Protestants Kerkblad Delft - 07 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 5 april 2014

Bij de diensten
Zondag 6 april
De bovenlaag van Israël is gedeporteerd naar Babel. We schrijven 597 voor Christus. Iemand uit de bovenlaag, Ezechiël, één van de ballingen, van priesterlijke komaf, krijgt de geest en profeteert voor en tegen zijn landgenoten. Op 6 april lezen we hoofdstuk 37 uit het werk dat op zijn naam is gesteld. De gemoederen waren bedrukt, Israël zag het niet meer zitten. Alle hoop was vervlogen en men geloofde niet meer in terugkeer naar Kanaän en al helemaal niet meer in de kracht van hun God. De goden van Babel hadden gewonnen. De militaire krachtpatserij in 597 en 586, toen Jeruzalem respectievelijk ingenomen en verwoest was, sprak boekdelen. Ze hebben met de hoop ook zichzelf begraven en lijken op botten waar geen greintje leven meer inzit. “Ik zal jullie graven openen” profeteert deze priester in de naam van God. De hoop zal herleven en jullie zullen opademen en naar Kanaän terugkeren. Met de lezing over de opstanding van Lazarus genoeg brandstof om het vol te houden, wanneer jij en u zich opgebrand, moedeloos en zonder hoop voelen. 
De lezingen op zondag 6 april, de vijfde van de veertigdagentijd, zijn Johannes 11: 1-4, 17-44 en Ezechiël 37: 1-14.
Ds. David Knibbe

Zondag 13 april, Tienerdienst
Het jaarthema op de tienerdienst is schaamte en trots. Dit keer is het subthema ‘daar ben ik te trots voor’. Daar voel ik me te goed voor, dat is beneden mijn stand. In Lucas 16 staat het verhaal over iemand die er een potje van maakt en dan ter verantwoording wordt geroepen. Hij kiest eieren voor zijn geld en probeert er nog het beste van te maken want, zegt hij tegen zichzelf, ‘Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me’.
Ds. Marco Visser

Matteüs uitvoerig aan het woord in de Stille Week
In de veertig dagen voor Pasen leven we toe naar het feest van de opstanding van Jezus. Al lezend vergezellen we hem en zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Nu zijn we gewoon om in deze dagen met name uit het evangelie van Johannes te lezen. Maar aangezien:
1. Wij vanaf advent ons kerkelijk bevinden in het Matteüsjaar en
2. ‘Verandering van spijs doet eten’, zal in enkele vieringen niet het evangelie van Johannes, maar dat van Matteüs centraal staan. 
De voorbereiding op het paasfeest in deze zogenaamde Stille Week van Palmzondag tot Paasmorgen is intensief te noemen. Elke dag is er kerk.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 13 april, Palmzondag 
De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt verhaald in Matteüs 21: 1-17. In deze Schriftlezing volgen de gebeurtenissen elkaar snel op: intocht, tempelreiniging, eerste confrontatie met hogepriesters en Schriftgeleerden. Alsof Matteüs daarmee wil zeggen: “Geen tijd te verliezen, want de tijd dringt”. De tweede Schriftlezing uit Jesaja 51: 12-23 is beeldrijk en poëtisch, zij het dat het bij ons gemengde reacties oproept. Het volk heeft zich laten bedwelmen door de - overigens niet alcoholische - drank uit de beker van … de Heer. Daardoor kwam het in een roes en werd het volk beschonken. Anderen zagen vervolgens hun kans schoon om misbruik te maken van dit verlies van controle en zelfbeheersing. Jesaja probeert het volk te troosten door te zeggen dat de rollen binnenkort zullen worden omgedraaid. Er zal weer open communicatie zijn tussen God en zijn volk.
De kinderen van de kindernevendienstkeren terug in de kerk met hun Palmpasenstokken, door henzelf versiert. Elk jaar is het weer prachtig om zo’n mooie optocht te zien.
Ds. Jurjen G. Fennema

Uit de wijk
Joke Dronkers (Valkenlaan 81) is voor een pijnlijk onderzoek in het ziekenhuis geweest. Van de uitslag daarvan zal veel afhangen. Het is bewonderenswaardig hoe Joke en Wim, ondanks hun beider broze gezondheid, zich door de problemen heen slaan. De chronische ziekte van Joke blijkt een ware kwelgeest die nu eens hier en dan weer daar een aanslag pleegt op de kwaliteit van leven. Bidden en leven wij met hen mee.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Bartus Nijmeijer  20 maart 2014
Donderdag 20 maart is overleden Bartus Nijmeijer. Hij woonde met zijn vrouw aan de Icarusweg. In de leeftijd van 73 jaar is hij gestorven in de Bieslandhof waar hij sinds begin oktober vorig jaar verbleef. In alle rust is hij in de nacht weggegleden uit het leven. 
De familie Nijmeijer woonde dertig jaar aan de Otterlaan waar ze een goede tijd hebben gehad. Jarenlang was hij werkzaam als technisch tekenaar bij Rijkswaterstaat waar hij als 20-jarige als stagiair begon. Aan vele kunstwerken droeg hij zijn steentje bij, sluizen, bruggen, waterkeringen, gemalen, enzovoort. Achter dat watermanagement waar Nederland wereldwijd om bekend staat, staan al die mensen zoals Bert Nijmeijer. Zo leverde hij zijn bijdrage aan onze samenleving. Voor zijn vrouw en kinderen was hij een lieve en zorgzame man en vader. Boven de rouwkaart stonden de woorden: “Those we loved don’t go away. They walk beside us every day. Unseen, unheard, but always there. Still loved, still missed, still very dear”. Tijdens de afscheidsdienst op donderdag 27 maart in de aula van begraafplaats Iepenhof werd Romeinen 8 gelezen, waar staat dat ‘niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer’. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods liefde en kracht toe.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 8 april vervalt de gebedsgroep in verband met de soberheidsmaaltijd die plaats vindt in de Vierhovenkerk.
Els Alblas

Berichten van de commissie herinrichting kerkzaal 2020
  1. Er zijn nieuwe beamers besteld die een betere kwaliteit hebben en waarmee afbeeldingen scherper geprojecteerd kunnen worden. Bij het orgel is door John Booij een scherm voor de organisten geplaatst zodat zij kunnen zien wat er ‘gebeamerd’ wordt.
  2. Het college van kerkrentmeester heeft een onderzoek in gang gezet voor de scheidingswand tussen de bijtrekruimte en de kerkzaal. De wens van de kerkenraad is dat de kerkzaal en de bijtrekruimte onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. 
  3. Het aantal stoelen (van 550 naar 350) in de kerkzaal voldoet goed. 
  4. De koster meldt dat dit kalenderjaar beduidend meer koffie op zondagmorgen wordt gedronken (voorheen 120, nu vrij constant 150 kopjes). Binnen de commissie wordt nagedacht over een extra ruimte voor de koffiedrinkers. 
  5. Het college van kerkrentmeesters heeft besloten dat één van de deuren van de hoofdingang automatisch geopend kan worden. Zo wordt de kerk een stuk toegankelijker voor mensen met een scootmobiel of rollator. 
Heeft u suggesties over de genoemde zaken dan houden we ons aanbevolen. 
John Booij, Eric Klinkenberg, Rommert Stellingwerf, Marius Visser en Marco Visser

Gift
€ 100 voor de voedselbank (via de wijkdiaconie) van NN. Hartelijk dank.

Agenda
08/04 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
08/04 20.00 uur Wijkkerkenraad Vierhovenkerk
09/04 20.00 uur Tienerdienstcommissie, Tibetstraat
10/04 20.00 uur “God?” van Lenoir, boekbespreking, Vierhovenkerk
12/04 10.00 uur Beleidsdag kerkenraad Vierhovenkerk
14/04 14.00 uur Creatief, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD 8 verschijnt op zaterdag 19 april. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 8 april 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


14, 15 en 16 april, Avondgebeden
Maandag, dinsdag en woensdag zijn de avondgebeden van ongeveer een half uur met veel ruimte voor meditatie en overdenking. 
Ds. Jurjen G. Fennema

Donderdag 17 april, Witte Donderdag
De klassieke lezingen klinken op deze dag, te weten Exodus 12: 15-20 en Johannes 13: 1-15. Uit het Liedboek zingen we met de cantorij onder leiding van Wim Loef nummer 564b ‘Wij roemen in het kruis’. Dit lied is mede gebaseerd op Galaten 6: 14. De brieflezing is Galaten 6: 14-16. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Ds. Marco Visser

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
In de viering op Goede Vrijdag worden wij stil van het verhaal over het lijden en de kruisdood van Jezus. Dit jaar is gekozen voor het passieverhaal volgens Matteüs: de hoofdstukken 26 en 27. Wie vertrouwd is met het libretto van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach zal de verhaallijn direct herkennen. Maar ook in de gesproken versie is het relaas van het lijden en sterven van Jezus Christus indrukwekkend. Evenals de stilte waarin wij de kerk verlaten met het ongemakkelijke gevoel (symbolisch) verstoken te zijn van het licht van Christus na het doven van de paarskaars. 
Ds. Jurjen G. Fennema

Zaterdag 19 april, Paasnacht
In de paasnacht klinken waterverhalen, dat zijn meest doopverhalen die vertellen hoe mensen gered worden uit het water, uit de dood. Onze cantor heeft het lied ‘Ontkomen’ aangedragen. Het is een gedicht van Ida Gerhardt. De eerste regels luiden: ‘Diep in de stilte binnengehaald –zoals een vis binnen het water ademhaalt, water dat adem en aanvang is’. Ik ben benieuwd hoe dit zal klinken. Aan de dienst werkt naast onze organist Christo Lelie ook Riëtte Beumer mee. 
Ds. Marco Visser

Gemeenteweekeinde
Zondag 6 april verblijven zo’n 75 gemeenteleden in het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche. Daar zijn ze een weekeind lang in de weer met Jozef. Het thema is: ‘Een droomweekeinde’. De mantel van Jozef -een pracht exemplaar gemaakt door Martine Bakker- zal gebruikt worden in de dienst van zondagmorgen.
Ds. Marco Visser

Sociëteit Vierhoven
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging bij de Sociëteit Vierhoven Sociëteit Vierhoven krijgt op dinsdagmiddag 8 april bezoek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Elk jaar heeft de KNNV een thema. Dit jaar is het thema ‘Parken’. 
Wij wonen en werken in een gebied vol met kassen, weilanden, huizen en wegen. Om onze leefomgeving te veraangenamen zijn er veel parken aangelegd. Die parken zijn een rustpunt voor mens en dier. Voor de KNNV is dit thema een middel om bewoners en organisaties op te roepen om aandacht voor de natuur te hebben.
De KNNV in de persoon van mevrouw Heleen Brasser, heeft al eerder de Sociëteit Vierhovenkerk bezocht en dat bezoek is zodanig goed bevallen bij de leden, dat we haar gevraagd hebben dit thema verder toe te lichten.
Iedereen is van harte welkom om 14.00 uur. De deur staat open vanaf 13.30 uur.
Het Sociëteitsbestuur

Soberheidsmaaltijd
Op dinsdag 8 april van 18.00 tot 20.00 uur is de soberheidsmaaltijd. We eten met elkaar een maaltijdsoep met brood. Bij de maaltijd presenteren Ab Moes, Wim van der Wal en Angelique Swart de drie doelen van de bezinningsactie. Ook wordt er een collecte gehouden voor de drie doelen.
Iedereen is van harte welkom om mee te eten. Op het laatste moment aanschuiven kan altijd. We delen met elkaar deze sobere maaltijd.
De diaconie

