Protestants Kerkblad Delft - 06 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 maart

Bij de diensten
Stille Week
De kinderen van de nevendienst horen op 25 maart, Palmzondag, het klassieke verhaal van de intocht van Jezus. Zij maken in de nevendienst de palmpasenstokken. Als ieder jaar lopen zij in een feestelijke optocht aan het slot van de dienst met de stokken door de kerk. In de kerkzaal staan we stil bij de elfde statie, ‘Jezus gekruisigd’. Zo lopen wij met Hem in deze lijdensweken de ‘via dolorosa’.
De drie avondgebeden op 26, 27 en 28 maart in de stille week beginnen om 19.30 uur. Iedere avond klinkt een gedicht: ‘Ecce Homo’ van Bert Peleman, ‘Simon van Cyrene’ van Countee Cullen en ‘Kruisweg XIV’ van Marc Dejonckheere. Lied 566 keert terug in elk avondgebed. Muus Jacobse schreef dit lied in 1961 naar aanleiding van de hervatting van kernbom-experimenten in de dampkring. 
De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, 29 maart en 30 maart, beginnen eveneens om 19.30 uur. Johannes 13 klinkt op de Witte Donderdag, het verhaal over de voetwassing. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het kruis. Nogmaals kijken we naar één van de staties van de gebroeders Windhausen. Zij schilderden deze panelen rond 1912. Ditmaal gaat het over de twaalfde statie: ‘Jezus sterft aan het kruis’. In 1 Petrus 2:21-24 wordt het teken van het kruis krachtig uitgelegd. 
De paaswake op zaterdag 31 maart begint om 21.30 uur. De cantorij werkt hier aan mee.
Ds. Marco Visser

Church Apart Together (CHAT)
Op zondag 25 maart is er weer Chat in de Vierhovenkerk.Alle tieners tussen 12 en 15 jaar zijn tijdens de kerkdienst hartelijk welkom in de Jack Sparrow-zaal.
Neely de Ronde

In memoriam
Nico Bot * 11 april 1943 † 6 maart 2018
Nico Bot is geboren in Gorinchem. Daar bracht hij zijn jeugd door tot zij verhuisden naar het Westen van het land. Hij verloor zijn ouders op jonge leeftijd. Hij heeft in het onderwijs gewerkt en is gestopt op 56 jarige leeftijd. Nico Bot, attent, belangstellend naar je op belangrijke dagen van ziekte en vreugde, een betrokken zwager, eerlijk, hij was sportief, waar deed hij niet aan mee, triatlon, voetbal, tennis, langlaufen, het verbaast dan ook niet dat hij op school onder andere Lichamelijke Opvoeding gaf. Waar hij overigens sober leefde, gebruikte hij voor de sporten het beste materiaal dat er was. Over zichzelf was hij gesloten. Hij sprak niet makkelijk over zijn gevoel. Hij was trots op zijn kinderen. Na zijn eerste huwelijk was hij lid geworden van een alleen gaanden club, waar hij Irene ontmoette. Twintig gelukkige huwelijksjaren volgenden. Nico is kerncoördinator geweest van Die Buytenweye waar hij en Irene erg actief zijn geweest. Zijn geloof uitte hij indirect en warm. Met het Hooglied van de liefde uit 1 Korintiërs hebben we hem overgedragen in Gods genegenheid. 
Ds. David Knibbe

Brengt u bij iemand een bloemengroet met Pasen? 
Op Paaszondag 1 april staan in de Vierhovenkerk honderd plantjes klaar om bij iemand te brengen. Dat kan een zieke zijn, iemand, die de Paasdienst niet kan bijwonen of een vriendin, vriend of goede buur. 
Bij de plantjes hoort een mooie kaart met een Paasgroet, met een tekst uit het Liedboek voor de kerken, Lied 625 vers 1:

Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.

Voor alle bezoekers van de Vierhovenkerk is er tevens een kaart beschikbaar. Gezegende Paasdagen.
De diaconie

