Protestants Kerkblad Delft - 08 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 april

Zondag 25 april - Zieken bezoeken
Bijbellezing: Marcus 1:29-32, Johannes 5:1-13
In de tijd van Jezus had ziekte te maken met reinheid. Melaatsen werden verbannen naar een plek buiten de stad, bang als mensen waren dat ze werden besmet. Niet zelden dacht men dat je het zelf verdiend had. Er werd met een boog om zieken heen gelopen, denk maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jezus doorbreekt radicaal deze gewoonte door op zieken af te stappen. Misschien wel belangrijker dan het genezen zelf, is dat Jezus nabij is en echt oog, oor en hart heeft voor wie ziek is. In het ‘bezoeken’ van zieken gaat het om meer dan even langsgaan. Het gaat om het ‘zoeken’ en het echt willen zien wie de ander is en hoe het met de ander gaat. Deze belangstelling heft het isolement op en zorgt dat je je ‘thuis’ voelt, geborgen, ook al lig je in het ziekenhuis. 
In de lange tijd dat corona duurt, zijn mensen moe geraakt en zijn ze ziek van corona. Dit is anders dan echt corona hebben, maar de psychische gevolgen van eenzaamheid en je opgesloten voelen in je huis kan ook ziekmakend zijn. Zieken bezoeken houdt dan ook in echt luisteren naar wat er in hen omgaat.
Fred van Helden

In memoriam Mireille Grave
Op Witte Donderdag overleed Mireille Grave, de partner van Arie Schilling. In korte tijd ging zij achteruit. De behandelingen die ze kreeg mochten haar niet baten. Zo kwam er een einde aan hun relatie van twaalf jaar. Zij woonden aan de Raad van Europalaan 30. Op 8 april werd haar uitgeleide gedaan. Op een later tijdstip zal Mireille overgebracht worden naar België, waar zij vandaan kwam. In het geloof dat zij nu bij haar Heer is, wordt rust gevonden. We wensen Arie en allen die haar kenden Gods zegen toe.
Ds. Marco Visser

Preekvoorbereiding ‘Waarom snoeien in de lente?
Maandag 19 april is er een digitaal samenkomen waarop de hoofdlezing van zondag 9 mei centraal staat. Deze lezing is Johannes 15: 1- 8 (-17) waar de evangelist schrijft over Jezus als de ware wijnstok. ‘Ik ben de ware wijnstok’ zegt Jezus. Het is één van de zeven ‘Ik ben’ woorden uit het Johannes-evangelie. Naast de wijnstok vergelijkt Jezus zich met brood, licht, een deur, een herder, de weg (de waarheid en het leven) en de opstanding (en het leven). Stuk voor stuk prachtige beelden die zich goed lenen voor gesprek. Wat betekent ‘een rank wegsnijden’? ‘Wanneer draag je vrucht en wat kan men daaronder verstaan?’ ‘Wat is “rein zijn” en het mystieke ‘blijf in Mij’ intrigeert. Aan het slot de indringende woorden over ‘weggooien, verdorren, verbranden.’ De Bijbelkring online vindt plaats op maandag 19 april van 20.00-21.00 uur. Doe mee en meld je per mail aan bij ds. Marco Visser mvisserabc@gmail.com. 

Bijbelstudie
Op 29 april is er weer een digitale Bijbelstudie. Het begint om 20.30 uur. Het is prettig als u zich bij mij opgeeft. We hebben het over waar het in de dienst van 2 mei over gaat.
Ds. David Knibbe

Gemeentedag
Beste gemeenteleden, nadat het geplande gemeenteweekend in maart 2020 werd afgeblazen, kon ook het weekend van maart 2021 niet doorgaan. Maar nú komen we met een alternatief, zodat we in ieder geval met elkaar verbonden blijven: een Gemeentedag – corona-proof - op Hemelvaarts-dag, donderdag 13 mei! Daarbij bent u van harte welkom. 
Er zijn verschillende programmaonderdelen waarop u zich kunt inschrijven:
  1. Dauwtrappen 07.00 – 08.30 uur. Start vanaf de Vierhovenkerk.
  2. Eredienst vanuit de Vierhovenkerk – thuis 09.30 – 10.15 uur. (via kerkwebradio of You Tube). We gaan op dit moment uit van de huidige situatie. Mogelijk kunnen er tegen die tijd 30 mensen in de kerk worden ontvangen, maar door de verbouwing van de kerkzaal, wordt er die ochtend in de kerkenraadskamer ‘gekerkt’. Wanneer we kunnen opschalen, hoort u dat. 
  3. Lunch 12.00 – 13.00 uur. Hierbij zou u één persoon bij u thuis kunnen uitnodigen. U kunt ook online deelnemen. 
  4. Pubquiz 13.15 – 14.30 uur. Online gaan we met alle belangstellenden gezellig ‘quizzen’.
U kunt zich opgeven voor één, meerdere of alle bovenstaande activiteiten via han.kooreman@gmail.com U ontvangt een bevestigingsmail. Voor de activiteiten 3 en 4 krijgt u per e-mail nadere gegevens (link) om zelf actief deel te nemen.
Hartelijke groet, namens de Gemeenteweekend-commissie, 
Han Kooreman

Ontmoeting Kerk en Buurt - we gaan misschien weer open!
Op donderdagochtend 26 april vanaf 10 uur kunnen we elkaar opnieuw online ontmoeten via Google Meet. Als u zich meldt bij Henny Melis, stuurt zij u de dag ervoor de link om u aan te melden. Maar het meest verheugende nieuws is: De kans bestaat dat we op donderdagochtend 6 mei weer als vanouds open gaan, in de Vierhovenkerk zelf dus!
Weliswaar nog met de bekende beperkingen, maar toch...het begin is er dan gelukkig.
U bent welkom tussen 10 en 11.45 uur, voor een kort momentje of langer, aan u de keus.

Er zijn enkele spelregels (zoals 1,5 m afstand en registratie bij binnenkomst) maar die hoeven het onderlinge contact niet te hinderen. Mocht de inloop op 6 mei om reden van Corona niet doorgaan, dan vindt u daarvan op de website www.Vierhoven-delft.nl onder activiteiten/kerk en buurt een bericht. Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij

Pinksterwandeling of fietstocht door de wijk
Evenals met Pasen willen we met Pinksteren een verrassing bezorgen bij mensen, die niet mee kunnen wandelen of fietsen, deze keer naar andere adressen en mogelijk verder weg. 
U/jij wordt uitgenodigd om zaterdag 22 mei tussen 13.30 en 14.30 uur naar de kerk te komen. Twee aan twee willen we ongeveer zestig verrassingen met een Pinksterkaart bij ouderen in de verschillende wijken gaan brengen met mogelijk een praatje aan de deur, eventueel een bezoekje. 

De start en het einde van de wandeling zijn bij de kerk. Men krijgt daar koffie of thee en iets lekkers en fijn om elkaar weer te ontmoeten en op gepaste afstand bij te praten. Omstreeks vier uur worden de laatste bekertjes koffie en thee geschonken. Bij regen gaat de happening niet door. Meld je aan bij Joanne Nijman. Liefst per mail jjmnijman@gmail.com
Eventueel per telefoon 06 57981670
Coronawerkgroep: 
Marco K, Marco V, Bert, Joanne en Henny

Agenda:
19/04 20.00 uur digitale preekvoorbereiding
20/04 20.00 uur digitale wijkkerkenraad
21/04 20.00 uur digitale ZWO-vergadering

Nieuwe folder SIV-vakantieweken
De nieuwe folder van het SIV is uit. De stichting organiseert betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Vrijwilligers zorgen voor begeleiding, verpleging en verzorging. Dit jaar is er een vakantie in Nieuw Hydepark in Doorn, in de periode van 12 tot en met 19 juni 2021. En er zijn twee vakanties in de Biestheuvel in Hoogeloon, in de periodes van 24 juli tot en met 30 juli en van 18 september tot en met 24 september 2021. Voor meer informatie en voor de folder kunt u terecht bij Bert van Wijngaarden, tel. 015-2625316. U vindt ook alle informatie op de site van het SIV: www.stichting-siv.nl .
Bert van WijngaardenZondag 2 mei
Vandaag zijn Deuteronomium 4:32-40 en Johannes 15:1-8 onze lezingen. Ik schrijf dit keer geen inhoudelijke preview over deze teksten. Nu wil ik dit stukje op een andere manier gebruiken. Voor mij is de preek een van de meest wezenlijke manieren om mijn geloof te uiten. Dan is er plek. We zijn stil. Als ik preek of als ik luister, in de preek ervaar ik rust, bezinning, onrust en oproep. God is daar. Maar ik ben niet iedereen. Voor velen is juist de preek het moment om af te haken. Te lang, te theoretisch, te ver van de praktijk. Men ervaart God in de ruimte, de natuur, de muziek of in relaties met mensen. Die laatste ‘bronnen’ beaam ik. Maar dan nog vind ik de preek als bezinning op een boek dat qua diepzinnigheid zijns gelijke niet heeft, een fraai fundament, aanvulling of bevestiging van de andere bronnen. Dit moet me even van het hart. Misschien luistert u anders als u dit stukje gelezen heeft naar mijn preek op zondag 2 mei. Als uitsmijter: dit komt wat mij betreft geenszins in mindering op de liturgie. Gebeden, liederen, stilte, zij horen bij de dienst als de blauwe lucht bij de groene aarde. 
Ds. David Knibbe 

Amnesty-brieven in april 
Ook deze maand schrijven we drie brieven. Ahmed Samir Santawy (29) student in Wenen, wordt op 1 februari 2021 in Caïro opgepakt door de veiligheidsdienst en bleef vijf dagen onvindbaar. Ahmed zegt dat hij werd mishandeld tijdens het verhoor. Volgens de autoriteiten had Ahmed op Facebook kritiek geuit op de regering maar Ahmed ontkent dit. De werkelijke reden is dat hij onderzoek doet naar onderwerpen rond religie en gender. In uw brief roept u de autoriteiten in Egypte op om Ahmed Samir Santawy onmiddellijk vrij te laten.

De Koerdisch-Iraanse Zeynab Jalalian werd opgepakt vanwege haar activiteiten voor een Koerdische oppositiegroep, die ook een gewapende tak heeft. De autoriteiten beschuldigen haar (zonder bewijs) van ‘vijandschap tegen God’ en ‘gewapende strijd tegen de staat’. Zij zit hiervoor sinds 2009 een levenslange gevangenisstraf uit. In het begin van haar gevangenschap werd ze gemarteld en sinds april 2020 werd ze van de ene naar de andere gevangenis versleept, ver weg van haar familie in de provincie West-Azerbeidzjan. Zeynab heeft ernstige problemen met haar gezondheid als gevolg van covid-19 maar ze krijgt hiervoor pas een behandeling als ze een gefilmde ‘bekentenis’ aflegt. In de brief roepen we de autoriteiten in Iran op haar medische zorg te verlenen en vrij te laten.

De Pakistaanse mensenrechtenverdediger Idris Khattak wordt sinds 2019 op een onbekende plek vastgehouden, verdacht van spionage wegens een ontmoeting in 2009 met een buitenlandse diplomaat. Voor een militaire rechtbank dreigt een oneerlijk proces en zelfs de doodstraf. Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen en werkte voor Amnesty International in Pakistan. Nu is hij zelf weg. Pas zeven maanden later gaven de autoriteiten toe dat ze hem vasthielden maar niemand weet waar. In uw brief roept u de autoriteiten in Pakistan op om bekend te maken waar Idris Khattak gevangenzit en om zijn rechtszaak door een burgerlijke rechtbank te laten behandelen. Schrijft u mee? Stuur een email en de brieven worden u toegestuurd.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst E: evert.vanbokhorst@gmail.com

Uit de kerkenraad
De agenda van de vergadering van de kerkenraad op 6 april bevatte een aantal inhoudelijke onderwerpen. Zo is er gesproken over de voorbereiding van de gemeenteavond op 14 april, over de samenwerking en het beroepingswerk. Omdat dit geen normale gemeenteavond zou kunnen zijn, werd gekozen voor een vooral digitale benadering. Via e-mail, telefoon en internet konden gemeenteleden reageren en dat vergde een aparte organisatie. Bij het beroepingswerk voor een nieuwe predikant, kunnen gemeenteleden reageren op de opgestelde beschrijvingen (profielen). Dit is een belangrijk onderdeel van het proces. Tot 28 april zijn uw reacties welkom op het mailadres samenwerken@vierhoven-delft.nl of bij de scriba via telefoon of post. Op 11 mei hoopt de kerkenraad beide documenten vast te stellen. 

Tijdens de vergadering was ook tijd ingeruimd voor een eerste verslag uit de Buurt-Kerk-Werkgroep. Eerder heeft u kunnen lezen over dit initiatief, dat door ds. Marco Visser is gestart. Een actieve werkgroep heeft veel mensen inmiddels gesproken, om van hen te horen hoe de Vierhovenkerk beter zou kunnen passen in de buurt. Het idee van een buurtkerk moet vorm krijgen via samenwerking met allerlei maatschappelijke organisaties in de Buitenhof, zoals KopieKoffie/PrintPlezier. De wijkgemeente wil via de buurtkerk aansluiten bij bestaande initiatieven voor jongeren, voor ouderen, voor vrouwen, voor kinderen. Hoofddoel voor de groepen is de mogelijkheid voor ontmoeting in de Vierhovenkerk. De uitstraling zou dan moeten worden aangepast en ook de faciliteiten misschien. Wie weet wat er dan allemaal ontstaat in en rond het kerkgebouw. De kerkenraad was enthousiast over deze stand van zaken en de werkgroep zet de zoektocht voort.

De verbouwing van de kerkzaal start in de eerste week van mei. Na een lange voorbereiding wordt dan gestart met de aanpassing van het podium en de verlichting. Het orgel moet worden beschermd tegen het stof en vuil en daarom wordt het instrument ingepakt door de orgelbouwer. Na de verbouwing zal het orgel worden aangepakt door het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Ongeveer zes weken zullen we de orgelklanken moeten missen. De kerkenraad besprak de mogelijkheden om toch uitzendingen te kunnen verzorgen vanuit de kerkzaal of de bijtrekruimte. Of we in mei weer kerkdiensten met dertig of meer gemeenteleden kunnen houden, is eveneens onzeker. We houden u op de hoogte.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers

Gift
Ontvangen van dJ € 300,00 voor de voedselbank, via wijkdiaconie. Hartelijk dank
Ds. Marco Visser


Dank u wel!
Mevrouw Den Hengst van de Otterlaan wil ieder hartelijk bedanken voor de lieve kaarten die ze ontving en de bloemen uit de kerk. Deze belangstelling heeft haar goed gedaan zo laat zij weten.
Ds. Marco Visser

Hierbij bedank ik de kerk voor de bloemen en de gemeenteleden voor hun kaarten tijdens mijn herstelperiode na mijn corona.
Marius Visser

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 26 april 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 9 en 16 mei en Hemelvaartsdag, 13 mei.