en de familie nabij zijn in het gemis.
Cantorij Vierhovenkerk

Studiehuis ‘Daarom blijf ik bij de kerk’
Donderdag 26 maart om 20.00 uur een gesprek over een onderwerp dat ons allen aangaat. In het boekje ‘Daarom blijf ik bij de kerk’ beantwoorden vijftien mensen, katholieken en protestanten, vrouwen en mannen, jongeren en ouderen de vraag waarom ze fiducie hebben in de kerk. Leo Fijen schrijft in de inleiding: ‘Ik ga graag naar de kerk omdat ik geheeld word in mijn teleurstellingen, omdat ik daar hardop mag zingen dat ik leef van de genade van God en omdat ik in mijn geloof gedragen word door de gemeenschap en haar rituelen.’ Iemand anders zegt mogelijk: ‘het is traditie.’ Voor een ander zijn het de mensen die men er ontmoet. 
Waarom blijven we bij de kerk, waarom weten we ons er mee verbonden? De een noemt mogelijk het diaconale gebeuren, de ander de Taizé-vieringen. Weer een ander vestigt de aandacht op de Jessehof of de Voedselbank. Iemand anders wijst mogelijk op de ruim één miljoen christen-migranten in ons land, met wie we in Christus zijn verbonden. Als het gaat om de toekomst van de kerk ligt alles open. Dat komt onder andere door de schat die we ontvangen hebben middels de Bijbel. Na een korte samenvatting van het boekje willen we met elkaar in gesprek gaan. Zo kunnen wij elkaar inspireren, bemoedigen en bouwen. 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 24 maart komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de Vierhovenkerk. We beginnen om 19.00 uur en eindigen rond 19.45 uur. Als u voor iets of iemand gebed wil aanvragen, kunt u contact opnemen met Jenne de Haan, tel. 06-21701198. Nieuwe bidders zijn van harte welkom!
Jenne de Haan

De Non-foodbank Delft en ‘De Buurvrouw’! 
De diaconie krijgt vaak vragen waar men meubilair of kleren naar toe kan brengen. In Delft zijn dat de non-foodbank Delft en de kledingbank ‘De Buurvrouw’.
De Non-foodbank Delft is bedoeld voor cliënten van de Voedselbank en mensen die door maatschappelijke hulporganisaties worden doorverwezen voor (vervangende) spullen voor hun huis of kleding. Als cliënt van de Voedselbank kunt u zich melden bij de Non-foodbank door een Non-foodbank formuliertje in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de Voedselbank. Het adres van de Non-foodbank Delft is aan de Schieweg 15, Delft; openingstijden maandag en dinsdag van 09.00-17.00 uur. Tel. 06 57 88 77 84 en email info@nonfoodbankdelft.nl
U kunt het werk van de Non-Foodbank Delft steunen met een bijdrage op rekeningnummer: NL67 ABNA 0620 3891 41 t.n.v. Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.
Kledingbank ‘De Buurvrouw’ wil mensen met een minimaal inkomen in Delft en omgeving helpen profiteren van de welvaart van andere mensen in Delft en omgeving. Dat doen we door kleding en textiel in te zamelen en dat te verdelen onder mensen die het nodig hebben. Wij helpen ongeveer 450 gezinnen uit Delft, Pijnacker, Nootdorp, ‘s-Gravenzande, Honselersdijk, Den Hoorn, Delfgauw en Rijswijk.
Op maandag, woensdag en vrijdag, steeds van 10.00–14.00 uur is ‘De Buurvrouw’ geopend voor cliënten. Elke laatste zaterdag van de maand van 12.00–16.00 uur is iedereen welkom. Het adres is Ternatestraat 113 Delft, tel. 015-2220267
De diaconie. 

Agenda
18/03 20.00 uur ZWO-vergadering Hofkerk/VHK
25/03 20.00 uur wijkdiaconie, VHK
26/03 20.00 uur Studiehuis, VHK

Bibliodrama op donderdag 19 maart 
Op donderdag 19 maart spelen we weer bibliodrama in de Vierhovenkerk. Om 19.45 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur beginnen we met het programma. Rond 22.00 uur sluiten we af. Het verhaal van deze avond is Johannes 13, 1-15. In dit gedeelte gaat het over het moment waarop Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Graag vooraf opgeven bij Neely de Ronde (neelyderonde@yahoo.com / 0610693938)

Mannendag
Op de 24e Mannendag in Delft op 28 maart hopen Arie de Rover en Gert Hutten te spreken over geluk. Wat zegt de bijbel hierover? Wat hebben we echt nodig om gelukkig te zijn? Hebben we ‘recht’ op geluk? Je bent van harte welkom in het CLD aan Molenhuispad 1 in Delft. De kosten bedragen € 20,- inclusief ontbijt en lunch met koffie/thee. Inloop v.a. 08.00 (programma begint 08.30). Afsluiting ca. 14.15 uur. Aanmelden via info@cmdelfland.nl of 015-3693596 / 06-23957292 (Gertjan Hordijk) Meer informatie via www.cmdelfland.nl.
Christen Mannencomité Delfland

Inleverdatum kopij
PKD 6 verschijnt op 28 maart. Kopij kan tot maandagavond 16 maart worden gemaild naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com.