Protestants Kerkblad Delft - 05 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 maart

Zondag 14 maart
Op zondag 14 maart ga ik in de avondmaalsdienst voor. De lezingen zijn uit Jozua 4:19-5:1 en 5:10-12 en Johannes 6:4-15. Ook nu vertelt Johannes dat het kort voor Pasen is (Pesach) dat Jezus iets laat zien van zichzelf. Hij gaat de berg op. Nu geen verheerlijking, geen Mozes en Elia, geen Bergrede, maar nu geeft Hij eten aan vijfduizend mensen. De wet en de profeten worden vervuld door de maaltijd klaar maken voor mensen die even niets hebben. We zijn aanbeland bij de vierde zondag van de Veertig Dagen, de naakten kleden, Matteüs 25:36. In Jozua lezen we over stenen in de rivier, de Jordaan die ruimte biedt voor Israël, zoals eens de Rode Zee. We lezen over een God die voor hen zorgt, eerst met manna en daarna met de opbrengst van de akkers van Kanaän. Die God kleedt ons ook. De bevrijding is niet het laatste, maar het eerste woord, eten, drinken en kleren geven blijk van Gods liefde. Geestelijke en lichamelijke noden zijn één. Vrijheid en middelen om te leven horen bij elkaar in de boodschap van God. Kerk in Actie begeleidt kerken in Oost-Groningen en Limburg om armoede van generatie op generatie tegen te gaan. De kerken zelf zijn klein en weinig vermogend.
Ds. David Knibbe

Lente in de Vierhovenkerk!
23 februari hield ik een inleiding op de wijkkerkenraad over het boekje ‘Lente in de kerk’ van René van Loon en wat dit voor onze wijk kan betekenen. In het najaar van 2020 volgden Webinars waarvan ik er een aantal volgde. Het gaat Van Loon en anderen om ‘een christendom dat geen kerkgebouw is maar een manifestatie van Gods liefde voor de medemens en de schepping’ (Samuel Lee).

Kerk in de buurt is één van onze speerpunten. 
Op 4 februari 2020 tijdens een gemeenteavond koos een meerderheid van de aanwezigen voor ‘open kerk zijn.’ Wil je dit omzetten in daden dan is het zaak dat je kunt vertellen wat je drijft. Een voortdurende bezinning (bijvoorbeeld over de zeven werken van barmhartigheid) en het gebed met God zijn essentieel. D. Bonhoeffer geeft in zijn boekje ‘Leven met elkaar’ vier stappen: 1. Luisteren, 2. Daadwerkelijk helpen, 3 Het uithouden in het lijden en 4. Vertellen wat je drijft, de verkondiging.
Wat gebeurt er in de Vierhovenkerk?
In coronatijd komen er mensen samen. De ambtelijke diensten vinden plaats en de vieringen van de Eritrese en Congolese geloofsgemeenschap. Het ISF en de Voedselbank vinden eveneens doorgang. De meeste activiteiten vinden nu online plaats.
 
Wat kan er in de Vierhovenkerk?
Deze beroerde tijd leidt er niet toe dat we het hoofd in de schoot leggen. In de kerkzaal is geïnvesteerd. Voor de renovatie van de kerkzaal is groen licht gegeven. In de kerkzaal klopt het hart van de gemeente omdat daar het Woord van God wordt opengeslagen en het geloof in lied en gebed gedeeld wordt.  Heb je een kerkgebouw tot je beschikking, maak er gebruik van. Rondom de kerkzaal bevinden zich acht ruimten. Door sleutels uit handen te geven en vertrouwen te schenken kan het gebouw intensief gebruikt worden van 08.00 uur tot 22.00 uur. Een inloophuis met verschillende buurtactiviteiten. De groeiende Eritrese gemeenschap beleeft de Vierhovenkerk als ‘haar’ thuis. Men viert en eet er en maakt intensief schoon. Naast kerkdiensten, vespers, Taizé-vieringen is de zaal te gebruiken voor de bazaar, voor een conferentie of orkest (bereikbaarheid met het openbaar vervoer en het parkeerterrein). Elders in het land zien we buurtkerken waar van alles plaats vindt: maaltijden; kapper; fietsenmaker; telefoonzaak; koffieruimte; crèche; taalschool; HALT (Het Alternatief); tuin als ontmoetingsplek; hobby cursussen; huiswerkbegeleiding. 

