Protestants Kerkblad Delft - 09 2015

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 mei 

Bij de diensten
Zondag 10 mei
Aan deze dienst werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee. De cantorij zingt het lied ‘Groter dan ons hart’. Het begint met de woorden ‘Gij die geroepen hebt licht’. Deze zin refereert aan Genesis 1, Johannes 1 en 1 Johannes 1. Licht, licht en nog eens licht. Pasen is een heilsfeit waar we niet achter weg kunnen. De aangereikte lezingen zijn Hooglied 7:1-8:4, 1 Johannes 4:7-21 en als evangelielezing Johannes 15:9-17. In die teksten gaat het over liefde, liefde en nog eens liefde. Daarbij vieren we op deze zondag de Maaltijd van de Heer. Een overvloed stroomt ons tegemoet. We kunnen ons hart ophalen aan deze overdaad die God ons schenkt.
Ds. Marco Visser

Stefanna
Op 19 mei is er in Stefanna een dienst, die alvast vooruit grijpt op Pinksteren. Sonja Nowé begeleidt de dienst en het koor onder haar leiding zingt ons voor en zingt met ons mee. Omdat ds. Fennema helaas met ziekteverlof is, gaat ds. Knibbe voor. De aanvang is 10.30 uur, en om 10 uur staat de koffie en de thee klaar. U bent van harte welkom!
Ds. David Knibbe

In memoriam Frans van der Most  24 april 2015
Op vrijdag 24 april overleed Frans van der Most. Hij woonde met zijn vrouw Marjan aan de Roland Holstlaan. Hij werd 81 jaar. In amper een maand tijd openbaarde zich de ziekte. Naar het ziekenhuis en vervolgens ruim twee weken in de Bieslandhof waar zijn vrouw hem dagelijks bezocht. Frans van der Most was een geboren en getogen Delvenaar. Hij werkte zijn leven lang bij het Delfts Elektriciteits Bedrijf. Zijn werk was zijn leven. Stipt, punctueel en plichtsgetrouw deed hij zijn werk waar hij veel vreugde aan beleefde. Hij schreef met Dick van der Velden “de kroniek van de elektrische centrale in Delft (1910- 1961)”. In het verleden heeft hij veertig jaar trouw meegewerkt aan de verspreiding van het kerkblad en meegedaan aan de Aktie Kerkbalans. Met zijn vrouw ging hij vaak tweemaal per jaar naar Lochem om vakantie te vieren. Hij was gehecht aan een vast ritme. Als die regelmaat verstoord werd kon hij van slag raken. De natuur om hem heen zag hij als een heenwijzing naar God. In de aula van crematorium Hofwijk te Rotterdam werd op 30 april psalm 139 gelezen. In familiekring werd hem uitgeleide gedaan. Wij bidden voor zijn vrouw, naaste familie en voor ieder die hem kende dat zijn nagedachtenis hen tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

Extra collecte op 10 mei voor de Jessehof!
De Jessehof is voor veel mensen in Delft een begrip. Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof is een welkome en druk bezochte ontmoetingsplek voor veel mensen uit Delft. Zij kunnen hier even een toevlucht zoeken, ontsnappen aan eenzaamheid of dagelijkse problemen. De vrijwilligers bieden behalve koffie, thee en soep vaak een luisterend oor, zorgen voor rust en een woord van troost. Ze bieden een omgeving waar mensen zich veilig en gewenst voelen.
Ger Fischer, voorzitter van Vrienden van de Jessehof, zal op 10 mei de collecte toelichten en na afloop in de bijtrekruimte vertellen over de Jessehof en hoe u Vriend van de Jessehof kunt worden. Het rekeningnummer is NL47 TRIO 0197 6324 24, Stichting Vrienden van de Jessehof te Delft.
Namens de diaconie, Henny Melis 

Sociëteit Vierhovenkerk
Hans Koenen s.j. komt op 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur in ons midden. Helder en duidelijk kan hij zaken voor het voetlicht brengen. Ditmaal is het onderwerp: “Terug naar de Bijbelse bron”. Hans Koenen vraagt zich af waar het ten diepste om gaat in het geloof. Hij heeft Bijbelteksten gezocht die voor hem de kern van het geloof raken. Hij wil daarbij kerkelijke dogma’s achter zich laten, evenals de kerkelijke ethiek. ‘Hij gaf ieder het zijne’, horen we wel eens. Dat klinkt heel nobel en christelijk, maar hoe Bijbels is het? Is de liberale waarde “vrijheid” een Bijbelse? En de calvinistische arbeidsmoraal en spaarzaamheid kun je die terugvoeren op Bijbelse bronnen? Hans Koenen laat die vragen links liggen en concentreert zich op de Bijbelse bron. 
Daarnaast komt de Godsvraag ter sprake. Hoe komt het dat mensen aangeraakt zijn door God? Of is men op een gegeven moment spontaan op de gedachte gekomen om te spreken over een god? Het zijn niet de minste vragen!
Ieder die interesse heeft, jong en oud, is van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Open voor de buurt
Met kerkennacht op zaterdag 20 juni opent de Vierhovenkerk haar deuren voor bewoners van de buurt. Zij worden door de Vierhovenkerkleden ontvangen en rondgeleid door de kerk. Vervolgens gebruiken we gezamenlijk de maaltijd. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals een verhaal en spelletjes. Na de maaltijd wordt de film “As it is in heaven” vertoond. Na de film volgt een nabespreking: welk soort leiderschap hebt u gezien en hoe werkt dat? 
De deuren gaan om 17.00 uur open. 
Namens de voorbereidingscommissie, Henny Melis

