Protestants Kerkblad Delft - 08 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 april

Bij de diensten
Zondag 23 april
In deze dienst gaat ds. P. van der Burg voor.

Zondag 30 april – Derde zondag van Pasen
Op Pasen vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Jezus Christus is uit de dood opgestaan en heeft daarmee de hoop gewekt dat ook wij delen in zijn leven: nu, maar ook als we gestorven zijn. Paulus schrijft: “Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardígste mensen die er zijn” (1 Korintiërs 15:19). We willen op deze zondag – al weer de derde zondag van Pasen – over die boodschap nadenken. Kunnen we dit nog wel zeggen? En als we er gelovig mee instemmen, wat bedoelen we dan? We zingen van Gods goedheid: “Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf” (lied 650:2). Als het over de ‘opstanding des vleses’ gaat spreken we in beelden. Dat blijkt al uit de formulering van de Apostolische geloofsbelijdenis zelf die ook in de ‘nieuwe’ vertaling spreekt van ‘opstanding des vleses’ en niet van opstanding van het lichaam. De gekozen bewoording lijkt het geheim in tact te willen laten. De lezing op deze zondag is 1 Korintiërs 15:12-19. 
G.C. van de Kamp

Kindernevendienst
23 april Gebod 1 en 2: geen andere goden en beelden
         Exodus 19-34
30 april Gebod 3: schelden, vloeken
         Exodus 19-34

In memoriam Dirk Gerrit de Kruijff  5 april 2017
Woensdag 5 april overleed in de Bieslandhof Dirk Gerrit de Kruijff. Dit gebeurde kort nadat hij was overgebracht vanuit het Reinier de Graafgasthuis. Hij woonde de laatste jaren met zijn vrouw Annie in de Vijverhof. Zij verhuisde kort geleden naar de Bieslandhof. Dick bezocht haar met behulp van de kinderen dagelijks. 
Dick is 91 jaar geworden. Wanneer zijn naam genoemd wordt, denken we meteen aan het diaconale werk dat hij verrichtte. Hij zei: “Als de kerk geen aandacht heeft voor de armen in de wereld verdient ze het predicaat ‘christelijk’ niet.” Dick was een sociaal bewogen man, een diaken in hart en nieren, wist zich verbonden met een organisatie als Kerk en Vrede. Een man die zich bezighield met het wereldgebeuren en met de mensen in zijn directe omgeving. Veel werk verzette hij binnen de kerkelijke gemeente in Utrecht, rond de Jacobikerk waar hij op 10 mei 1951 met Annie in het huwelijk trad. Later was hij actief in Groningen en Eindhoven. In Delft, om één van de vele organisaties te noemen, was hij jarenlang voorzitter van het Interkerkelijk Sociaal Fonds.
Hij was een regelaar, een planner en doorzetter. Die wist dat zijn werk ‘stukwerk’ was. Hij leefde met de woorden van zijn trouwtekst Spreuken 3:6 “Denk aan God bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg”. Woorden die voorkomen dat je denkt dat je het middelpunt bent. Tevens woorden die er toe leiden dat je nooit voor een ander mens slaafs zult buigen. 
Maandag 10 april namen we afscheid van hem en brachten hem naar zijn graf op begraafplaats Jaffa. God schenke Zijn licht aan Annie, de kinderen Ellen, Martin en Gerald en hun partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dicks nagedachtenis zij hen en ieder die hem kende tot zegen.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 25 april van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden bij Els Alblas, op telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Taizé-vieringen
Op 14 mei vindt de volgende viering plaats, aanvang 16.30 uur. Het boekje ‘Taizé, liederen- en gebedenboek’ bevat een inleiding waarin onder het kopje ‘Meditatief’ geschreven wordt over meditatieve liederen.
Meditatief betekent niet ‘langzaam en droevig’. Er moet opgelet worden dat het tempo niet te veel zakt. De geest van lofprijzing gaat altijd gepaard met een innerlijke beslissing, en deze beslissing kan worden geuit door een energieke en levendige manier van zingen. Aan de andere kant moet overenthousiasme, met als gevolg te snel zingen, vermeden worden. 
Ds. Marco Visser

