Protestants Kerkblad Delft - 06 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 27 maart 

Zondag 28 maart - De doden begraven 
De laatste van de zeven werken van barmhartigheid is ‘het begraven van de doden’. Dit wordt genoemd in het apocriefe boek Tobias. In hoofdstuk 1 vertelt de vader van Tobias, genaamd Tobit, waar hij vandaan komt en hoe hij in het leven staat. Hij vertelt: ‘Brood gaf ik aan de hongerigen en kleren aan de naakten; zag ik een lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninevé liggen, dan begroef ik het.’ 
De coronatijd werpt een bijzonder licht op het begraven van doden. Tobit vertelt dat hij de doden soms in het geheim begraaft want het waren mensen die de koning had laten ombrengen. Wij begraven onze doden niet in het geheim, maar wel met een zekere vrees. In de zeer grote aula van Iepenhof mogen vijftig mensen komen en bij het condoleren geen schouder om op uit te huilen of een hand te geven. Op het leesrooster staat Johannes 12. Daar staat de geschiedenis over Jezus die Lazarus uit de dood opwekte gevolgd door de intocht in Jeruzalem. Al met al een bijzondere Palmzondag dit jaar.
Ds. Marco Visser

De Stille Week
De Stille week heeft de eerste drie dagen als thema ‘het gemis’. Aan de hand van gedichten van Jean Pierre Rawie onderzoeken we dit thema, met als leidinggevenden korte fragmenten uit de Bijbel. Ook onze stem is van belang, zo komen we tot een drietal stemmen die samen ons laten zien dat gemis wel het woord krijgt in ons leven, maar dat wij in Jezus’ naam geroepen worden om uit dat Egypte weg te gaan, een andere toekomst tegemoet.
De Paaswake zal net als vorig jaar in zeer klein gezelschap worden gevierd, met hopelijk uw aanwezigheid achter het scherm of de oortelefoon. Het is een uitdaging om zo de Paasnacht te beleven. Licht en donker, uittocht en bevrijding, woestijn en leven, ons leven valt in de bedding van de lezingen en de liederen die we horen. We gaan met de Paasnacht op naar de opstanding, door lezingen, doop, avondmaal en de intocht van het Licht, die vanaf het begin de dienst in een stralende glans verplaatst. De Paasnacht als het verhaal van onze redding.
Ds. David Knibbe

De drie Amnesty-brieven in maart
De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali hoorde in november 2020 dat hij binnen een week geëxecuteerd zou worden. Eind december werd zijn executie met een maand opgeschort, waarschijnlijk vanwege de internationale aandacht voor zijn zaak. Djalali werd in 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Hij werd gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Hij zit sinds november 2020 in een isoleercel, zonder contact met zijn familie en advocaat. In uw brief roept u de autoriteiten op de doodstraf van Ahmadreza Djalali niet uit te voeren en hem onmiddellijk vrij te laten.

Anastasia Shevchenko komt met haar organisatie Open Russia op voor de mensenrechten in Rusland. Volgens de autoriteiten is Open Russia een bedreiging voor de nationale veiligheid en dus ongewenst. Anastasia is aangeklaagd voor ‘herhaalde deelname aan activiteiten van een ongewenste organisatie’. In januari 2019 kreeg zij huisarrest, haar rechtszaak loopt nog. Zij kan zes jaar gevangenschap krijgen. In uw brief roept u de Russische autoriteiten op om Anastasia Shevchenko onmiddellijk vrij te laten.

De Oeigoerse arts Gulshan Abbas kreeg in maart 2019 twintig jaar gevangenisstraf in een geheim proces, zeer waarschijnlijk omdat haar familie in de Verenigde Staten actie voert voor het lot van de Oeigoeren. Bijna een miljoen Oeigoeren zitten onder zeer slechte omstandigheden opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in de Chinese provincie Xinjiang. Abbas verdween in september 2018 plotseling, kort nadat haar zus in de VS een toespraak had gehouden over de Oeigoeren. Pas in december 2020 hoorde Gulshans familie van het strenge vonnis wegens ‘deelname aan georganiseerd terrorisme, hulp bij terroristische activiteiten en ernstige verstoring van de maatschappelijke orde.’ Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van het activisme van haar zus. Gulshans heeft dringend medische zorg nodig. In uw brief roept u de gevangenisautoriteiten in China op om Gulshan Abbas onmiddellijk vrij te laten.
De vaste briefschrijvers krijgen de brieven per email. Schrijft u met ons mee? Stuur dan even een email naar Evert.vanbokhorst@gmail.com en we zenden u ook de brieven toe.
Evert van Bokhorst en Anneke Schipper

