Protestants Kerkblad Delft - 08 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 19 april 2014

Bij de diensten

Zondag 20 april
“Hij is niet hier, hij is immers opgestaan”
Paasmorgen: het feest van de opstanding

Meestal bekijken wij de opstanding van Jezus door de bril van de evangelist Johannes. Gegrepen door een kritische vraag van de catechisanten heb ik er dit jaar voor gekozen om de bril van Matteüs op te zetten (Matteüs 28: 1-15). De vraag van de catechisanten luidde als volgt: “Als vier evangelieschrijvers dezelfde gebeurtenis -de opstanding van Jezus- op vier verschillende manieren beschrijven, betekent dat dan niet een verzwakking van het ECHTE verhaal?”
Veronderstel, je staat voor de rechter en je roept getuigen op om jouw verhaal te bevestigen. Alle vier verschijnen ze ter rechtszitting. Maar ze vertellen niet jouw verhaal, maar elk een eigen versie van jouw verhaal. Iedereen snapt meteen dat daarmee jouw zaak niet is gediend.
Wij kennen het ECHTE verhaal van Jezus niet en zijn daarom geheel en al afhankelijk van de berichtgeving van de vier evangelisten: vier teksten over de opgestane Jezus, waarin de hoofdlijn weliswaar helder en duidelijk is, maar waarin de details nogal van elkaar verschillen. Ik wil in de preek proberen duidelijk te maken waarom we de verschillen niet moeten zien als een ontkrachting van het Paasverhaal, maar veeleer als een geloofsmysterie dat zich telkens opnieuw voltrekt in de levens van gelovige mensen. Pasen, bevrijding en opstanding, is een belofte en ervaring van alle tijden en alle plaatsen. Logisch dat Pasen niet voor iedereen hetzelfde is. Zo bezien wordt de boodschap van Pasen door de verscheidenheid aan versies en visies eerder versterkt dan verzwakt.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Als Jezus niet bij de doden is, niet ergens geparkeerd in de verleden tijd, dan wordt de vraag aan ons extra spannend: “Hoe wordt het Pasen in mijn/ons leven?”.

Behalve Matteüs 28 lezen we Exodus 14: 9-14 waarin de Israëlieten in paniek raken als ze merken dat de Egyptenaren hen op de hielen zitten. Ik zal vooral inzoomen op de woorden van Mozes die de verhitte gemoederen weer probeert te bedaren. En dan met name op het laatste vers, vers 14: “De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen”.

Er is kindernevendienst voor beide leeftijdsgroepen. Ook tijdens het kindermoment zal er speciale aandacht zijn voor het wonder van Pasen. Maar dat bent u van mij gewend….

Een gezegend Paasfeest toegewenst!
Ds. Jurjen G. Fennema

In Memoriam Johanna Houtman † 31 maart 2014
Boven haar rouwkaart stond te lezen: “Home with God, in a life that never ends”. Een getuigenis van het vertrouwen in de opstanding tot het eeuwige leven. Minstens zo indrukwekkend als het gedicht van de negentiende-eeuwse Engelse dichter, mijnbouw ingenieur en alleskunner Rossiter W. Raymond. 
“Life is eternal
And love is immortal
And death is only a horizon
And a horizon is nothing save
The limit of our sight”

Het leven houdt niet op bij de dood. Dit Paasgetuigenis kleurde de woorden die gesproken werden bij haar afscheid. Voor Jos Houtman kwam de dood na 92 jaar als een welkome gast. Letterlijk en figuurlijk vergingen haar het horen en zien. Door een val en een breuk belandde ze in het ziekenhuis. Daarna volgde revalidatie en uiteindelijk is zij in een verpleeghuis in Scheveningen overleden. In verwarring en gedesoriënteerd, want haar zintuigen bleken niet in staat om al die veranderingen op te merken.
Als oudere zus in het gezin Houtman kwamen de eigenschappen al snel naar boven waarom ze later zo bekend stond en werd geprezen: zorgzaam voor wie hulp nodig heeft en vooral lief voor mensen. Zo was Jos. Niet voor niets lazen we 1 Korintiërs 13: 13: 
“Zo resten dan geloof, hoop en liefde, maar de grootste van deze drie is de liefde”.

Je zou denken, met liefde en zorgzaamheid kom je heel ver. Dat was ook zo. Toch waren er twee gebeurtenissen die een zware wissel trokken op haar liefde en zorgzaamheid. Na haar trouwdag bleef Jos Houtman lange tijd kinderloos. Vijftien jaar vergeefs wachten en hopen. Overgroot was daarom de blijdschap toen dochter en enige kind Herma werd geboren. Ze kon haar geluk niet op. Totdat het tweede drama zich voltrok. Haar man scheidde zich van haar en Jos stond er met haar kleine Herma alleen voor.
Ofschoon zij het verdriet om het vertrek van haar levensgezel altijd met zich heeft meegedragen, wist Jos zich geweldig te herpakken. Zij ontpopte zich tot een vrouw bij wie gastvrijheid en humor hoog in het vaandel stonden. Ik stel mij dat vaandel van Jos Houtman als volgt voor: een kleurrijke vlag met daarop een afbeelding van een lachende theepot. Niet voor niets lazen we Hebreeën 11: 1: 
“Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, 
want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen”.

