Protestants Kerkblad Delft - 07 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 april

Bij de diensten
Zondag 8 april - Ongelovige Thomas??
Deze zondag lezen we Johannes 20:24-31. Als na Pasen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen lijkt de eerste afvallige geboren te zijn. Thomas is er niet bij en hij wil alleen geloven als hij ook echt de wonden van Jezus kan zien en voelen. Wij hebben in het vervolg van Thomas een ongelovige Thomas gemaakt, die niet durft te geloven zonder het zelf gezien te hebben. Maar misschien kunnen we ook op een andere manier naar Thomas kijken. Misschien wil Thomas juist onze aandacht erbij houden dat bij de opstanding ook het lijden hoort.
Ds. Fred van Helden

Kindernevendienst
08 april Ongelovige Thomas Lucas 24 en Johannes 20
15 april Discipelen vissen Johannes 21

In memoriam
Jan Grakist * Gieten, 25 juli 1933 † Voorschoten, 19 maart 2018
Op 19 maart is overleden Jan Grakist. Hij woonde voorheen aan de Parkzoom en de laatste periode in Huize Vlietwijk in Voorschoten. Hij is 84 jaar geworden. Dinsdag 26 maart is hij na een bijéénkomst in de Iepenhof gecremeerd.
Met het overlijden van Jan Grakist is een einde gekomen aan een langdurige, moeizame laatste fase van zijn leven, waarin hij steeds meer de grip op de wereld om hem heen verloor, niet meer zelfstandig kon blijven wonen en tenslotte helemaal in een wazige eigen wereld leefde. Tragisch, temeer omdat hij hier in de kerk tot een jaar of vier geleden een opvallende figuur was: lang, rijzig, altijd keurig in het pak, op en top een gentleman en vooral bekend door de vele malen dat hij in de gemeente en in de plaatselijke kerk een functie vervulde. Nauw betrokken bij de federatie van toen nog de Marcuswijk en de Goede Herderkerk, een warm voorstander van Samen op Weg. Hij kon dat doen, omdat hij als voormalig belastinginspecteur al vroeg met pensioen ging. Aan die bloeiperiode kwam in 2004 een eind toen zijn vrouw Corrie ernstig ziek werd en overleed. Jan zorgde zeer toegewijd voor haar tot aan haar sterven thuis toe en sloeg zich dapper door de eerste paar jaar alleen heen. Maar hij was geen man om alleen te blijven en hij vond een nieuwe partner, Frieda, met wie hij nog een aantal goede jaren samen doorbracht. Helaas kwam er een eind aan hun samen-zijn, omdat zij beiden kampten met ernstige beperkingen. Nu is Jan gestorven. De lofprijzing van de Naam van God loopt als een rode draad door zijn leven. Wij gedenken hem dan ook met de woorden van Psalm 103: “Prijs de Heer mijn ziel“.
Francis Benthem 

AI brieven en fair-trade producten
Op zondag 8 april schrijven we weer Amnesty brieven. We schrijven aan president Lukashenka van Wit-Rusland met het verzoek om opschorting van het doodvonnis van Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau en definitieve afschaffing van de doodstraf. We roepen de Indonesische autoriteiten op om milieuactivist Heri Budiawan onmiddellijk vrij te laten. En we schrijven brieven aan de Chinese autoriteiten om te protesteren tegen de doodstraf die dreigt te worden voltrokken aan Xu Youchen die vervolgd wordt nadat hij onder dwang bekende een agent te hebben neergestoken.
Schrijft u mee met ons? U vindt ons in de hal van de kerk zowel voor als na de dienst.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Iconen rond de Paastijd
Op de Vierhovensociëteit van dinsdagmiddag 10 april ontmoeten we oud Delvenaar Chiel Egberts. In 1992 werkte Chiel voor het Rode Kruis in Roemenië waar hij kennis maakte met de Oosters-Orthodoxe kerk en haar iconen. Door de jaren heen is zijn fascinatie voor deze iconen verdiept. Hij beschouwt zichzelf als een iconofiel, iemand die van iconen houdt. Geregeld geeft hij presentaties waarin hij een groot aantal iconen laat zien en uitlegt. Gezien de tijd van het kerkelijk jaar, zo kort na Pasen, zal voor een deel de nadruk op Paasiconen liggen, maar dat niet alleen. Wanneer u in het bezit bent van een icoon, dan is het wel interessant deze mee te nemen naar de sociëteit, als dat voor u mogelijk is. 
Op dinsdagmiddag 10 april bent u van harte welkom in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. We beginnen om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur staan koffie en thee voor u klaar. We eindigen om 16.00 uur.
Het bestuur van de sociëteit

