Protestants Kerkblad Delft - 09 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 3 mei 2014

Bij de diensten
Zondag 4 mei
Op de derde zondag van Pasen klinken de onvergetelijke woorden: “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! En ga je door het water, Ik ben bij je, ga je door water, meegesleurd word je niet, ga je door het vuur, je wordt niet verteerd.” Johannes, de evangelist vertelt ons van een ontmoeting van Jezus en de discipelen bij het meer van Galilea. Het lijkt zo gewoon, ware het niet dat Jezus zijn nieuwe leven leeft. Net zo’n soort gevoel krijg je als je de film Sixth Sense kijkt. Het is niet zoals het is, leven na dit leven grijpt in in het bestaande leven. Onbegrijpelijk! De lezingen zijn Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14. Tot deze zondag!
Ds. David Knibbe

Plantjes met Paasgroet uitdelen in de Buytenweye
Deze zeven kinderen hebben meegeholpen. Achter Marije (links) en Simone. Voor van links naar rechts Lisa, Rosa, Sara, Louisa en Stijn.

Kindermoment op Paasmorgen: De Touwbrug van Jezus
Jezus slaat een brug van kwaad naar goed, van schuld naar opnieuw beginnen, van vallen naar opstaan, van leven naar het eeuwig leven.
Om de verbinding te leggen tussen deze kant en de overkant moet Jezus eerst afdalen met een touw. Beneden aangekomen moet hij waden door de (doods)rivier om daarna uit het dal weer omhoog te klimmen.
Nu de verbinding is gelegd mag iedereen oversteken: van het kruis naar de kansel. 
Ds. Jurjen G. Fennema


Amnesty brieven schrijven op 4 mei
Terugdenkend in deze dagen realiseren we ons eens te meer wat vrijheid betekent als we op deze zondag brieven schrijven voor mensen die bedreigd worden of gevangen zitten. We schrijven aan de autoriteiten in Mexico, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.

In uw brief naar de Mexicaanse autoriteiten vraagt u hen om Fray Tomás González, katholiek priester en strijder voor migrantenrechten, samen met zijn medewerkers te beschermen.
In uw brief naar de Saoedi-Arabische autoriteiten roept u hen op de strijder voor mensenrechten Dr. Abdulkareem al-Khoder, die in juni 2013 tot 8 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
In uw brief naar de Amerikaanse autoriteiten roept u hen op de doodstraf van de afro-Amerikaan Reggie Clemons om te zetten naar een gevangenisstraf. Hij heeft altijd beweerd onschuldig te zijn aan de moord op twee jonge vrouwen.
 
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty International brieven en voor een keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Koffiedrinken en uitzwaaien
Op zaterdag 10 mei vertrekt vanaf de Vierhovenkerk een grote bus vol met kinderen van de Horizonschool naar de Linnaeushof. Hun ouders mogen ook mee. Kees Huisman van de Horizonschool heeft deze gezinnen uitgekozen. Zes jongeren gaan als begeleider mee. Dit uitje wordt door de diaconie van de Vierhovenkerk samen met de vakantiebank georganiseerd. Komt u ze uitzwaaien? Vanaf 9.30 uur is er in de Vierhovenkerk koffie met iets lekkers. 
De diaconie

Maaltijd 
Op zondag 11 mei is er van 12.00 tot 13.15 uur weer een maaltijd. Deze keer soep met salades. Komt u ook mee-eten? De intekenlijst ligt op 4 mei in de kerk.
De diaconie

Permanente educatie
Op 12 mei ben ik afwezig in verband met de permanente educatie. Het is de vijfde en laatste bijeenkomst van de cursus ‘leidinggeven aan veranderingen’. 
Ds. Marco Visser

Gemeenteavond
Heeft u de gemeenteavond op 20 mei al in de agenda geplaatst? In het volgende kerkblad volgt het programma dat gaat over de (nabije en verre) toekomst van onze wijkgemeente. Onderdeel zal onder andere de fusie zijn. Het leeuwendeel gaat over wat wij samen zien als ‘doel’ van ons gemeente zijn van Christus.
Ds. Marco Visser

Musical Jakob
Het levensverhaal van Jakob is een herkenbaar verhaal. Niet aan tijd of plaats gebonden maar actueel en prikkelend. Wie is Jakob? Een man die worstelt met vragen over zijn relatie met God en mensen. Zijn leven is een lange vlucht die almaar verder voert. Maar wie de strijd ontloopt, komt vanzelf weer terug bij het begin. Bovenal is Jakob een mens waarin we ons kunnen herkennen. Een mens waarmee God toekomst maakt.
Beleef dit verhaal met ons mee in zang, dans en toneel!
Zaterdag 24 mei om 15.00 uur en 19.30 uur in de Vierhovenkerk.
Kaarten: 1 euro voorverkoop, 3 euro aan de zaal
Te koop via: musicalvierhovenkerk2014@gmail.com of bij de koster
Het Musicalteam Vierhovenkerk

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
De eerste schilder-/teken-/knutselmiddag in groepsverband in de Vierhovenkerk hebben we met veel plezier beleefd. Het was fijn om met een Bijbeltekst aan de slag te gaan, om gedachten en ideeën hieromtrent met elkaar te delen en die dan creatief uit te werken. Er zijn nu vijf aanmeldingen. U kunt zich nog altijd opgeven om ook mee te doen. Op 26 mei komen we weer samen. Het thema is dan: Handelingen 2:1-13.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen in het kerkblad, komt het bijbelonderwerp een aantal weken later in de preek naar voren. Onze creaties kunnen (hoeft niet!) dan worden opgehangen in de kerkzaal.
Voor informatie kunt u terecht bij Anneke Scheper, (015) 213 3395, of ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147. Aanmelden kan bij Anneke Scheper. 
Anneke Scheper

Douwe Egbertspunten
Inmiddels zijn er al veel DE-punten ingeleverd. Lucie de Jong is ze aan het bundelen. We hopen er veel pakken koffie voor de voedselbank voor te krijgen. Alle kleine beetjes helpen en misschien staat er nog wel een grote pot op het werk? Andere bonnetjes en zegeltjes zijn ook welkom. Deze kunnen in het vakje “bonnetjes en zegeltjes” in de kast in de koffieruimte van de kerk.
De diaconie

Speelgoed voor Stichting Vakantiebank Hiep hoera
Tijdens de bezinningsactie is uw financiële bijdrage gevraagd voor de Stichting Vakantiebank Hiep hoera. Nu vragen wij u om speelgoed in goede staat om weg te kunnen geven als cadeau. Het speelgoed moet in een grote tas kunnen. Het speelgoed kan 12 tot en met 18 mei worden ingeleverd in de Vierhovenkerk.
De ZWO-commissie
Giften
€ 300 (€100 voor de voedselbank (via wijkdiaconie), € 100 voor de wijkdiaconie en € 100 voor de wijkkas) van NN 
€ 40 voor de wijkdiaconie van familie d.K. 
€ 20 via bezoekmedewerkster van V.G. voor voedselbank (via wijkdiaconie)
€ 20 via Lenie Looijen voor de voedselbank
Hartelijk dank voor de giften. 

Agenda
13/05 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
13/05 19.00 uur Gebedsgroep Vierhovenkerk
13/05 19.30 uur Visitatoren voor gemeenteleden,
                                Vierhovenkerk
13/05 20.00 uur Visitatie aan kerkenraad
14/05 20.00 uur         Sectievergadering Tanthof-West, 
                                Voorhof, Buitenwijk

Inleverdatum kopij 
PKD 10 verschijnt op zaterdag 17 mei. Dit is een nummer voor drie weken. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 6 mei 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 11 mei
De vierde zondag van Pasen heet ‘Jubilate’, ‘Juicht’. We lezen op deze zondag Nehemia 9:6-15. Dit Bijbelboek vertelt van de wederopbouw van Jeruzalem na de terugkeer uit ballingschap in de vijfde eeuw voor Christus. 
In de genoemde passage komen we niet juichend volk tegen. Integendeel, het volk is schuldbewust en boetvaardig. Men heeft zijn lesje geleerd en weet één ding zeker: dit nooit meer. Nooit meer onszelf hoogmoedig van God afkeren.
De manier waarop dat gebeurt, is bijzonder. Niet schuld, maar verbazing, niet veroordeling, maar verwondering is de leermethode. Hoe is het toch mogelijk dat wij ons van deze God hebben afgewend? Deze God die…. En dan volgt een uitgebreid historisch overzicht van de heilsdaden van God, vanaf Abram tot en met de uittocht uit Egypte. Hoe konden we God zo in de steek laten terwijl we alle reden hadden om te juichen? Het volk dat bevrijd is uit de ballingschap wordt vergeleken met het volk dat bevrijd is uit het slavenhuis, als een voorbeeld van hoe het niet moet. Met als doel om niet dezelfde fouten te maken. Door lessen te trekken uit het verleden hoopt men dat het volk God zal blijven eren. 
Lessen uit het verleden moeten je vertrouwen geven in de toekomst. Geloof in de leiding van God. In het Nieuwe Testament wordt dit vertrouwen in nauw verband gebracht met het volgen van Jezus. In de tweede lezing, Johannes 10:1-10, omschrijft Jezus zichzelf als een herder van schapen. Het sleutelwoord is ‘kennis’, maar niet in de betekenis van ‘Kennis is macht’. Omdat de herder de schapen kent en de schapen de herder herkennen aan zijn stem, lopen de schapen vol vertrouwen achter hem aan.
In deze eredienst hopen we Jezus weer helder op ons netvlies te krijgen door de maaltijd tot zijn gedachtenis. Door het nuttigen van brood en wijn willen wij ons Jezus weer te binnen brengen, als een goede bekende, als de goede herder. Onze cantorij onder leiding van Wim Loef zal ons daarbij helpen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Dinsdag 13 mei, dienst van Woord en Gebed in WZC Stefanna
“… als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”
Iemand die iets onmogelijks wenst, wordt door omstanders op een vrijwel zekere teleurstelling voorbereid met de woorden: “Dat zal vast, maar dan wel als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”. En laat dat nu het geval zijn in het evangelie volgens Johannes. Op zich is dat niet zo merkwaardig. Er gebeuren immers regelmatig dingen die niet voor mogelijk worden geacht. De vraag is of je jezelf niet naar de zijlijn manoeuvreert en buitenspel zet door te zeggen: “Eerst zien en dan geloven”.
De dienst begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur is er inloop met een kopje koffie. Muzikale medewerking wordt verleend door het Stefannakoor onder leiding van Sonja Nowee. 
Namens de bezoekmedewerkers van de kern Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. Fennema

Sociëteit voor jong en oud: “Kerk en buurt, Rob van Essen”

Op dinsdag 13 mei gaan om 13.30 uur de deuren open. Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
‘Kerk en buurt’ is een onderwerp dat in de kerkenraad herhaaldelijk besproken wordt. De PKN-kerken in Delft richten zich meer en meer naar buiten. Iemand die daar zeker wat over te melden heeft is ds. Rob van Essen. Hij kent de praktijk van het diaconale werk als geen ander en is thuis in ‘de diakoniek’ als onderdeel van de praktische theologie. 
Hij stond in Amsterdam, Utrecht en Den Haag en was tot voor kort diaconaal actief in Rijswijk. Enkele jaren geleden zag het boekje: ‘Vrolijk in de marge’ het licht. Het is een bundel van columns die hij in de loop der jaren schreef. Komisch en vrolijk, maar altijd met een ‘boven’-toon waarin de Geest doorklinkt. De ondertitel van het boekje is ‘Evangelische krabbels bij mijn tijd’. Hij schrijft nog steeds in het blad Kerk in Den Haag. De columns getuigen van zijn liefde voor de mens en zijn hartstocht voor gerechtigheid. Deze rasverteller heeft iets te melden dat de moeite waard is. U, jij bent van harte welkom. 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 13 mei van 19.00 tot 19.45 uur komt in de  in de Vierhovenkerk de gebedsgroep bijeen. Voor voorbeden kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoon (015) 262 2444.

Ria den Hengst verwoordt de deelname aan de groep als volgt: 
“In januari 2014 ben ik gaan bidden in de gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Wat mij raakt in deze gebedsgroep is dat je met elkaar God mag danken en loven en bidden voor de wereld en voor onze gemeente. Wat zou het fijn zijn als er meer mensen met ons mee gaan bidden.
Waarom gezamenlijk bidden: “…maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden’’ (Handelingen 12: 5)”.
Els Alblas

Visitatie aan wijkgemeente Vierhoven
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op dinsdag 13 mei onze gemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren, mevrouw ds. A.A. van der Wel en de heer P. Schipperus. 
Visitatie is het pastorale bezoek dat de provinciale kerk eens in de vier jaar brengt aan de plaatselijke gemeente. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen.
De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
De visitatie is bedoeld als een pastoraal bezoek, waarin naast vreugde ook voldoende ruimte is om zorgen in en rondom de gemeente te delen met de visitatoren. De visitatoren ontvangen graag vooraf een opgave van uw komst, bij voorkeur met een korte beschrijving van het onderwerp, zodat zij dit kunnen meenemen bij de voorbereiding. U kunt deze sturen aan welweer@planet.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom om op de dag van de visitatie zonder opgave vooraf langs te komen.
Uw kerkenraad