Handtekeningen op bloemenkaart!
Iedere zondag worden er twee boeketten bloemen weggebracht naar leden van onze kerk. Sinds kort kunt u op een kaart uw naam zetten als teken van meeleven. Deze kaart ligt op een tafel naast de hoofdingang. Steeds meer namen komen op deze kaart te staan. Degene die de bloemen ontvangt, waardeert dit meeleven. Het maakt niet uit of u iemand wel of niet kent. U zet uw naam erop om te laten zien dat we aan elkaar denken. Zet uw naam de volgende keer ook op de kaart, zodat deze helemaal vol staat.
Namens de diaconie, Henny Melis 

Hanna Wapenaar
Op de ZWO-pagina verderop in het kerkblad kunt een u een artikel vinden over Ujamaa en Hanna Wapenaar.
H. Vaartjes


Inleverdatum kopij 
PKD 10 verschijnt op zaterdag 23 mei. Kopij kan tot dinsdag 12 mei 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor 3 weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Uitje naar Drievliet
Op zaterdag 6 juni gaan kinderen en ouders van de multiculturele basisschool “de Horizon” een dagje naar het Familiepark Drievliet in Rijswijk. Een gedeelte van de opbrengst van de bazaar in 2014 is hiervoor bestemd. Er blijkt veel enthousiasme voor dit uitje: 59 kinderen en ouders willen graag mee. Uit de Vierhovenkerk en de vakantiebank gaan begeleiders mee.
Er is een bus beschikbaar voor 54 personen. We zoeken nog enkele begeleiders en chauffeurs, die om 10.00 uur vanaf de Vierhovenkerk met passagiers naar Drievliet willen rijden en om 15.15 uur dezelfde personen weer op willen halen. U kunt zich aanmelden bij Henny Melis, h.melis@zonnet.nl. 
Namens de diaconie, Henny Melis 


Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag wordt een wandeling gemaakt onder leiding van Neely de Ronde (zie vorig kerkblad). Aanmelding kan bij de koffie en thee in de Vierhovenkerk of via e-mail: neelyderonde@yahoo.com. 
Neely de Ronde bepaalt de dauwtrappers bij ‘de reiger’ van dichter/dominee A.F. Troost. In de kerk worden enkele werken met reigers van Ineke Frederik tentoongesteld. In aansluiting op de wandeling zal in de dienst de tekst ‘Oogopslag (5)‘ van Huub Oosterhuis klinken. Deze is op muziek gezet door Stijn van der Loo. 
Ds. Marco Visser

Zondag 17 mei
Op deze zondag hoop ik na lange tijd voor te gaan in de Vierhovenkerk. Voor de zomer staat dat ook een keer gepland, maar door het ziekteverlof van ds. Fennema -waarvan ik van harte hoop dat het hem goed doet- komt het er nu al van. De bekende verzen uit Hooglied 8:5-7 staan voor deze periode als alternatief op het leesrooster en daar wil ik het over hebben. ‘Sterk als de dood is de liefde’ horen we daar. Het is iets dat je zo kunt ervaren in barre tijden. Het is ook iets waar je naar kunt verlangen: was het maar zo, en zoals alle grote dingen in het leven, is het ook iets waar je hevig in teleurgesteld kunt worden. Tenminste als het om de liefde van mensen gaat. Maar deze tekst reikt verder. Hier gaat het ook om de liefde van God. Kun je daar in teleurgesteld worden? Op deze zondag het Weeskind lijkt het daar wel op. Na de Hemelvaart van Jezus en voor de gave van de Geest is het of wij met lege handen staan. Maar is dat echt zo? We zullen goed luisteren naar de tekst en het horen. Ik verheug me er op het met u te delen! 
Ds. Francis Benthem

Kindernevendienst
10 mei: Saulus wordt Paulus
14 mei (Hemelvaartsdag): geen nevendienst
17 mei: Hemelvaart van Jezus

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 12 mei van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. 
Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. 
Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Diaconale collecte
Op 17 mei is er een diaconale collecte waarvoor de diaconie van de Vierhovenkerk zelf de bestemming mag bepalen. 
In het najaar van 2014 heeft de diaconie de gemeenteleden om suggesties gevraagd en Dorcas werd genoemd. Aan Wim van Dorp, het gezicht van Dorcas in de regio Delft, is gevraagd waar behoefte aan is: men wil heel graag een container voor opslag van hulpgoederen bij Zegwaard aan de Schieweg. 
De opbrengst van de collecte willen we graag bestemmen voor de financiering van deze container. De kosten zijn € 500. Wim van Dorp zal deze collecte tijdens de dienst toelichten. Na de dienst vertelt hij in de bijtrekruimte over het werk van Dorcas.
Namens de diaconie, Henny Melis 