Gebedsgroep
Op dinsdag 10 april van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

‘Schouders eronder’ op 24 april
De derde gemeenteavond over de toekomst is op dinsdag 24 april. In een reeks gemeenteavonden bezinnen wij ons op hoe wij als wijkgemeente Vierhoven de toekomst tegemoet treden. Hoe willen wij kerk zijn in deze tijd? Welke kansen zien wij voor de toekomst? Welke prioriteiten willen wij stellen? Op de eerste avond verkenden we welke punten wij wilden behouden en welke ideeën er nog leven. De tweede avond verdiepte het gesprek met gevoel voor wat wij belangrijk vinden en waar wij zelf aan willen meewerken. Hieruit bleek dat twee onderwerpen prioriteit kregen van de aanwezigen: Samen sterk (zorgkernen en samenwerking met andere organisaties) en focus op de eredienst (afstemmen op doelgroepen, liturgische vormgeving, kerkzaal). De kerkenraad sprak hierover op 13 maart en wil op deze pijlers voortbouwen. 
Op 24 april kijken we met elkaar naar wat er nodig is om de twee pijlers te versterken. Welke gaven heb jij of heeft u in de aanbieding? Activiteiten worden vaak gedragen door een aantal mensen met verschillende talenten. Naast bestaande vacatures komen ook nieuwe taakomschrijvingen aan de orde. Welke actie kun jij op je nemen of wilt u aanpakken? Op de gemeenteavond willen we elkaar inspireren dat we gemeente kunnen zijn door samen onze schouders eronder te zetten. 
Gabrielle Uitbeijerse, Marco Visser, Henk Jansma, Marco Kuijper, Wim Schut, Ben Noorlander


Zondag 15 april
Op deze zondag zijn de lezingen over het rijk van de vrede en over Jezus, die Petrus vergeeft: Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-24. Het rooster combineert twee lezingen die op het eerste gezicht moeilijk met elkaar te rijmen zijn. Het verdwijnen van de oorlog en Petrus die weer in de lichtkring van Jezus getrokken wordt door een drietal pijnlijke vragen die hem nog lang zullen heugen. Zo herstelt Jezus de relatie tussen Petrus en Hem. Hij brengt onder woorden de scheiding die Petrus heeft veroorzaakt door Hem drie keer te verloochenen. En die scheiding dreunt na bij Petrus. Hoewel hij ogenschijnlijk weer de trouwe en voortvarende leerling is, blijft een klein stemmetje hem aan zijn verloochening herinneren. Jezus indringende vragen brengen dat stemmetje tot zwijgen. Zo krijgt Petrus vrede. Misschien toch een relatie met Micha 4, de wrok en de pijn van Petrus worden omgesmeed tot liefde voor de Heer.
Ds. David Knibbe

“Tot hier en niet verder!”
Bovenstaande uitroep is het onderwerp van het Studiehuis dat op donderdag 12 april gehouden wordt. Aanvang 20.00 uur in de Vierhovenkerk (graag aanmelden van te voren). Er kan een moment komen dat je zegt ‘tot hier en niet verder’, ‘de maat is vol’. Zaken lopen hoog op en je meent dat er een streep getrokken moet worden. Je kunt niet alles op zijn beloop laten. Er moeten wel eens scheidslijnen getrokken worden. Het komt dan aan op een goede beoordeling. Na een degelijke en verantwoorde analyse moet geconstateerd worden dat bepaalde handelingen niet deugen. Aan veel zaken zitten goede en slechte kanten, maar het kan voorkomen dat er een oordeel geveld moet worden. Of niet??
In het Studiehuis staan Jezus’ woorden uit Matteüs 7:1-5 centraal. Hij gebruikt daar het beeld van de balk en splinter. Jezus waarschuwt om de ander niet te veroordelen en de ander niet de maat te nemen. En we kennen de uitdrukkingen: ‘De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ en ‘wie zonder zonde is werpe de eerste steen’. Maar alles op zijn beloop laten dat kan toch niet? Hoe trekken wij onze grenzen, en hoe wijs is dat?
Ds. Marco Visser

