Protestants Kerkblad Delft - 06 2015

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 maart

Bij de diensten
Zondag 29 maart, Palmpasen
Het is Palmpasen. De kinderen maken hun palmpasenstokken. Een feestelijke stoet loopt door de kerk terwijl de gemeente zingt. Het begin van de stille week wordt op zondag ingeluid. Het is vol hoop, vol gejubel, vol van hosanna. Na Jezus’ intocht in Jeruzalem (Marcus 11:1-11) volgt de omslag. Het is alsof de gemeente, u en ik, het jaar in jaar uit intenser beleven. Na Palmpasen volgen de drie vespers op maandag, dinsdag en woensdag en dan de drie heilige dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. 
Ds. Marco Visser

‘Reculer pour mieux sauter’
Vrij vertaald betekent dit Franse gezegde: “Eén stap achteruit, twee stappen vooruit”. In de Stille week onderbreken wij onze dagelijkse routine. We leggen ons werk stil en zoeken de stilte op. Een week lang vieren om op verhaal te komen rond het heilig vuur van Jezus: 
“Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid” (Lied 556).
Begrijp me goed, we gaan de Vierhovenkerk niet een weekje gebruiken als een spiritueel Wellness Centrum om onze geest te verwennen met Bijbelse mirre en nardusolie. We horen hoe er wordt geleden: de zweep gaat erover, een kruis wordt gedragen. Er vindt een lynchpartij plaats die gemaskeerd moet worden met een fakeproces waarbij een onschuldige ter dood veroordeeld wordt. Een mens die, vanaf zijn verzoeking in de woestijn, het vertikte het kwaad met kwaad te bestrijden. Die ervoor koos om het kwaad te ondergaan om zo het kwaad van binnen uit met goedheid te bestrijden. Om zo te laten zien hoeveel groter de macht der goedheid is.
Begrijp me goed, we gaan in de Vierhovenkerk niet een week lang het lijden verheerlijken. De kruisdood van Christus zet het kwaad te kijk en ‘maakt zelfs de dood te schande’ (Lied 825). Wij worden stil bij het kruis en doen een stap achteruit. Om vervolgens, geïnspireerd en bevestigd, met twee stappen vooruit dienstbaar te blijven aan mensen. Met een cultuur van ietsje minder ‘ego’ en ietsje meer ‘eco’. Door de wereld niet willen zien als een podium vol ego’s, maar als een ‘eco’, een ‘huis’ (afgeleid van het Griekse woord ‘oikos’), een woning waar mensen zich veilig en thuis voelen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag lezen we Exodus 12:1 en 15-20 over de macht van God waardoor een volk van slaven wordt bevrijd uit de handen van een soevereine wereldmacht. Johannes 13:1-15 vertelt ons van Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast. In deze viering gedenken we de laatste maaltijd van Jezus met brood en met wijn. De cantorij verleent haar medewerking onder leiding van Wim Loef.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Margaretha Blik-Boender  11 maart 2015
Woensdag 11 maart overleed Margaretha Blik-Boender, een dag voor haar 89e verjaardag. Zij woonde vele jaren met haar man Johannes Blik aan de Roland Holstlaan. Hij overleed begin maart 2009. Ze waren ruim 52 jaar getrouwd. 
Marga Blik was een moedige vrouw, een doorzetter. Klein van gestalte, maar ze had een groot hart. Ze zorgde voor de tantes van haar man, voor haar vader en moeder en negen maanden voor haar zus, tijdens diens zwangerschap. 
Ze kon van de kleine dingen genieten. Veertig jaar lang ging ze met Hans naar het tuincomplex Levenslust. Haar gezondheid was zwak. Nauwgezet, bijna op de tast, hield ze bij wat ze wanneer moest slikken. Een val ten gevolge van een herseninfarct werd haar fataal. Ze belandde in het ziekenhuis waar ze enkele weken verbleef. Nog geen 24 uur was ze in de Bieslandhof toen ze overleed. 
De tekst die ze doorgaf – en die op de rouwkaart stond, luidt: “Als wij tastend in het duister speuren naar een sprankje licht, zal Gods hand ons begeleiden naar een hemels vergezicht.”
Wij vertrouwen er op dat zij geborgen is bij God. ‘Nu haar levensbaan is afgelopen en de grens bereikt met laatste kracht, gaat de hemel voor haar open. Zij is voor eeuwig thuis gebracht.’ 
Dinsdag 17 maart deden we haar uitgeleide in de aula van crematorium Iepenhof. Wij bidden dat het werk dat zij deed tot zegen mag zijn van deze wereld en dat allen die haar gekend hebben getroost mogen zijn door het geloof waarin zij ons is voorgegaan.
Ds. Marco Visser