Avondmaalscatechese voor kinderen van groep 5 en 6
De avondmaalscatechese vindt plaats op de woensdagen 3 en 10 mei. De inloop is vanaf 15.50 uur. De lessen duren een klein uur en beginnen om 16.00 uur in de Vierhovenkerk. De kinderen leren één en ander over het avondmaal aan de hand van twee Bijbelverhalen. De kinderen zingen (met name het refrein van) lied 395 ‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’. Aan het eind van de middag volgt een verwerking. 
Op de tweede bijeenkomst is diaken Henk Joon aanwezig. Hij zal in de kerkzaal één en ander nader toelichten. De afsluiting van de catechese vindt plaats op zondag 14 mei wanneer we als gemeente het Avondmaal vieren. Voor informatie en aanmelding (vóór 1 mei) kunt u terecht bij Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Vakanties met zorg!
Denkt u wel eens: “Ik wil graag op vakantie, maar er moet wel goede zorg zijn”? De Stichting SIV organiseert zulke vakanties en heeft al meer dan vijftig jaar ervaring met groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Het SIV is ontstaan uit een initiatief van de Hervormde en Gereformeerde Diaconieën van Den Haag en omstreken. De vakantiehuizen zijn ingericht voor het bieden van goede zorg en staan op een mooie plek in Nederland, zodat volop van de omgeving genoten kan worden. Er zijn vele enthousiaste vrijwilligers, onder andere gekwalificeerde verpleegkundigen. 
In deze vakanties vinden volop activiteiten plaats, zoals uitstapjes naar een museum, een dierentuin of een middagje winkelen. Een rolstoelbus is voor het vervoer aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om te knutselen, puzzels te maken of gezellig met een vrijwilliger of een andere gast te praten. Een geestelijk verzorger is aanwezig voor een pastoraal gesprek.
’s Avonds is er een avondprogramma en ’s zondags een kerkdienst.
De vakantieweken zijn op:
Nieuw Hydepark te Doorn van zaterdag 17 juni tot en met zaterdag 24 juni 2017. Deze prachtige, nieuwe locatie is in 2016 geopend en vervangt het oude Roosevelthuis. Er kunnen 45 gasten mee en voor de zorg en de activiteiten zijn 35 vrijwilligers. Ieder gast heeft minimaal twee eigen vrijwilligers. Partners van gasten, die zorg nodig hebben, kunnen ook mee.
De Paardestal te Rheden van zaterdag 5 augustus tot en met vrijdag 11 augustus met 12 gasten en 10 vrijwilligers.
Het Wolders Ven te Waalre van maandag 14 augustus tot en met zaterdag 19 augustus met 6 gasten en 4 vrijwilligers.
De kosten zijn €675 inclusief annuleringskosten, verzorging en twee excursies. Vervoer kan geregeld worden voor €50 voor een enkele reis. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichting-siv.nl. Ook kunt u mij, Henny Melis, bellen: (015) 261 8796. Ik ben meerdere keren mee geweest naar het Roosevelthuis en kan met u doornemen of het wellicht geschikt voor u is of voor u informeren. Foldertjes met informatie liggen in de kerk. 
Henny Melis

Inleverdatum kopij
PKD 9 verschijnt op 6 mei. Kopij kan tot zondag 23 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Bezoek Sociëteit Vierhovenkerk aan de Lutherse kerk
Op 25 april bezoekt de Sociëteit van de Vierhovenkerk in het kader van het Luther/Reformatiejaar de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4. De aanvang is om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de kerk open voor koffie/thee.
Na het welkom opent mevrouw Mr. Ineke van Santbrink de middag met een lezing met drie onderwerpen:
1. De reformatie in zijn algemeenheid
2. De reformatie in Delft 
3. De ontwikkeling van de Lutherse Gemeente in Delft en de historie van het gebouw
Na de pauze is er gelegenheid om het ruim 600 jaar oude gebouw te bekijken en voor het stellen van vragen. Zeer zeker de moeite waard van het bekijken waard zijn de houten beelden op de koorzolder die de Beeldenstorm hebben overleefd.
Wilde u altijd al weten waarom er een zwaantje op het torentje van de Lutherse kerk staat en geen haantje en wilt u ook weten wat nu typisch luthers is? Deze middag zullen er mensen aanwezig zijn om u antwoord te geven. U bent allen van harte welkom!
Het sociëteitsbestuur

Studiehuis
Woensdag 3 mei om 20.00 uur in de Vierhovenkerk opent het studiehuis zijn deuren. De Bijbelgedeelten die de revue passeren zijn indringend. ‘Vreemd en bizar’ zoals Piet Schelling ze noemt. Aan de hand van zijn boekje nemen we een aantal teksten door. 

