Protestants Kerkblad Delft - 09 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 mei

Bij de diensten
Zondag 8 mei, zevende zondag van Pasen 
De zevende zondag van Pasen is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De Heer is ten hemel gevaren. Maar tevoren heeft Hij de belofte gegeven: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’ en ook: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.’ Beide teksten komen uit het evangelie van de zondag: Johannes 14:15-21. De naam: zondag ‘Het weeskind’ herinnert aan deze belofte van Jezus. In de preek wil ik aandacht besteden aan de betekenis van de Heilige Geest als Pleitbezorger. Vroeger stond hier in veel vertalingen: Trooster. Wie verschillende vertalingen vergelijkt komt allerlei weergaven tegen. Pleitbezorger is bij al die vertalingen toch heel treffend. De Heilige Geest is de grote getuige van God in deze wereld, zoals Jezus zelf dat ook was. De Geest heet immers ‘een andere pleitbezorger’. De lezing uit 1 Samuël 12:19b-24 herinnert ons eraan dat Jezus, wanneer hij voor zijn leerlingen bidt, in een lange traditie staat. Ook de groten uit het Oude Testament hebben voor het volk gebeden: Abraham, Mozes en Samuël. Het is een zondag van gebed. De Psalm waarmee de dienst begint, doet ons zingen: ‘Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!’ (Lied 27:4). Maar niet alleen is de Heer bij ons, omdat hij voor ons bidt en ons de belofte van de Geest schenkt, juist deze zondag vraagt hij ons aan tafel om ons te voeden met hemelse gaven: in het brood en de beker geeft hij ons deel aan zichzelf, zijn lichaam en bloed.
Ds. G.C. van de Kamp

Dienst Stefanna
Op dinsdag 10 mei is er een dienst van Woord en Gebed in woonzorgcentrum Stefanna. december. U bent om 10.00 uur hartelijk welkom voor koffie en thee, om 10.30 uur begint de dienst. Ds. David Knibbe is de voorganger, het Stefannakoor onder leiding van Sonja Nowee verleent haar medewerking. U bent allen van harte welkom!
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
08 mei (het verhaal van) Hemelvaart
15 mei Pinksteren

In memoriam
Adriana Johanna Hogendoorn * Schipluiden, 20 januari 1937  Schipluiden, 15 april 2016
Adrie vond het moeilijk om hulp te vragen. Ze had een enorme drang naar zelfstandigheid. We zien hier een beeld van haar tevoorschijn komen dat laat zien, hoe vasthoudend zij kon zijn, wilskrachtig. Maar zij keek verder dan haar ziekte. Zij capituleerde niet. Zij wilde thuis zijn. Zij sprak ook weinig over wat haar door haar hersenbloedingen was overkomen. Zij was betrokken op de ánder, die haar bezocht. Je hoeft je verleden niet te gebruiken voor excuses dat je beperkt bent in je leven, zei ze een keer. Ga gewoon door, leef, en laat je stemming en je relaties niet bederven door jouw ziekte. Met ijzeren discipline heeft zij dat zelf ook geleefd en gedaan. Daarbij voerde zij een zekere stijl en hechtte zij aan etiquette. Jarenlang heeft zij onze wijkgemeente gediend als ouderling. Ze was lid van de beroepingscommissie die mijn voorganger heeft beroepen, zij bracht verjaardagskaarten rond voor de wijkgemeente. Van haar vorige wijkpredikant begreep ik dat zij vooruitstrevend was, ze vond dat de kerk vooruit moest kijken, naar de jeugd en niet terug. Zij heeft gewerkt bij de gemeente Delft en aan de TU. Ze kon zich daar verbazen over de creativiteit van de studenten. Elk jaar kreeg de jaargang van studenten de opdracht om een koffiezetapparaat te maken. En elk jaar weer waren de vormen en de techniek anders. Zij kon daar van genieten.
Haar ijzeren wil om thuis te willen zijn, haar geloof en haar doorzettingsvermogen – God heeft haar nu voorgoed thuis gebracht, waar zij nu kan zijn zoals ze is bedoeld door haar schepper.
Ds. David Knibbe

Diaconale collecte 
Voor de tweede collecte op 8 mei mag de diaconie van de Vierhovenwijkgemeente het doel bepalen. De diaconie is aan het sparen voor een uitje met de kinderen van basisschool “de Horizon”. Kees Huisman, projectcoördinator van deze school, kijkt wie in aanmerking komen. Het zijn vooral kinderen die geen vakantie kennen. De ouders van deze kinderen worden ook uitgenodigd. Een aantal jongeren van de Vierhovenkerk gaat als begeleider mee. Wie mee wil als begeleider kan dat doorgeven aan een diaken. Coördinator is Gerda Braaksma. Op zaterdag 4 juni vertrekt om 10.00 uur een bus naar Drievliet. In de Vierhovenkerk is ieder vanaf 9.30 uur welkom. De gemeenteleden van de Vierhovenkerk zijn eveneens van harte welkom om kennis te maken en de bus uit te zwaaien. Helpt u via een gift mee om dit uitje mogelijk te maken? 
De diakenen

