Protestants Kerkblad Delft - 06 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 25 maart

Bij de diensten
Zondag 26 maart - Zondag Laetare: verheug U! 
Op deze zondag schijnt het licht van Pasen al vooruit in de veertigdagentijd. 

We mogen even op adem komen. Het paars verbleekt tot roze. Prachtig om op deze zondag het verhaal uit Johannes 6:1-15 te lezen. 
Johannes verbindt het verhaal van de spijziging met het Joodse Pesachfeest. Jezus zoekt rust en gaat met zijn leerlingen de berg op. Haast geruisloos is er dan toch weer die menigte die hem volgt. Er is geen brood voorhanden. De leerlingen zijn druk bezig met het verzinnen van oplossingen, maar Jezus richt een paasmaaltijd aan. Hij laat iedereen gaan zitten, er moet rust komen. Er blijkt een jongen te zijn met vijf broden en twee vissen. De vroege kerk heeft daarin de gaven herkend die ze meebrachten naar de tafel van de Heer. Jezus zegent de gaven en zo worden die gaven vruchtbaar voor wie honger heeft. Er blijven na de maaltijd twaalf manden over, voldoende voor de twaalf stammen van Israël. 
Ds. Antoinette van der Wel

Gemeentedag “Klaar voor de toekomst” op 9 april
U leest in dit kerkblad over de plannen rond de herinrichting van de kerkzaal. Op zondag 9 april volgt hierover een presentatie. Rond de presentatie van deze plannen wordt een gemeentedag georganiseerd met de blik gericht op de toekomst. Er zijn workshops, er wordt samen gezongen en er zijn activiteiten voor kinderen. 
Tussen 11.00 uur en 14.30 uur kunt u kennismaken met een andere opstelling van de stoelen en ook deelnemen aan diverse activiteiten. Er is ook een gezamenlijke maaltijd dus het wordt een echte gezellige dag voor iedereen. 
Reserveer de datum alvast in uw agenda en neem deel aan deze gemeentedag op zondag 9 april! 
Uw kerkenraad

Taizé-vieringen
Op 9 april vindt de volgende Taizé-viering plaats. De aanvang van de viering is 16.30 uur. Het boekje ‘Taizé, liederen- en gebedenboek’ bevat naast liederen en gebeden een korte inleiding over de opbouw van de dienst. Over het gebruik van de liederen staat onder het kopje ‘Meditatief’ de volgende passage:
“De liederen zijn erop gericht mensen te helpen tijd te nemen in Gods aanwezigheid. Ze moeten lang genoeg gezongen worden om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot ons te laten doordringen. Normaal wordt ieder lied zo’n vier tot acht minuten gezongen (de liederen verliezen hun zin als ze slechts drie of vier keer herhaald worden). Het aantal keren dat een lied gezongen wordt, hoeft niet van te voren vast te staan, maar iemand – een zanger of instrumentalist – krijgt de taak een lied te beëindigen en het volgende in te zetten.”
In eerdere nummers van het kerkblad is de opstelling in de kerk tijdens de Taizé-diensten beschreven. Op de foto (van Marie Fiege) ziet u de opstelling. 
Ds. Marco Visser

Herinrichting kerkzaal
De kerkzaal herinrichten is niet niets. Voor de kerkenraad overgaat tot de volgende stappen heeft ze de commissie Herinrichting Kerkzaal gevraagd samen met twee kerkenraadsleden de gemeente te horen over de herinrichting. Op zondag 9 april presenteert de commissie na afloop van de kerkdienst als onderdeel van de gemeentedag een viertal modellen. 
Enkele vragen die aan de commissie Herinrichting zijn gesteld zijn:

Vraag: Wat is de reden om te denken aan een herinrichting?
Antwoord: De reden is dat er, menselijkerwijs gesproken, in de toekomst meer lege plekken komen.

Vraag: Wat wil de commissie aan de gemeenteleden voorleggen op 9 april?
Antwoord: Allereerst zal de commissie kort verslag doen van haar overwegingen. Vervolgens brengt ze vier modellen voor het voetlicht, zowel via de beamer als ook in de kerkzaal zelf. De vier modellen worden in de kerkzaal opgesteld. 

