Protestants Kerkblad Delft - 06 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 maart

Coronavirus.
Voor kerkdiensten: www.kerkomroep.nl
Voor wijkinformatie in de Nieuwsbrief aanmelden bij de scriba:scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl

Voor pastorale en diaconale vragen (b.v. boodschappen) bel of mail uw wijkpredikanten: 
D. Knibbe, 2852099, david.m.knibbe@gmail.com
M. Visser 2577147, mvisserabc@gmail.com

In gedachten lopen daar de kinderen.
Zondag 5 april met Palmpasenstokken, maar de scholen blijven dicht tot 6 april. Vindt er onverwacht een omslag plaats dan kan het feest in de kerkzaal doorgaan maar zoals het er nu naar uitziet is er dit jaar geen optocht van kinderen met Palmpasenstokken. De stokken zijn al voor een deel klaar gemaakt, maar ook dit is dan voor volgend jaar. In gedachten zien we de kinderen die blij zijn met hun Palmpasenstok. Met hen staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Mensen zwaaien met palmtakken en Jezus rijdt op een ezel. Aan de palmpaasstok zitten dingen die verwijzen naar dit gebeuren. Het buxustakje verwijst naar de palmtakken. De broodhaan is het symbool van waakzaamheid en zuiverheid, van het aanbreken van de nieuwe dag. En de haan verwijst naar het verhaal van Petrus. Het brood verwijst naar Witte Donderdag wanneer de Maaltijd wordt gevierd. Het zakje rozijntjes staat voor de dertig zilverlingen die Judas als verradersloon kreeg. Sinaasappels of mandarijntjes verwijzen naar de spons met zure wijn, die Jezus kreeg aangereikt. De Palmpasenstok staat symbool voor de feestelijke intocht en wijst door zijn vorm (het kruis) vooruit naar het lijden en de Stille Week die volgt. In de dienst lezen we Mattheus 21:1-11. 
Ds. Marco Visser

De stille week ‘In uw vergeving wonen wij’
Mijn collega David Knibbe maakte voor de Immanuelkerk en de Vierhovenkerk een opzet voor de Stille Week met daarin de zogenaamde drie heilige dagen ‘Witte Donderdag’, ‘Goede Vrijdag’ en ‘Paaswake’. Het herkenningslied is Lied 364 ‘Hoor Gij ons aan!’ Dit lied van E.L. Smelik eindigt met de regel ‘In uw vergeving wonen wij.’ In de vieringen klinken gedichten die passen bij de lezingen. De lezingen zijn maandag Genesis 32:1-6,21- 3311b, dinsdag Psalm 130 en Mattheus 27:1-10, woensdag Leviticus 16:6-10, 2 Korintiërs 5:19, donderdag Johannes 13:15 (21-30), vrijdag Lucas 22:49-51 en het lijdensevangelie naar Lucas. Over de paaswake leest u elders. 
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Op 10 maart vergaderde de kerkenraad van onze wijkgemeente. Er werd gesproken over de aanpassingen van de viering van het Heilig Avondmaal vanwege het coronavirus op zondag 8 maart. Kort voor de viering was tot deze aanpassingen besloten en zij werden nu bevestigd. Dat we een week later moesten besluiten om geen erediensten te houden tot minimaal eind maart, vanwege datzelfde virus, konden we toen niet bedenken. Wel kreeg het moderamen de opdracht van de kerkenraad om de landelijke richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) op te volgen. Veel van onze gemeenteleden behoren immers tot de groep kwetsbare ouderen, voor wie een infectie met het virus grote gevolgen kan hebben.