De weg van Paulus
Op dinsdagmiddag 10 mei (vanaf 14.00 uur) besteed de Sociëteit Vierhoven aandacht aan de apostel Paulus. Ds. C. der Nederlanden vertelt hierover. 
Paulus wordt de grondlegger van het christendom genoemd. Bevlogen en onvermoeibaar maakte hij lange en gevaarlijke reizen om het evangelie te verkondigen. Ook in zijn eigen geloven legt hij een lange weg af. Keerpunt in zijn leven was zijn ontmoeting met de opgestane Jezus op de weg naar Damascus. 
Wie is toch deze complexe, bevlogen man, die naast bewondering ook weerstand oproept? Wat drijft hem om ondanks alle tegenstand door te gaan met zijn reizen om het evangelie te verkondigen? Op welke manier was hij kind van zijn tijd? Wij gaan op zoek naar de mens Paulus. Iedereen is welkom in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat.
De Sociëteitscommissie

Studiehuis 
Vanuit het negende gebod denken we na over ‘reclame maken voor de kerk’. De KRO ging ons voor met ‘Gevoel delen’ en de Remonstrantse Broederschap onder andere met: ‘Mijn God laat me zelf denken’. In de eigen achterban van de Broederschap was ook gêne over deze boodschappen. Want kun je dat doen, reclame voor God en kerk? Wat vindt u? Heeft u een goede reclameboodschap die de Protestantse Gemeente Delft (PGD of de Vierhovenkerk) kan gebruiken, zonder dat we ons er voor hoeven te schamen. Kom woensdag 12 mei om 20.00 uur. 
Om u wat input te geven: De gemeente is in beweging door de Heilige Geest. Telkens zijn er nieuwe ambtsdragers die het stokje overnemen, mensen die zich geroepen weten. Tachtig procent van de vrijwilligers bij vluchtelingenwerk heeft een kerkelijke achtergrond. Vijf (of zes) kerken zijn uitdeelpunt voor de voedselbank voor ruim 500 gezinnen. Taste en The Mall zijn bezig in de buurt en in de Lisztflat zijn de koffieochtenden. De gemeente Delft verstrekt een subsidie aan de Sociëteit Vierhovenkerk. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, het IFS, ISOFA. Welk reclamebord kunnen we aan de weg zetten? De zes wijkgemeenten van de PGD komen wekelijks bijeen om de lofzang gaande te houden. In alle wijken is vormings- en toerustingswerk. In een gezamenlijk jaaroverzicht zou je het grote aanbod zien. In de Vierhovenkerk is een tentoonstelling met werken van veertien gemeenteleden uit Delft. 
Een reclameboodschap moet toch niet zo moeilijk zijn? We bespreken dit aan de hand van het negende gebod (Exodus 20:16), spreek geen vals getuigenis. Weet u/je welkom.
Ds. Marco Visser

Maaltijd
Op zondag 22 mei is na de eredienst en het koffiedrinken een maaltijd van 12.00 uur tot 13.30. Er zijn twee soorten soep, één vegetarische, en verschillende soorten zelfgemaakte salades. Iedereen is welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5) gevraagd. De meeropbrengst gaat naar ons ZWO-project in Zuid-Afrika. Graag voor dinsdag 17 mei aanmelden via de intekenlijsten in de kerk.
De diakenenZondag 15 mei, Pinksteren
Handelingen 2:1-11 is het verhaal dat vertelt over de kracht van de Heilige Geest. De Geest van God brengt beweging, stuwt mensen op naar vrede. De Geest van God is niet een heilige geest die jou een gelukzalig gevoel komt bezorgen. Het vuur van God ontsteekt de liefde en verdrijft de kilte die er in ons samenleven is. De Geest van God is niet als een aangenaam zomerbriesje, maar blaast schoon en is desnoods als een tornado om alles te reinigen. Die Heilige Geest, dat grote geschenk, is zeer kostbaar. Die Geest wordt aan ons geschonken en we danken God daarvoor in gebed en lied. 
De zanggroep Dudaim verleent haar medewerking aan de dienst. Wanneer zij zingt over “the Spirit of love”, dan is dat niet zomaar een liefdesgeest. De Geest is gekoppeld aan Christus onze Heer. Dudaim zingt: “Geest van leven vernieuw mij, maak mijn hart weer heel en laat al mijn denken overheerst worden door Christus.” Zeker veertien gemeenteleden uit Delft hebben werkstukken gemaakt over Pinksteren. Ik zal er in de Pinksterdienst aandacht schenken. Vanaf Hemelvaartsdag is de tentoonstelling te zien. 
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Bedankt
Na het overlijden van onze lieve levensgenieter Ids Bulthuis hebben we in ons verdriet veel steun mogen ervaren. Dat heeft ons gesterkt en het was hartverwarmend. Wij willen u hartelijk bedanken voor de wijze waarop u heeft meegeleefd. Het helpt ons om verder te gaan zonder onze Ids.
Familie Bulthuis

