Protestants Kerkblad Delft - 08 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 april

Bij de diensten
Zondag 22 april 
Voorganger in deze dienst is ds. A.A. van der Wel.

Zondag 29 april - ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang!’
Kan het mooier? Op zondag ‘cantate’ een dienst met medewerking van de cantorij onder leiding van Wim Loef. De liederen zijn gekozen bij de lezingen uit het Oecumenisch leesrooster. De lezing uit het Aloude Testament is Deuteronomium 4:32-40. Het rooster reikt twee lezingen uit het Nieuwe Testament aan: 1 Johannes 3:18-24 en Johannes 15:1-18. Psalm 119 zingt over de vreugde van de wet. De 66 coupletten van deze Psalm gaan we niet zingen maar wel 119b. De tekst van deze doorgecomponeerde Psalm is van Ad Bronkhorst en de melodie is van Bernard Bartelink. Ze hebben van de onberijmde Psalm de verzen 12, 16, 34, 35 en 105 gebruikt. Lied 656 is een Bijbellied dat past in de paastijd. Lied 655 is een lied speciaal bij deze zondag ‘cantate’ gedacht.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
22 april Farizeeër/tollenaar Lucas 18:9-14
29 april Goede herder Johannes 10

Church Apart Together
Op zondag 22 april komen de jongeren van onze gemeente weer bij elkaar voor een eigen viering. Alle jongens en meisjes van 12 jaar en ouder zijn hartelijk welkom in de Jack Sparrow-zaal. Meer info bij Michèle Coodee, 06 1052 0559, en Neely de Ronde, 06 1069 3938).
Neely de Ronde

De blokfluit in de cantates van Johann Sebastian Bach.
De presentatie valt uiteen in een aantal delen. In de sociëteit heb ik boeiende presentaties gezien, vaak ondersteund door de beamer. Voor deze middag zal ik daarvan afzien. Niet het beeld zal mijn woorden illustreren, maar het geluid. Eerst zal ik iets zeggen over het houten blaasinstrument, de blokfluit. Zelf heb ik een sopranino, een sopraan en een alt. Hanneke Ardon heeft, als zij er is, een mooie tenorblokfluit. Verder zijn er dan nog een bas en een contrabasblokfluit, die ik niet kan laten zien. Van deze instrumenten is de alt het meest gebruikt. 

Vervolgens ruim ik tijd in om de cantates van Bach toe te lichten. Ook vertel ik iets over Johann Sebastian Bach, telg uit een grote familie musici. Hij leefde van 1685 tot 1750, jaartallen die ik van mijn oudste broer toen ik tiener was uit mijn hoofd moest leren. Het overige deel van de middag hoop ik te besteden aan het laten horen van delen van de Bach cantates waar de blokfluit een rol in vervult. Telkens voorafgegaan door een toelichting, die een indruk van de desbetreffende cantate en van het onderhavige deel geven. 
De deuren van de Vierhovenkerk zijn op dinsdag 24 april open om 13.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en iedereen is van harte welkom.
Ds. David Knibbe

Samen ‘schouders eronder’
Op de derde gemeenteavond over de toekomst, op dinsdag 24 april, nemen we ons mission statement onder de loep. We spreken met elkaar over wat die missie van ons vraagt. Samen maken wij de kerk, iedereen doet mee naar vermogen. Enkele leden vertellen over hoe zij hun talenten inzetten binnen onze gemeente. We geven ook ideeën die kunnen helpen te ontdekken wat je talenten zijn. Als je enthousiast geworden bent, bieden we een overzicht van voorbeelden van projecten of taken die je zou kunnen oppakken. Op de gemeenteavond willen we elkaar inspireren dat we gemeente kunnen zijn door samen onze schouders eronder te zetten. Welke gaven heb jij of heeft u in de aanbieding?
In de reeks gemeenteavonden bezinnen wij ons op hoe wij als wijkgemeente Vierhoven de toekomst tegemoet treden. Op de eerste avond verkenden we welke punten wij wilden behouden en welke ideeën er leven. De tweede avond verdiepte het gesprek met gevoel voor wat wij belangrijk vinden en waar wij zelf aan willen meewerken: Samen sterk (zorgkernen en samenwerking met andere organisaties) en Focus op de eredienst (afstemmen op doelgroepen, liturgische vormgeving, kerkzaal). Natuurlijk kun je ook (eigen) ideeën over deze onderwerpen oppakken, maar geef het wel even door aan de kerkenraad. Graag tot 24 april!
Gabrielle Uitbeijerse, Marco Visser, Henk Jansma, Marco Kuijper, Wim Schut, Ben Noorlander

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. De data in 2018 zijn 3 mei en 7 juni (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud). Voor informatie kunt u terecht bij Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org, en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Steeds - dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Op 10 mei vieren we het feest van Jezus' hemelvaart. Hoe mooi is het om deze dag te beginnen met een wandeling over een stukje van planeet Aarde. Dankzij Jezus horen hemel en aarde immers onafscheidelijk bij elkaar. We beginnen om 6.30 uur vanaf de Vierhovenkerk. Rond 8.00 uur zijn we weer terug. Dan staat er een heerlijk ontbijt op ons te wachten. Daarna zal Marco Visser de viering verzorgen.
Het thema voor deze wandeling is: 'Steeds': het is ook steeds hetzelfde liedje met de menselijke soort op deze aardbol: idealen hebben - plannen maken - vliegers oplaten - verwachtingen hebben. En wat komt er van terecht?
Deed u/je steeds mee? Dan nu toch zeker ook? En: ééns moet de eerste keer zijn. Aanmelden kan bij h.melis@kpnmail.nl of bij neelyderonde@yahoo.com of via intekenlijsten bij koffie en thee. Trek stevige schoenen aan. Neem -indien nodig- regenkleding mee. 
Neely de Ronde

Meer dan genoeg!
Op woensdag 16 mei vindt er een interessante bijeenkomst plaats in de Vierhovenkerk. Sjef Staps daagt ons uit om na te denken over een volgende stap op weg naar duurzaamheid. Aanvang 20.00 uur. Ieder welkom! Zie voor meer informatie elders in dit blad. 
Henny Melis, Christa de Ruyter en Neely de Ronde

Inleverdatum kopij
PKD 9 verschijnt op 5 mei (let op: dit is een nummer voor drie weken). Kopij kan tot dinsdag 24 april maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


In memoriam
Gerritje Willemina Blonk-van Spronsen † 28 maart 2018
Mevrouw Gerritje Willemina Blonk-van Spronsen is 28 maart 2018 overleden. Op 3 december 1929 werd zij geboren in De Lier. Al snel verhuisde het gezin na haar geboorte naar Delft. Daar groeide Gerrie op samen met haar twee zusjes waar zij later op moest passen omdat haar vader jong overleed. Met haar man Evert Blonk kreeg ze vier kinderen. Ze was trots op haar vierspan. Eef Blonk, haar grote liefde, overleed in 1984. Zij maakte in haar lange leven veel mee. Huwelijken, geboorten van zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Ze wist tegelijk van de gebrokenheid in dit leven en de misère die er kan zijn. Ze beleefde prachtige vakanties aan het strand bij Ouddorp waar men naar toe liep via het ‘vijf-cent-weggetje’. En zij, ‘dit tantetje’ maakte op haar 81e jaar haar eerste vliegreis. Ze zat tijdens die vakantie bij een jongeman achterop een quad. De laatste tien jaar woonde zij in de Vijverhof. Vele jaren bezocht ze de avonddiensten in de Bieslandhof. Dinsdag 3 april vond de afscheidsdienst plaats in de aula van begraafplaats Iepenhof. Daar werd stil gestaan bij de twee woorden die zij boven de rouwkaart had laten plaatsen: “Alleen genade...”. Het ‘sola gratia’ dat stond voor haar centraal in geloof en leven. Het bepaalt je erbij dat je leeft van wat je geschonken is in en door Christus. Deze goede Herder zoekt ons als we in dit leven ronddwalen en de weg kwijt raken. En zoals Hij dan het schaap optilt en draagt als Hij het gevonden heeft, zo dragen wij op onze beurt onze medemens die bijvoorbeeld noodgedwongen de Voedselbank bezoekt. Gerrie Blonk heeft op haar wijze het leven in en door de genade voorgeleefd en wij bidden dat dit haar familie, vrienden en ieder die haar gekend heeft, inspireert.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Alle ambtsdragers waren uitgenodigd voor de kerkenraadsvergadering van april. Als Grote kerkenraad werden belangrijke zaken besproken, zoals het financieel jaarverslag van onze wijkkas en de toekomst van Vierhoven. 
Allerlei uitgaven die wij doen, worden betaald uit een eigen budget. De heer Timo Plugers gaf als penningmeester een toelichting op de financiële situatie van 2017. Abonnementen op kerkelijke informatiebladen, de bloemen in de zondagse eredienst, de kopieer- en vergaderkosten, de onkosten van de kerstinloop en het materiaal voor de kindernevendienst worden betaald uit de wijkkas. Gelukkig hebben we over 2017 een positief saldo en kunnen we makkelijker nieuwe plannen maken voor het komende jaar. Zo zal de kerkenraad een voorstel maken rond de vernieuwing van de website en rond de ondersteuning van zanggroep Dudaim en meer muzikale medewerking aan de erediensten. De penningmeester werd bedankt voor zijn inzet in het afgelopen jaar.

Ter voorbereiding van de gemeenteavond van 24 april, werd aandacht geschonken aan de opzet en inhoud van deze avond over de toekomst van wijkgemeente Vierhoven. Het thema “Schouders eronder” krijgt gestalte door de aandacht die wordt gevestigd op de verschillende vacatures die er zijn of gaan ontstaan. Omdat onze koster een andere functie krijgt, zullen meer taken door vrijwilligers moeten worden uitgevoerd. Iedereen bezit één of meerdere gaven, dus iets waar men plezier in heeft en waar men goed in is. Deze gaven kunnen worden ingezet voor een kleine of grote taak binnen de wijkgemeente, voor een eenmalig of voor een terugkerende activiteit. De kerkenraad is benieuwd of er veel reacties binnenkomen.

De heer Henk Jansma is gevraagd om zijn kennis en kunde in te zetten binnen het College van Kerkrentmeesters op het gebied van het personeel in dienst van de Protestantse Gemeente Delft. Nu is Henk nog ouderling en ook onze vertegenwoordiger in de Algemene Kerkenraad (AK). Hij blijft gewoon ambtsdrager, maar wordt benoemd tot ouderling-kerkrentmeester en zal geen afgevaardigde meer zijn naar de AK. Deze plek wordt tot september waargenomen door ondergetekende.
Peter Plugers, scriba 

Zomerprekenserie “Dieren in de bijbel” 
Thema van de Zomerprekenserie 2018 is 'Dieren in de bijbel'. De serie start 17 juni en duurt tot en met de startzondag op 9 september. Ezel, paard, schaap en leeuw komen aanbod. Het plan is dat er op de startzondag een grote ark gereed ligt waarin allemaal dieren verblijven. Naast genoemde dieren ontbreken vanzelf het Lam, de duif en de hond niet. De kinderen op de nevendienst gaan aan de ark werken. In de vitrinekast komen dieren te staan van Lisa Saarloos. Ze heeft deze creaties ‘genaaldvilt’. Zie op internet onder ‘Naaldvilten, Lisa Saarloos’ en u ziet enkele prachtexemplaren. Deze dieren zijn te koop. De opbrengst is onder andere voor ‘Wildopvang Delft en omgeving’. 
In de kerkzaal wil de commissie Kunst en Kerk foto’s, beeldjes, gedichten, korte verhaaltjes, tekeningen tentoonstellen. De commissie nodigt u uit deze of andere kunstvormen in te leveren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kan dat bij één van de commissieleden of via het mailadres van de commissie com.kunstenkerk.vhk@gmail.com. De commissie is benieuwd naar de inzendingen. 
Karel Heitkamp, Marco Kuijper, Cees Nolten, Marco Visser en Ton Zandbergen

Wijkdiaconie kiest voor Stichting Present
De wijkdiaconie Vierhoven heeft voor de collecte waarvoor ze zelf een doel kan bepalen, gekozen voor Stichting Present. Dat betekent, dat de diaconale collecte op 22 april, 2 september en 25 november bestemd is voor deze stichting. Dorothea van Langeveld licht de collecte op 22 april toe. Na afloop van de dienst geeft zij in de bijtrekruimte een presentatie.
Dorothea zegt over Present het volgende: “Stichting Present wil mensen samen brengen die willen helpen met mensen die hulp kunnen gebruiken. Zo willen we bouwen aan een stad waarbij mensen het meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het is bijzonder om te zien dat mensen die elkaar anders niet hadden ontmoet nu met elkaar samen worden gebracht.
Er zijn veel hulpvragen in de stad waar extra handen en tijd nodig zijn. Present koppelt een groep vrijwilligers in samenwerking met een maatschappelijke organisatie (zoals Perspektief, Pieter van Foreest, Ipse de Bruggen, MEE en Sociaal Team Delft) aan een inwoner van Delft met onvoldoende geld, gezondheid en/of netwerk. De organisaties waarmee wij samenwerken zijn heel divers en daarmee zijn de projecten dat ook. Te denken valt aan het opknappen van een huis van een alleenstaande moeder, het uitruimen van een tuin bij een meneer met een beperking, het helpen verhuizen van een oudere, een gezellige middag organiseren voor bewoners van een instelling of een dagje weg met ouderen.
Present organiseert eenmalige en kortdurende projecten die gebaseerd zijn op wat de groep te bieden heeft en op de tijd die door hen zelf beschikbaar wordt gesteld. De eenmalige inzet van een groep kan een grote steun zijn om iemands leven weer op de rails te krijgen”.
De diaconie beveelt de collectes van harte aan.
De diaconie

Crèche-leiding gezocht 
Vind jij/u het leuk om mee te gaan doen met de crèchedienst op zondagmorgen? Twee aan twee doet men dienst. Interesse? Zo ja, dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. De leiding is op zoek naar iemand die het team komt versterken. Informatie bij ds. Marco Visser (015) 257 7147. 
Ds. Marco Visser

Kerkvervoer
Elke week worden er gemeenteleden met de auto naar de kerk gereden. Op dit moment hebben we een ernstig tekort aan rijders. Wij zijn op zoek naar rijders die één keer per vier weken een gemeentelid willen rijden. U rijdt naar keuze één of twee gemeenteleden (vaste adressen). Het rooster is voor het hele jaar bekend. Binnen de vaste groep rijders is het geen probleem om te ruilen. U bent dus niet gebonden aan die ene zondag.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: Janny v.d. Vlies, (015) 261 5705
Janny v.d. Vlies