Protestants Kerkblad Delft - 08 2015

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 25 april

Bij de diensten
Zondag 26 april
Er staan zeven katholieke (algemene) brieven in het Nieuwe Testament. De drie brieven van Johannes vormen daar een onderdeel van. De tweede en derde brief worden geschreven door ‘een oudste’ aan respectievelijk een vrouw en haar kinderen en aan een zekere broeder Gajus. In de eerste brief ontbreken schrijver en geadresseerde. Er is geen groet aan het begin, noch aan het eind. Maar als het geen brief is wat is het dan wel en wat wil de schrijver meedelen? Het leesrooster geeft als alternatieve lezing 1 Johannes 3:1-10. In dit fragment wordt gesproken over het ‘kind zijn van God’ en over de ‘zonden’. Daarnaast wordt als lezing uit het Aloude Testament het Hooglied (2:8-17) aangereikt.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
26 april De eerste gemeente
3 mei Stefanus

In memoriam Elizabeth Jannigje de Keyser-Meijer 
7 april 2015
Op 7 april overleed Elizabeth Jannigje de Keyser-Meijer. Elly de Keyser werd 82 jaar. Samen met haar man Piet woonde ze in Den Hoorn. Na een hersenbloeding stierf zij in het ziekenhuis. Op de rouwkaart stond: ‘Overgegaan naar het eeuwige licht’. Hans Andreus zegt van het licht: ‘dat het met me doet en praat’. Zo is het met het Licht van die Ene, Jezus de Opgestane, dat ons verlicht en aan het licht brengt. Al onze facetten van het leven worden beschenen. Zo wilde Elly de Keyser zelf de dingen in het leven van alle kanten bekijken. Geen eeuwige dogma’s, maar op zaken terug kunnen komen. Deze mensen-mens wist dat er meer was dan haar visie alleen. Zij doordacht de zaken, overwoog ze, stond open voor nieuwe ideeën, zoals indertijd het feminisme. De zes kinderen die zij met haar man Piet de Keyser kreeg, ervoeren de ruimte die zij gaf. Zij had vele gaven, onder andere het musiceren en het werken met naald en draad. Zij geloofde een bemind kind van God te zijn: “Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij allereerst ons (1 Johannes 4:10)”. 13 April werd in de Vierhovenkerk afscheid genomen in een dankdienst. In familiekring vond de crematieplechtigheid plaats op Hofwijk te Rotterdam. Wij bidden haar man, kinderen en kleinkinderen Gods liefde en kracht toe.
Ds. Marco Visser

Paasgroet met een bloemetje
Op zaterdag 4 april verraste de diaconie de bewoners van de Buytenweye met een geel plantje en een Paasgroet. Vier kinderen hielpen mee om ze rond te brengen. Louisa en Rosa reageerden enthousiast: “Wat leuk om al die blije gezichten te zien.” Johan en Willem hielpen hun moeder bij het uitdelen.
Op zondag 5 april namen de bezoekers van de Vierhovenkerk honderd plantjes mee voor zieken of bejaarden. Klaas en Hennie Voorintholt: “We kwamen bij iemand een plantje brengen, maar daar was er net al een bezorgd. Geen probleem, we kennen nog wel meer mensen in onze flat, die dat op prijs zullen stellen.”
Henk Joon deelde de Paasgroet uit aan de bezoekers van de Lisztflat voorzien van een persoonlijk bijschrift. De tekst van de Paasgroet werd hardop voorgelezen en gewaardeerd.
Alle bezoekers van de voedselbank kregen eveneens deze Paaswens. 
Wat geweldig dat zoveel mensen het Licht van Pasen mochten ontvangen met dit mooie Paaslied uit het Liedboek: 
lied 600 vers 5. 
De diaconie

Kinderen met Palmpasen
Een feestelijke optocht liep op Palmpasen tijdens de dienst de kerk in! De grote groep kinderen heeft in de kindernevendienst hard hun best gedaan om één of zelfs twee palmpaasstokken te versieren. De lekkernijen verwijzen naar aspecten van het Paasverhaal. Met de prachtige stokken mochten zij twee rondjes door de kerkzaal lopen. Kinderen die twee stokken maakten, brachten na de dienst de stok als een Paasgroet naar ouderen of zieken. Als al het lekkers is opgesnoept zien we graag de stokken weer terug boven op de kasten in de nevendienst. Alvast bedankt!
De kindernevendienstleiding