Jos was een gelovige vrouw en bezocht regelmatig de zondagse diensten in de Marcuskerk. Je zou haar geloof kunnen samenvatten in het kinderliedje dat ze vaak zong: “Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen, bij U komen mag”. Dankbaar geloofde Jos Houtman. En dankbaar hebben we haar losgelaten, getroost door het geloof dat leven en liefde geen einde hebben. Niet voor niets lazen we Hooglied 8: 6: 
“Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam van de Heer. 
Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg”.
Ds. Jurjen G. Fennema

Visitatie aan wijkgemeente 
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op dinsdag 13 mei onze gemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren, mevrouw ds. A.A. van der Wel en de heer P. Schipperus. 
Visitatie is het pastorale bezoek dat de provinciale kerk eens in de vier jaar brengt aan de plaatselijke gemeente. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen.

De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
De visitatie is bedoeld als een pastoraal bezoek. De visitatoren ontvangen graag vooraf een opgave van uw komst, bij voorkeur met een korte beschrijving van het onderwerp. U kunt deze sturen aan welweer@planet.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom om op de dag van de visitatie zonder opgave vooraf langs te komen.
Uw kerkenraad

Bedankje
Ik wil u hartelijk bedanken voor de kaarten die ik mocht ontvangen. Ook voor de bloemen en de plantjes die ik kreeg en de mooie teksten. Zij bieden mij veel troost. 
Hanneke Noordergraaf-Ardon

Giften
De ZWO-commissie heeft afgelopen weken een aantal anonieme giften ontvangen: 
€ 200 voor het Burundi-project 
€ 250 voor de ZWO-projecten in Zuid-Afrika (Voorschoolse opvang en Energiezuinig stoken en koken) 
€ 200 voor de Bezinningsactie 
€ 200 voor de wijkkas van de diaconie
ZWO-commissieZondag 27 april, themadienst ‘Inspiratie handen en voeten geven’
De toekomst van onze gemeente. Gemeenteleden worden aangeduid als ‘levende stenen’. Het zijn mensen die meetellen, stuk voor stuk, u en ik. Niemand is binnen de gemeente van Christus een object, een ding. We zijn geen pionnetjes die heen en weer geschoven kunnen worden. Allen zijn geliefde kinderen van God, leden van het lichaam van Christus (1 Korintiërs 12), medeverantwoordelijk voor de gang van zaken van de christelijke beweging die onder andere gestalte krijgt in en rond de Vierhovenkerk. 
Die kerk is Gods initiatief (Marcus 3: 13-15). Jan Hendriks spreekt op grond van deze tekst van een drievoudige kern van de gemeente: God, elkaar en de wereld dienen (Hij roept tot zich (1), opdat zij met Hem zouden zijn (2) en opdat Hij hen zou uitzenden (3)).
Een sprankelend gemeenteweekend ligt achter ons en zit vol belofte. Jong en oud beleefden fantastische dagen. Hoe ziet deze gemeente rond de Vierhovenkerk er over vijf tot tien jaar uit? Hoe denkt een jong gezin daarover?  Waar denkt een tachtigjarige aan? Op 20 mei is er een gemeenteavond over onder andere dit onderwerp. Op de beleidsdag van de kerkenraad (gehouden op zaterdag 12 april) kwam het ook ter sprake. 
In deze dienst wordt verder stil gestaan bij het vijftigjarig huwelijksfeest van Jannie en Wim Huisman. 14 Mei is de eigenlijke dag. Zij willen hun dankbaarheid jegens God binnen de gemeente brengen en ons laten delen in hun vreugde. 
Ten slotte zingen we op deze ‘eerste’ koningsdag na de zegen het Wilhelmus.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 22 april van 19.00 tot 19.45 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen.
Voor voorbeden kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoon (015) 262 2444.
Els AlblasSociëteit Vierhovenkerk 
Op dinsdagmiddag 22 april bezoekt de Sociëteit Vierhovenkerk de Maria van Jessekerk aan de Burgwal te Delft. De voorzitter van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, de heer W. van Leeuwen, geeft een presentatie over het werk van de Stichting. Vervolgens bezoeken we daar een tentoonstelling. Na de pauze met koffie en thee leidt de heer J. Somers van de Maria van Jessekerk ons rond en vertelt over de kerk en haar schatten. Om 13.30 uur is de Maria van Jessekerk open; we beginnen om precies 14.00 uur. Iedereen - oud(er) en jong - is welkom!
Het Sociëteitsbestuur