Waar is behoefte aan in de Buitenhof?
Gesprekken met bewoners en sleutelfiguren uit de buurt zijn van belang. Startvraag: ‘Wat kunnen we voor elkaar betekenen?’ Er wonen gemeenteleden in de Buitenhof van onze wijk en van de Eritrese en Congolese gemeenschappen. Wat kunnen we voor de jongeren van deze twee laatste genoemde gemeenschappen betekenen? Er is contact via de Lisztflat-koffiegroep. Participe Delft is actief in de wijk en er staat een mooi sociaal bedrijf in de wijk ‘KopieKoffie/ PrintPlezier.’ Daarnaast is de gemeente Delft bezig met de Omgevingswet die per 1 januari 2022 ingaat en alles van doen heeft met de leefomgeving.

Een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 
Een open opstelling leidt tot verrassingen. Wat gebeurt er als we van het kerkgebouw een mooi ‘visitekaartje’ maken met goede zitjes? Als er een toiletgroep komt voor grotere evenementen en een nieuwe goed geoutilleerde keuken (NB Internationale kerken eten altijd samen). De kerkelijke structuren (zie rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ april 2019 PKN) creatief gebruiken en projectmatig aan de slag gaan maakt een lente in de Vierhovenkerk mogelijk. ‘We hebben niet een geest van lafhartigheid ontvangen maar van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim.1:7).
Ds. Marco Visser

Bijbellied bij het evangelie naar Joh. 21:15-23
O Heer, blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,
niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.
 
O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

Gij vraagt ten tweeden male.
Gij, Herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweeden male.

Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

Ten derden male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derden male vraagt Gij.

Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief, Gij weet
liefde zal mij verteren
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.
 
O Heer, vraag altijd verder,
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.
Jan Wit


Zondag 21 maart 
Deze zondag is de vijfde van de Veertig Dagen en wordt ook wel de eerste passiezondag genoemd. Wie kijkt naar het arrangement van lezingen voor deze zondag in het Gemeenschappelijk Leesrooster ziet als evangelie Johannes 12: 20-33 aangegeven. Naar aanleiding van dit gedeelte wordt wel gesproken van de wet van het tarwegraan. Om vrucht te dragen moet de graankorrel in de aarde vallen en sterven. Er zit iets dwingends in. Datzelfde kwam ik tegen in de brief aan de Hebreeën. Uit deze brief is de lezing gekozen die voorafgaat aan het evangelie. Al bladerend en lezend kwam ik in deze brief uit bij Hebreeën 2: 10. Daar wordt gezegd dat het voor God passend was de bereider van de redding van zijn vele kinderen door lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Anders gezegd, God kon niet om het lijden van Jezus heen. Om zijn kinderen zijn heerlijkheid te kunnen geven, zat er voor God niet anders op dan Jezus, zijn Zoon, prijs te geven. Op die weg is er zowel voor de Zoon als voor de kinderen (de broeders en zusters van Jezus) luister en heerlijkheid. Ik denk dat dit voldoende stof biedt om ons te bezinnen op weg naar Pasen. Eer, heerlijkheid en luister, maar alleen langs deze omweg.
Ds. Gerrit van de Kamp

Bijbelstudie
Op donderdag 18 maart is er om 20.30 uur digitale Bijbelstudie. De teksten zijn: Jeremia 31: 31-34 en Johannes 12: 20-33. Het nieuwe verbond tussen God en mensen dat in ons hart wordt geschreven en Johannes die vertelt dat ondanks Jezus’ angst de graankorrel zal sterven en ons zal voeden. De hongerigen eten geven is dan ook een van de zeven werken van barmhartigheid.
Ds. David Knibbe

