Protestants Kerkblad Delft - 07 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 11 april

Witte Donderdag 9 april en Goede Vrijdag 10 april
Op Witte Donderdag lezen we dat Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierde en op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie.
Ds. Marco Visser

Paaswake zaterdag 11 april
De Paaswake vieren wij dit jaar weer met de vier kenmerkende momenten:
de intocht van het licht, de lezingen, de doopgedachtenis en het Avondmaal. Omdat er geen gemeenteleden aanwezig zijn, zullen de laatste twee momenten een andere invulling krijgen. 
Zodat wij dat samen meemaken, thuis en als aanwezigen in de kerk. Ook in de Paasnacht hopen wij op een viering, die de aanwezigheid van de opgestane Heer onder ons
laat voelen.
Ds. David Knibbe

Zondag 19 april 
In de gezamenlijke online-diensten van de Hofkerk, Immanuel en Vierhovenkerk lezen wij de komende weken uit Exodus. Daarnaast volgen wij de evangelielezingen uit het Evangelisch Luthers Leesrooster. Uit Exodus behandelen wij het verhaal van de uittocht. Het verhaal dat in de Paasnacht klinkt en echoot in het Paasverhaal. Bevrijding uit het slavenhuis, weg uit dat land van de dood. Het boek Exodus vormt een soort van rode draad voor de komende weken. Zondag 19 april staat Exodus 15:22-16:27 op het rooster.  Het is het gedeelte na het lied van Mozes. En vlak na de uittocht beklaagt het volk Israël zich keer op keer. Het volk mort (15:24, 16: 2). Dat morren, beklagen komt telkens in de tekst terug. Ook de sabbat komt op een verrassende manier ter sprake. Het blijkt dat een lichte vorm van hamsteren toch wel toegestaan was, maar met mate!  De evangelielezing is uit Johannes 20:19-31. In dit gedeelte de vertrouwde woorden: ‘Ik wens jullie mijn vrede.’ Woorden die samen met het ‘Vrees niet’ ons geruststellen. De leerlingen zijn bang en dan wenst Jezus hen zijn vrede. Mensen worden opgeschrikt en horen dan ‘vrees niet.’ ‘Vrees niet’, ook in deze dagen nu wij de deuren vaak gesloten houden.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Op zondag 22 maart overleed Johanna Runia-Laros in de leeftijd van 93 jaar. De laatste twee en een half jaar woonde ze in de Bieslandhof, daarvoor op de Aart van der Leeuwlaan.
An kenden we als een blijmoedige vrouw. Ze hield van muziek, zong op het koor in ’t Woud, bezocht jaarlijks de Mattheuspassion, ging met het Hollandkoor van de EO naar Israël en Canada. Ze was wekelijks in de kerk en deed mee met de sociëteit. Jaren was ze werkzaam op het naaiatelier op het Vrouwjuttenland bij haar oom. Mogelijk ook daardoor deed ze enthousiast mee met de ‘modeshow’ van kleding van predikanten door de eeuwen heen op de sociëteit. Ze was getrouwd met Henk Runia die in 2004 overleed. Samen kregen ze drie zoons en kleinkinderen. Met haar man zorgde ze voor vier kinderen die hun ouders verloren. Later deed ze bezoekwerk in Abtswoude. Het zijn die concrete zaken waar Paulus in navolging van Jezus overspreekt in Filippenzen 4:5-7. Dit gedeelte werd donderdag 26 maart gelezen tijdens de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Jaffa. ‘Uw vriendelijkheid, ingetogenheid, consideratie zij bekend bij alle mensen.’ De woorden ‘Wees niet bezorgd’ klinken als een echo van Jezus’ woorden uit de Bergrede. ‘Maak je niet bezorgd over wat je zult eten en drinken of waarmee je je zult kleden. Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.’ Heb oog voor elkaar en laat de hamster in je niet de vrije loop. De overweging eindigde met het ‘Befiehl du deine Wege’ uit de Mattheuspassion. ‘Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, der trouwe hoed’ en zegen van Hem die ’t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.’ Met kinderen en kleinkinderen zongen we, met in gedachten al die anderen die er nu niet bij konden zijn, als responsie bij de voorbeden ‘Van U is de toekomst, kome wat komt.’ We bidden dat An haar leven ieder die haar gekend heeft tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

ZWO-collectedoel 12 april
Traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.
De wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven ondersteunen samen dit project 
‘Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken (in Oeganda)’. Met deze collecte (of overschrijving op NL37 RABO 0373 7366 06, t.a.v. Centrale Diaconie Delft, o.v.v. ZWO-project Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel) steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.
De ZWO-commissie

Tweemaal bedankt! 
Bedankt voor het brengen van de prachtige ‘bloemen’- en kaartgroet. Hartverwarmend als er aan je gedacht wordt. Wij schuilen bij en vertrouwen op Jezus, en daarmee wil ik iedereen bemoedigen/aanmoedigen in deze moeilijke tijd, want “de Eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen” (Deut. 33:27).
Met een hartelijke groet van Francis Hijszeler en Anneke Scheper.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de felicitaties met mijn negentigste verjaardag en de bloemen van de kerk.
Riet Dijkxhoorn-van Burk.

Samen delen in de straat
Vrede
Als wij niet samen delen in de straat
Dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen.

Deze tekst van Toon Hermans staat op de kaart voor Paaszondag. De kaart zou uitgedeeld worden en kerkgangers zouden deze kaart aan honderd zieken, buren of vrienden gaan brengen. Dat gaat nu niet. De kaarten liggen klaar, we houden ze tegoed, evenals de plantjes. Lang van te voren is dit lied uitgekozen, maar momenteel blijkt het zeer actueel te zijn. We zorgen voor elkaar en zien daar heel mooie initiatieven van.
De diaconie

Gebedsgroep Vierhovenkerk is gestopt
In verband met onder andere de coronacrisis komt de gebedsgroep zeker de eerste maanden niet meer bij elkaar. Dat is heel jammer. Immers, nu gebed des te meer nodig is vanwege de crisis waarin wij leven, nu wij elkaar ook niet meer regelmatig kunnen ontmoeten, is gebed des te meer nodig. Laten wij alles in gebed blijven brengen!
Jenne de Haan

Bibliotheek Vierhovenkerk
De Bibliotheek Vierhovenkerk is opgericht omstreeks 1988 en is bedoeld als een stukje gratis toerusting voor alle gemeenteleden van de Vierhovenkerk. De permanent opgestelde boekentafel in de hal van de kerk heeft een ander doel en staat volledig los van de bibliotheek. De bibliotheek bevat geen romans, wel allerlei boeken die dienen ter ondersteuning van gemeenteleden onder welke omstandigheden dan ook.
Cees Nolten

Zet een kaars voor je raam
De Raad van Kerken in Delft roept alle aangesloten kerken op zich aan te sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land gaat: zet een kaars voor je raam! We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april.
Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u voor dinsdag 14 april mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com


Pasen zondag 12 april
Op Palmpasen kwam Jezus Jeruzalem binnenrijden. ‘Hosanna Hij die komt.’ Altijd is Hij op komst, nooit is Hij arrivé. Hij is geen geslaagde streber, heeft de toppositie niet gehaald. Of het moest de berg Golgotha zijn, waar het kruis werd opgericht. Altijd weer, Goddank, ‘Gezegend die daar komt in de Naam van de Heer!’ Op Paasmorgen heeft Hij zijn doel bereikt. God geeft Hem zijn ereplaats omdat Hij op zo vreemde wijze ruilde! ‘Hij wordt een knecht en ik een heer (LB 474).’ Hij, Jezus de zoon van David, zoon van Obed uit Ruth 4 realiseert ‘Obed’ wiens naam betekent ‘Dienaar’. Altijd onderweg, nooit arrivé. In de paasnacht vierden we de lof op het Licht, de doopgedachtenis en het Avondmaal. Dat alles gaat voort ook al is het midden in de dood (LB  566). Wij leven van de hoop en die hoop is gegrond, verankerd in het geloof dat onze Heer de dood heeft overwonnen. De dood zaait verwoesting omdat hij niet op het licht is geijkt (LB 601). De dood hamstert, de dood roept ‘ikke, ikke’, de dood waait met alle winden mee; de ene dag is het ‘Hosanna’, de volgende ‘Kruisig Hem.’ We kennen de dood van binnenuit, onze verlorenheid. Goddank is er de Zon der gerechtigheid die voor ons opkomt. De kindernevendienstleiding had een mooie berg gemaakt die in de kerk staat. Het lied dat we telkens in de veertigdagen zongen luidde ‘Hij klimt met je mee’. Niemand had vermoed dat het zo’n klim zou worden. Maar wel wisten we van het uitzicht dat ons te wachten stond en staat. Namelijk zicht op het nieuwe leven dat sterker is dan de dood. Het is daarom dat we net als ieder jaar het Paasverhaal (Matteus 28:1-10) lezen en paasliederen zingen.
Ds. Marco Visser

Digitaal luisteren met drie gemeenten samen
Vanaf 19 april organiseren we één digitale dienst per zondag voor de drie wijkgemeenten Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel samen. De locatie van de dienst maakt digitaal niet uit, en dit helpt wel het aantal contacten te verminderen voor de predikanten. Zo hopen we ons als gemeenteleden samen verbonden te voelen in deze tijden van corona-maatregelen, en leren we elkaar nog beter kennen. De diensten worden verdeeld over de predikanten ds. Marco Visser, ds. David Knibbe, ds. Caroline der Nederlanden en ds. Fred van Helden.
Ga voor de dienst van 19 april naar de website Kerkomroep.nl en zoek Vierhoven. Of gebruik deze directe link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10716. De liturgie vind je op de plek die je gewend bent (www.vierhoven-delft.nl). Luisteraars van kerktelefoon worden apart geïnformeerd. Hou het rooster voor de diensten na 19 april op de website of in de nieuwsbrief in de gaten.
Namens de drie kerkenraden,
Inge van de Water, Anneke Helder en Gabrielle Uitbeijerse

Afgelast
Meestal schrijven we iets in het Protestants Kerkblad Delft om aan te geven dat er iets op stapel staat. Nu schrijven we dat gebeurtenissen worden afgelast. De diensten in Die Buytenweye op 20 april, 11 mei (en voorlopig 6 juni) kunnen (waarschijnlijk) niet doorgaan. Dit geeft mij wel de gelegenheid om u te vragen om aan de bewoners van huizen zoals Die Buytenweye en de Bieslandhof te denken. Ze mogen hun kamer niet uit, ze mogen geen bezoek ontvangen en voelen zich vaak ook niet meer zo thuis bij het aanbod van radio en televisie. Bel eens, stuur een kaartje!
Over de Paaswaker schreef ik al in het vorige nummer. De doopgedachtenis en het avondmaal krijgen een andere vorm nu er geen gemeenteleden bij mogen zijn. Als u mee wilt waken, kunt u misschien een kaars of een waxinelichtje voor u neer zetten. Dan beleeft u toch iets van de intocht van het licht!
De diensten van donderdag en vrijdag worden Vierhovenkerk gehouden. De diensten op maandag, dinsdag en woensdag vinden plaats in de Wipmolen. U kunt voor die diensten inschakelen op de desbetreffende knop in www.kerkomroep.nl of de kerkwebradio op Wipmolen zetten.
Ds. David Knibbe

Houdbare producten voor de voedselbank
De voedselbank Delft, nu Den Haag is gesloten, ook de bevoorrading van Westland, Maassluis, Katwijk, Noordwijk, Lisse en Leiden bevoorraadt. Voedselbank Delft heeft voldoende vrijwilligers, maar moet nu naast 450 Delftenaren nog 1050 andere klanten van pakketten voorzien, dus giften zijn zeer welkom.
De voedselbank kan tot nu toe iedere week voldoende producten aan de klanten van de voedselbank uitdelen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar binnen een paar weken kan deze situatie anders zijn. Want er dreigen tekorten aan met name houdbare producten. Als diaconie denken we, dat het het meest praktisch is, om geld te doneren. De voedselbank kan dan zelf de producten kopen, die op dat moment het meest nodig zijn. De producten zijn bestemd voor de vijf uitdeelpunten met samen ongeveer 500 klanten:
Adelbertkerk, Immanuelkerk, Het Boek, Hofkerk en Vierhovenkerk. Het rekeningnummer van de diaconie Vierhoven is: NL18RABO0373736657 Diaconie Protestantse Gemeente Delft inzake wijkgemeente Vierhoven. Omschrijving voedselbank. Dick de Haas, onze penningmeester, maakt het geld, zodra er een mooi bedrag is binnengekomen, over naar de voedselbank.  Doet u ook mee? 
De diaconie

Bericht van het Waaierteam
Of moet ik zeggen ‘bericht van John Booij’? Onverstoorbaar gaat hij voort met het bouwen van de nieuwe meubels. Op de foto ziet u de lezenaar in wording.


Uit de kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad besloot om elke week telefonisch te vergaderen. Bij elkaar komen in één ruimte is lastig omdat we de contacten tussen personen willen minimaliseren. We hebben besluiten voorbereid voor de ‘ambtelijke’ vieringen op zondag en over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. Hierbij hielden we rekening met de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM en de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft.

Om het aantal contactmomenten met kwetsbare mensen te beperken zullen we ook geen ‘bloemen uit de kerk’ meer uitdelen, maar sturen we een kaart namens de gemeente.
Dit was ook een goed moment om samenwerking te zoeken met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel. Kunnen we de vieringen combineren en zo organiseren dat de drie wijkgemeenten optimaal worden geholpen om elke zondag te kunnen luisteren naar een eredienst? De kerkenraad werd uiteraard betrokken bij de besluitvorming over deze aanpassingen van het preekrooster. De technische details leest u elders op de wijkpagina's.

Andere zaken die het moderamen heeft besproken, hadden te maken met de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de Stille Week en het organiseren van het pastorale bezoekwerk door de bezoekmedewerkers, predikanten en ambtsdragers. Veel werk wordt nu gedaan per telefoon en op een gepaste afstand, bij de toevallige ontmoeting op straat. Veel vergaderingen en bijeenkomsten in de maanden april en mei werden geannuleerd, waaronder twee beleidsdagen om als kerkenraad te praten over de toekomst van de wijkgemeente Vierhoven.
Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, dan hoor ik die graag. Alleen samen komen we verder.
Namens het moderamen,
Peter Plugers