Met de kinderen van de Horizonschool een dagje uit!
De diaconie organiseert samen met de Delftse vakantiebank op zaterdag 10 mei van 10.00 tot 16.30 uur een uitstapje voor kinderen van de Horizonschool naar de Linnaeushof, de grootste speeltuin van Europa, in Bennebroek. Het uitstapje is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit gezinnen die dit zelf heel moeilijk of niet kunnen betalen. 
Een aantal jongeren van de Vierhovenkerk gaat mee als begeleider, maar wie mee wil en kan als chauffeur of begeleider is welkom. Dat geldt zowel voor jongeren vanaf zestien jaar, als voor ouderen. Naast de bus, rijden er drie auto’s mee. De bus vertrekt vanaf de Vierhovenkerk. Om 9.30 uur staat er in de Vierhovenkerk een kopje koffie met iets lekkers klaar voor degenen die de kinderen uitzwaaien en limonade voor de kinderen die meegaan.
We zoeken in de eerste plaats drie chauffeurs die de kinderen willen wegbrengen en weer ophalen. De hele dag blijven is natuurlijk ook heel leuk, want het wordt ook inhoudelijk heel interessant. In de tweede plaats zoeken we jongeren en ouderen die mee willen als begeleider.
Aanmelden als chauffeur of begeleider kan bij Henny Melis, telefoon (015) 261 8796 of h.melis@zonnet.nl. 
De diaconie

Vitrinekast rond Bevrijdingsdag
De commissie Kunst en kerk wil in de periode rond Bevrijdingsdag in de vitrinekast voorwerpen van gemeenteleden tentoonstellen die te maken hebben met het thema "bevrijding". U kunt hierbij denken aan voorwerpen (foto's, herdenkingsborden, etc.) die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook mogelijk om voorwerpen te exposeren die u persoonlijk doen denken aan het thema "bevrijding". Als u een voorwerp heeft dat u wilt tentoonstellen in de vitrinekast neem dan contact op met Marco Kuijper, telefoon (015) 261 7155 of m_kuijper@hotmail.com.
Marco Kuijper

Droomweekend
Op het droomweekend van 4 tot en met 6 april in Lage Vuursche kreeg iedere deelnemer een lapje stof als ‘welkomstattentie’. Men werd uitgenodigd dit aan een ander lapje vast te naaien. De bonte mantel die zo groeide, is op zondagmorgen geshowd door Nel Plugers. Op vrijdagavond werd ‘Vader Jakob’ gezongen en maakten acht groepen acht nieuwe coupletten in twee minuten tijd over herders, farao, piramide, enzovoort. Zaterdagmorgen volgde de Bijbelstudie en werden acht bijdragen voorbereid voor de zondagmorgen. De zon werd als een riante toegift met open armen ontvangen. Wandelingen in de bossen, een bezoek aan Soestdijk, dans, schilderen en het maken van droomvangers, zorgden alles bij elkaar voor een waar feest. 
De Jozefmantel gemaakt door Martine Bakker werd herhaaldelijk aangetrokken tijdens de viering. Verrassend om te zien en te horen was hoe acht groepen totaal verschillende bijdragen leveren. De woensdagavond Bijbelkring onder leiding van Marijke Mourits beeldde de droom van korenschoven uit. Jozef, gespeeld door Hans van der Sluijs, werd geïnterviewd. Op de TV verscheen de droom over de korenschoven die voor Jozef buigen. De kinderen van de nevendienst liepen al buigend rondjes om Jozef, gespeeld door Louisa. Daarna volgden Jozefs nachtmerrie in het huis van Potifar, de dromen van de schenker en de bakker, met onder andere een droom van de schenker die Jozef duidde als een toekomstdroom over een zekere Nelson Mandela. Deze droomde over een wereld zonder haat, zonder corruptie. De bakker verscheen in vier computerspelletjes. Hij moest vogels uit de lucht schieten en zien te ontsnappen aan de bewakers, een steeds hoger level werd gehaald, maar uiteindelijk sneuvelde de bakker. De twee dromen van farao, alias Dicky Thator, werden serieus (hoe leg jij je eigen dromen uit?) en speels uitgevoerd. Jozef alias Fatima Morgana steeg op de maatschappelijke ladder van voetveeg tot vicepremier. In de slotact vernamen we het toekomstvisioen van Jozef. Hij, die Hebreeuwse slaaf, was tot zegen van de volkeren. 
Alle gemeenteleden kregen een kleurig koordje als teken van verbondenheid. De voorbereidingscommissie bestaande uit Henny Melis, Margot Mekkes, Marijke Mourits, Robert-Jan van Egmond, Jan Nijenhuis en Marco Visser werden aan het eind hartelijk bedankt evenals de kookploeg onder leiding van Alie Hovius en Peter Plugers.
Ds. Marco Visser

Agenda
22/04 14.00-16.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk, bezoek aan Maria van Jessekerk
22/04  19.00 uur Gebedsgroep Vierhovenkerk
22/04  20.00 uur Moderamen wijkkerkenraad
23/04 14-16 uur          Bijbelkring 
23/04  20.00 uur Taakgroep Eredienst
28/04 10.30 uur Commissie herinrichting kerkzaal
28/04 20.00 uur Evaluatie gemeenteweekeinde,                                                    Aziëlaan 333
29/04  20.00 uur Commissie Kunst en kerk, Aziëlaan 333
30/04 19.30 uur ZWO-commissie
30/04 20.00 uur ZWO en wijkdiaconie-vergadering

Inleverdatum kopij 
PKD 9 verschijnt op zaterdag 3 mei. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 22 april 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.