Protestants Kerkblad Delft - 07 2015

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 11 april

Bij de diensten
Zondag 12 april, themadienst
In het leven van alledag komt het voor dat mensen niet meer verder kunnen omdat ze geen perspectief meer hebben. Ze zijn ‘in nood gezeten’ en kunnen de sleutel niet vinden. De sleutel is als het ware verstopt, verborgen. Maar de sleutel is er wel! In deze themadienst gaan we op zoek naar de sleutel. We laten ons daarbij leiden door het verhaal over de Emmaüsgangers (Lucas 24) en lezen een deel uit 1 Petrus 1:22-2:10. 
Ds. Marco Visser

In memoriam Adriana Zantingh-de Geest 
Zaterdag 21 maart overleed Adriana Zantingh-de Geest in de leeftijd van 67 jaar. Zij woonde de laatste tijd in het Gulden Huis te Den Haag. Op jonge leeftijd leerde Adrie haar man Elzo kennen. Zij, geboren en getogen in Hoogeveen, was een opgewekte en vrolijke vrouw. Ze was de moeder van Henriette en Eduard. Een moeder ‘die je pas mist als ze er niet meer is’. Toen Adrie vijftig jaar was kreeg ze een beroerte die er toe leidde dat ze voortdurend zorg nodig had. Het praten ging zeer moeilijk. Gelukkig was er haar spreekbuis en jarenlange mantelzorger Elzo, die voor haar instond. Samen vochten ze door. Mooie jaren waren er tot voor kort op de camping bij Tiel. Er werden vakanties gemaakt. Vrienden en familie droegen haar, zoals de vier mannen de verlamde, waarover Marcus vertelt (Marcus 2:1-12). Johannes 2:2 was indertijd de huwelijkstekst: ‘en ook Jezus was op de bruiloft genodigd’. Jezus, die ons leven steeds vlot trekt als het vast zit. Zijn naam werd door Adrie, Elzo en anderen om hen heen vertaald. 30 Maart werd haar uitgeleide gedaan vanuit de Vierhovenkerk. De crematie vond plaats op Iepenhof. Dat haar nagedachtenis ieder, die haar gekend heeft tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

In memoriam Catharina Johanna van Sinttruijen-Wolhoff
Donderdag 26 maart overleed Catharina Johanna van Sinttruijen-Wolhoff. Sinds 2010 woonde ze in zorgcentrum Stefanna. To van Sinttruijen werd 95 jaar. 
Geboren te Nijmegen kwam ze via Wageningen, Amsterdam naar Den Haag. Daar trouwde zij in 1947 met Bastiaan Adriaan van Sinttruijen. Samen met Bas kreeg ze vijf kinderen. Naderhand verhuisde To naar Delft. Ze heeft hier veertig jaar gewoond. Lange tijd aan de Azielaan. De woning was een klein museum. Een balkon vol met planten. Ze was klein van gestalte, dapper dribbelend door de kamer. Met twee brillen en loep bleef ze lezen. Ze wilde op de hoogte zijn van wat zich in de wereld afspeelde. Twee woorden kenmerken haar, ‘vriendschap’ en ‘trouw’. Solidair blijven met een vriendin van Duitse afkomst in de Tweede Wereldoorlog en die enkel daarop werd aangekeken. To hield erg van schilderen. Psalm 121 werd gelezen op haar huwelijksdag met Bas en op de dag van zijn afscheid en op 30 maart jongstleden. Vers 8 luidt: ‘De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.’ In de Sint Annakapel van Stefanna werd een dienst van woord en gebed gehouden, voorafgaand aan de crematie op Eikelenburg. Wij bidden voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Ds. Marco Visser

Napraten over de preek
In plaats van de eerste zondag van de maand is het napraten over de preek voortaan op de derde zondag van de maand. Er is een bestaand groepje variërend van vijf tot acht personen die na de dienst met elkaar door praten over de preek.