Er stonden ook gewone punten op onze agenda, zoals het Financieel jaarverslag 2019 van de Wijkkas en het Jaarverslag van de wijkgemeente over 2019. Over het financiële verslag werd niet lang gesproken want er was weer een positief saldo van € 2.240. De penningmeester werd bedankt voor het vele werk dat wordt verricht om alle onkosten op tijd te betalen. Het niet-financiële jaarverslag was gemaakt door ds. Visser, in opdracht van de Algemene Kerkenraad. Er werd teruggekeken op 2019 door het noemen van enkele belangrijke zaken, zoals de wekelijkse aanwezigheid van drie internationale kerken in ons gebouw. Ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar rond bijvoorbeeld de jeugdclub Plexat en de terugloop van het aantal kerkgangers werden vergeleken met de verwachtingen voor de nabije toekomst. Het jaarverslag is op te vragen bij de scriba of te lezen via de website.

De gemeenteavond van 4 februari over de toekomstscenario’s was besproken in de denktank en een uitgebreid overzicht van de reacties lag nu op tafel bij de kerkenraad. Hoe gaan we verder aan de slag als kerkenraad en als wijkgemeente? We willen nu werken aan een goede omschrijving van onze visie (wat willen we doen?) en een strategie bedenken om dit doel te bereiken hoe willen we dit doen?). Zo komt een door ons gewenste toekomst een stukje dichterbij.
Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

Bedankt! 
Een bezoekje en een prachtig boeket geeft altijd een opkikkertje! Op zondag 26 januari werd ik daarmee verrast! Gemeente, daarvoor mijn hartelijke dank.
Vriendelijke groet,
B. de Waal-Bouwman.

De voedselbank in de Vierhovenkerk blijft open!
Gelukkig kan de voedselbank in deze tijd pakketten blijven uitdelen. Vanwege corona moeten we wel wat aanpassen: er wordt geen koffie geschonken, we houden een veilige afstand en mogelijk zijn er minder producten. Gelukkig brachten de horeca en kantines afgelopen donderdag hun voedingswaren. Hopelijk is er ook de komende weken genoeg want in deze tijd van hamsteren leveren de supermarkten minder.

Wat is de normale situatie? 
Iedere donderdagmiddag tussen 14.45 en 16.00 uur komen ongeveer honderd cliënten in de Vierhovenkerk hun pakket halen. Sommigen staan al om 13.30 uur voor de deur. Zij vinden het gezellig elkaar weer te spreken. Er zijn pakketten in drie formaten, extra groot, groot en klein. Elk pakket, ter waarde van ongeveer 35 euro, heeft een mooie inhoud maar we zouden er graag wat meer verse groenten of fruit in willen hebben. Wanneer men bepaalde producten liever niet heeft of mag, kan men deze omruilen voor iets anders. 
Sommigen gaan meteen weer weg, anderen blijven gezellig een kopje koffie of thee drinken. Iets lekkers is er altijd bij! Zo ontstaan sociale contacten. Wanneer iemand een keer niet persoonlijk kan komen, kan iemand anders het voor hem of haar ophalen. Iedere week zorgen tien vrijwilligers voor het uitdelen van de pakketten. Met enige regelmaat gaan de cliënten naar de adviseurs, waar ze hun bankafschriften moeten laten zien. Zo krijgt ieder, die daar recht op heeft een voedselpakket. 

Wat doen de leden van de Vierhovenkerk? 
Op de avondmaalszondag staan er twee kratten klaar om producten in te deponeren. Geld in een busje stoppen kan ook. Zo symboliseren we het delen met elkaar, passend bij het avondmaal. 
Verder zamelt een team van zestien personen drie keer per jaar houdbare producten in bij de AH aan de Martinus Nijhofflaan. Die worden opgeslagen in de ruimte aan de Schieweg en uitgedeeld wanneer er een tekort is. 
Wekelijks zorgen twee vrijwilligers uit onze kerk voor de koffie. Eens in de vier weken is men daarvoor aan de beurt. De koffie wordt betaald door de wijkdiaconie. Enkele keren per jaar is de diaconale collecte bestemd voor de voedselbank en dit werk is in deze Veertigdagentijd een van de actiedoelen. Giften voor de voedselbank komen regelmatig bij de diaconie. Namens de cliënten, hartelijk dank voor alle steun. 
Karel Heitkamp en Henny Melis, vrijwilligers voedselbank. 