Op 3 mei zijn dat woorden uit Spreuken 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15 en uit het Apocriefe boek Sirach 30:1. In Spreuken 13:24 staat: “Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem.” Is zo’n aanbeveling niet helemaal uit de tijd? Kinderen slaan dat deed men vroeger maar nu praat je met kinderen, overleg je en probeer je duidelijk te maken waarom iets goed of fout is. Zoals Schelling schrijft in zijn boekje ‘Vreemd en Bizar’: “De Bijbel is op dit punt in strijd met onze wetgeving.” Wil je aanschuiven, je bent welkom. Informatie bij Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad: 
Impressie Gemeentedag Vierhoven - Klaar voor de toekomst!
Een goede, opbouwende en gezellige sfeer op de gemeentedag op 9 april maakte het programma van de workshops en presentatie van de kerkzaal-opstellingen compleet. Samen waren we aan de slag met de workshops zingen of frisse voorjaarscollages maken. In twee rondes goede gesprekken kwamen uiteenlopende visies en persoonlijke beleving van het kerkbezoek aan bod. Ook kinderen genoten buiten van het blazen van enorme bellen in de warme lentezon. Bij de lunch ontmoetten we elkaar vooral buiten – en bij de buffettafels vol heerlijke salades, soep en brood. Een geslaagde dag!

Een centraal onderdeel van de dag was het presenteren van de kerkzaal-opstellingen. De kerkzaal is ontworpen voor 550 stoelen (1973). Nu staan er 305 stoelen ruim opgesteld. Dat betekent dat we inmiddels veel ruimte ‘over’ hebben in deze zaal. De kerkenraad vroeg zich af welke mogelijkheden ons dat biedt in de toekomst. De commissie herinrichting heeft hiervoor ideeën aangedragen. De voorstellen verbinden de volgende vragen: Waarom komen de gemeenteleden bijeen (‘gemeente zijn’)? Waar moet een goede kerkzaal aan voldoen?
Nadat de stoelen waren verschoven konden de aanwezigen de opstellingen ‘echt’ uitproberen. Als voorbeeld: in de huidige opstelling en de waaier zijn alle stoelen geheel gericht op het Woord en de verkondiging. Alle stoelen hebben we vervolgens ook in een ellips of hoefijzer gezet, met in het midden de Tafel des Heren en de gemeenschap van gelovigen daar omheen. Dan zien we elkaar over het midden heen. Zo samen de gemeenschap ervaren was voor een aantal erg prettig, sommigen moesten even wennen, anderen denken dat ze worden afgeleid van de dienst als ze mensen zien kijken. 
Uit de gesprekken en opmerkingen bleek vooral dat een goed onderbouwde visie nodig is op hoe verschillen in kerkbeleving samenkomen in de gemeente en tot hun recht komen in een inrichting. Ook belangrijk is dat (praktische) onderdelen van het plan een stap verder uitgedacht worden, zoals een plek voor de cantorij, een beoordeling van de akoestiek, de plek van het doopvont, kansen voor het vieren van het avondmaal en de bijbehorende financiën. 

De opstelling van de stoelen gaat niet op korte termijn veranderen. De kerkenraad (en commissie herinrichting) gaat wel verder met het onderzoeken van de mogelijkheden, zodat we weten wat we willen als de tijd van aanpassingen aanbreekt. 
De afbeeldingen van de opstellingen hangen in de kerk. Nabranders, andere ideeën, tips, oplossingen of aandachtspunten zijn van harte welkom! Spreek iemand van de kerkenraad aan, of via de koster Rommert Stellingwerf of bij scriba Peter Plugers (scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl).
Peter Plugers, scriba

Zorgkernen 
Het zit in onze genen om naar elkaar om te zien. Of, kerkelijk gezegd: het is onze roeping. Als gemeenteleden van de Vierhoven kiezen we ervoor om deze roeping meer handen en voeten te geven. We zetten een extra stap en gaan nog bewuster en vaker naar elkaar omzien. Daarom werk de wijkgemeente Vierhoven met zorgkernen.
In de vorige twee nummers van het kerkblad is aandacht besteed aan twee vragen over zorgkernen. Deze keer komt de derde vraag aan de orde: Zijn er al zorgkernen? 
Ja, in de Vierhovenkerk zijn veel verschillende groepen die naar elkaar omzien. Er zijn ‘geregelde’ zorgkernen zoals de sociëteit, de diaconie en de commissie erediensten. Daarnaast zijn er ook ‘niet-geregelde’ zorgkernen zoals de gemeenteleden die op zondag aan dezelfde tafel koffiedrinken, gemeenteleden die naast elkaar zitten in de kerk en gemeenteleden die door een bezoekmedewerker worden bezocht. 
Het is de bedoeling dat iedereen in de gemeente een houding krijgt om op elkaar te letten. En zo proberen we ernaartoe te werken dat zoveel mogelijk mensen bij een zorgkern horen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met ds. David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com) of met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Marco Kuijper

Agenda
25 april 20.00 u commissie Herinrichting, Vierhovenkerk
26 april 16.00-16.45 uur Avondmaalscatechese, Vierhovenkerk
26 april 20.00 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
03 mei 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk