Protestants Kerkblad Delft - 08 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 april

Bij de diensten
Zondag 24 april
Op deze zondag gaat ds. F.A. van Helden voor.

Zondag 1 mei
Op deze zondag gaat ds. H. van Drongelen voor.

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag lezen we Handelingen 2:1-13. 

De werken die ingeleverd zijn voor de Pinkstertentoonstelling zijn te bezichtigen.
Ds. Marco VisserKindernevendienst
24 april Romeinen 8:31-39 God zal altijd van ons houden
01 mei Romeinen 14:5-12 Alle christenen horen bij elkaar

In memoriam
Martje Groeneveld-Riksten  10 april 2016
Op zondag 10 april overleed Martje Groeneveld-Riksten in de leeftijd van 86 jaar. Geboren als schipperskind in Herwen en Aerdt in de nabijheid van Lobith kwam ze als zesjarige op de wal en groeide op bij een domineesgezin in Deventer. Door de oorlog kon de huishoudschool niet afgemaakt worden. Ze droeg in die jaren ’40-’45 voor een groot deel, met haar moeder, de zorg voor het gezin. Dat zorgen zou haar verdere leven typeren. Na een aantal jaren in een bakkerij gewerkt te hebben leerde ze Martin Groeneveld kennen. Hij was politieman in Delft. Van huis uit was ze baptist. Ze ging over naar de Gereformeerde Kerk van haar man. Ze hadden een gelukkig huwelijk en kregen vijf kinderen. Toen haar man in 2007 overleed voelde dat aan als was ze ‘geamputeerd’. In die jaren begon de vergeetachtigheid toe te nemen. Van de Pijpering verhuisde ze naar de Bieslandhof waar ze een kleine anderhalf jaar verbleef. Eén van de kinderen zei tijdens de crematieplechtigheid op Iepenhof op 15 april: “Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen, dat deed jou en ons zeer. Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.” De trouwtekst luidde “Wees niet bang, maar geloof”. Deze woorden gericht tot Jairus gaven ook op de dag van de crematieplechtigheid de richting aan. We geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Voor Jezus, voor de gemeente van Christus, is het nooit alleen lijden en dood. Jezus pakt ons bij de hand om ons wakker te maken. Wij bidden kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe na het overlijden van hun moeder, oma en overgrootmoeder.
Ds. Marco Visser

Cursus ‘Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit’
Kinderlied
Vrijdag 8 april vond de eerste cursusmiddag plaats. Eén van de onderwerpen was het kinderlied. Er staan meer dan honderd kinderliederen in het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’. Je kunt een register eenvoudig bekijken en downloaden via google (‘registers- liedboek’). De kinderen leren die liederen niet meer op school. De liederen van Hanna Lam uit de bundels ‘Alles wordt nieuw’ waren voor veel kinderen gesneden koek. De vanzelfsprekende samenspraak tussen kerk en school zoals die er was over het Liedboek van de kerken is voorbij. Op basisscholen werkt men met Trefwoord of leren kinderen liederen van Elly en Rikkert. Op 10 april hoorden en zagen we in onze kerk het vrolijke lied: ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’ van Elly en Rikkert. De cursusleiders geven aan dat intensief gezocht is naar liederen die ‘meer zijn dan een eendagsvlieg’. Het advies aan ons cursisten: ga bij de scholen langs, overleg met het team en maak mensen enthousiast over het brede repertoire dat er is. Kinderliederen zijn onder anderen de liederen 162 tot en met 189 en lied 423. 

Soundgroup
Een tweede onderwerp gaat over de criteria. Is er wel of geen criterium te geven aan wat een echt kerklied is? De conclusie is dat er geen overkoepelde norm is. Iedere groep is een zogenoemde ‘soundgroup’ (een begrip van John Blacking). Zo’n groep heeft zijn eigen muziekstijl, maar tevens zijn eigen gebruiken, kleding en sociale verhoudingen. Je kunt de gemeenschap rond de Vierhovenkerk een ‘soundgroup’ noemen. Daar worden bepaalde liederen wel en niet gezongen. We gaan aan het begin van de dienst staan of tijdens het uitspreken van een gedachtenis. Fans van Frans Bauer vormen eveneens een ‘soundgroup’ met hun muziek en gebruiken, of de mensen die genieten van de muziek van cantatediensten of de Matthäus Passion. Je kan het zo samenvatten: het gaat niet om de vraag wat mag, maar of het betekenisvol is voor de gemeenschap die bijeenkomt. 

