Protestants Kerkblad Delft - 07 2017

wijkberichten van wijkgemeente Vierhoven van 8 april

Bij de diensten
Zondag 9 april - Palmzondag
Het project ‘Geloof in het leven’ is bijna ten einde. Op Palmzondag is het thema: ‘Kom te voorschijn!’ Het Johannesevangelie vertelt over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar in dat evangelie gaat het net even anders dan in de andere drie evangeliën. We lezen Johannes 12:12-24. Het slotvers luidt: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.”
Ds. Marco Visser

Zondag 9 april - Taizé-viering
Vanaf 15.30 uur oefenen de musici en zangers. De deuren staan open voor wie wil komen. In de hal kan men wachten en daar even (zachtjes) bijpraten. In de kerkzaal is het stil of men zingt of speelt mee. De muziek is digitaal aan te vragen bij één van de drie coördinatoren (David Knibbe - david.m.knibbe@gmail.com, Martha van Loenen - marthavanloenen@hotmail.com en Marco Visser - mvisserabc@gmail.com). Om 16.30 uur begint de viering met enkele meditatieve liederen. De tekst die gelezen wordt is Johannes 13:31-35. De zanggroep Dudaim verleent haar medewerking aan deze viering.
Ds. Marco Visser

Zorgkernen 
In het vorige kerkblad is aangekondigd dat er in de komende nummers van het kerkblad aandacht besteed wordt aan vragen rondom zorgkernen in de Vierhovenkerk. Deze keer de tweede vraag: Waarom gaan we in onze wijkgemeente met zorgkernen werken? 
Er zijn veel verschillende redenen waarom we in onze wijkgemeente met zorgkernen gaan werken. De belangrijkste redenen zijn: 
1. Het is pastoraat zoals het bedoeld is: de ander liefhebben als jezelf, je broeders hoeder zijn, één lichaam van Christus zijn (als één lid lijdt, lijden andere leden mee); liefde en zorg van God gestalte geven via de zorg voor de ander; elkaar aanspreken (bemoedigen) en van elkaar horen hoe Jezus wil dat wij leven. 
2. Het past bij de identiteit van onze gemeente: We willen ‘omzien naar elkaar’ en een zorgzame gemeente zijn. 
3. Het past bij de kerk anno nu: wij zijn geen kerk meer van grootse systemen en structuren. Wij nemen individuele verantwoordelijkheid. 
4. Het is een maatschappelijke noodzaak: er ontstaat een nieuwe behoefte aan een warm, sociaal (opvang)netwerk door vereenzaming, individualisering, een terugtrekkende overheid, een overbelast zorgsysteem, etc. 
5. Het zorgt er voor dat we snel en adequaat bijstand kunnen verlenen. Als lid van een zorgkern merk je als eerste dat er iets is met een ander zorgkernlid (bijvoorbeeld als deze niet komt opdagen). 
6. Het is verrijkend: pastorale gouden momenten gun je iedereen, niet alleen de predikant of pastorale ouderling.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met ds. David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com) of met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Marco Kuijper

Het verhaal achter de chocoladereep
Een hele pagina in PKD 5 en een enthousiast verhaal van Bix Azurmendi op zondag 12 maart vertelden ons het verhaal achter Tony Chocolonely. Door de verkoop van chocoladerepen en het vertellen van het verhaal van de mensen op de cacaoplantages hopen we op een betere toekomst voor de cacaoboeren en hun kinderen in West-Afrika.
Ook schrijven we weer Amnesty brieven voor een drietal gevallen. Gelukkig doen steeds meer mensen mee in de schrijfacties. We zien u graag op zondag 9 april in de hal voor Amnesty brieven en Fair Trade artikelen uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gemeentedag “Klaar voor de toekomst” 
Rond de presentatie van de plannen voor de herinrichting van de kerkzaal wordt op zondag 9 april een gemeentedag georganiseerd, met de blik op de toekomst. 
Tussen 11:00 en 14:30 uur kunt u kennismaken met een andere opstelling van de stoelen en ook deelnemen aan diverse activiteiten. Er is ook een gezamenlijke maaltijd dus het wordt een echte gezellige dag, voor iedereen. 
Reserveer deze datum in uw agenda en neem deel aan deze gemeentedag op zondag 9 april. 
Uw kerkenraad

Gebedsgroep
Dinsdag 11 april van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. 

Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Sociëteit Vierhoven - Cisterciënzers en hun abdijen
Dinsdagmiddag 11 april is er een lezing van Nico Booster over de Cisterciënzers en hun abdijen, onder de titel van Cluny tot Schiermonnikoog. 
De Cisterciënzers zijn een eeuwenoude monnikenorde, stammend uit de Middeleeuwen. Monniken zijn er al vanaf de eerste eeuwen na Christus. Vaak waren het kluizenaars die in eenzaamheid en stilte God zochten. Al in die eerste eeuwen vormden zich kloostergemeenschappen, vaak primitief gehuisvest.
De gemeenschappen hadden grote aantrekkingskracht. Door de eeuwen heen vestigden zich vaak grote kloostergemeenschappen over heel Europa. Ze kenden tijden van grote bloei, maar ook van verval.
Wanneer je kennis neemt van de Cluniacensers en later de Cisterciënzers kom je ook in aanraking met hun kloosters en abdijen. Het zijn vaak zeer grote complexen, veelal opgetrokken in de Romaanse architectuur. Cisterciënzers hechten aan hun abdijen en het daarom heen liggende land. Het maakt hun leven in afzondering, in stilte, in hun gebed en lofzang mogelijk en door hun dagelijkse arbeid in de abdij en op het land maken ze hun belofte waar. Bid en werk! Dagelijkse arbeid ingebed in hun dagelijkse vieringen en getijden.
Kom kennis maken met hun abdijen en dagelijkse leven. We beginnen om 14.00 uur. U bent van harte welkom in de Vierhovenkerk.
Nico Booster

Warme maaltijd
Op zondag 23 april is er van 12.00 tot 13.15 uur weer een warme maaltijd na de kerkdienst. De maaltijd bestaat uit: groentesoep, kip-kerrieragout, rijst, sperziebonen, sla met tomaten en komkommer en een vla-yoghurt toetje. Een bijdrage aan de maaltijd is vrijwillig. De meeropbrengsten zijn bestemd voor een uitje met kinderen van de basisschool "De Horizon" op zaterdag 1 juli naar park Drievliet. Het betreft kinderen die nooit op vakantie kunnen. Samen met hun ouders bieden we ze als diaconie van de Vierhovenkerk een gezellige dagje uit aan. Een groot deel van de kosten is door de bazaar van 2016 bij elkaar gebracht. Jongeren van de Vierhovenkerk gaan onder andere als begeleider mee. Iedereen is bij deze maaltijd welkom.
De diakenen

Inleverdatum kopij
PKD 8 verschijnt op 22 april. Kopij kan tot dinsdag 11 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Stille week
Ook in de stille week is Johannes vooral de leidraad. Allereerst in de vespers van maandag, dinsdag en woensdag. De avondgebeden beginnen om 19.30 uur. Op Witte Donderdag klinkt Johannes 13:1-11. Op deze dag staan de bekers en schalen gereed om het Avondmaal te vieren. Op Goede vrijdag lezen we Johannes 18 en 19. De cantorij onder leiding van Wim Loef zingt samen met de gemeente enkele liederen. Daarnaast brengt de cantorij het slotkoraal van de Johannes Passion ten gehore.
Zaterdag (vanaf 21.30 uur) biedt de Paaswake ons de mogelijkheid toe te leven naar het feest van de opstanding. Dat gaat door het diepe lijden van God en mens. Daarom is de hele week van belang, je wordt meegenomen naar het grootste wonder van ons geloof. Zaterdag begint het licht te dagen, dat uitstraalt naar de zondag. De Heer is waarlijk opgestaan! We nodigen u van harte uit, als het even kan, aanwezig te zijn! 
Ds. Marco Visser en ds. David Knibbe

Zondag 16 april
Paasmorgen viert de gemeente van Christus het feest van de Opstanding van haar Heer. De duisternis kon Hem niet vasthouden, de duisternis werd overwonnen. Een boodschap die iedere zondag klinkt en de basis vormt van ons ‘bestaansrecht’. Op Paasmorgen staan we er extra bij stil. Op de grote poster voor in de kerk zijn zes afbeeldingen geplakt. Nu de zes zonnestralen er zijn, kan de steen weg gewenteld worden. De coupletten van het projectlied klinken nu alle drie. De laatste luidt: 
O God, wilt U ons helpen om 
Te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
Het morgenlicht van het begin. 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
09 april Palmpasen - Kom tevoorschijn Johannes 12:12-24
16 april  Pasen - Hij is niet hier Marcus 16:1-7