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. De data in 2018 zijn 5 april, 3 mei, 7 juni, (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud). Voor informatie kunt u terecht bij Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org, en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. De komende avonden zijn op 5 april, 17 mei en 14 juni. In maart kwamen er tien kinderen bij elkaar. Eén was er jarig en dus: ‘vieren!’ Met de lente in aantocht vertelde de leiding het verhaal van de zaaier en werden er zaden uitgedeeld. Wat dat gaat doen op de balkons en in de potjes aarde? We wachten het af. Wilt u als ouders informatie dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser (015) 257 7147. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen gaan door 
Op 11 maart vond de laatste viering plaats van dit zogenaamde ‘winterseizoen’. Ditmaal waren er zes instrumentalisten die met warme klanken de liederen begeleidden. Het is een groot goed dat zoveel musici meewerken. Het zes, tien keer zingen van hetzelfde lied brengt steeds een laagje aan. Het is als met de Japanse laktechniek. Tientallen laagjes kostbare lak gaan er over de doosjes en maken ze ijzersterk. Het lied wordt gepolijst en geschuurd. Zo kan men het zingen van die liederen ervaren. Neem bijvoorbeeld het lied: ‘Zegen mijn ziel de Heer, zegen zijn heilige Naam, Hij die mij het leven geeft’. Het lied doet een mens beseffen dat er maar Eén is die zeggenschap heeft over je leven, Eén is voor wie je buigt. Het zingen maakt vrij. Dan zingt iemand anders opeens een tweede stem en zo verdiept het lied zich verder en verder in de ziel. Verschillende mensen gaven aan dat ze uitzien naar de nieuwe serie van zes vieringen die in september beginnen.
Ds. Marco Visser

Paasinzameling bij de Albert Heijn 
De Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan heeft aan de Vierhovenkerk gevraagd of ze voor de Pasen een extra inzameling willen houden voor de klanten van de voedselbank, zodat men met de Pasen iets extra’s heeft, zoals een paasstol , eieren, vruchten en chocolade eitjes. De AH zal zelf uiteraard ook doneren. Op zaterdag 24 maart van 9.00 tot 17.00 uur vindt er een extra inzameling plaatsvinden. Bij de ingang treft u leden van de Vierhovenkerk, die zullen vragen een extra product te kopen en bij de uitgang in te leveren. Zo willen we met elkaar ieder die het minder goed heeft een klein beetje helpen.
De diaconie

Gift
€ 50 van L voor de wijkdiaconie, hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 7 verschijnt op 7 april. Kopij kan tot dinsdag 27 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 1 april
In de paasnacht is het wonder geschiedt. En op 1 april Paasmorgen vieren we de opstanding van Jezus uit het graf. Muus Jacobse dichtte: “Nadat het uitgestrooid is, wisselen dag en nacht. Geen weet hoe het gegroeid is: het draagt vanzelve vrucht. De halm groeit in de vore, en in die halm de aar, en in die aar het koren: het wordt vanzelve zwaar.” Deze woorden uit het oude Liedboek blijven ‘nieuw’. Telkens ‘nieuw’ op talloze plaatsen. We komen dit onverwachte gebeuren van de opstanding tegen overal waar niet de dood het laatste woord heeft, niet het gemis, niet de treurigheid, noch de intimidatie en kleinering. We komen het bijvoorbeeld tegen in het Boekenweek-geschenk van dit jaar. Daar lees je een bewerking van Lucas 24:13 en verder (De Emmaüsgangers). Een vrouw Olivia geheten, net weduwe geworden, die niks met Bijbelteksten heeft hoort in de afscheidsdienst de priester zeggen: ‘“Straalt er dan geen enkel lichtje in de nacht? Zie je niet dat dit einde een nieuw begin is?” … De tranen die tijdens de hele eerste helft van de dienst maar niet wilden komen, stroomden plots over haar wangen.’ 
Ds. Marco Visser

Gemeenteavond 6 maart
Doel van de gemeenteavond was om gevoel te krijgen voor prioriteiten van gemeenteleden: wat we gevoelsmatig belangrijk vinden en waar we zelf aan willen meewerken. De gemeenteavond op 6 maart was zeer goed bezocht, rond de zestig aanwezigen. De sfeer was positief en constructief, goede vragen werden gesteld en mensen ervaarden het positief om elkaar weer te ontmoeten om goede gesprekken te hebben. 

Voortbouwend op de input uit de brainstorm van de gemeenteavond van 23 januari stelde de denktank vier scenario’s samen:
• Kerk in de buurt (focus op diaconaal) 
• Samen sterk (pastoraat, samenwerking met andere organisaties)
• Focus op de eredienst (afstemmen op doelgroepen, liturgische vormgeving, kerkzaal)
• Meer leden, meer jeugd (aandacht nieuwe leden, kerkverlaters, scholen)
In het hart van alle onderwerpen is van belang het enthousiasme en het nemen van onze verantwoordelijkheid om iets bij te dragen. Door ieder een taak op ons te nemen vormen we samen het lichaam van Christus. 

Om gevoel te krijgen voor prioriteiten van gemeenteleden voor de toekomst van de wijkgemeente gaven alle aanwezigen hun voorkeur aan via twee kleuren stickers (prioriteit en waar zelf aan bijdragen) op de vier scenario’s. Twee scenario’s krijgen de hoogste prioriteit van de aanwezigen: ‘Samen sterk’ en ‘Focus op de eredienst’. De andere twee scenario’s, ‘kerk in de buurt’ en ‘meer leden, meer jeugd’ kregen een lage prioriteit. Verwachting is dat gemeenteleden deze laatste scenario’s niet als doel op zichzelf zien maar meer als gevolg. De denktank ziet ‘Samen sterk’ en ‘Focus op de eredienst’ daarom als ‘pijlers’ van de toekomst van de Vierhovengemeente, waar we op voort willen bouwen. De denktank richt zich de komende weken op het concreet maken van onderwerpen die horen bij de twee belangrijkste pijlers.