Het favoriete lied
De cursusmiddag begon met een ronde waarin de cursisten zich voorstelden. Ieder noemt zijn/haar naam, plaats en functie. Verder een lied dat bij hem/haar hoort. Vervolgens zongen we (een deel van) het lied. Wat een schat aan liederen komt er dan tevoorschijn! Ik noem een aantal liederen waarvan ik denk dat we die in de toekomst gaan zingen. Lied 57a klonk wonderschoon op die lenteachtige dag in Amersfoort. Lied 997 gaat in op de actualiteit en is tegelijk ‘tijdloos’. In dit kader zinvol om te verwijzen naar een artikel van Roel Bosch in Woord & Dienst van november 2015. Hij schrijft daar over de “eco-hymnen” die zelden te zingen zijn. Uitzondering is een lied als ‘Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd’ in Gezangen voor Liturgie 553 (niet in het Liedboek). Liederen over duurzaamheid, seksueel geweld, bankencrisis enzovoort kennen vaak een hoog ‘irritatie-factor’ en zitten vol zelfkastijding. Geen liederen om echt ‘op adem te komen’ en God lof toe te zingen. Andere liederen uit de kennismakingsronde Liedboek 833, 1005, 669 (een melodie uit circa 1200!), 281, 253, 377(!) en 418. 

Weerklank 
Van het één komt het ander en ik neem kennis van de brochure nummer 9 ‘Zingen in de eredienst’ van de Gereformeerde Bond (via google te downloaden). Ook in die vleugel van de kerk zijn vele ontwikkelingen en steeds nieuwe uitgaven. Half april verschijnt ‘Weerklank’ een bundel waaraan onze voormalige collega uit Delft, Willem Jan Dekker meewerkte. Ook in die ‘soundgroup’ de vraag ‘wat is geschikt in de eredienst?’ Het gereformeerde ideaal is: ‘Het Woord moet aan het woord komen’. Daarbij blijft Jan Marten de Vries’ opmerking overeind staan: ‘een lied bewijst zich door de bruikbaarheid, en dan nog de bruikbaarheid in een bepaalde context’ (uit ‘Popmuziek in het liedboek? Graag’, Volzin april 2008).
Ds. Marco Visser

Huispaaskaarsen, opvolging gezocht.
De verkoop van de huispaaskaarsen 2016 is weer achter de rug. Aardig wat gemeenteleden hebben dit jaar een kaars gekocht. Na het tien jaar georganiseerd te hebben, stop ik ermee. Wie van u wil dit van mij overnemen? Het is een relatief kleine klus in een afgebakend tijdvak, namelijk eind januari/begin februari. Voor informatie kunt u contact met mij opnemen: Margot Mekkes, 06 515 220 99, mamekkes@telfort.nl.
Margot Mekkes

Inleverdatum kopij
PKD 9 verschijnt op 7 mei. Kopij kan tot dinsdag 26 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Uit de wijk
Pastoralia
In de gemeente wordt vreugde en verdriet gedeeld. Nieuwe bezoekmedewerksters stappen bijna geruisloos in en onderhouden contacten. Kleine netwerken die mensen opvangen. Het pastoraat is één van de zaken die bij een kerkelijke gemeente hoort. Een luisterend oor voor mensen die overvallen zijn door slechte berichten. Mailtjes of appjes vol medeleven voor mensen die een gevecht leveren. Een bezoek aan mensen die voor een volgende operatie staan, in het ziekenhuis liggen of verpleegd in de Bieslandhof. In de diensten bidden wij voor elkaar. Of op een huisbezoek klinkt een psalm. Psalm 116 “De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang … De Heer beschermt de eenvoudigen.” We mogen elkaar troosten met psalmen en liederen. De muziek die onze woorden soms zoveel extra meegeven. Ik bid het u/jullie allen toe “Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen” (Liedboek 416).
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
U merkt dat ’s zondags niet altijd de eigen predikanten voorgaan. We maken dankbaar gebruik van gastpredikanten. Onze liturgie bevat een aantal vaste elementen zoals de schriftlezing door de lector en de responsie bij de voorbeden. Al deze gewoonten worden, indien gewenst, van tevoren doorgesproken met de gastpredikant. Hij/zij moet ook allerlei informatie doorgeven aan bijvoorbeeld de lector, de organist en de beameraar. Deze taak ligt bij onze koster en de kerkenraad besprak de huidige werkwijze. 

De kerkenraad stemde in met het voorstel om de leiding van de kindernevendienst zelf het kindermoment te laten uitvoeren. Dit maakt namelijk de taak van de gastpredikant eenvoudiger. Later dit jaar wordt dit geëvalueerd.
De ontmoetingen die elk jaar worden georganiseerd werden besproken. Misschien heeft u zelf deelgenomen aan zo’n bijeenkomst over “de reis van je leven”. Totaal zestig gemeenteleden namen hieraan deel. De reacties waren vooral positief, hoewel het best een uitdaging is om persoonlijke zaken te vertellen aan andere deelnemers. Misschien is deze opzet voor herhaling vatbaar concludeerde de kerkenraad.