Waarom zou je dat gaan doen?
Vaak is het zo dat men elkaar na de dienst ontmoet en spreekt, maar doorpraten over de preek gebeurt minder. 
Hierdoor raakt ons steuntje in de rug voor de komende week op de achtergrond.

Waar heb je het dan over?
‘Wat doe je op maandag met de preek die je net gehoord hebt? Wat heeft het jou persoonlijk te zeggen? Waar werd je door geraakt of wat heeft juist vragen bij je opgeroepen?’ zijn vragen die aan de orde komen. Het met elkaar delen, er over hebben, versterkt dat je meer onthoudt van wat je hebt gehoord en er meer mee bezig bent. Ook bouw je een band op met elkaar.

Wanneer?
Zondag 19 april is er gelijk na de dienst in zaal 5 het napraten over de preek. Probeer het een keer en we hopen dat het een goed gesprek wordt. Tot zondag 19 april!
Suzette Plomp, Marijke Koreneef en Els Alblas

Gespreksgroep/belijdeniscatechese 
Op deze gesprekskring wordt als leidraad het boek ‘In goed vertrouwen, ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van Evert van der Veen gebruikt. Geloven doe je op je eigen manier en wie daar gezamenlijk mee bezig wil zijn, vindt hier een leerzame ontdekkingstocht naar de uitgangspunten van het christen-zijn. Aan het eind van de gesprekken kun je besluiten openbare belijdenis te doen. In overleg worden data, tijdstip en plaats vastgesteld. Voor informatie en aanmelding (voor 20 april) kun(t) je/u terecht bij ds. M. Visser.                        Ds. Marco Visser

Fair & Groen zoekt denkers en doeners!
Graag horen we van jou of u als je wilt meedenken en doen bij de groep van Fair en Groen. We willen graag gemeenteleden ondersteunen, prikkelen en faciliteren om duurzaam en eerlijk te leven. Wilt u de handen uit de mouwen steken bij de organisatie van kleine activiteiten, meedenken bij het vormgeven van een themadienst of goede gesprekken hebben bij de overleggen? Laat het weten! Mail fair.groen@gmail.com.
Fair&Groen-groep: Else, Janneke en Gabrielle

Kindernevendienst
12 april Emmaüsgangers
19 april Filippus en de Ethiopiër

Mantelzorg: Gift en tegengift
Op dinsdag 28 april verzorgt ds. W.J. Pantjes van 14 tot 16 uur in de Vierhovenkerk een inleiding over mantelzorg. Hij geeft hierover zelf de volgende toelichting:
“Mantelzorg staat volop in de belangstelling. Met recht, omdat er in ons land 3,5 miljoen mantelzorgers zijn. Dit zijn alleen de volwassenen (één op de vier Nederlanders). Al wat door kinderen onder de 21 jaar aan mantelzorg wordt gedaan, is hierbij nog niet meegenomen. Voor iemand zorgen die chronisch ziek of gehandicapt is, heeft betekenis. De permanente zorg, gedurende vele jaren én dat naast eigen werk, vrije tijd vraagt (heel) veel van jong en oud. 
Naar aanleiding van de volgende invalshoeken willen we met elkaar spreken en nadenken over het thema mantelzorg:
1. Oog voor zichzelf, als mantelzorger: eigen grenzen en mogelijkheden, zelfkennis rol van levensopvattingen en gelovige beleving.
2. Oog voor de directe omgeving: de zieke en zijn/haar afhankelijkheid, de kinderen.
3. Oog van de omgeving: wat kun je doen als buren, familie, vrienden, een kerk, politiek.”
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp wordt van harte uitgenodigd. De deuren van de kerk zijn om 13.30 uur open.
Het sociëteitsbestuur

Giften
Voor de restauratie van het orgel via wijkkas €100, €50, €25, €25,€20, €200, via potje in de kerk €20. De totaalstand is hiermee €3.761,50. Het streefbedrag van €3.000 is hiermee ruimschoots gehaald. 
Voor voedselbank € 50 van B. (via wijkdiaconie). 
Voor diaconie €100 van familie K. (via bezoekmedewerker).
Alle gevers hartelijk dank!

Inleverdatum kopij 
PKD 8 verschijnt op zaterdag 25 april. Kopij kan tot dinsdag 14 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 19 april
Deze zondag, de derde zondag van Pasen, lezen wij dat Jezus Petrus drie maal oproept Hem te volgen. Zo trekt Jezus Petrus weer in de kring van zijn leerlingen. Petrus krijgt te horen dat anderen hem zullen leiden als hij oud geworden is. Jezus vertelt hem ook dat hij niet moet gaan speculeren over dingen die hem niet aangaan, in dit geval het einde van de discipel van wie Jezus houdt. Volg jij Mij! Vergeving, overgave en volgzaamheid, deze drie thema’s worden heel nauw aan Jezus verbonden. Hij geeft ze een eigen betekenis. We proberen op deze zondag iets van deze glans aan elkaar door te geven.
Micha vertelt ons over het komende vrederijk. Dan kan iedereen veilig wonen, niemand heeft meer behoefte om oorlog te voeren en je ploegt met een omgesmeed zwaard en je snoeit met een verbogen speer. 
De lezingen zijn Johannes 21:15-24 en Micha 4:1-5.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Reculer pour mieux sauter (2)?
In de vorige editie van het kerkblad beschreef ik de Stille Week onder deze titel. Stilte, bezinning, rust, je hebt het allemaal nodig om van tijd tot tijd afstand te nemen van de dagelijkse sleur. Om de dingen weer in de juiste verhoudingen te zien. 
Toen ik die woorden opschreef, wist ik nog niet dat ik compleet zou stilvallen, nog vóór de Stille Week, voor veel voorgangers allerminst rustgevend, eerder stressvol en uitputtend.
De mededeling dat ik mij voor honderd procent heb ziek gemeld, kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Ik bedoel, een week daarvoor had ik -al zeg ik het zelf- een prima dienst geleid, met een goede preek en een leuk gesprekje met de kinderen.
Maar weinig mensen zien dat ik tegenwoordig voor de gewoonste zaken vaak zeeën van tijd nodig heb. Natuurlijk, iedereen weet dat Parkinson een progressieve ziekte is die van kwaad tot erger wordt. Ofschoon ik nog steeds op dezelfde medicatie zit als vier jaar geleden, ben ik toch achteruit gegaan. Niet veel, maar toch wel zodanig dat ik niet meer fulltime kan werken. Het wordt dus minder, maar hoeveel minder? 75 procent, 50 procent, 30 procent, wellicht stoppen met werken? Welnu, dat moet een keuring gaan uitwijzen.
Het zijn zware tijden voor ons, zowel voor Anneke als voor mijzelf. Daarom zijn de hartverwarmende, troostrijke blijken van medeleven vanuit de gemeente een balsem voor de wonden die het leven heeft geslagen. We zijn jullie / u daarvoor erg dankbaar. Het is zwaar, maar niet ondraaglijk. Het is droevig, maar niet uitzichtloos. Het doet pijn, maar er valt mee te leven.
Dat heeft alles met geloof te maken. Maar dat zal de trouwe toehoorders van mijn preken niet onbekend in de oren klinken.
Hoe nu verder? Niet te ver vooruit kijken. Stap voor stap. Vooralsnog één stap achteruit, maar hoe dan ook straks weer twee vooruit. Waarheen? We zien wel …. “De Heer zal erin voorzien”(Genesis 22:14).
Ds. Jurjen G. Fennema

Waarneming in het pastoraat
Nu onze collega Jurjen Fennema tijdelijk met ziekteverlof is, nemen ondergetekenden het pastoraat waar in Tanthof Oost, Buitenhof 5 (Vijverhof) en Voorhof 4 (Abtswoude en Stefanna). Afgesproken is binnen het moderamen dat wij beurtelings in voorkomende gevallen zullen waarnemen. De procedure is als volgt: in geval van crisis kunt u contact opnemen met de scriba, Peter Plugers, telefoonnummer, 015 262 0868 of 06 1847 9463, zijn e-mailadres is scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl. 
Ds. Marco Visser en ds. David Knibbe