Verder lichtte onze koster Rommert kort toe wat zijn overwegingen waren om een nieuwe functie aan te nemen en wat zijn nieuwe werkzaamheden gaan zijn als senior medewerker beheer en verhuur. Gabrielle Uitbeijerse gaf een update: praktische zaken worden verder uitgewerkt, er komen taakomschrijvingen voor vrijkomende taken en op bestuursniveau is er overleg met het College van Kerkrentmeesters over de planning, verantwoordelijkheden en verzekeringen. Exacte planning hangt af van wanneer de taken zijn overgenomen door vrijwilligers.
Gabrielle Uitbeijerse, Marco Visser, Henk Jansma, Marco Kuijper, Wim Schut, Ben Noorlander

Uit de kerkenraad
Op 13 maart vergaderde de Kleine kerkenraad en op de agenda stond een terugblik op de gehouden gemeenteavonden van 23 januari en 6 maart. Een denktank, bestaande uit Henk Jansma, Marco Kuijper, Wim Schut, Ben Noorlander, Gabrielle Uitbeijerse en ds. Marco Visser, is bezig met de uitwerking van de gehouden avonden en de voorbereiding van de komende avonden. De verslagen werden besproken en er was waardering voor de helderheid van deze toekomstbeelden. Want daarover gaan deze bijeenkomsten: hoe willen wij kerk zijn in deze tijd? Het enthousiasme en de energie van de aanwezige gemeenteleden en het actief meedenken tijdens de avonden, werd genoemd als een positieve ervaring. Via het kerkblad wordt u apart geïnformeerd over de voortgang.

Het jaarverslag 2017 van wijkgemeente Vierhoven werd vastgesteld en is daarmee ook beschikbaar voor gemeenteleden. U kunt dit per e-mail of telefoon opvragen bij de scriba. Op de vraag welke activiteiten de wijkgemeente het meest succesvol vond, is te lezen dat dit onder andere onze zondagse erediensten zijn. Ook werden de Taizé-diensten genoemd en de speciale activiteiten rond Advent, Kerst en Pasen.

Zoals reeds geschreven in het vorige kerkblad, stond ook het plan van zanggroep Dudaim op de agenda. Zij zullen in 2018 professioneel worden ondersteund en daarvoor wordt een budget afgesproken vanuit de wijkkas. Tegelijk zijn er afspraken gemaakt om meer financiële ruimte te scheppen voor een bredere muzikale ondersteuning. Dan wordt het uitnodigen van andere musici makkelijker, iets dat nu nog te weinig wordt gedaan.
De herinrichting van de kerkzaal stond ook dit keer op de agenda. Het lijkt of er al een tijdje niets gebeurt, maar dat klopt niet. De commissie herinrichting had gereageerd op een aantal vragen vanuit de kerkenraad. Langzamerhand wordt duidelijk wat de verschillende mogelijkheden zijn voor een andere inrichting van de kerkzaal. De tekeningen met vier mogelijke opstellingen van de stoelen hangen nog steeds op het prikbord in de hal van de kerk. Er worden plannen gemaakt om zo’n andere opstelling te gaan uitproberen tijdens een gewone kerkdienst, rond de zomer.
Peter Plugers, scriba 

Lezing over Holland Protonen Therapie Centrum in Delft
Op een toegankelijke wijze zal Dick de Haas op dinsdagmiddag 27 maart van 14.00 tot 16.00 uur bij de sociëteit Vierhoven een interessante lezing houden over een nieuwe ontwikkeling in Delft. Hij zal deze toelichten aan de hand van dagelijkse voorbeelden. 
In het voorjaar van 2018 wordt in Delft Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC) geopend. Dit is een zelfstandige kliniek waar TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum samenwerken aan zorg en onderzoek. Op termijn worden jaarlijks 600 patiënten behandeld met behulp van protonentherapie.
Naast het HollandPTC staat al ruim zestig jaar het Reactor Instituut Delft (RID) met de Hoger Onderwijs Reactor (HOR). De neutronen van de HOR worden gebruikt voor onderzoek op het gebied van energie en gezondheid. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op het onderzoek met behulp van straling binnen de TU Delft, in het bijzonder bij het RID en HollandPTC. 
De deuren van de kerk zijn open om 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Ieder is van harte welkom.
Het sociëteitsbestuur