Uit de kerkenraad
Het ziekteverlof van ds. Fennema werd besproken en de kerkenraad stond stil bij de persoonlijke gevolgen van de honderd procent ziekmelding. Daarnaast moet er heel wat worden geregeld als een predikant plotseling stopt met werken. Het moderamen heeft allerlei afspraken gemaakt rond de preekbeurten en de verschillende activiteiten waar Jurjen bij betrokken was. Tot aan de zomervakantie zijn alle erediensten ingevuld en u zult nu vaker een “vreemde” predikant op het podium aantreffen. Over de waarneming in het pastoraat stond al een bericht in het vorige Kerkblad. Via de scriba kunt u een predikant benaderen bij een crisissituatie.
De kerkenraad sprak ook over zorgkernen. Dit is een pastoraal model dat in de wijkgemeente Immanuël al langere tijd wordt toegepast. Ook in wijkgemeente Hof van Delft wordt gewerkt aan de invoering van zorgkernen. Het zijn geen grote veranderingen, maar het gaat om een andere manier van kijken naar de onderlinge contacten als gemeente. Het gaat dan om reeds bestaande contacten. Een zorgkern kan bijvoorbeeld de cantorij zijn, als op de cantorij ook bewust aandacht is voor lief-en-leed. Niet alleen samen zingen, maar ook samen aandacht schenken aan een ziek lid van de cantorij. Eigenlijk is dat aandacht die nu ook al wordt geschonken aan elkaar. Meer informatie volgt als de kerkenraad heeft besloten om een volgende stap te zetten. 
Communicatie is belangrijk en dat merken we elke dag. Via TV, radio, kranten en internet wordt veel nieuws over ons uitgestort. Ook als kerk doen we mee, bijvoorbeeld door een stukjes te schrijven in het kerkblad. Maar wat is het doel dat we willen bereiken en voor wie schrijven we? De kerkenraad wil graag een communicatieplan maken om beter en makkelijker informatie te kunnen doorgeven. Wat wordt ook hier de volgende stap?
Peter Plugers, scriba

Twee mensen blij met een fiets
De oproep in het kerkblad heeft twee mooie fietsen opgeleverd! Eén voor het meisje van 11 jaar en een andere voor een jonge vrouw die heel dapper probeert de eindjes aan elkaar te knopen en nu op de fiets naar haar werkervaringsplaats kan. Hartelijk dank voor de spontane reacties.
De diaconie

Giften
Marjan Bood heeft € 10 ontvangen van N.N. met bestemming voedselbank. Bedankt voor deze gift.
Voor orgel € 8 en € 2 busje hal kerk. Via wijkkas € 250 € 50 € 35 en een gift van fam. v.d.V € 70. Het totaal voor restauratie is nu € 4.176,50. De financiële actie voor de restauratie is hiermee afgesloten. Dank voor alle support!

Inleverdatum kopij 
PKD 9 verschijnt op zaterdag 9 mei. Kopij kan tot dinsdag 28 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 3 mei
Deze zondag die naar de oude intochtspsalm Cantate heet (‘Zing voor de Heer een nieuw lied’, Psalm 98:1) mag ik uw voorganger zijn. De aanleiding is niet zo feestelijk, nu ik mijn voormalige, dierbare collega Jurjen Fennema moet vervangen. Ik hoop dat de rust hem goed doet en dat hij in ieder geval een deel van zijn werkzaamheden weer kan opnemen. Voor deze zondag wijst het leesrooster Johannes 15:1-8 aan. Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok.” Zijn leerlingen zijn de ranken. Het gaat er om dat zij vrucht dragen. Dat is alleen mogelijk in afhankelijkheid van Jezus: “Maar zonder mij kun je niets doen”, zegt hij tegen hen. Wat de vruchten zijn daarover laat het vervolg van de lezing geen twijfel bestaan. Je moet de geboden van Jezus bewaren. Het leesrooster bewaart dat tot de volgende zondag. Dan staat Johannes 15:9-17 aangegeven. Wel lezen we op 3 mei uit de brief van Johannes. Daar staat het klip en klaar: ‘Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen’ (1 Johannes 3:18-24). 
Ds. G.C. van de Kamp

Mantelzorg: gift en tegengift
Op dinsdag 28 april komt ds. Will Pantjes dit actuele thema toelichten op een bijeenkomst van de sociëteit Vierhoven van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk (zie vorige kerkblad). Iedereen is welkom.
Het sociëteitsbestuur

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 28 april van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. Als u gebedsverzoeken hebt kunt u contact opnemen met Els Alblas (015 262 2444). Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven op 3 mei
Opnieuw dank aan alle schrijvers die meededen aan de Amnesty brieven: Op Paaszondag 5 april schreven we 93 brieven! Een mooi resultaat. Op 3 mei schrijven we weer voor een aantal schrijnende gevallen, maar op dit moment hebben we nog geen namen. Schrijft u op 3 mei ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst


Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 14 mei
In de vroege ochtend van Hemelvaartsdag willen we weer dauwtrappen. Vanaf 6.30 uur tot ongeveer 8.00 uur wandelen we door het landschap rond Abtswoude. Daarna is er een ontbijt in de Vierhovenkerk. Aansluitend beleven we de kerkdienst. 