Vraag: Welke zijn die vier modellen?
Antwoord: Je handhaaft de huidige opstelling en zet achter de laatste rij een aantal schermen (zie de opstelling zoals gebruikt tijdens de Taizé-vieringen door het werken met schermen). De overige modellen zijn de ellips-, de hoefijzer- en de waaier-opstelling. Het podium krijgt in die gevallen in het midden een korte ‘uitbouw’ naar voren. Daar komt de lezenaar te staan. In alle drie de modellen komt het accent meer te liggen op het samenzijn van de gemeente, omdat men elkaar meer ziet. Het nodigt uit tot het over en weer zingen van de lofzang. 
Van deze drie komen de waaier-opstelling en het hoefijzermodel het meest in de richting van de huidige opstelling. De ellips plaatst de Tafel centraal. De gemeenteleden zitten rondom de Tafel. Ook het doopvont komt prominenter naar voren. In Rijswijk, in de Nieuwe Kerk, hebben de leden van de commissie hun licht opgestoken ten aanzien van dit laatste model.

Vraag: Wil de commissie zelf nog iets naar voren brengen?
Antwoord: Komt allen 9 april en geef uw reactie op de modellen aan één van de volgende personen: John Booij, Rommert Stellingwerf, Marius Visser, Mart Gout, Eric Klinkenberg, Karel Heitkamp, Marco Visser of Peter Plugers, de scriba (zie gegevens scriba in het kerkblad).
Ds. Marco Visser

We zoeken FAIRsterking!
Zonnepanelen op het kerkdak, een themadienst voor bezinning en een recensie over de Groene Bijbel. Dit soort diverse activiteiten voert de commissie Fair&Groen uit om fairtrade en duurzaamheid onder de aandacht te brengen in de kerk. We zijn op zoek naar nieuwe inspiratie en de groep krimpt. We vragen daarom u of jou om onze groep te FAIRsterken! Heb je interesse in faire en/of groene dingen, dan ben je van harte welkom! Doen, denken of inspireren? Spreek ons, een dominee of diaken aan, of mail naar fair.groen@gmail.com. Tot snel! Hartelijke groeten,
Janneke, Else, Nelleke en Gabrielle

Giften
Marjan Bood ontving van N.N. €20 voor de voedselbank en van N.N. €30 voor de projecten van de bezinningsactie. Beide gevers wonen in de Vijverhof. Hartelijk bedankt voor deze giften!
Agenda
28 maart 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
28 maart 20.00 uur Taakgroep Eredienst
29 maart 20.00 uur Wijkdiakonie Vierhovenkerk
03 april 20.15 uur Westenwind I, Tanthof-West
06 april 20.00 uur Westenwind II, Tanthof-West

Inleverdatum kopij
PKD 7 verschijnt op 8 april. Kopij kan tot dinsdag 28 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 2 april
Op deze zondag gaat ds. Taco S. Smit voor.

Kindernevendienst
26 maart Johannes 6:1-15 Meer dan genoeg
02 april  Johannes 8:46-59 Sterker dan de dood

Uit de kerkenraad
Aan het begin van elke kerkenraadvergadering wordt stilgestaan bij “lief en leed”. We luisteren dan naar de zaken waar iemand blij van wordt en waar iemand bedroefd over kan zijn. Iedereen die dat wil, kan wat inbrengen, maar het hoeft niet. Zo vormen we een zorgkern als kerkenraad en dat geeft een fijn begin van een soms drukke vergadering.

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Delft vroeg aan alle wijkkerkenraden om het nieuwe Beleidsplan 2017-2021 te bespreken. Aan dit concept-plan is in de afgelopen maanden hard gewerkt en het is nu aan de wijkkerkenraden om commentaar te leveren. Zo’n plan geeft de contouren aan van waar we met elkaar in Protestants Delft aan willen werken in de komende jaren. Waar willen we naar toe op het gebied van de jeugd, de studenten, de eredienst, het pastoraat, het diaconaat, de Algemene Kerkenraad en de communicatie? Op 14 maart stond dit plan op de agenda van de Vierhoven kerkenraad. Er was veel waardering over deze eerste versie en er waren slechts een handvol opmerkingen en aanvullingen. Zo wil Vierhoven dat er nader wordt gesproken in de Algemene Kerkenraad over het begrip wijkgemeente en daaraan gekoppeld het begrip wijkgrenzen. U hoort de komende maanden ongetwijfeld meer over dit beleidsplan.
 