Het kruis op de kerk, als baken in een verwarrende tijd. Foto Fred Hammers


Zondag 29 maart
Deze zondag is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. De lezingen gaan over de vergelijking van Ezechiël van zijn volksgenoten met een dal vol doodsbeenderen, die tot leven gewekt zullen worden. Johannes vertelt over de opwekking van Lazarus. Twee opwekkingsverhalen midden in de veertigdagentijd. In onze tijd lijkt Pasen ook ver weg. Toch vertellen we ook nu het opwekkingsverhaal. We kunnen deze zondag nog niet samen kerken dus vermenigvuldigen we de dienst met kerkomroep.nl. Wij vertolken in ieder geval ons geloof en gaan met hoop en kracht op weg naar Gods toekomst. We lezen Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4 en 17-44. 

In de Stille Week hebben we als thema gekozen: verzoening. Wij hopen dan weer met zijn allen in de Vierhovenkerk te kunnen zijn. Op dinsdag ga ik voor en is het thema: Grote Verzoendag. We lezen uit Leviticus 16:6-10 en 2 Korintiërs 5:19. 
De Paaswake heeft vier brandpunten: een aantal lezingen, het avondmaal, de herinnering aan de doop en de intocht van het licht. Samen met de cantorij proberen wij het licht niet te vangen, maar juist op te vangen en samen te beleven om in ons leven door te geven. 
Ds. David Knibbe

Ons fundament is sterk
De volgende samenkomsten zijn geannuleerd vanwege het coronavirus. 25 maart wijkdiaconie, 26 maart studiehuis, 31 maart sociëteit en 2 april Westenwind II. 
Het is zeker niet zo dat we het hoofd in de schoot leggen. Als gemeente van Christus kennen we de geschiedenissen van een David en Goliath. Saul en zijn manschappen sidderden, waren angstig. David vertrouwde op God en zijn vijf steentjes (de vijf boeken van Mozes). We kennen de geschiedenis van Paulus die schipbreuk leed op de Middellandse Zee. Alles ging overboord: een deel van de lading, de scheepsuitrusting en het graan, maar niet nadat alle opvarenden het brood des levens hadden gegeten. Paulus nam brood, dankte (eucharistie) God en brak het brood. Iedereen Jood en heiden, oud en jong, Romein en Griek, soldaten en scheeplui, iedereen werd gered. We kennen de geschiedenis van de verlamde man. Lamgeslagen – lamlendig - daadwerkelijk verlamd. Deze mens geloofde er niet meer in en dat is zonde. Door het geloof van de mannen vergaf Jezus hem zijn zonden en richtte Hij hem op. Zoals die mannen de verlamde naar Jezus droegen zo dragen wij elkaar op aan God in ons gebed en onderhouden wij de band via app, mail, telefoon of een kaart ter ondersteuning. U allen Gods vrede en alle goeds. 
Marco Visser