“God?” van Frederic Lenoir
Donderdag 10 april vanaf 20.00 uur wordt in de Vierhovenkerk het boek besproken waarin Lenoir een poging doet de godsvraag te beantwoorden. Wie of wat wordt er onder god verstaan? Bestaat hij/zij eigenlijk wel? Oude graven van 100.000 jaar geleden getuigen van een vermogen tot symbolisch denken; is het een eerste uiting van religiositeit? Hoe zet zich dat voort van godenbeelden, het polytheïsme naar het monotheïsme? Hoe dachten en denken de filosofen over god of het goddelijke? De monotheïstisch godsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam) passeren de revue maar ook de oosterse religies en filosofieën. Wat vinden we van zijn opmerking: ‘Eigenlijk lijken alle religies op elkaar, in die zin dat ze allemaal voorzien in de behoefte van de mens om zijn lijden en angsten te verzachten (p.101)’. Eén van de mooiste passages staat in de lange epiloog: ‘De grootste kloof gaapt naar mijn mening niet tussen gelovigen en niet-gelovigen, maar tussen verdraagzame en onverdraagzame, dogmatische en ondogmatische mensen (pag. 223)’. 
Voor informatie kun u terecht bij ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
Maandag 14 april van 14.00 tot 16.00 uur gaan we beginnen met tekenen/schilderen in groepsverband in de Vierhovenkerk. We lezen eerst een Bijbelgedeelte. Naar aanleiding van dit gedeelte gaat iedereen aan de slag met potloden, aquarel- of acrylverf.
We hopen dat het een inspirerende en plezierige middag zal worden. Er is nog plaats, dus u kunt zich nog opgeven.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen in het kerkblad, komt het Bijbelonderwerp een aantal weken later in de preek naar voren. Onze creaties kunnen (hoeft niet!) dan worden opgehangen in de kerkzaal.
Voor informatie kunt u terecht bij Anneke Scheper ((015) 213 3395) of ds. Marco Visser (mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147). U kunt zich aanmelden bij Anneke Scheper. 
Ds. Marco Visser en Anneke Scheper

Wie vindt het leuk om mee te helpen? 
Op zaterdag 19 april om 15.00 uur gaat een aantal kinderen en jongeren met enkele ouders en diakenen een Paasgroet met een plantje bij alle bewoners van de Buytenweye uitdelen. Op de Paasgroet staat het volgende gedicht van Toon Hermans:

Een vonkje van Uw Liefde.
Heer, ik sluit mijn ogen
Even is het stil
Ik probeer aan U te denken
Even maar
Wachten of er een vonkje van Uw liefde opvlamt in mij
en als U mijn gedachten zegent
voel ik Uw nabijheid
en de stilte
raakt mij weldadig aan.
Er worden 130 plantjes met een kaart rondgedeeld. We kunnen dus altijd nog hulp gebruiken. Als u wilt helpen: Laat het even weten aan één van de diakenen.
De diaconie

Lentemaaltijd
Op dinsdag 22 april is er om 18.00 uur in de Vierhovenkerk een lentemaaltijd. We denken vooral aan lentegroenten! Inschrijven kan vanaf zondag 6 april.
De diaconie

Sociëteit Vierhovenkerk bezoekt Delfts Kerkelijk Erfgoed
Op dinsdagmiddag 22 april bezoekt de Sociëteit Vierhovenkerk de Maria van Jessekerk aan de Burgwal te Delft. Hier geeft de voorzitter van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, de heer W. van Leeuwen, een presentatie over het werk van de Stichting. Vervolgens bezoeken we daar een tentoonstelling. Na de pauze met koffie en thee leidt de heer J. Somers van de Maria van Jessekerk ons rond en vertelt over de kerk en haar schatten. Om 13.30 uur is de kerk open; we beginnen om precies 14.00 uur. Iedereen - oud(er) en jong - is welkom!
Het Sociëteitsbestuur