De kerkenraad besprak ook een notitie van onze predikanten over het Heilig Avondmaal, het Onze Vader en over de gezongen acclamaties. Deze maken al geruime tijd deel uit van onze liturgie bij de voorbeden. De notitie was geschreven naar aanleiding van opmerkingen uit de gemeente en de kerkenraad besloot om nu nog geen conclusies te trekken. Nog niet alle noodzakelijke informatie was beschikbaar om te komen tot een afgewogen besluit. Bovendien wil de kerkenraad ook deze zaken nog bespreken met de wijkgemeente zelf. Dat laatste is belangrijk, want alleen samen met elkaar bepalen we de vorm en inhoud van onze erediensten.
Peter Plugers, scriba 

Sociëteit Vierhovenkerk
Dinsdag 28 maart om 13.30 uur opent de Sociëteit haar deuren. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt 16.00 uur. Ds. Marco Visser zal in het kader van de Boekenweek de inleiding verzorgen. 
De Boekenweek heeft dit jaar als thema ‘Verboden vruchten’. Het is een onderwerp dat een directe link heeft naar de bijbel, en wel naar Genesis 3. Bij dit Bijbelgedeelte zal door Marco Visser kort stil gestaan worden in het tweede deel van de lezing. Marco Visser begint met de geschiedenis van de Boekenweek. Weet u hoe vaak de Boekenweek werd gehouden en de reden waarom? Na de opstapjes over de historie van de Boekenweek en de uitleg bij Genesis 3 happen we toe. Het boek ‘Het smalle pad van de liefde’ van Vonne van der Meer vormt de hoofdmoot van de lezing. Marco Visser kocht het boek bij de ‘Bijbel In’ op de Voldersgracht. Hij was verrast dit boek bij deze boekhandel aan te treffen. Boeken van Van der Meer als ‘Eilandgasten’ en ‘Ik verbind u door’ had hij daar niet gezocht. Het boek ‘Winter in Gloster Huis’ dat handelt over het onderwerp ‘voltooid leven’ weer wel. Marco Visser zal de verbanden tussen ‘Verboden vruchten’, de ‘Bijbel In’ en het boek ‘Het smalle pad der liefde’ duidelijk maken. De sociëteitsmiddag sluit af met een gesprek over de lezing.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 28 maart van 19.15 uur tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. 
Jongeren en ouderen zijn van harte welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Musical Esther en Kerk in Actie
Op zaterdag 1 april 2017 (geen grap!) verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma voor alle kinderen van de Protestantse Gemeente Delft. In één dag gaan we namelijk een musical instuderen! En wel de musical Esther! Alle kinderen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en diverse kinderen uit onze wijkgemeente hebben zich ingeschreven. Als u wilt komen kijken: dat kan! Gratis kaarten zijn te bestellen op zingenindekerk.nl/kids/devliegendespeeldoos. De voorstelling begint om 19.00 uur in de Hofkerk in Delft.
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie. En daar willen wij graag iets voor doen. Na de voorstelling wordt er gecollecteerd voor de actie Kinderen in Knel. Met het geld dat wordt opgehaald zorgt Kerk in Actie dat kinderen in ontwikkelingslanden de kans krijgen op onderwijs. Omdat onderwijs de manier is om kinderen te laten ontsnappen aan armoede. Voor meer informatie over de actie Kinderen in de Knel kunt u kijken op https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/thema/thema-kinderen-in-de-knel.
Omdat wij deze actie een warm hart toedragen willen wij graag nog een extra steentje bijdragen. En daarom hebben wij de ouders van alle kinderen in onze kerk gevraagd voor de dienst van zondag 26 maart iets lekkers te bakken voor bij de koffie. En u mag deze lekkernijen op komen eten. Uiteraard tegen een kleine vergoeding die wij vervolgens geheel doneren aan Kerk in Actie.
Met vriendelijke groet, namens de leiding van de kindernevendienst en de organisatie van Musical Esther,
Kim Lupker

Zorgkernen
Het zit in onze genen om naar elkaar om te zien. Of, kerkelijk gezegd: het is onze roeping. Als gemeenteleden van de Vierhoven kiezen we ervoor om deze roeping meer handen en voeten te geven. We zetten een extra stap en gaan nog bewuster en vaker naar elkaar omzien. 
Daarom werkt de wijkgemeente Vierhoven met zorgkernen.

In de komende vijf nummers van het kerkblad staat steeds een vraag over zorgkernen centraal. Deze keer de eerste vraag:

Vraag: Wat is een zorgkern?
Antwoord: Een zorgkern is een groepje gemeenteleden dat "iets" met elkaar gemeen heeft EN onderling naar elkaar omkijkt. Dat "iets" kan zijn:
dat je samen in een straat woont; of
dat je samen in de kerkenraad zit; of
dat je elkaar ontmoet in de supermarkt.

De andere vragen die aan de orde zullen komen zijn:
Waarom gaan we in onze wijkgemeente met zorgkernen werken?
Zijn er al zorgkernen in onze wijkgemeente?
Wat verandert er voor mij?
Hoe gaan we bewuster omzien naar elkaar?
Verandert de rol van onze predikanten?

Als u nog andere vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met ds. David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com) of met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Marco Kuijper