In memoriam
Zondag 1 maart overleed Hendrika van Galen-Verhoeff. 
Zij werd 95 jaar. 
Hennie woonde drie jaar in Stefanna. Voor die tijd woonde zij in de ronde toren van Delfshove. Eerst enkele jaren met haar man Theo. Ze had daar een goede tijd. Deze huismus genoot van het uitzicht op het drukke kruispunt en op de stad. Het was een vrouw die veel meemaakte maar staande bleef door haar karakter en haar geloof dat ze ondanks alles niet verloor. Ze kende humor en lichte zelfspot en dat is een goede medicijn in nare tijden. Je kon haar typeren als een kranig vrouwtje omdat ze klein van stuk was. Een verkleinwoordje als ‘lief moedertje’ stond op de rouwkaart. Hoe klein dan ook, ze bleef staande in de vele stormen die ze over zich heen kreeg. In haar ouderlijk huis, met acht broers en een zus was zij de hulp voor haar moeder. Ze leerde naaien en was trots toen ze later de kleding maakte voor haar kinderen. Haar broers droegen haar op handen, ze stonden als een muur om haar heen. Ze sprak vaak over haar lieve moeder, twee lieve dochters en fijne zoon. Tegelijk was ze als een Ruth en Naomi, ze verloor een dochtertje, een schoonzoon en schoondochter. Ze kende het gewone leven met zijn vreugde en verdriet. Binnen de kerk deed ze jarenlang bezoekwerk en was actief in de voormalige Marcushof. Daar mocht ze mensen tot steun zijn. Het begin van de Bergrede uit Mattheus 5 werd op zaterdag 7 maart in de aula van Stefanna gelezen. In die zogenaamde zaligsprekingen de woorden ‘gelukkig de treurenden.’ Onder andere deze woorden werden overwogen. 
Na de dienst van Woord en Gebed werd zij begraven op Iepenhof. Wij bidden in onze gebeden voor haar familie en voor allen die haar kenden. Dat haar nagedachtenis hen allen tot troost mag zijn.

Kerkdienst ten tijde van het coronavirus
Of de cantorij met de paaswake meezingt en Dudaim op Paasmorgen - het is onzeker op dit moment van schrijven. Maar het betekent allerminst dat wij onze stem het zwijgen laten opleggen. Liedboeken thuis opslaan, een CD opzetten of via YouTube luisteren, zelf musiceren, het ‘U zij de glorie’ en andere paasliederen zullen klinken.
Ds. Marco Visser

Het gemeenteweekeinde een jaartje later
Zondag 29 maart was ook gedacht als het sluitstuk van het gemeenteweekeinde. Voor dit weekend was alles klaar. Nagedacht was over hoe de gemeenteleden ontvangen zouden worden in Lage Vuursche in het Koos Vorrinkhuis. Maar het gemeenteweekeinde wordt, zoals nu de plannen zijn, een jaar uitgesteld. Via de kerkomroep of kerktelefoon kunnen we luisteren naar de dienst die uitgezonden wordt vanuit de Vierhovenkerk. Het zijn dagen waarin de woorden ‘verbonden zijn wij via de binnenwegen van het gebed’ er weer een andere dimensie bij krijgt. Vaak denken we dan aan onze broeders en zusters die verdreven zijn uit hun kerken en gevlucht naar veiliger oorden. Nu denken wij ook aan elkaar in onze huiskamers. 
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt
De inloopochtend op donderdag 2 april gaat niet door wegens het risico van verspreiding van het coronavirus. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Bibliotheek Vierhovenkerk
De schrijver van ‘Jezus was geen Christen’ gaat in 28 verhalen op zoek naar de Jezus van 2000 jaar geleden. Een interessant boek, te leen in de Vierhoven Bibliotheek.
Cees NoltenHet lied van de vogels
Een chassidische vertelling.

Men vroeg de rabbi van Sadagora op de sabbat van het Lied, de sabbat waarop uit de Thora het lied werd voorgelezen, dat Mozes en Israël aan de Schelfzee zongen: ‘Waarom is het op deze dag gebruik om boekweitgrutjes voor de vogels te strooien?’ De rabbi antwoordde: ‘Een koning liet zich terzijde van zijn paleizen een klein prieel bouwen waar hij alleen kon zijn. Daar had niemand toegang tot hem en ook geen van zijn bedienden mocht daar komen. Alleen een zangvogel deelde het vertrek met hem en de koning luisterde naar zijn lied, dat hem liever was dan het spel van alle muzikanten. Op het uur dat de Schelfzee gespleten werd, zongen alle engelen en Serafim de Here lof. Maar Hij luisterde naar het lied van het vogeltje Israël. Daarom wordt vandaag eten voor de vogels klaargemaakt.’

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u voor 31 maart mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com.