Onderscheiding
Bij Koninklijk Besluit is de heer Bauke Zelle benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft op 26 april de onderscheiding ontvangen uit handen van de burgemeester Rodenburg van de Gemeente Midden-Delfland. Veel familieleden van Bauke konden daarbij aanwezig zijn en het was een feestelijke gebeurtenis met veel bloemen en ook oranje bitter. Dit om te toosten op de verjaardag van koning Willem-Alexander. Onze kerkrentmeester Bauke kreeg de onderscheiding voor het vele werk dat hij al jaren verricht voor kerkelijk Delft met de nadruk op de ledenadministratie. Wij feliciteren hem van harte met deze huldiging en hopen nog lang gebruik te kunnen maken van zijn kennis en kunde.
Peter Plugers, Scriba

Amnesty en Fair Trade
Zondag 8 mei sturen we Amnesty brieven aan autoriteiten om aandacht te vragen voor een drietal gevallen. We schrijven voor gevangenen in Iran, China en Oekraïne. Dat schrijven betreft alleen de geadresseerde en uw eigen gegevens. We hebben ook een aantal enveloppen waarop de geadresseerde al is vermeld, u vult dan uw eigen gegevens in op de voorgedrukte brief.

In februari schreven we voor Jehova-getuigen in Rusland die veroordeeld waren ‘wegens extremistische activiteiten’. Diverse mensen hebben een reactie op deze brief gehad. Van Amnesty kwam de volgende reactie:
Deze brief is inmiddels bekend bij Amnesty. Russische instanties zijn verplicht om op iedere brief te antwoorden. Vandaar dat u ook een brief gekregen hebt. U hoeft in principe geen verdere actie te ondernemen. Hieronder vindt u de vertaling:
"Uw brief inzake de belangen van de lokale jehovagetuigen uit Taganrog (in 2009 als extremistische organisatie bestempeld, redactie) is bekeken door de procureur van het district Rostov.
Op 30 november 2015 zijn Nikolai Trotsiuk, Yuri Baklushin, Aleksandr Skvortsov en Aleksei Koptev door de rechtbank in de stad Taganrog schuldig bevonden en veroordeeld voor het organiseren van religieuze activiteiten die voor de wet als extremistisch gelden. Ook hebben de mannen minderjarigen aangezet tot het plegen van misdaden uit religieuze haat. De overige gedaagden (12 mensen, redactie) zijn veroordeeld vanwege hun lidmaatschap van deze organisatie.
Het vonnis van de rechtbank is nog niet van kracht, omdat er beroep tegen is aangetekend. Tijdens dit hoger beroep wordt er naar de rechtmatigheid en legitimiteit van het vonnis gekeken.
O.V. Tkachenko, hoofd van de afdeling van staatsaanklagers."

Voor en na de dienst zijn we te vinden in de hal van de kerk voor de verkoop van fair-trade-artikelen en de brieven.
Evert van Bokhorst

Ontmoetingsmiddag
Voor alle jarigen van de maand mei is er een ontmoetingsmiddag in de Vierhovenkerk. U bent van harte welkom op woensdagmiddag 25 mei van 14.30 tot 16.00 uur. Bent u niet jarig maar lijkt het u wel gezellig, kom dan gerust een kopje thee of koffie drinken. Wat wij ook leuk vinden is dat er elke maand iemand iets vertelt over zijn of haar hobby. We sluiten af met een hapje en drankje en met het zingen van een lied.
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Bijna zonnepanelen op Vierhoven
Binnenkort horen we wanneer de installateurs de zonnepanelen op het dak van onze kerk plaatsen. Uiterlijk 31 mei liggen de panelen op het dak, en dat vieren we op ons gemeentefeest 'Licht op Vierhoven' op 18 juni vanaf 14.00 uur.
Het dak is er klaar voor! De laatste werkzaamheden aan het verbeteren van de dakbedekking zijn uitgevoerd. Bovendien is een keuze gemaakt voor één van de offertes waarin de zonnepanelen het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ongeveer 15.000 kWh produceren.
De 62 zonnepanelen met elk een vermogen van 260 Wattpiek werken effectief met optimizers om schaduweffecten van de bomen langs het fietspad tegen te gaan. De kosten van € 24.000 zijn iets hoger dan de daadwerkelijke giften die binnen zijn gekomen. Het college van kerkrentmeesters zet de vermeden energiekosten van de eerste anderhalf jaar in om dit verschil op te vangen. Daarna hebben we geen elektriciteitskosten meer in de komende 25 jaar!
Het gekozen bedrijf is nu bezig met het bestellen van de materialen en het maken van de planning. De installateurs verwachten alle panelen in slechts één dag op het dak te plaatsen! Een volgende dag worden de elektraverbindingen gereedgemaakt.
Namens de zonnepanelencommissie,
Bauke Zelle en Gabrielle Uitbeijerse