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens…
In menig huiskamer klinkt dit spreekwoord anders dan anders. Na een jaar binnen zitten hoor je het klokje graag elders tikken. Lekker op pad gaan zit er helaas nog niet. Maar het hoofd niet in de schoot leggen is er niet bij. Gods woord is een krachtig tegengeluid. Psalmen krijgen een nieuwe lading. Psalm 23 is op de laatste online-gehouden sectievergadering besproken. Deze ijzersterke psalm gaat al eeuwen mee en behoudt zijn kracht. Het beeld van de herder trekt ons weg uit de huiskamer. Het brengt ons naar het open veld waar de Herder zijn schapen weidt. ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij.’ Dat donkere dal is meer dan een dal tussen twee bergen waar de zon niet schijnt. Het is de situatie die uitzichtloos lijkt. Maar de psalmdichter weet uit ervaring dat Gods stok en zijn staf hem moed geven. Iedereen kan in de piepzak zitten, moedeloos zijn, kriegelig of gefrustreerd. Toch horen en beamen wij: ‘geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.’
Ds. Marco Visser

Rouwplechtigheden anders in coronatijd
Rouwplechtigheden in het afgelopen jaar trokken soms diepe sporen. Men kon dikwijls maar beperkt afscheid nemen. De coronatijd werpt een bijzonder licht op de laatste van de zeven werken van barmhartigheid, ‘de doden begraven’ én op de lezing van 28 maart uit Johannes 12. Daar staat de geschiedenis over Jezus die Lazarus uit de dood opwekte gevolgd door de intocht in Jeruzalem. Maandag 22 maart van 20.30 uur tot 21.30 uur is er Bijbelkring/preek voorbereiding en wordt Palmzondag voorbereid. Via google meet spreken we elkaar. Meld je aan per mail (liefst voor 21 maart) en je krijgt een uitnodiging. mvisserabc@gmail.com
Ds. Marco Visser

Kerk & Buurt is online
Uitnodiging aan leden van de Vierhovenkerk en buurtbewoners
Gezien de toenemende belangstelling wordt de online-koffieochtend wekelijks gehouden op donderdagmorgen. De ochtend start om 10.00 uur. De digitale deuren gaan een kwartier voor aanvang open. We organiseren een gezellige en zinvolle ontmoeting tot 11.00 uur en desgewenst met een uitloop tot 12 uur. Is de digitale deur lastig te openen, roep dan de hulp in van een familielid of buur. Het is fijn als u aanschuift.
Om er bij te zijn kunt u zich per mail aanmelden bij ds. Marco Visser mvisserabc@gmail.com.
Hij zendt u een dag voor elke inloop een link naar Google Meet. Daarmee logt u in op uw pc, laptop, tablet of mobiel en bent u direct aanwezig. U kunt zich ook als vaste bezoeker aanmelden en schikt het u op een dag niet, dan laat u de digitale deur (de link) gewoon dicht. Afmelden is dus niet nodig. Heeft u vragen of suggesties laat het hem of ons weten. 
Wij hopen u een volgende keer te ontmoeten. Voor verder contact over Kerk en Buurt: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Gift
Van mevrouw C.K. € 20-- voor de voedselbank via wijkdiaconie. Hartelijk dank. 
Ds. Marco Visser

Studieweek afgerond
Mijn studieweek zit erop. Het doel is gehaald, ik heb op papier gezet wat ik van Charles Taylor belangrijk vind. Nu nog het volgende: onze cultuur ziet hij bestaan uit drie tegoeden van het verleden: de godsdienst, de rede en de romantiek. De vraag is nu, hoe wij als kerk de boodschap moeten brengen? De rede wordt vaak erg benadrukt, mensen zijn dan rationalistisch, erg verstandelijk en hebben moeite met wonderen. De romantische mens wil graag dat alles goed afloopt, dat het gevoel benadrukt wordt en dat er eenheid is tussen verstand en gevoel. Hoe vertel je aan die mens over de opstanding? Ik zou heel graag een of meerdere keren hierover met u en jou willen praten. U hoort nog van mij. Het liefst in levenden lijve, maar als het niet anders kan per scherm. 
Ds. David Knibbe

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 15 maart 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 28 maart en de Stille Week tot Pasen.