Kinderen: kom Palmpaasstokken versieren!
Palmpasen is de zondag voor Pasen. In de tijd naar Pasen toe reizen we in de posterstrip achter in de kerk met Eefje mee naar haar opa.
Net als Eefje op het station begroeten we iemand die we vanuit de verte aan zien komen. Op Palmpasen komt Jezus Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met palmtakken. Het is feest! 
Dat vieren we met de kinderen ook in de kindernevendienst: we gaan allemaal een Palmpaasstok maken! En iedere versiering die we aan het houten kruis hangen heeft een verwijzing naar het verhaal. 
Daarna lopen we in een intocht door de kerk om te denken aan het feest toen Jezus Jeruzalem binnenkwam. Komen jullie ook stokken versieren?
De leiding van de kindernevendienst

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven
Dank aan alle schrijvers die meededen aan de Amnesty brieven: op zondag 8 maart schreven we 75 brieven. Op paaszondag 5 april schrijven we weer voor een aantal schrijnende gevallen. Op dit moment heb ik nog geen namen. Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de AI brieven en voor een keus van fairtrade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Fietsje gevraagd
Een klein meisje komt me bijna iedere donderdag tijdens het uitdelen voor de voedselbank vragen of er een fietsje voor haar is. Nu gaat dat niet via de voedselbank, maar via de non-food bank. Daar worden echter niet veel fietsjes aangeboden. Daarom aan u de vraag: wie heeft er een fietsje over voor een meisje van 11 jaar van normale lengte. Ze zal er reuze blij mee zijn! Graag uw reactie naar Henny Melis, 015 2618796 of h.melis@zonnet.nl. 
Henny Melis

Inleverdatum kopij 
PKD 7 verschijnt op zaterdag 11 april. Kopij kan tot dinsdag 31 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Goede Vrijdag 
De dag waarop we het lijdensevangelie lezen naar Johannes (18 en 19). We maken de gang van onze Heer mee en trekken op deze avond mee de diepte in. Het lijden en zijn dood. Waar staan wij in deze geschiedenis? “ T’en zijn de Joden niet, t’en zijn de krijgslui niet”, zo dichtte Jacobus Revius in de zeventiende eeuw. Maria de Groot dicht in haar alternatief voor het beklag Gods: ‘Schepper God, tuin van licht, snoei ons terug tot uw stam.’ We worden in deze viering bepaald bij ons (aan)deel in het lijden van onze Heer.
Ds. Marco Visser

Paaswake
In de Paaswake wordt het licht van Christus aan de nieuwe paaskaars aangestoken in een donkere kerk. Om Hem als het Licht der wereld in ons midden present te stellen. We lezen over schepping, uittocht en ballingschap. Maar ook over de dood die te schande wordt gemaakt met een graf dat leeg is. In deze viering krijgt iedereen de gelegenheid om bij de doopvont de eigen doop te gedenken door met het doopwater een kruisteken op het voorhoofd te maken. Aansluitend vieren we de Maaltijd van de Heer. De cantorij verleent opnieuw haar medewerking onder leiding van Wim Loef. Riëtte Beumer en Christo Lelie luisteren deze viering op met fluit- en orgelspel.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 5 april, Paasmorgen
Het licht dat in de paasnacht is binnengebracht, schijnt ons tegemoet. Het Paasevangelie naar Johannes (20:1-18) wordt gelezen. De zanggroep zingt van John Rutter, ‘For the beauty of the earth’. Een aantal schilderijen van leerlingen van Wilma Keizer, docente aan de VAK, wordt opgehangen. Men heeft zich laten inspireren door het gedicht ‘Lof van het onkruid’ (1974), van Ida Gerhardt. De grote vraag is wanneer je iemand of iets onkruid noemt.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Misschien hebt u het studieverlof van onze predikanten gemist. Elke predikant kreeg regelmatig een periode vrij om te studeren. Tegenwoordig gaat het anders. Predikanten moeten een scholingsplan maken voor vijf jaar en een bepaald aantal studiepunten behalen. Dit wordt Permanente Educatie genoemd. De kerkenraad moet de plannen goedkeuren en besprak ze daarom. Vastgesteld kon worden dat de plannen samenhangend zijn en veel initiatieven bevatten. Als gemeente hebben we al een aantal resultaten van de verschillende cursussen mogen ervaren.
Een ander agendapunt op de laatste vergadering ging over het te houden onderzoek, vooral onder de 30-50 jarigen: het grote Zin-terview. Op 24 maart stond de Gemeenteavond in het teken van deze plannen en ter voorbereiding werden de te stellen vragen besproken. De medewerking van alle gemeenteleden bij dit onderzoek is belangrijk. Het gaat immers om de toekomst van onze kerk. Waarom meer aandacht voor deze leeftijdsgroep? Toen de kerkenraad in het najaar van 2014 sprak over de jeugd, kwam naar voren, dat jongeren ook via hun ouders kunnen worden benaderd. Als ouders interesse hebben en houden in de kerk, dan geldt dit vaak ook voor hun kinderen. Dit seizoen staan daarom de 30-50 jarigen centraal. 
Peter Plugers, scriba