Elke vergadering wordt stilgestaan bij de aanwezige vacatures. Zo stond in het kerkblad een oproep voor de kerkgroep Vorming & Toerusting. Enkele gemeenteleden zijn bereid om dit werk verder vorm te geven. Ook hebben enkele ambtsdragers nu al aangegeven in september in te stemmen met een nieuwe ambtsperiode. Allemaal positief nieuws. Voor alle medewerkers wordt ook dit seizoen een speciale bedankavond gehouden op vrijdagavond 3 juni. Meer nieuws volgt later. 
Peter Plugers, scriba

Sociëteit Vierhoven – Armenië en Georgië
In 2012 hebben Gerard en Greet van der Caay een reis gemaakt door Armenië en Georgië, een voor hen onvergetelijke reis die ze op film hebben vastgelegd. Die film laten ze ons zien en ze nemen ons mee op deze boeiende reis.
Armenië en Georgië zijn twee voormalige Sovjetrepublieken met een heel oude historie. Tot op de dag van vandaag is zichtbaar en tastbaar dat Armenië en Georgië de oudste christelijke naties ter wereld zijn, waar in het begin van vierde eeuw het christendom al de staatsgodsdienst werd. Oude kathedralen, kerken en kloosters zijn daar getuigen van.
In Armenië en Georgië tref je de hoogste bergtoppen van Europa aan en als je de reisgidsen mag geloven, leven er de meest gastvrije mensen ter wereld. We zien deze middag prachtige steden en schilderachtige dorpen, hooggelegen kloosters en genieten van het vaak woeste landschap, eindeloze steppen en toendra’s en weelderige, groene valleien. Restanten van de Sovjetoverheersing zullen ons niet ontgaan, maar beide landen richten zich nu op het Westen.
U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 26 april om 14.00 uur. De toegang is gratis en wanneer u ooit nog eens van plan bent een reis naar deze landen te ondernemen, kunt u er deze middag al mee kennis maken. 
Het programma van deze middag komt in de plaats van de lezing van mevrouw prof. Jenny Gierveld.
Het sociëteitsbestuur

Dauwtrappen 
Ook dit jaar zullen we Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei) inluiden met een frisse wandeling in de vroege ochtend. Jong en oud zijn welkom om mee te wandelen. We beginnen om 6.30 uur en zullen rond 8.00 uur weer terug zijn bij het startpunt. Daarna staat het ontbijt klaar in de Vierhovenkerk. Aansluitend doen we mee met de kerkdienst die om 9.30 uur begint. 
Via de digitale nieuwsbrief en berichtgeving in de koffieruimte ontvangt u later meer informatie over het thema van de wandeling en het punt van vertrek.
In verband met de voorbereidingen rond het ontbijt en de communicatie over het verzamelpunt van de wandeling is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan bij de volgende adressen: 
Henny Melis, h.melis@kpnmail.nl, (015) 261 8796 of Neely de Ronde, nderonde@kpnmail.nl, (015) 364 2500 of via de intekenlijsten die bij de koffie/thee liggen in de Vierhovenkerk.
Neely de Ronde

De weg van Paulus
Op dinsdagmiddag 10 mei besteed de Sociëteit Vierhoven aandacht aan de apostel Paulus. Ds. C. der Nederlanden vertelt ons hierover en laat beelden zien. 
Paulus wordt de grondlegger van het christendom genoemd. Bevlogen en onvermoeibaar maakte hij lange en dikwijls gevaarlijke reizen om het evangelie te verkondigen onder de volken. Ook in zijn eigen geloven legt hij een lange weg af: van fervent vervolger van de mensen van de weg tot overtuigd aanhanger van deze nieuwe stroming binnen het Jodendom. Keerpunt in zijn leven was zijn ontmoeting met de opgestane Jezus op de weg naar Damascus. Een nieuw licht gaat door deze ontmoeting schijnen over zijn leven.
Wie is toch deze complexe, bevlogen man, die naast bewondering ook weerstand oproept? Wat drijft hem om ondanks alle tegenstand door te gaan met zijn reizen om het evangelie te verkondigen? Op welke manier was hij kind van zijn tijd? Op 10 mei gaan wij op zoek naar de mens Paulus.
Oud(er) of jong(er), ieder is welkom in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat. De koffie/thee staat dan klaar.
De Sociëteitscommissie

Licht op Vierhoven 
Op zaterdagmiddag 18 juni organiseert de Vierhovenkerk een gemeentefeest met het thema 'Licht op Vierhoven'. Hierbij vieren we als gemeente en deels met de buurt dat de zonnepanelen op het dak van de kerk geplaatst zijn. Het programma sluit ook aan op de kerkennacht. We nodigen alle gemeenteleden uit vanaf 14.00 uur voor ontmoeting bij koffie/thee en workshops. Vanaf 15.30 uur nodigen we ook buurtgenoten uit voor een tweede ronde workshops. De volgende workshops staan op het programma: een fietstocht door Delft, foto's maken in de buurt van de kerk, een collage maken, liederen zingen, een kinderactiviteit en picosols maken. In alle workshops is er op één of andere manier aandacht voor het thema. Na de workshops, rond 17.00 uur, is er een officieel moment rondom de zonnepanelen met aansluitend een borrel. We sluiten af met een maaltijd om 18.00 uur en een vesper om 19.00 uur. We hopen er met u een gezellige, inspirerende middag van te maken!
Herma Selles, Henny Melis en Gabrielle Uitbeijerse