Protestants Kerkblad Delft - 06 2019

wijkberichten van wijkgemeente Vierhoven van 30 maart

Bij de diensten
Zondag 31 maart 
Op deze zondag gaat ds. R. van Essen voor.

Zondag 7 april
Deze zondag luistert de cantorij de avondmaalsdienst weer op. De lezingen zijn: Jesaja 58:7-10 en Lucas 20:9-19. Bij de gelijkenis die we lezen moet ik altijd denken aan het milieu. Dat komt door het lied dat we uit het Liedboek 1973 zingen. “We hebben niet om de pacht gedacht.” We dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. We haalden kolen uit de grond, zogen olie naar boven, en dachten dat dit altijd maar door zou kunnen gaan. Maar we kunnen nog terug. Soberheid, eenvoud is ook een deugd en snelheid en hebzucht zijn niet altijd goed. 
Ds. David Knibbe

Die Buytenweye
Op 8 april is er een dienst in Die Buytenweye. 
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
31 maart Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven?
07 april Oneerlijke oppassers pikken de wijngaard in

Staties 
In deze veertigdagentijd wordt stil gestaan bij het lijden van Christus. De commissie Kunst en Kerk heeft de mogelijkheid gekregen om van kunstenares Tanja Minks tien van de vijftien door haar geschilderde staties tentoon te stellen. Op zondagen bent u van harte welkom om ze te bekijken. Wilt u ze op een andere dag bekijken neem dan telefonische contact op (015) 2613210. Er is boekje samengesteld met de staties. Hierin zijn bij iedere statie een meditatie en een gebed geschreven door Marco Visser. Het boekje kunt u voor €2 (of meer) aanschaffen. Het geld komt ten goede aan de bezinningsactie. 
Ds. Marco Visser

´Kwaliteit van leven´ - Martin Buber in studiehuis
Vóór alles is de mens een relationeel wezen. Alleen met de ander kan een mens tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het ‘ik’ brengt veel teleurstelling en ongeluk; voor de mens als individu en voor de samenleving.
Deze gedachten zouden vandaag geschreven kunnen zijn, maar zijn bijna een eeuw geleden geschreven door Martin Buber. In het Studiehuis willen wij kijken naar zijn gedachtegoed. Buber is één van de meest invloedrijke Joodse denkers van de vorige eeuw. We bespreken zijn filosofisch-theologische visie aan de hand van het boek ‘Kwaliteit van leven’ – Het humanisme van Martin Buber van Theo Witvliet. Het studiehuis is op 11 april om 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
Caroline der Nederlanden

Uit de kerkenraad
Op 12 maart vergaderde het moderamen ter voorbereiding van de Grote kerkenraadsvergadering van 9 april. Op de agenda staat de bespreking van de financiële jaarcijfers van de wijkkas over 2018. We krijgen als wijkgemeente een vast bedrag van het College van Kerkrentmeesters om daarmee de wijkgebonden zaken te betalen. Het gaat om ongeveer €9.000 voor 2018. De penningmeester van de wijkkas komt een toelichting geven op deze cijfers.
Een ander onderwerp is het verhuurbeleid van de Protestantse Gemeente te Delft. Een groep of vereniging die een ruimte wil huren in de kerk, betaalt daarvoor een vastgesteld bedrag afhankelijk van de aard van de verhuur. Het verhuurbeleid is onlangs aangepast en daardoor stijgen de tarieven voor sommige huurders. De kerkenraad heeft in februari haar bezorgdheid geuit bij de verhuur aan zogenoemde migrantenkerken. Het moderamen gaat voorstellen doen om het verhuurbeleid aan te passen zodat de migrantenkerken gebruik kunnen blijven maken van de Vierhovenkerk.
Een gemeentelid heeft aandacht gevraagd voor het toenemende antisemitisme. Aan de kerkenraad wordt voorgesteld onze verbondenheid met Israël kan een onderwerp te laten zijn binnen de huidige Vorming & Toerusting activiteiten. 
De Diaconie heeft voorstellen gedaan over de inrichting van de kerkzaal in de Stille Week. Vanwege de nieuwe stoelopstelling moeten sommige zaken uit het verleden opnieuw worden bekeken. 
Peter Plugers, scriba 

Soberheidsmaaltijd
Op dinsdag 2 april van 18.00 tot 20.00 uur is er een soberheidsmaaltijd vanwege de veertigdagentijd. Er is een presentatie over de door de Centrale ZWO gekozen collectedoelen: kinderclub de Tamboerijn en Siriz (opvang van jonge moeders). De opbrengst van de collecte is voor deze twee doelen.
Centrale ZWO