Nieuwe aandacht voor ons gezamenlijk project van Kinderen in de Knel
Op de zondag van het Werelddiaconaat in februari hebben we als ZWO-commissies van de wijkgemeenten Vierhoven en Hof van Delft bij u en jullie het nieuwe project geïntroduceerd. Een project van Kinderen in de Knel :”Nieuwe kansen voor straatkinderen”. In regio Karamoja in Oeganda krijgen kinderen een dak boven hun hoofd na een zwervend bestaan op straat. En krijgen hun families de kans om een nieuw bestaan op te bouwen, samen met de kinderen, die ook weer naar school kunnen. Stap voor stap zullen we met hen kennis maken.
We hebben ons als wijkgemeenten voor twee jaar verbonden met dit project. Alle opbrengsten van de collectes voor het Werelddiaconaat en voor de Zending, plus alle inkomsten vanuit acties in onze wijkgemeenten zijn bestemd voor dit project in Karamoja. Dat hebben we met Kerk in Actie in Utrecht afgesproken. Op zondag 15 april ligt er in de Hofkerk en de Vierhovenkerk een folder met nieuwe informatie voor u en jullie klaar over de kinderen van Karamoja.
In de komende tijd vragen we regelmatig aandacht voor deze kinderen en hun gezinnen, met folders, artikeltjes in het kerkblad en door middel van acties en activiteiten om dit project steeds meer bij ons vertrouwd te maken. In de Hofkerk zal er ook elke zondag bij de andere kaarsen, die worden aangestoken weer een kaars branden als teken van aandacht en meeleven met Karamoja.
De ZWO commissies van Vierhoven en Hof van Delft 

Running Dinner op 20 april voor ZWO-project 
Op vrijdag 20 april wordt er weer een Running Dinner gehouden in onze Vierhovenwijk bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen €10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het ZWO-project "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda" van Kinderen in de Knel. Het inschrijfformulier hangt in de kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Warme maaltijd 
Op zondag 22 april is er van 12.00 tot 13.15 uur een warme maaltijd in de Vierhovenkerk. De intekenlijsten liggen zondag 8 april in de kerk, hoewel er op het laatste moment altijd nog wel iemand bij kan. Een bijdrage is vrijwillig. De meeropbrengsten gaan naar het ZWO project: Kinderen in de knel in Oeganda. Iedereen is welkom. Nodig gerust iemand uit om mee te eten.
De diaconie

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. De komende avonden zijn op 17 mei en 14 juni. In april was het een grote verrassing. Want waar ging de groep naar toe? Naar de kerkzaal. En in de kerkzaal troffen de kinderen en hun leiding Christo Lelie, één van onze organisten. Hij vertelde over het orgel en wist allerlei vragen te beantwoorden. Maar vooral zijn orgelspel was fenomenaal. Het was erg leuk om zo dicht bij het orgel te staan, te kijken en te luisteren, echt een buitenkansje!! Zoals gezegd 17 mei en 14 juni zijn de volgende avonden van Plexat.
Wilt u als ouders informatie dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser, telefoonnummer (015) 257 71 47. Het mailadres van de club is plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Van de Bazaarcommissie
De ‘doorverkoop’ is dringend toe aan nieuw aanbod: praktisch alle aanbiedingen zijn de deur uit, waar we natuurlijk heel blij mee zijn! U kunt waardevolle en grote artikelen, graag vergezeld van een foto en een korte omschrijving, doorgeven aan Wessel de Haas (wesselbartdehaas@gmail.com) of Han Kooreman (han.kooreman@gmail.com). U moet dan denken aan bijvoorbeeld een fiets, een boekenkast, een paar stoelen, een TV of een koelkast. U wordt steeds up-to-date via de infozuil in de hal van de kerk geïnformeerd, terwijl ook de nieuwsbrief er melding van zal maken. De opbrengst gaat via Dick de Haas, die de financiën van de Bazaar beheert, naar de Bazaar 2018. We hopen op een nieuwe impuls en een goede ‘doorverkoop’!
Namens de Bazaarcommissie, Han Kooreman

Inleverdatum kopij
PKD 8 verschijnt op 21 april. Kopij kan tot dinsdag 10 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Gift
Van de fam. H. voor de kerk € 50. Hartelijk dank.

Agenda 
9 april  20.00 uur sectievergadering 
                TO1,TW,VH en Buitenwijk
10 april 20.00 uur wijkkerkenraad Vierhovenkerk
11 april 20.00 uur Kindernevendienst-vergadering
12 april 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk