Protestants Kerkblad Delft - 08 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 27 april

Bij de diensten
Zondag 28 april
Iedere zondag is de relatie met het Jodendom hoorbaar in de Psalmen die gezongen worden of de lezing uit het Aloude Testament. Jezus doet niets anders dan terug verwijzen naar de wet en de profeten en neemt ook zelf Psalmwoorden in de mond. De verbondenheid met Israël is een gegeven. Toch is er heel wat te zeggen over die verbondenheid. Reinier Gosker zegt: “Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw was er veel positieve aandacht voor de relatie. Maar inmiddels is de aandacht verslapt. Dat komt onder meer (en om een lang verhaal kort te maken) door de actualiteit die de naam Israël overschaduwt vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Israël betekent voor de kerk zoveel meer dan wat de actualiteit er over te melden heeft, hoe emotioneel, verdrietig en somber stemmend die ook is.” Aanleiding om expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp is de tentoonstelling, ”Al waren onze monden vol zang”. Deze staat van 28 april tot en 20 mei 2019 in de Vierhovenkerk opgesteld (zie ook berichtgeving onder Sociëteit). 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
28 april Emmaüsgangers
05 mei Talenten Mattheüs 25:14-30, Lucas 19:12-27

Gesprekken
Op 2 en 4 april zijn er twee avonden geweest over het pastoraat, met name over de zorgkernen. Er zijn goede gesprekken over gevoerd. Het belang van het onderwerp blijft. Het pastoraat is net als de verkondiging, het diaconaat en het missionaire een noodzakelijke kant van onze roeping. 
Op 8 april is er weer catechisatie geweest. Het is altijd erg leuk om met twee catechisanten in dit geval over het Onze Vader te praten. We hebben nieuwe en oude aspecten de revue laten passeren. Bidden is ook iets dat bij gelovigen hoort en dat je niet weg kunt laten.
Ds. David Knibbe

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
De komende data in 2019 zijn: 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober,
7 november en 5 december. Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Fair trade en Amnesty
Zondag 5 mei zijn we weer te vinden in de hal met brieven voor Amnesty en fair trade artikelen uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Joods-Christelijk - Wat betekent dat?
Vierhovensociëteit over het Kerk & Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland en naar aanleiding van de tentoonstelling: ”Al waren onze monden vol zang”. De tentoonstelling, die van 28 april tot en met 20 mei in de Vierhovenkerk staat opgesteld, bestaat uit elf meditatieve afbeeldingen (40x60 cm) uit het magazine Kerk & Israël Onderweg. Dit magazine wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt vier maal per jaar. De middenpagina van het blad bestaat uit een fotocompositie waarin een uit het Hebreeuws vertaald gedicht is geplaatst.
Naar aanleiding van de tentoonstelling denken we na over het “Kerk & Israël-werk” van de Protestantse Kerk in Nederland. Ooit was er ruimschoots aandacht voor de Joods-Christelijke dialoog. Daarvan is in de mainstream van de PKN weinig meer te merken. De naam “Israël“ wordt zozeer door de actualiteit van het conflict in het Midden-Oosten overschaduwd dat de onbevangenheid om het over “Kerk & Israël” te hebben onder druk staat. Hoe vinden we de vrijheid om het er over te hebben terug?
Onze gast, drs. Reinier Gosker, voorzitter van de Provinciale Kerk & Israëlwerkgroep Overijssel en secretaris van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël bij de Dienstenorganisatie van de PKN, laat ons kennismaken met de tentoonstelling.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 7 mei in de Vierhovenkerk. Vanaf 13.30 uur staan koffie en thee voor u klaar en de aanvang is om 14.00 uur.
Het bestuur van de sociëteit

Gezamenlijke maaltijd
Zondag 12 mei wordt er door de Fair en Groen groep een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Wij nodigen u hiervoor van harte uit! Het thema van deze maaltijd is World Fair Trade day. Op deze dag wordt er stilgestaan bij duurzaamheid en eerlijke handel. Door de maaltijd te bereiden met Fair Trade producten willen wij aandacht vragen voor deze dag.
Opgeven kan door u naam te zetten op het aanmeldformulier dat op zondag 28 april en 5 mei klaar zal liggen bij het koffiedrinken of door een mail te sturen aan Christa de Ruyter, fcderuyter@gmail.com. Graag zien we u bij de maaltijd!
De Fair en Groen Groep

Migrantenkerken in de Vierhovenkerk
Drie kerkgenootschappen, te weten de Christelijke Gemeente Genade Gods, de Internationale Migrantenkerk en recentelijk ook de Eritrees Orthodoxe Tewahedokerk, maken op zondagmiddag gebruik van de Vierhovenkerk. De Eritrese gemeenschap op zaterdagmorgen.
Na een eerste kennismaking eind 2018 vanuit de wijkkerkenraad wordt nu gekeken naar wat we samen kunnen doen. De vooronderstelling is dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen verrijken. De drie genoemde kerken hebben veel kinderen. Plexat en Chat zijn diensten die we kunnen aanbieden. Verder denken we aan nog een zestal mogelijkheden: 1. Intercultureel Bijbellezen, 2. Gezamenlijke maaltijden, 3. Presentie in de wijk (burendag/ buurtfestival), 4. Zangdienst, 5. Kerstinloop, 6. Week van gebed. 
Uitgangspunt bij dit alles is dat we allen broeders en zusters in Christus zijn. Wij zien elkaar als geheel en vanuit dat geheel – het Lichaam van Christus. De kerkenraad is zich er bewust van dat binnen de Protestantse Kerk in Nederland grote verschillen (stromingen) zijn, en dat die verschillen er ook zijn met de internationale kerken. Bij het maken van plannen is het dus zaak om dit gezamenlijk te doen.
Kerkenraad Vierhoven

Inleverdatum kopij
PKD 9 verschijnt op 11 mei. Kopij kan tot dinsdag 30 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 5 mei
Deze zondag, de derde zondag van Pasen, begint de lezing, die het rooster aangeeft (Lucas 24:35-48), waar het verhaal van de Emmaüsgangers eindigt. Ze keren terug naar Jeruzalem waar de leerlingen bij elkaar zijn. Daar verschijnt Jezus hun als de opgestane Heer. Hij overtuigt hen dat Hij het echt is. Hij toont hun zijn handen en voeten met de wonden van het kruis en eet met hen. Daarna laat Hij aan de hand van de Schriften zien dat zijn lot voorgetekend staat in de Wet van Mozes, de Profeten en in de Psalmen. Uiteindelijk is het verhaal over Hem belangrijker dan zijn verschijning. Als Hij straks naar de Vader is teruggekeerd, zullen zij zijn getuigen zijn. Hun getuigenis, maar ook het onze, houdt de hoop gaande op een aarde die vol is van de trouw en goedheid van God, zoals Psalm 33 ons bij het begin van de dienst laat zingen. Het middelpunt van die aarde zal de stad van God zijn, waar mensen wonen die vervuld zijn met ontzag voor de HEER. Daarvan spreekt de eerste lezing: Jeremia 32:36-41.
Ds. Gerrit van de Kamp

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
In april werd Lucas 24 uit de Bijbel in Gewone Taal gelezen: het Paasverhaal en het verhaal over de Emmaüsgangers. De zeven kinderen namen elk een stukje voor hun rekening. Er werden twee vellen ingevuld met woorden. Het ene blad was zwart, de dood, het andere wit, het leven. Bij dat wit hoorden, feest, blijdschap, helpen. Bij het zwarte vel, honger, verdriet. Als altijd waren we begonnen met het ontsteken van de kaars en het rondje wel en wee.
Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is “plexat”. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg en Marco Visser. De volgende clubavonden zijn op: 9 mei en 6 juni van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com.
Ds. Marco Visser

Studiehuis: Ken je mij? 
Donderdag 9 mei om 20.00 uur is er studiehuis in de Vierhovenkerk. “Persoonlijk pastoraat” en “Ouderen wereldwijd” worden op deze leerhuisavond verbonden. 

Oud worden wereldwijd
Allereerst is er een samenvatting van het artikel van Frits de Lange over ‘Een lesje in oud worden’. Onder deze kop schreef hij in Trouw op 13 april over de enorme groei van ouderen wereldwijd. In het artikel keek hij naar de gevolgen van het afnemend aantal jongeren. Gevolgen van groei lijken eerst zeer positief maar hebben later soms nare gevolgen. 