Een gedichtje van dominee-dichter A.F. Troost is leidraad om al wandelend gevoel te krijgen voor hemel en aarde :
Reiger
Ten hemel gestrekt,
met het landschap verweven,
zo wil ik leven.
Ook kinderen en jongelui die niet schrikken voor een stevig eindje lopen, zijn van harte welkom. Voor hen is er ook van alles te beleven. 
Belangrijk om te weten: Bij de koffie en thee in de Vierhovenkerk kunnen u en jij zich aanmelden. 
Aanmelden kan per e-mail bij Neely de Ronde, neelyderonde@yahoo.com. 
Het verzamelpunt is de kruising van Abtswoude en het Sint Maartensrechtpad. De fiets kan gestald worden op het erf van Abtswoude 19D (dat is daar vlakbij!). Stevige schoenen en eventueel regenkleding zijn niet overbodig.
Neely de Ronde

Wat merkt de gemeente van de restauratie van het orgel?
De gerenommeerde orgelbouwfirma Reil uit Heerde gaat het orgel restaureren. Neem je zo’n gekwalificeerd bedrijf in de arm dan betekent dat, wachten. Het bedrijf heeft meer orders in portefeuille. De Vierhovenkerk staat begin 2016 in de agenda. De restauratie zal naar schatting zo’n drie weken in beslag nemen. In die periode zal het orgel enkele diensten niet of slechts gedeeltelijk bespeelbaar zijn en zal de piano de kerk ingerold moeten worden. 
Als de restauratie klaar is heeft de Vierhovenkerk een volledig gezond orgel dat in kerkdiensten en bij andere gelegenheden vele jaren storingsvrij zal kunnen functioneren en dat beter zal klinken dan ooit tevoren. Inmiddels is er vanuit de Vierhovengemeente met gulle hand gegeven ten behoeve van de restauratie, die nu ook definitief door kan gaan. 
Onze hartelijke dank!
Christo Lelie en ds. Marco Visser

Blog Hanna Wapenaar: Bijbelstudie over Leiderschap
Het Ujamaa centre werkt veel met georganiseerde groepen. De gedachtegang is dat ze wel willen helpen bij het verstevigen van de organisatie van de groep maar ze willen de groepen niet bezitten. Inmiddels hebben ze een groot netwerk van groepen in de omgeving van Pietermaritzburg maar ook verder weg. Van tijd tot tijd wordt Ujamaa gevraagd om een Bijbelstudie te komen geven. Ik heb er nu een paar meegemaakt, tijd voor een kijkje in de uitvoering van de CBS (Contextueel Bijbelstudie) methode.
Het is een 'kijkje' want na twee, drie maanden is nog veel nieuw en zie ik waarschijnlijk het één en ander over het hoofd om er een diepgaande reflectie over te schrijven. Ik neem jullie mee naar een Bijbelstudie over leiderschap. Deze werd gehouden in een landelijke omgeving net buiten Pietermaritzburg. Er waren zo'n 25 jongeren van mijn leeftijd. Veel van deze jongeren zijn werkeloos maar, als ik het goed begrepen heb, doen ze door Ujamaa veel vrijwilligerswerk met vaak leidinggevende taken. De leiding van de groep is van dezelfde leeftijd als de deelnemers en komen regelmatig (zonder Ujamaa) bij elkaar. Van tijd tot tijd vragen ze aan Ujamaa of er iemand een workshop kan geven en de jongeren nodigen dan andere jongeren uit om mee te komen doen. Zo kwam het dat een deel van de jongeren gekomen was zonder enig idee te hebben wat er die dag zou gebeuren. De workshop zou de hele dag duren, inclusief lunch, en zou gaan over Leiderschap. 
U kunt verder lezen op de blog van Hanna: http://www.kerkinactie.nl/blogwapenaar.
ZWO-commissie Vierhovenkerk