De Zijderoute, in de voetsporen van Marco Polo
Op dinsdagmiddag 2 april van 14.00 tot 16.00 uur komt wereldreiziger Kees Terlouw in de Vierhovenkerk een diaserie vertonen over de “Zijderoute” die hij samen met zijn vrouw heeft bereisd.
Startend in de hitte van Istanbul reizen ze oostwaarts door de berg- en woestijngebieden van Centraal-Azië (Uzbekistan en Kirgizië). Ze bezoeken historische steden zoals Tasjkent en Samarkant (Marco Polo, Dzjenghis Khan), overnachten in yurts op 4.000 meter hoogte en trekken vervolgens door de sneeuw over het machtige Pamir gebergte naar het Chinese Kashgar, één van de belangrijke handelssteden van weleer. Als afsluiting van het eerste deel van hun wereldreis volgt een spectaculaire rit over de Karakoram Higway. 
Bijzondere ontmoetingen, overweldigende indrukken en indrukwekkende architectuur en cultuur typeren deze reis. Al met al een erg gevarieerde reis die is gemaakt naast de gebaande paden!
Een bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de Vierhovensociëteit

IJsland: land van gletsjers en van vuur
Op 9 april komt Diana de Wild bij de Vierhovensociëteit over haar reis naar IJsland vertellen. “IJsland is één van de mooiste landen ter wereld. Ik vertel over mijn vele reizen naar dit eiland. We bekijken de beroemdste bezienswaardigheden: de kokend water spuitende Geysir, de vulkaan Hekla tijdens een uitbarsting en de prachtige waterval van de Gullfoss. We gaan op bezoek op een schapenboerderij in het zuidoosten om te zien hoe het leven er daar uitziet en ik beschrijf wat je er als toerist voor over moet hebben om dit prachtige maar dure land te bezoeken. Het IJslandse binnenland lijkt leeg, maar is in werkelijkheid gevuld met prachtige verhalen over Vikingen en verbannen criminelen. In de lezing vertel ik een aantal van deze verhalen en ik laat een IJslands lied horen dat hierover gaat”. 
De deuren van de Vierhovenkerk gaan open op 13.30 uur. De presentatie duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom en een bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het bestuur van de Vierhovensociëteit 

Wie loopt er mee?
Wie loopt er mee met De Nacht van de Vluchteling (15-16 juni) met Team Vierhoven? Inschrijven kan via het inschrijfformulier (ook zelf aanmelden op de site van Nacht van de Vluchteling) in de hal van de kerk. Meer informatie bij: Dick de Haas, e-mail: dickdehaas@gmail.com en op de website van Nacht van de Vluchteling (www.nachtvandevluchteling.nl).
Diaconie Vierhovenkerk

Gebedsgroep Vierhovenkerk
Op dinsdag 9 april maart komt de gebedsgroep bijeen om 19.00 uur. U kunt ons vragen voor iemand of iets te bidden. Jenne de Haan, tel. (015) 257 7645 of 06 2170 1198.
Jenne de HaanIn memoriam
Rie Wien † 11 maart 2019
Maandag 11 maart overleed Rie Wien. Ze is thuis in de Havannastraat gestorven in de leeftijd van 78 jaar. De specialist had haar nog een aantal maanden gegeven. Tijd om afscheid te nemen van geliefden en een aantal zaken te regelen. Opeens razendsnel is zij heen gegaan. Voor iedereen onwezenlijk, met name voor haar kinderen en kleinkinderen.
Zaterdag 16 maart namen we afscheid van deze markante vrouw. Op haar 65e zei ze: ‘Ik heb allerlei kerkenwerk, van nevendienst tot diaconaal werk, van mijn 14e tot nu toe gedaan. Nu stop ik er mee.’ Maar ze werd kort geleden weer bezoekmedewerkster. En hielp als oud-diaken jarenlang mee met het communieteam. In Delft was ze jarenlang diaken, zowel in de wijkdiaconie als in het college van diakenen. Het was een vrouw die begiftigd was met het talent om te besturen. Dat betekent dat je visie moet hebben en iets eigenzinnigs. En ze had visie en was eigenzinnig. Ze was een vrouw die haar ‘vrouwtje stond’ en haar mening gaf.
Ze heeft jarenlang voor de klas gestaan en daarna ging ze verder met verhalen vertellen als stadsgids in Delft. Die bezigheid gaf haar veel voldoening. Vooral na het heengaan van haar man Pim was dat een fijne tijdsbesteding. Ze was een moeder die goud waard was. Ze was er voor haar beide dochters en nam de tijd voor hen. Later ook alle ruimte voor de kleinkinderen. 
16 Maart vond de dankdienst in de Vierhovenkerk plaats. De lezingen waren 1 Korintiërs 13 en Jacobus 2:14-17. Geloof en werken gaan hand in hand. Jacobus beklemtoont in navolging van de wet en de profeten. 
Wij bidden haar kinderen en kleinkinderen en alle die haar gekend hebben Gods kracht toe en dat haar nagedachtenis hen tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

Bedankt
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen ter ere van mijn verjaardag, echt hartverwarmend! 