Preekvoorbereiding
Op woensdagmiddag 20 mei om 14.00 uur staat Johannes 3:1-16 op de rol. Het is de lezing voor zondag 31 mei. Jezus zegt dat wij allemaal opnieuw geboren moeten worden. Jezus’ gesprekspartner Nicodemus vraagt: “Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?” We gaan op zoek naar wat ‘opnieuw geboren worden’ inhoudt. Aanmelding uiterlijk 18 mei, minimaal 5 personen.
Ds. Marco Visser

Plek zat voor kinderen van 8 tot 12 jaar
Je hebt het misschien al gehoord: voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar is er een nieuwe club opgericht met de naam Plexat. Zoals de naam al doet vermoeden is er ruimte genoeg voor alle kinderen.

Donderdagavond 16 april was de aftrap. Met een leuk stel kinderen hebben we actualiteiten aan bod laten komen. Het is verrassend om te zien hoe goed kinderen dit kunnen verwoorden. We hadden de hele avond kunnen vullen met levendige gesprekken. Zo hebben we het gehad over de bed-bad-brooddiscussie en een oproep via facebook over de laatste wens van een kindje. De kinderen komen al vertellend tot hun eigen mening en vragen. Daar is in de groep ruimte en veiligheid voor. Bovendien vragen we naar de koppeling met God in hun verhalen. We geven aandacht aan Bijbelverhalen. Daarna zijn we aan de slag gegaan met een logo, want wat is een club zonder logo?
Er is plek zat voor nog meer kinderen! Vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom. De eerstvolgende keer is op donderdag 21 mei van 19:15 tot 20:30 uur in de Vierhovenkerk. Daarna nog op 11 juni en 9 juli. 

Aanmelden kan via onderstaand emailadres. Tot dan!
Katinka Hagenaar en Fokke van den Berg, 
plexat-vierhoven@hotmail.com

Praktisch christen-zijn
Dit is het achtste interview in een korte serie over praktisch christen-zijn. De vragen zijn van Henk Joon, namens de diaconie, de antwoorden zijn van Han Kooreman.

Wat betekent je christen-zijn voor de omgang met medemensen en in het bijzonder met de meest kwetsbaren onder hen?
Dat betekent voor mij een positieve, open houding, waarbij je probeert iets toe te voegen dat in een behoefte voorziet. Soms is dat een luisterend oor, de volgende keer juist een helpende hand, in de breedste zin van het woord. In mijn dagelijks leven bij het Christelijk basisonderwijs in Rotterdam-Noord, spelen leraren, ouders en kinderen een belangrijke rol. Samen met schoolteams stellen we het kind centraal, in wat voor omstandigheid hij/zij ook verkeert. Dan kom je automatisch bij de meest kwetsbaren terecht: kinderen en ouders die niet veel hebben om op terug te vallen. Gelukkig kunnen scholen daar een belangrijke rol in spelen. Dat geeft een dankbaar gevoel, zeker wanneer je ziet hoe kinderen groeien! Tegelijkertijd pikken vaak hun ouders en andere kinderen in het gezin een graantje mee. 
Dat werk vindt wat mij betreft steeds weer z’n oorsprong in de mogelijkheden die mij daarin gegeven worden: gezondheid, werk, vrienden en collega’s. Daarbij is het geloof voor mij belangrijk, omdat ik merk dat God een plan heeft waar ik een rol in mag spelen. 

Wat betekent voor jou het gebed: “Zegen het werk van onze handen?” En hoe speelt de verwachting van het Koninkrijk van God een rol in je leven?
Ik voel me een radertje in het geheel: het gaat niet om mij, maar om wat ik doe. Gods nabijheid speelt daarbij een rol van betekenis! Wij hebben als gelovigen namelijk iets om op terug te vallen: Gods liefde en het vertrouwen dat Hij voor ons zorgt. Steeds weer opnieuw kom je tot de conclusie dat jij dingen kunt doen omdat je daarbij wordt gedragen en wordt gesteund. Dat geeft veel dankbaarheid en vreugde. 
Ook dan geeft het geloof veel steun, want het Koninkrijk van God is als een stip aan de horizon! Er is hoop. Vanuit die hoop en verwachting is elke dag een nieuwe kans om er (samen) ‘iets’ van te maken.

Kun je een voorbeeld geven van iets wat je veel voldoening gaf? Waar werd je blij van?
Sinds een aantal jaren laat ik mij sponseren voor een goed doel bij het lopen van een halve marathon. Teachers for Teachers (voor scholen in Kenia) was de eerste, KWF vorig jaar en dit jaar MS Research. Prachtig om te ervaren hoe je mensen enthousiast kunt maken, vertrouwen kunt geven en zodoende samen iets kunt bereiken! 
De toegezegde € 1200 van mijn sponsoren gaven mij extra energie voor de laatste paar kilometer. Daar werd ik niet alleen blij van, maar ook een beetje stil … 
Han Kooreman