Wat is er mis met het orgel?
Zoals de afgelopen jaren regelmatig te horen was in de diensten, zijn er veel storingen. Dat gebeurt vooral in de zomer als het vochtig en warm is.
Bovendien krijgt het orgel te weinig lucht als de organist alle registers opentrekt. Om in zangersjargon te spreken: het orgel heeft te weinig ademsteun. Er zijn bij de plaatsing van het orgel in de Vierhovenkerk onderdelen van het mechaniek niet gerestaureerd, wat zichtbaar is in het inwendige: pijpwerk dat schots en scheef staat en mechaniekonderdelen die door kroonsteentjes provisorisch aan elkaar zijn verbonden, verdienen niet de schoonheidsprijs en roepen om restauratie. Om storingen voorlopig te voorkomen zijn de veren in het mechaniek strakker afgesteld, wat de speelaard voor de organisten nogal zwaar maakt. In de volgende aflevering wordt besproken hoe deze gebreken opgelost gaan worden. 
Christo Lelie en ds. Marco Visser

Vegetarische soepmaaltijd
Alle eters op 15 maart hartelijk dank voor uw gezelligheid en bijdrage. De opbrengst van € 62,65 komt ten goede aan het doel van de bezinningsactie: de Buurvrouw. Met deze maaltijd zijn we zuinig met de aarde geweest: geen vlees en met heerlijk brood dat niet verkocht was door een bakker. Dank voor uw komst en hopelijk bent u geïnspireerd om bewust met uw voedsel om te gaan!
De Fair&Groen-groep

Paasgroet naar zieken en ouderen
“Licht, straal hier in onze ogen
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!”
(Lied 600 vers Sytze de Vries)
Dit prachtige lied heeft Fred Hammers op de Paasgroet gezet. Deze groet gaan we met Pasen, met een plantje, uitdelen aan alle bewoners in de Buytenweye op zaterdag 4 april om 15.00 uur. Vorig jaar hebben kinderen ons geholpen met het bezorgen van de Paasgroet. Welke kinderen vinden het leuk om mee te helpen met uitdelen? Laat het een diaken weten! De bewoners waren erg verrast en stelden het op prijs dat ze deze Paasgroet mochten ontvangen. 
Op zondag 5 april kunnen de kerkgangers honderd plantjes met dezelfde Paasgroet meenemen. Ze brengen die bij mensen in hun buurt, waarvan ze denken, dat die dit waarderen. De bezoekers van de voedselbank en van de koffieochtenden zullen eveneens een Paasgroet uitgereikt krijgen.
De diaconie

Sociëteit gaat naar “Op Hodenpijl”
Het jaarlijkse uitje van de sociëteit gaat op dinsdag 7 april naar “Op Hodenpijl”. We starten om 14.00 uur en worden ontvangen met koffie of thee. Daarna zal boer Ton een rondleiding geven over de buitenplaats, een biologisch bedrijf met vee en groenten. Het informatiecentrum van Midden Delfland is ook te bezoeken. Na de bezichtiging is er koffie of thee met appeltaart.
We vragen van iedereen een bijdrage van € 5. Aanmelden kan bij Henny Melis, telefoon 015 2618796, h.melis@zonnet.nl of bij één van de andere leden van het sociëteitsbestuur. 
Het adres van “Op Hodenpijl” is Rijksstraatweg 20-22 te Schipluiden, telefoon 015 3801840. “Op Hodenpijl” is te bereiken met bus 38 vanaf station Delft. Deze bus stopt voor de deur. 
Het bestuur van de sociëteit

Giften
Voor de voedselbank van NN € 25. Voor de restauratie van het orgel: wijkpenningmeester € 10, potje hal kerk € 3,50, € 5 en € 23, wijkkas € 25, € 25, €50, € 30, € 100, € 100, € 50, € 2.000, € 500 en € 70. De totaalstand is € 3.321,50. Het streefbedrag is gehaald. Misschien kan er nog een wens vervuld worden: het plaatsen van een extra balg in het orgel om de klank optimaal te maken. Maar allereerst alle gevers hartelijk dank! Wilt u een bijdrage doen dan kan dat op bankrekening NL49RABO 0383 4233 92, Protestantse Gemeente Delft inzake wijkgemeente Vierhoven, o.v.v. restauratie orgel Vierhovenkerk. 
Ds. Marco Visser