Kijkend naar de mooie bloemen voel ik nog meer mijn dankbaarheid dat ik aan mijn vijftigste levensjaar mag beginnen.
Astrid de Redelijkheid

Uw
De eerste zondag van de veertigdagentijd was er iets mis met het geluid bij het moment van de kinderen. Vervolgens wilde na de preek de projectie van de beamer op de muur niet verschijnen waardoor het zingen niet ging. 
Dat de dienst toch aan velen niet voorbijging stemt tot tevredenheid. Dat zelfs de dag erna de gezongen en gesproken woorden herinnerd werden, leek de wetmatigheid te loochenstraffen dat wat misgaat bijblijft en wat goed gaat vergeten wordt. De crux van de preek was het woordje “uw” uit de tien geboden. De twee woorden in het Hebreeuws: “Uw vreemdeling” werden in zes vertalingen gecontroleerd (NBG 1951, Nieuwe Bijbelvertaling, BGT, Staten Vertaling (1637 en 1930), The New English Bible (Engelse Vertaling), Biblia Sacra Vulgata (Latijnse Vertaling), Willibrord Vertaling 2012).
Wat bleek? In alle genoemde vertalingen wordt “uw vreemdeling” zoals er in het Hebreeuws staat, weg vertaald. Nu had ik wat de vertalingen betreft bij het voorbereiden van de dienst alleen gekeken naar de versie van de wet in Deuteronomium. Het Hebreeuws van het bewuste vers in Exodus had ik wel gelezen.
Er was een gemeentelid dat zich niet uit het veld liet slaan door alles wat anders dan anders ging in de dienst. Zij zocht thuis niet alleen de versie van Deuteronomium, maar ook die van Exodus 20 op in de Statenvertaling. Daar staat tot mijn verrassing, en ook wel tot mijn opluchting, wel “uw vreemdeling”. 
Het Griekse woord voor duivel betekent verstrooier, degene die alles in de war brengt. Wat dat betreft werd de lezing van de verzoeking in de woestijn geïllustreerd door de gebeurtenissen in de dienst. Het is alleen de kunst je niet te laten afleiden en het goede te kiezen, wat de kindernevendienst ons voorhield. 
Mijn wens is dat allen zo bij de les blijven als de zangeres uit de cantorij. Laat je niet afleiden door wat misgaat, maar hoor het goede en bewaar dat. Gesterkt door de reacties van anderen op deze dienst die ook op deze lijn zaten, gaan we moedig verder, onder grote dank aan hen die met hun technische kennis de beamer aan de praat kregen! 
Ds. David Knibbe

Ontmoetingsbijeenkomsten
De zes ontmoetingsbijeenkomsten over het pastoraat en de zorgkernen zijn met een opkomst van dertig mensen onder het gemiddelde. Boven het gemiddelde was de inzet en betrokkenheid. Wat we geleerd hebben? Dat pastoraat een zaak van de hele gemeente is. Dat iedereen een houding moet krijgen van aandacht voor elkaar. Dat de één dit beter afgaat dan de ander, maar dat een gemeente die niet omkijkt naar elkaar, een belangrijk facet van het Lichaam van Christus mist. 
Zorgkernen, je hoort wel eens: moet er weer iets nieuws komen? Zorgkernen zijn er altijd geweest. We maken elkaar er alleen bewust van. Altijd al keken mensen uit de gemeente naar elkaar om, kwamen ze voor elkaar op en lieten ze de dominee en de ouderling weten dat er iemand ziek was uit hun omgeving. Als een gemeentelid u bezoekt, krijgt u bezoek van de kerk. Als u iemand uit de kerk spreekt op straat, spreekt u met de kerk. De kerk is de ander en u bent de kerk. Zorgkernen is een woord om ons op onze roeping te wijzen. Dus: het is een versterking van iets waar de Vierhovenkerk al lang erg goed in was en nog beter in kan worden.

Daarom hebben we ter afsluiting van de ontmoetingsbijeenkomsten twee avonden over de zorgkernen gepland: op 2 en 4 april in de Vierhovenkerk. We gaan er dieper op in en gaan oefenen hoe wij nog beter naast elkaar kunnen gaan staan. Uw aanwezigheid is hierom belangrijk, dat we zo de zorg voor elkaar beter kunnen beoefenen en nog meer Lichaam van Christus kunnen zijn.
Ds. David Knibbe

Amnesty brieven en Fair Trade
Op zondag 7 april schrijven we twee brieven. Een brief naar de Indiase premier Modi met een oproep om het werk van mensenrechtenactivisten en organisaties niet te belemmeren. De andere brief gaat naar de VS met een oproep om de Braziliaanse Valquiria vrij te laten in afwachting van haar asielverzoek zodat ze met haar 7-jarig zoontje kan worden herenigd. Een derde brief naar Somaliland wordt niet geschreven omdat de dichter Adan is vrijgelaten omdat hij niet schuldig is bevonden na publicatie van een gedicht over mensenrechten.
Veel briefschrijvers hebben een antwoord ontvangen op de brief aan minister Stef Blok met de mededeling dat een verzoek tot opname van gedetineerden uit Guantanamo Bay in overweging wordt genomen als de VS stappen heeft gezet in sluiting. We sturen een afschrift van deze brief door naar Amnesty.
U vindt ons in de hal met brieven en fair-trade-producten uit de Wereldwinkel. 
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Donderdag 4 april tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Vierhovenkerk. Contact Jasper van der Kooij, (015) 2611757, (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 2618796, (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Giften
€50 fam. v.d.W. via bezoekmedewerker voor de kerk. €20 van S voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 7 verschijnt op 13 april. Kopij kan tot dinsdag 2 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.