Kerk & Buurt is online - Uitnodiging aan leden van de Vierhovenkerk en buurtbewoners
Gezien de toenemende belangstelling wordt de online-koffieochtend wekelijks gehouden op donderdagmorgen. De ochtend start om 10.00 uur. De digitale deuren gaan een kwartier voor aanvang open. We organiseren een gezellige en zinvolle ontmoeting tot 11.00 uur en desgewenst met een uitloop tot 12 uur. Is de digitale deur lastig te openen, roep dan de hulp in van een familielid of buur. Het is fijn als u aanschuift.
Om er bij te zijn kunt u zich per mail aanmelden bij ds. Marco Visser mvisserabc@gmail.com.
Hij zendt u een dag voor elke inloop een link naar Google Meet. Daarmee logt u in op uw pc, laptop, tablet of mobiel en bent u direct aanwezig. U kunt zich ook als vaste bezoeker aanmelden en schikt het u op een dag niet, dan laat u de digitale deur (de link) gewoon dicht. Afmelden is dus niet nodig. Heeft u vragen of suggesties laat het hem of ons weten. 
Wij hopen u een volgende keer te ontmoeten. Voor verder contact over Kerk en Buurt: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Giften
Gift 20- van NN en gift van € 20- van v.W. beide voor de voedselbank via wijkdiaconie. Hartelijk dank!
Ds. Marco Visser

Agenda
06/04 10.00 uur online overleg bestuur Sociëteit VHK
08/04 10.00 uur online inloopochtend
08/04 19.00 uur online Plexat
08/04 20.30 -21.15 uur online Bijbelkring

Ds. David Knibbe is van 5 tot en met 11 april met vakantie.

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 29 maart 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 11 en 18 april.


De stille week en Pasen
Een aantal gemeenteleden heeft de Paaskaart rondgebracht. Op de voorzijde treft u een ‘Russische Paasicoon’ aan. Jezus staat op uit het graf. Hij is bewogen met de mens en geeft hem de hand. ‘Bewogen met elkaar’ schrijft mijn collega David Knibbe. Daarmee haakt hij in op de dienst waarmee de lijdenstijd op 21 februari begon. De vieringen in de Stille Week zijn gestempeld door deze icoon en het geloof dat Jezus onze Heer de dood heeft overwonnen.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Maandag 8 maart overleed Frederika Bernardina Elzinga-Schut in de leeftijd van 96 jaar. Freddy woonde aan de Albert Verweylaan. Zij stierf in woonzorgcentrum de Weidevogel te Pijnacker waar ze een kleine week verbleef. Met haar man Wybe, die in 2014 overleed, kwam zij wekelijks naar de kerk. De liederen van weleer zongen zij graag mee zoals ‘Wat de toekomst brengen moge’ en ‘Veilig in Jezus’ armen’. Op de rouwkaart stond het refrein van het lied ‘Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier, straks zal onze Bootsman komen en wij varen af van hier.’ Het refrein luidt: ‘Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar (de) eeuwigheid Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt.’ Die woorden over de trouwe Bootsman gingen heel haar leven mee. Zij leed aan depressiviteit en Wybe was haar aardse bootsman, een rots in de branding met zijn liefde en grote trouw. Freddy kwam uit Onstwedde en groeide op in Delft. Ze volgde de Mulo en werkte op de boekhouding bij de Calvé-fabriek. Zij kregen drie kinderen en verhuisden enkele malen in Delft. In de Albert Verweylaan woonde zij 46 jaar. Wanneer de depressiviteit was geweken was het een vrouw met humor, ze kon ondeugend zijn, je kon onbedaarlijk met haar lachen. Ze bestierde de huishouding en werd door de mensen in haar directe omgeving ‘de Generaal’ genoemd of ‘Hare Majesteit.’ Golven van twijfel overmanden haar meermaals als het ging om het geloof, maar ze bleef bidden. Ze ging ons voor in de trouw aan Jezus die haar hemelse Bootsman was. Maandag 15 maart vond de uitvaartdienst plaats in de aula van Iepenhof. We lazen de eerste 14 verzen van Psalm 139 waar staat dat de ENE ons kent, dat de ENE ons doorgrondt. Wij bidden voor haar kinderen en kleinkinderen en dat haar nagedachtenis ieder die haar heeft gekend tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Paaswandeling door de wijk
U/jij wordt uitgenodigd om zaterdag 3 april tussen half 2 en half 3 naar de kerk te komen. De coronawerkgroep wil ongeveer 45 plantjes als paasgroet wegbrengen naar een aantal ouderen in de Voorhof en de Buitenhof. Twee aan twee wandelt men door de wijken om het plantje en de kaart op gepaste afstand af te geven. Als dertig mensen zich aanmelden zijn er vijftien groepen die elk drie groeten kunnen wegbrengen. De wandeling start en eindigt bij de kerk. Men krijgt daar drinken en iets lekkers. Omstreeks vier uur worden de laatste bekertjes koffie en thee geschonken. Bij regen gaat de happening niet door.
Meld je aan bij Joanne Nijman, eventueel telefonisch: 06 57981670 maar liever per mail: jjmnijman@gmail.com 
Ds. Marco Visser