Algerije
Annejet van der Zijl schrijft in haar boek ‘Moord in de Bloedstraat’ in één van de hoofdstukken over de ontwikkelingen in Algerije. De staat is onafhankelijk geworden van Frankrijk. De olie- en gasbronnen brengen veel geld in het laadje. In de jaren ’60 is er daardoor veel welvaart en een enorme geboortegolf. Twintig jaar later – veel is in Algerije misgegaan, corruptie, enzovoort – zoeken talloze slimme jongens vanwege de slechte perspectieven in eigen land hun heil in West-Europa. Deze Algerijnse jongeren vormen een deel van de ‘naffers’ zoals de Amsterdamse politie ze noemt, jongens uit Marokko, Algerije, Tunesië en Libanon. Zakkenrollers, autokrakers en erger overspoelen de hoofdstad. Het is een ‘klein voorbeeld’ van wat de Lange schetst als hij het heeft over de gevolgen van de demografische opbouw van landen en continenten. 

Ouderdomsaardbeving
We beleven een ouderdomsaardbeving. Het probleem is: een tekort aan jongeren. Niet alleen hier in West-Europa maar ook in Japan en China en op termijn wereldwijd. “Onder de oppervlakte van culturele idealen van respect en eerbied voor ouderen broeien emoties van angst, weerzin en afgunst.”

Waardig leven
En zo komt het tweede aspect aan bod. Waardig oud worden zal een hele toer worden – of is dat al. Mensen die niet langer thuis kunnen blijven. Maar ja, waar dan heen? In Delft is bijna geen plek te vinden. Van de verzorgingshuizen is er een heel aantal verdwenen. Men moet nu de regio in. En wie zijn de verzorgsters? Niet alleen in de kassenbouw, de huizenbouw, maar ook in de zorg zijn veel jonge mensen uit anderen landen hard nodig.

 Ken je mij?
“Ken je mij?” Het was de titel van de landelijke pastorale dag op 6 april. Daar werd een goed verhaal gehouden over eenzaamheid. En een goed verhaal over VERBINDING! ‘Ken je mij?’ Het zijn de woorden van de magnifieke Psalm 139 die ons op weg kunnen helpen.
Ds. Marco Visser

Update inrichting kerkzaal 
Afgelopen weken hebben wij kennisgemaakt met twee interieurarchitecten, beide gespecialiseerd in kerkgebouwen. Dit om de inrichting van de kerkzaal goed uit te voeren in harmonie met de gekozen stoelopstelling en waarmee we zover het kan voorbereid zijn op de toekomst. Na ontvangst van beide offertes hebben we opdracht verleend aan Daphne van der Knijff-Looman (www.vdkl.nl). 
Op 28 april zal zij na de dienst een presentatie geven van voorgaande projecten en zal het waaierteam het gevraagde advies kort toelichten. Graag ontmoet zij ook u, en kunt u van de gelegenheid gebruik maken om haar van uw input te voorzien. Wellicht lukt het al een ontwerp gereed te hebben voor de zomervakantie. Wij zien ernaar uit!
Met vriendelijke groet namens het Waaierteam,
Gabrielle Uitbeijerse

Back-to-basics met Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel
In onze kerk wordt veel vergaderd. Er zijn vergaderingen voor kerkenraad, diaconie, pastoraat en voor commissies, zowel in de wijkgemeente als Delft-breed. Het vergt veel tijd en het wringt. Deze tijd zouden we graag anders willen besteden. We willen leven met de Geest, inspiratie krijgen door de verhalen over God en de mensen in de bijbel, we willen omzien naar elkaar, voor elkaar bidden, er zijn in kerk en buurt. Daar willen we tijd aan besteden. In navolging van de nota “Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg” willen we met andere woorden: “back-to-basics”. 
De wijkkerkenraden van Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel hebben daarom besloten om gesprekken te starten over samenwerking. Met als eerste doel, gezamenlijk de bestuurlijke organisatie duurzaam kleiner en minder belastend te maken. Kerk-zijn kent namelijk vele verschijningsvormen. Dit laat de nota “Mozaïek van kerkplekken” zien. In de gesprekken willen we op zoek gaan naar de vormen die voor onze wijkgemeenten passend zijn. Met een lichtere organisatiegraad.  
De nota’s kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl). 
Peter Plugers, scriba Vierhoven

Agenda
30 april 20.00 uur  Kunst en kerk, A.Coolenlaan
1 mei 20.00 uur  Waaiercommissie, Aziëlaan
6 mei 20.00 uur  Denktank toekomst Vierhovenkerk,
                                Aziëlaan
7 mei 14.00 uur  Sociëteit Vierhovenkerk
7 mei  20.00 uur  Gemeenteweekeinde, Medinastraat
8 mei 20.15 uur  WWI en Vierwieken
9 mei 19.00 uur  Plexat, Vierhovenkerk
9 mei 20.00 uur  Studiehuis, Vierhovenkerk