Sectie Voorhof
In de sectie Voorhof bezoeken gemeenteleden elkaar. Vaak gebeurt dat buiten het zicht van de kerkenraad. Mensen weten elkaar te vinden in de diverse flats van bijvoorbeeld de Roland Holstlaan en enkele zijstraten. Wat dat betreft is de gemeente van Christus een wonderlijk fenomeen. Broeders en zusters die zich verantwoordelijk voor elkaar weten.
Naast dit werk dat ‘stillen in den lande doen’ is er de organisatie van de kerk. In onze wijkgemeente zijn zogenaamde kerncoördinatoren die één en ander begeleiden. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen boven een bepaalde leeftijd een kaartje of bloemetje krijgen. Voor de sectie Voorhof 2 (onder andere de Roland Holstlaan) zoeken we een kerncoördinator. Voelt u voor dit werk en wilt u er meer van weten dan kunt u terecht bij ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Vakantie
Ds. David Knibbe is van 17 tot en met 23 april met vakantie.

 Ontmoetingsbijeenkomsten
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Dit lied werd door een aanwezige ingebracht tijdens één van de ontmoetingsbijeenkomsten die we in de Vierhovenkerk de afgelopen maand gehouden hebben. Iedereen kon een lied of een voorwerp met een bijzondere betekenis meenemen om met elkaar te delen. Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Iemand had veel plezier van zijn gps-apparaat. Ook al kijk je er lange tijd niet naar, als je verdwaalt, dan kun je er altijd op terug vallen. Dat is met de Bijbel net zo. Heel veel steun geeft het om elke morgen een kwartier alleen te zijn met de Bijbel, met een aangestoken kaars. Een ander dacht aan zuurstof. Je ziet het niet, maar zonder kun je niet leven. Zo is het met God. “Wees stil voor het aangezicht van God, dat ik aan de eeuwige stranden rust.” Een boekje gaf een ander troost, dat de geestelijke wapenrusting je kan helpen verkeerde gewoonten van jezelf te bestrijden. Een geurkaars die de hele kamer lekker doet ruiken, zo doordringt het geloof je leven. Liedboek 416: “Ga met God en Hij zal bij je zijn”, gaf een ander veel troost. Of het lied: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor”. Het bezoeken van mensen, je geeft wat, maar je ontvangt zoveel terug. Het kruisje in mijn slaapkamer dat mijn ouders daar voor mij hadden opgehangen. 

Bij één groep hebben we hierna over het gebed gesproken, bij de andere over onrust en rust. Ook in de gesprekken die volgden bleek dat de aanwezigen veel beleefden aan hun geloof. Bij moeilijkheden gaf het gebed steun, onrust werd gevoeld, en dan weer kwam de rust over je. Het ontbreken van een duidelijke christelijke politiek, de verdeeldheid in ons land, ernstig zieke familieleden, conflicten, werkdruk, er zijn veel oorzaken voor onrust. Denk dan aan Jezus, die ons nederig voorgaat. Zijn juk is zacht. Jezus loopt altijd met je mee. Liedboek 416 kwam ook hier ter sprake. Het gebed geeft ruimte om dingen los te laten, dat geeft rust. Bidden kan ook zwijgend, God kent je. 
Het waren soms ontroerende en steeds heel persoonlijke ontmoetingen!
Ds. David Knibbe

Museumclub
Met de net gestarte museumclub hebben we de tentoonstelling: “Gek van surrealisme” in museum Boymans van Beuningen bezocht. Een prachtige tentoonstelling. Op zaterdag 8 april gaan we de tentoonstelling “Piet Mondriaan en Bart van der Leck. De uitvinding van een nieuwe kunst” in het Gemeentemuseum bekijken. Alleen het gebouw al, een ontwerp van Berlage, is de moeite van een bezoek meer dan waard. Wilt u zich aansluiten bij onze museumclub of heeft u zin om een keer mee te gaan, neem dan contact op met Alie Hovius: aliehovius@casema.nl, (015) 262 0738. 
We gaan elke tweede zaterdag van de maand op stap, data: 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli en 12 augustus.
Margot Mekkes 

Gift
€15 euro voor de voedselbank van de fam. NN (via de wijkdiaconie). Hartelijk dank daarvoor.