Hunkeren naar de nieuwe tijd
Op de online Bijbelkring van 8 april (20.30-21.30 uur) gaat het over Micha 4:1-5. Het is één van de Bijbelgedeelten die velen inspireert om te blijven geloven in Gods Koninkrijk. Het gaat over het komende geluk voor alle mensen. Paradijselijke beelden van een wijnrank en vijgenboom passeren. Micha vertelt over de laatste dingen en kondigt aan ‘Eens zal de dag komen dat alles goed is op deze aarde.’ Zijn eschatologie, zijn woorden over de laatste dingen geven velen moed om door te gaan. Wat betekenen deze woorden voor ons? In de NBV staat er boven deze passage ‘Het koningschap van de HEER.’ Wat zou jij er boven zetten?
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Op 9 maart vergaderde de Grote kerkenraad. De korte bezinning bij de start ging deze keer over ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.’ (Lied 221:1). Het belangrijkste onderwerp op de agenda was het beroepingswerk. Na de bespreking van 2 februari lagen er nu stukken op tafel waarover een besluit moest worden genomen. Over de te vormen beroepingscommissie is afgesproken welke ‘functies’ vertegenwoordigd worden, zodat de wijkgemeente goed vertegenwoordigd wordt. We denken bijvoorbeeld aan iemand die betrokken is bij de Sociëteit maar ook aan iemand betrokken bij de Kindernevendienst. Het moderamen probeert in de komende weken mensen te benaderen. 

De denktank heeft een document gemaakt met een profiel van onze wijkgemeente en een profiel van de gewenste predikant. Beide profielen zijn bedoeld voor gebruikt bij het opstellen van een advertentie en als informatie voor belangstellende kandidaten. Aan de profielen wordt onze Visie voor 2030 toegevoegd, met een beschrijving van onze missie en visie voor de komende jaren. Vorig jaar mei is deze Visie vastgesteld, na bespreking op een gemeenteavond. De kerkenraad was blij met het werk van de denktank en kon zich vinden in beide profielen. Na enkele kleine aanpassingen zullen ze worden aangeboden aan de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel. 

Zoals eerder geschreven proberen we steeds beter samen te werken met beide wijkgemeenten en het beroepingswerk hoort daar zeker bij. Ook vanuit de Algemene Kerkenraad wordt dit van harte onderschreven. De nieuwe predikant wordt beroepen door Vierhoven, maar zal zeker samenwerken met de predikanten van Immanuel en Hof van Delft. Iets dat nu ook al gebeurt. Het andere agendapunt betrof de plannen om de Vierhovenkerk meer te betrekken bij wat er speelt in de wijk Buitenhof. Onder de titel ‘Lente in de Kerk’ heeft ds. Visser hierover al eerder geschreven. De kerkenraad reageerde positief op deze plannen. 
Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

Nieuws van het Waaierteam: Lezenaar en verlichting vernieuwd!
Gebeurt er nog wat aan de vernieuwing van de kerkzaal? Jazeker, we zetten stappen! Op de nieuwe lezenaar is recent een nieuwe, onopvallende microfoon geplaatst. Het doopvont heeft een andere voet, zodat hij overal op het podium zelfstandig kan staan. De oude voet kon alleen staan in een van twee gaten in het podium. Voor de bloemen worden twee tafels gemaakt en op de huidige bloemenstandaard wordt straks de paaskaars geplaatst. De verbouwing van het podium verwachten we in april of mei. Het orgel wordt vooraf ingepakt om te voorkomen dat er vuil in de orgelpijpen komt. De orgelbouwer zal dat moment ook benutten om een paar recent ontdekte problemen te verhelpen. De 32 lampen in het midden van het plafond worden momenteel vervangen door LED-lampen die veel meer en ook warmer licht geven. Langs de randen van het plafond komen LED-spots, die tijdens de verbouwing aan rails worden bevestigd. De verbouwing zal vermoedelijk drie weken duren. In die periode gebruiken we de vleugel in plaats van het orgel. De diensten kunnen doorgaan, al is het podium dan misschien niet te gebruiken. Het streamen van de diensten blijft goed mogelijk!
Namens het Waaierteam,
John Booij