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 14 april van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas (015 262 2444). Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Preekvoorbereiding
Op 15 april aan 14.00 tot 16.00 uur wordt 1 Johannes 3:1-8 besproken. 1 Johannes is één van de zeven zogenaamd katholieke (algemene) brieven. Paulus richt zijn brieven tot een bepaalde gemeente in een bepaalde stad of tot een bepaalde persoon (bijvoorbeeld Filemon). De katholieke brieven richten zich tot een grote groep. 1 Johannes kent zelfs helemaal geen adres. De brief is dus voor iedereen bestemd. U bent van harte welkom om dit Bijbelgedeelte te bespreken. Zondag 26 april zal het centraal staan in de dienst.
Ds. Marco Visser

Symposium Pastoraat
Op het symposium Pastoraat op 18 april van 10.00 tot 12.45 uur is Bert Bakker gastspreker. Bakker, schrijver van het boek: ‘Anderen tevoorschijn luisteren’ heeft een bijzondere wijze van presenteren. Zijn methodiek om de ander te voorschijn te luisteren gebruikt hij ter plekke vakkundig en accuraat. Ik mocht een cursus bij hem volgen en kan u allen aanbevelen deze dag te bezoeken. Op deze dag is er ook gelegenheid om nader kennis te maken met het fenomeen ‘zorgkernen’ als nieuwe weg in het pastoraat (zie elders in het kerkblad voor de locatie en aanmelden).
Ds. Marco Visser

Voorjaarsmaaltijd
Zondag 19 april van 12.00 tot 13.00 uur verzorgt de kookgroep weer een heerlijke maaltijd. Deze keer: soep, maaltijdsalade en een lekker toetje. Iedereen is welkom. Wel graag uiterlijk dinsdag 14 april uw naam invullen op de lijst in de kerk. Op het laatst kan er altijd nog wel iemand bij. We willen echter wel graag ongeveer weten voor hoeveel mensen we moeten koken. De richtprijs is € 5 per persoon, waarbij we ook uitgaan van draagkracht. De eventuele meeropbrengsten zijn voor ons ZWO-project in Zuid Afrika.
De diaconie

Pinksterkunst in de kerkzaal
Met Pinksteren herdenken wij de uitstorting van de Heilige Geest waardoor de discipelen inspiratie kregen om het Evangelie van Jezus te verkondigen. De Commissie kunst en kerk daagt u uit om u te laten inspireren door het pinksterverhaal en om deze inspiratie te uitten in een kunstwerk (schilderij, foto, gedicht, enzovoort). Deze kunstwerken worden geëxposeerd in de kerkzaal. Iedereen die het leuk vindt om hier een bijdrage aan te leveren kan contact opnemen met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com of 015 261 7155).
Marco Kuijper

Orgel
Wat gaat er gebeuren? De gerenommeerde orgelbouwfirma Reil uit Heerde gaat het orgel restaureren. In de windladen (de ventielbakken die bij het indrukken van de toetsen de pijpen van wind voorzien) worden nieuwe grotere leren zakjes geplakt.
Hierdoor zal er ’s zomers geen hangerij meer zijn. In de speeltafel worden alle provisorische voorzieningen zoals kroonsteentjes, die aangebracht werden om gebroken draadverbindingen te herstellen, verwijderd en het mechaniek wordt afgeregeld. Vervuilde onderdelen worden schoongemaakt, lekkages verholpen en het scheefgezakte pijpwerk zal worden recht gezet. Ook worden voorzieningen in de windvoorziening getroffen die de klank bij gebruik van het volle orgel stabieler moeten maken. In de volgende en laatste aflevering wordt de vraag “wat merkt de gemeente van de restauratie?” beantwoord.
Christo Lelie en ds. Marco Visser